Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 5, 2012

К. І. Жилканауковий співробітник ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (м. Київ)Н. П. Кризинад.н.держ.упр., доцен, заслужений лікар України, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (м. Київ)

ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРО’Я ДІТЕЙ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ

У статті проаналізовані законодавчі та нормативно-правові акти з охорони здоров’та прав дітей в Україні. Розкриті перспективи адаптації, імплементації законодавчих актів країн європейського союзу з охорони здоров’я та прав дітей в Україні.
 
В статье проанализированы законодательные и нормативно-правовые акты по вопросам здравоохранения и прав детей в Украине. Розкрыты перспективы адаптации, имплементации законодательных актов стран европейского союза по вопросам здравоохранения и прав детей в Украине.

Р. Є. Демчакк.держ.упр., докторант Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, м.Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ`ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

В статті соціальний захист розглядається у контексті соціальної політики та державного управління в цій сфері, що дозволяє розробляти пропозиції та конкретні заходи стосовно удосконалення як складових підсистем і окремих їх елементів, так і самої системи в цілому. Розглядаються різні поняття, терміни і визначеність соціального захисту, провідні його принципи та їх класифікація.
 
Article-social protection in the context of social policy and public administration in this area, which allows the development of proposals and action to improve both their subsystems and individual components and the system as a whole. Covers different concepts, timing and certainty of social protection, leading to his principles and their classification.

М. В. Кондрашовак.держ.упр., Академія муніципального управління

МІНІМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ РЕГІОНІВ

Визначено пріоритетні зони для іноземних інвестицій в Україні. Обґрунтовано основну мету інвестиційної діяльності, яка спрямована на розвиток національної економіки. Досліджено чинники які впливають на активізацію залучення іноземних інвестицій в економіку України.
 
Определены приоритетные зоны для иностранных инвестиций в Украине. Обґрунтовано основную цель инвестиционной деятельности, которая направлена на развитие национальной экономики. Исследованы факторы которые влияют на активизацию привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины.
 
Priority areas are certain for foreign investments in Ukraine. The primary purpose of investment activity which is directed on development of national economy is grounded. Factors are explored which influence on activation of bringing in of foreign investments in the economy of Ukraine.

Г. Ю. Олійниккандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент організації транспорту» Державного економіко-технологічного університету транспорту

УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Розглянемо сутність та особливості управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку економічних перетворень підприємств залізничного транспорту.
 
Consider the nature and features of restructuring in the strategic development of the economic transformation of railway.

Т. В. Федорівдокторант кафедри державного управління і менеджементу Національної академії державного управлінняпри Президентові України, к. філол. наук

ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ: ПОЛІТИЧНИЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВИМІРИ

У статті проаналізовано головні підходи до проблеми комунікативної діяльності державного службовця в інституційному дискурсі, також оглянуто різновиди інституційного дискурсу — політичний і адміністративний, розмежовано поняття “мова політики” і “політична мова”.
 
The paper explores the main approaches to the problem of communicative activities of civil servants in the institutional discourse, also by types of institutional discourse – political and administrative, delineated the concept of lаnguаgе оf politics and politicized language.

В. П. Жукздобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

ФІНАНСОВА СХЕМА ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО – ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Розглянули фінансові схеми державно – приватного партнерства. Охарактеризували механізми фінансування. Визначили склад капіталу проектного підприємства і його джерела.
 
Рассмотрели финансовые схемы государственно - частного партнерства. Охарактеризовали механизмы финансирования. Определили состав капитала проектного предприятия и его источника.
 
Considered financial charts state - private partnership. Described the mechanisms of financing. Defined composition of capital of project enterprise and his source.

С. Є. Мокрецовкандидат медичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ОБҐРУНТУВАННЯДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Доведено доцільність розробки та впровадження інноваційної моделі державного управління охорони репродуктивного здоров’я. Визначені основні складові концепції даної інноваційної моделі.
 
Доказана целесообразность разработки и внедрения инновационной модели государственного управления охраны репродуктивного здоровья.Определены основные составляющие концепции данной инновационной модели.

The expediency ofdeveloping and implementing of innovative modelof state regulation of reproductive health protection is proved.The main components of the concept of this innovative model are determined.

С. Є. Пахловааспірант кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В КУЛЬТУРНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Розглянуто вплив європейської інтеграції на культурну політику України. Представлено аналіз сучасного стану та перспектив міжнародного співробітництва, що сприяє запровадженню нових підходів до управління у галузі культури України.
 
The article dials with the impact of European integration process to the cultural policy of Ukraine; provide an assessment of international co-operation that offers opportunities for the introduction new approaches to the cultural policy in Ukraine.

В. В. Друкаспірант кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ

У статі досліджується поняття, ознаки та основні особливості політики держави у сфері розвитку гірського туризму, як однієї з важливих складових державної туристичної політики, та наводяться основні пропозиції щодо її розвитку та подальшого удосконалення.
 
The article describes the concept, characteristics and main features of state policy in the development of mountain tourism as one of the important components of the state tourism policy, and are the main proposals for its development and further improvement.
 
В статье исследуются понятие, признаки и основные особенности политики государства в сфере развития горного туризма, как одной из важных составляющих государственной туристической политики, а также приводятся основные предложения по ее развитию и дальнейшему совершенствованию.

Л. М. Бєлкінкандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

ҐЕНЕЗА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ

В статті розглянуті деякі історико-політичні та державно-правові аспекти проблеми забезпечення законності у сфері державного управління.

