Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 4, 2016

Є. Г. Карташовдоктор наук з державного управління, Академія Муніципального управління

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

E. G. KartashovDoctor of Public Administration, the Academy of Municipal Management

MECHANISMS OF REGIONAL ENVIRONMENTAL DEMOCRACY

Узагальнено досвід країн-членів Ради Європи у сфері природоохоронної діяльності на регіональному рівні. Проведено аналіз таких механізмів розвитку екологічної демократії, як: організаційний – об’єднання ініціатив, механізмів, фондів, науково-дослідницьких програм й існуючої інформації для збереження і покращення природного та ландшафтного розмаїття; забезпечення доступу до екологічної інформації та участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища; адміністративний – інтегрована функціональна і довгострокова концепція регіонального планування, що є не комплексом норм, які регулюють планування, а, швидше, визначають права людини в контексті облаштування територій з урахуванням обмежень і можливостей регіонів, де вони проживають.
Доведено, що сьогодні при кожному регіональному державного управлінні створені Громадські ради, що спонукає органи влади все частіше вступати у партнерські відносини з органами місцевого самоврядування, приватним сектором і неурядовими організаціями. Визнання рівноправності держави, бізнесу та громадськості у вирішенні екологічних питань породжує нову стратегію суспільного діалогу, в якому всі ці три учасники мають однакові права та обов'язки щодо захисту навколишнього середовища. Концепція корпоративної соціальної відповідальності, що набуває стрімкого поширення в Україні з 2006 року, зміщує акценти з виключно економічних завдань підприємництва на соціально-економічні та екологічні. Суспільний діалог стає основою розвитку демократії.
 
The experience of the Council of Europe in the field of environmental protection at the regional level. The analysis of the mechanisms of environmental democracy as: organizational - union initiatives, mechanisms, funds, scientific research programs and existing information for the conservation and enhancement of the natural and landscape diversity; access to environmental information and public participation in decision-making on matters relating to the environment; Administrative - integrated functional and long-term regional planning concept, which is not a set of rules that govern the planning, but rather define human rights in the context of resettlement areas subject to the limitations and possibilities of the regions where they live.
Proved that today every regional state administration created the Public Council, prompting authorities are increasingly entering into partnerships with local governments, the private sector and NGOs. Recognition of the equality of states, businesses and the public in addressing environmental issues gives rise to a new strategy of social dialogue, in which all three members have equal rights and responsibilities for environmental protection. The concept of corporate social responsibility, which becomes rapidly spreading in Ukraine in 2006, shifting the emphasis from purely economic problems of entrepreneurship in the socio-economic and environmental. Social dialogue is the basis of democracy.

Ю. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В МЕХАНІЗМАХ СЦЕНАРНОГО УПРАВЛІННЯ

Yu. KoroliukDoctor of Philosophy (Public Administration), associate professor, Deputy Director for scientific and pedagogical work and innovation development of Chernivtsi trade and economics institute of KNTEU, Chernivtsi

REGIONAL DEVELOPMENT POTENTIAL IN THE SCENARIO MANAGEMENT MECHANISMS

У роботі встановлено, що потенціал регіонального розвитку є невідʼємною методичною та обʼєктивною складовою механізмів сценарного управління. Показано, що утвердження регіонального потенціалу як невід’ємної частини механізмів регіонального управління визначає низку принципових вимог до методів його оцінки: об’єктивності; універсальності; детермінованості; точності розрахунку. Обґрунтовано, що аспект сценарного управління передбачає використання можливостей інтегрального об’єднання залежних компонент, покладених в основу розрахункових моделей потенціалу регіонального розвитку.
Підтверджено, що використання концепту потенціалу регіонального розвитку обумовлює формування (синтез) двох цільових сценаріїв управління: забезпечення стабільності функціонування галузі регіону (підтримка існуючих умов реалізації потенціалу) та потребу в її трансформації (формування якісно нових умов реалізації потенціалу). Показано, що зазначені цільові сценарії добре узгоджуються із загальноприйнятими підходами сценарного синтезу: оптимістичного, песимістичного, реалістичного та інерційного.
 
The paper ascertains that regional development potential is an essential methodical and objective part of the scenario management mechanisms. It is shown that adoption of regional potential as an integral part of regional management mechanisms establishes a number of fundamental requirements to the methods of its assessment: objectivity, universality, determinacy, accuracy of assessment. It is proved that the aspect of scenario management foresees the use of integral consolidation possibilities of subordinate components that lie in the basis of regional development potential computational models.
It is confirmed that the use of regional development potential concept stipulates for the formation (synthesis) of two purpose-oriented management scenarios: ensuring of a regional branch functioning stability (the support of the existing potential realization conditions) and the necessity of its transformation (formation of qualitatively new conditions of the potential realization). It is shown that the stated purpose-oriented scenarios coordinate well with conventional approaches of scenario synthesis: optimistic, pessimistic, realistic and inertial.

О. Я. Красівськийд. і. н., професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права, Львівський регіональний інститут державного управління, м. ЛьвівС. І. Книшикаспірант кафедри європейської інтеграції та права, Львівський регіональний інститут державного управління,м. Львів

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

O. Y. KrasivskiyDoctor of History, Professor, Head of European Integration and Law, Lviv Regional Institute of Public AdministrationS. I. Knyshykpostgraduate student European integration and Law, Lviv Regional Institute of Public Administration

LEGAL BASIS REFORMING GOVERNMENT SECONDARY EDUCATION IN UKRAINIAN SOCIETY

Стаття присвячена огляду правових засад на яких базується система загальної середньої освіти в Україні, участі інститутів громадянського суспільства в формуванні освітньої політики. Визначено загальні правові засади на яких базується державне управління сферою загальної середньої освіти, а також запропоновані шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного управління загальної середньої освіти.
 
This paper provides an overview of legal principles underlying the system of secondary education in Ukraine, participation of civil society in shaping education policy. The general legal principles underlying the governance sphere of secondary education, and suggested ways to improve legal security of government secondary education.

С. А. Чукутдоктор наук з державного управління, професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. КиївМ. С. Шулякстудент 5 курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

АНАЛІЗ КРАЩИХ ПРАКТИК НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В ОБ'ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ

Svitlana А. ChukutProfessor, Acting Head, Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»M. S. Shuliakstudent of faculty sociology and law National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

THE ANALYSIS OF BEST PRACTICES IN THE PROVISION OF E-SERVICES IN THE UNITED ARAB EMIRATES

У статті досліджується досвід надання електронних послуг в Об'єднаних Арабських Еміратах. Здійснено аналіз звітів з електронної готовності ООН за період з 2003 по 2014 роки щодо індексів та стадій зрілості електронних послуг в ОАЕ. Відзначено, що у 2010 році ОАЕ мали значне погіршення індексу розвитку електронних послуг у зв'язку з переглядом методики до його обрахування. Розглянуто зміни в звітах ООН щодо визначення стадій зрілості електронних послуг. Проаналізовано основні кроки, які були зроблені керівництвом ОАЕ щодо удосконалення надання електронних послуг громадянам. Зокрема, прийняття у 2010 році Національного порядку денного «ОАЕ Бачення- 2021» та створення спеціального порталу е-послуг. У статті розглянуто приклади надання найбільш популярних е-послуг серед громадян та бізнесу, а саме: послуг із запровадження ІД-картки, навчання у ВНЗ, отримання водійських прав, різноманітних медичних послуг тощо. У висновках відзначено відповідність досвіду надання електронних послуг у ОАЕ сучасним світовим тенденціям.
 