The article deals with some historical and political and the constitutional aspects of the rule of law in public administration.

Р. А. Махиняаспірант Національної академії державного управління при Президентові України, заступник керівника управління – завідувач відділу Головного управління організаційного забезпечення Адміністрації Президента України

ТЕОРІЇ-МОДЕЛІ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті висвітлюються результати наукового дослідження використання дефініції «ефективність» в галузі державного управління. Наводяться найбільш популярні теорії-моделі вимірювання ефективності управлінської діяльності в історичному дискурсі (за основу взято 60-90-ті р.р. ХХ ст.).
 
In the article the results of scientific research of the use of definiciy  light up «efficiency» in industry of state administration. The most popular theories-models of measuring of efficiency of administrative activity are pointed in historical diskurs (for basis it is taken 60-90th ХХ item).

В. Я. Швецьдоктор економічних наук, професор , завідуючий кафедрою менеджменту виробничої сфери Національного гірничого університету

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

У статті підлягають розгляду питання щодо критичної оцінки управління грошовими потоками в економіці України. Наводиться аналіз відхилень планових показників від фактичних вхідних та вихідних грошових потоків. Наводяться рекомендації щодо вдосконалення політики управління грошовими потоками в економіці України.

The questions in relation to the critical estimation of cash flow management in the economy of Ukraine are examined in the article. The analysis of rejections of the planned indexes from actual input and initial cash flow is pointed. Recommendations in relation to perfection of policy of cash flow in the economy of Ukraine are pointed.

В. Д. Бондарвикладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія»

МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

У статті досліджено сутність поняття мотивація у місцевому самоврядуванні. Визначено основні теоретичні положення щодо мотивації діяльності як чинника підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування. Сформульовано основні напрямки підвищення мотивації посадових осіб.
 
В статье исследована сущность понятия мотивация в местном самоуправлении. Определены основные теоретические положения относительно мотивации деятельности как фактора повышения эффективности функционирования органов местного самоуправления. Сформулированы основные направления повышения мотивации должностных лиц.
 
In the article essence of concept is investigational motivation in local self-government. Substantive theoretical provisions are certain in relation to motivation of activity as factor of increase of efficiency of functioning of organs of local self-government. The basic ways of increase of motivation of public servants are set forth.

В. В. Шпачукк.держ.упр., доцент Національної Академії статистики, обліку та аудиту

«БАЗЕЛЬ ІІІ»: ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ

В статті розглянуто особливості та основні аспекти «Базеля ІІІ», розроблено методичні рекомендації щодо оцінки його ефективності для вітчизняної банківської системи, визначено етапи впровадження «Базеля ІІІ» в Україні.
 
В статье рассмотрено особенности и основные аспекты «Базеля ІІІ», разработано методические рекомендации для оценки его эффективности для отечественной банковской системы, определены этапы внедрения «Базеля ІІІ» в Украине.
 
In the article considered the basic features and aspects of the "Basel III", developed guidelines for evaluating its effectiveness towards the domestic banking system, sets out steps for the introduction of "Basel III" in Ukraine.

В. Л. Рибачукк. держ. упр., докторант Академії муніципального управління

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

В статті розглянуто та узагальнено методичні підходи до формування та управління ринком житлово-комунальних послуг, що застосовуються в країнах з розвиненою ринковою економікою.
 
The paper considers and summarizes methodological approaches to the development and management of the market utilities that are used in countries with developed market economies.

В. В. Даценкок .е. н., Дніпропетровська державна фінансова академіяН. І. Шевченкок. держ. упр., Дніпропетровська державна фінансова академія

ГАРАНТУВАННЯ ФІНАСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Визначено поняття фінансової безпеки держави, фактори впливу, проаналізовано фінансові активи ринку фінансових послуг, динаміку державного боргу та частку внутрішньої та зовнішньої державної заборгованість в його структурі.
 
Определено понятие финансовой безопасности государства, факторы влияния, проанализированы финансовые активы на рынке финансовых услуг, динамику государственного долга и часть внутренней и внешней государственной задолженности в его структуре.
 
The concept of financial security, influence, analyzed financial assets financial services market, the dynamics of public debt and the share of domestic and foreign public debt in its structure.

П. Й. Кузьмінськийаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УКРАЇНІ: ВСТУП ДО ПРОБЛЕМИ

У статті висвітлюються теоретичні засади і практичні підходи до оптимізації системи державного управління підготовкою медичних сестер в Україні.
 
В статье анализируются теоретические основы и практические подходы к оптимизации системы государственного управления подготовкой медицинских сестер в Украине.

В. В. Олійникк. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ТА ЗАВДАНЬ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

На основі проведеного аналізу показано необхідність переорієнтації досліджуваної системи державного управління не лише на підготовку нових фахівців на післядипломному рівні, але й актуалізувати завдання якісної підготовки до професійної діяльності в нових умовах фахівців у галузі гуманітарних наук, національної культури, що безпосередньо впливатиме як на забезпечення соціально-економічного прогресу, так й на вирішення проблем, пов’язаних з національним відродженням України, формування патріотично налаштованої інтелектуальної, духовної, ділової еліти.

From the above analysis shows the need for a reorientation of the system of public administration, not only in the training of new professionals at postgraduate level, but also to update the task of high-quality training for professional work in the new environment professionals in the humanities , national culture that directly affect both the social and economic progress, and so on solving problems related to national rebirth Ukraine, the formation of patriotic intellectual, spiritual, business elite.

ТОВ "ДКС Центр"