The article examines experience of the provision of e-services in the United Arab Emirates. It analyses United Nation's reports on e-readiness for the period from 2003 to 2014, taking into account indexes and the stages of e-services maturity in the U.A.E. It is noted that in 2010 the U.A.E. had a significant deterioration of the index of e-services development due to a revision of the methodology for its calculation. The paper considers the changes in United Nation's reports concerning the definition of the stages of maturity of e-services. Analyzed the main steps that have been made by the leadership of the U.A.E. to improve the provision of electronic services to citizens. In particular, in 2010 was adopted the National Agenda called "U.A.E. vision-2021" and created a portal of e-services. In the article discussed provision of popular e-services to citizens and business, namely services such as:  ID card, University education, driver license, medical services etc. In the conclusions the authors underline the compliance of U.A.E. experience with the best modern trends.

Г. Б. Марушевськийк. філос. н., старший викладач кафедри освіти дорослих, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ АНАЛІЗІВ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЙ РІО В ПОЛІТИКУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

G. B. MarushevskyiPhD in Philosophy, Senior Lecturer, Department of Adult Education, Institute of Retraining and Advanced Training, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

METHODOLOGY OF SECTORAL ANALYSES FOR INTEGRATING PROVISIONS OF RIO CONVENTIONS INTO UKRAINE’S DEVELOPMENT POLICY

У статті узагальнено досвід розроблення та застосування методології проведення галузевих аналізів для інтеграції положень конвенцій Ріо в політику розвитку України. Проведення комплексного аналізу галузевих політик, програм і планів сприяє формуванню інтегрованої політики розвитку та обґрунтуванню національної стратегії збалансованого розвитку, а також виконанню Україною міжнародних природоохоронних зобов’язань, які стосуються відповіді на такі глобальні екологічні проблеми, як втрата біорізноманіття, зміна клімату та опустелювання і деградація земель. Методологія проведення галузевих аналізів включає 7 стадій, основними з яких є проведення SWOT-аналізу та аналізу прогалин галузевої політики, законодавчих актів, програм і планів відповідного галузевого міністерства, а також надання рекомендацій щодо інтеграції положень конвенцій Ріо у відповідну галузеву політику. Методологія була застосована для аналізу політики у восьми галузях: економіка, соціальна політика, природокористування та охорона довкілля, сільське господарство, енергетика, транспорт, регіональний і місцевий розвиток, освіта та наука.
 
The article summarizes an experience of development and application of sectoral analysis methodology to integrate provisions of Rio conventions into Ukraine’s development policy. The comprehensive analysis of sectoral policies, programs and plans contributes to development of integrated policy and National Sustainable Development Strategy. It also provides integration and mainstreaming of Rio Convention obligations into Ukraine’s policy to meet global environmental challenges such as biodiversity loss, climate change and desertification and land degradation. The methodology includes 7 stages. The main ones are SWOT-analysis and gap analysis of sectoral policies, legislation, programs and plans of relevant ministries and providing recommendations on integrating provisions of Rio Conventions into relevant sectoral policies. The methodology was applied to policy analysis for eight sectors: economy, social policy, management of natural resources and environmental protection, agriculture, energy, transport, regional and local development, education and science.

С. В. Сімакк. держ. упр., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (економічний напрям) Академії муніципального управління, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ

S. V. SimakPhD in Public Administration., Vice-rector Academy of Municipal Adminitration MES Ukraine

THE INSTITUTIONAL BASICS OF RESEARCH COOPERATION MECHANISMS CIVIL SOCIETY, AUTHORITIES AND BUSINESS

У статті розглянуто інституційні підходи до дослідження механізмів взаємодії громадянського суспільства, влади та бізнесу. Здійснено аналіз основних напрямків розвитку та зміни інститутів через появу нових тенденцій в світовій економіці. У процесі інституціоналізації виникають і закріплюються нові структури та відносини між людьми, між організаціями, або між людьми і організаціями і служить важливим джерелом причинних стійких моделей поведінки.
Сутність публічно-приватного партнерства як правової форми реалізації пріоритетних соціально-економічних проектів полягає в оптимізації їх реалізації за рахунок потенціалу учасників партнерства; інтеграції суб'єктів громадського суспільства в життєдіяльність держави, зниженні соціальної напруги і негативного ставлення до громадянського суспільства з боку держави і громадян за рахунок його участі у вирішенні соціальних проблем.
 
The article discusses institutional approaches to research cooperation mechanisms Civil Society government and business. The analysis of major developments and institutional change through appearance of new tendencies in the global economy. In the process of institutionalization and having fixed new structures and relationships between people, between organizations or between individuals and organizations and serves as an important source of causal sustainable behaviors.
The essence of public-private partnerships as a legal form of implementation of priority socio-economic projects is to optimize their implementation by potential participants of the partnership; integration of civil society in the life of the state, reducing social tensions and negative attitudes to civil society by the state and citizens through their participation in solving social problems.

І. М. Грищенкок. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. M. GryshchenkoPhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

ALGORITHM DEVELOPMENT AND LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM

В статті запропоновано авторське бачення алгоритму формування та розвитку лідерства в системі місцевого самоврядування, який передбачає, що спочатку виникає суспільно вагома ситуація, що потребує колективного вирішення. Ця ситуація згуртовує навколо себе мешканців громади, які через колективні обговорення, консультації шукають шляхи вирішення і породжують виникнення цілої низки ідей, що потребують практичної реалізації. Під час обговорення цих ідей проявляють себе особи, які за своїми особистісними чи професійними характеристиками імпонують більшості членів групи та готові взяти на себе відповідальність і колективно, взаємодіючи між собою рухатися до досягнення спільної мети з вирішення суспільно значимого питання породженого ситуацією. Таким людям група надає статус формального чи неформального лідера і вже в цьому статусі вони розпочинають процес генерування сили групи на досягнення спільно визначеної цілі. В процесі взаємодії та зворотного зв’язку відбувається підсилення мотивації і активізації громадської участі, ріст ініціативності мешканців громади і налагодження тісної взаємодії з органами місцевого самоврядування.

In the article the author's vision algorithm development and leadership development in the system of local government that provides that initially appears weighty social situation that requires a collective solution. This situation rally around a community of residents who through collective discussion, consultation and seek solutions to generate the emergence of a number of ideas that need implementation. When discussing these ideas manifest themselves person, whose personal or professional characteristics impress the majority of members and are ready to take responsibility and collectively interact with each other to move towards a common goal to address significant social issues generated by the situation. This group gives people the status of formal or informal leader and in this capacity they begin the process of generating power to achieve jointly defined objectives. In the process of interaction and feedback is strengthening motivation and enhance public participation, the growth initiative community residents and establishing close cooperation with local authorities.

К. В. Пивоваровк. держ. упр., докторант Академії муніципального управління

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ

K. V. PivovarovPhD in Public Administration., doctoral student at the Academy of Municipal Management

IMPROVING THE SYSTEM OF FINANCIAL CONTROL IN PUBLIC ADMINISTRATION UKRAINE

Здійснено аналіз сучасного розвитку системи фінансового контролю в державному управлінні України. Конкретизовано основні недоліки в процесі реалізації фінансового контролю на всіх рівнях. Запропоновано шляхи удосконалення системи фінансового контролю в державному управлінні України.
 
The analysis of the modern development of financial control in public administration of Ukraine. It was found that financial control is an important element of management, organizational leadership, a form of implementation of the decisions taken by public authorities. The main content of financial control has the following priority areas: verification of financial obligations to the state local governments, organizations, companies, institutions and individuals; validation using state, municipal enterprises, institutions, organizations, funds that are in their economic management or operational management; verification of compliance with the rules of financial transactions, calculation and storage of legal persons; identify internal reserves, increase profitability and effective use of funds; pope¬redzhennya and elimination of violations of financial discipline.
Concretized major shortcomings in the implementation of financial control at all levels. It is proved that the system of financial control in Ukraine does not have sufficient legal, informational, organizational, communication, institutional and methodological support.
It is noted that in the system of our country is almost completely missing the proper state financial control: the use of state and municipal property; financial resources of local authorities and government; budget revenues of the country.
Proved that the shortcomings of the system of financial control in Ukraine is also the fact that: Most perevirkovyh control procedures have fiscal nature; There is a low level of effectiveness of the mechanism of administrative penalties; system of financial control does not perform preventive and preventive functions; insufficiently thought-out implementation of financial control and forms used in foreign countries; there are irregularities in the procedure division of budgetary funds between budgets and funds of various levels. In addition, one of the problems regarding state financial control is the issue of staff of state financial control.
Ways of improving the system of financial control in public administration of Ukraine. An improved regulatory, organizational, methodological, information and analysis, human resource, financial and material and technological support, each of which, in fact, is a kind of resource that enables the implementation of control activities. And each of these kinds of software must be subordinated to one goal, to have a reasonable structure, based on clearly defined principles meet present and future needs of regulatory authorities. Hence, each of the subsystems interim system of financial control should be under constant monitoring for early detection of problems, shortcomings and making outstanding issues (if any) necessary adjustments.
Grounded performance: creating a common legal framework development of budgetary control and legislative consolidation of its entities control functions; development of new and improvement of existing procedures for budget control; improved methods of budget control; optimization of organizational structures of budget control.

С. А. Морозздобувач науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ: КОМПЕТЕНЦІЯ ЛЮДИНИ, УНІВЕРСИТЕТУ ТА ДЕРЖАВИ

S. A. MorozSeeker of Science and Research Laboratory for Management in the Field of Civil Protection, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

STATE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF UNIVERSITY’S LABOUR POTENTIAL: THE HUMAN’S, UNIVERSITY’S AND THE STATE’S COMPETENCE

Стаття презентує окремі результати дослідження за темою «Формування та розвиток трудового потенціалу вищого навчального закладу» та містить аналіз змісту відповідей респондентів щодо оцінювання рівня відповідальності людини, університету та держави за процеси формування та розвитку якісних та кількісних характеристик трудового потенціалу ВНЗ. В статті наведено результати порівняльного аналізу рівнів компетенції основних суб’єктів розвитку трудового потенціалу ВНЗ, а також визначено місце та роль суб’єктів держаного управління у межах процесу розвитку трудових можливостей ВНЗ. Крім того, в статті обґрунтовано висновки щодо компетенції основних суб’єктів розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу, а також перспектив використання окремих механізмів державного управління за напрямом впливу на систему його функціонування.
 
The article presents certain results of the studying on "The Formation and Development of the University’s labour potential" and includes analysis of the content of the respondent’s responses as for the estimation of the level of people’s responsibility, the university and the state for the formation and development of qualitative and quantitative characteristics of the university’s labour potential. The article presents the results of the comparative analysis of the levels of the competence of the major subjects of development of the of the university’s labour potential, as well as having defined the place and the role of the subjects of state management within the limits of the development process of the university’s labour opportunities. Moreover, the article has the grounded conclusions about the major subjects’ competence of the university’s labour potential development, as well as prospects for the usage of the state management’s certain mechanisms on the influence direction on the its system functioning.
Ключові слова: трудовий потенціал ВНЗ; якісні та кількісні характеристики трудового потенціалу; суб’єкти розвитку трудового потенціалу ВНЗ; механізми та методи державного управління; відповідальність держави за розвиток трудового потенціалу ВНЗ.

О. В. Рашковськааспірант кафедри державної  політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

О. Rashkovskayapostgraduate student, Department of public policy and social developvent National Academy of Public Administration by the President of Ukraine, Кyiv

THE IMPACT OF CIVIL COMMUNICATION ON DEMOCRATIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Стаття присвячена аналізу впливу громадянських комунікацій на демократизацію системи державного управління в Україні. Особливу увагу автор приділив визначенню відмінностей між поняттями “громадські комунікації” та “громадянські комунікації”, які полягають в тому, що громадська комунікація, де суб’єктом виступає держава, а об’єктом громадськість, спрямована на забезпечення підтримки суспільством дій влади, що досягається підвищенням рівня довіри громадян до державних інституцій; формуванні та підтримці ефективного зворотного зв’язку із громадянами для моніторингу ситуації й оцінювання результатів своєї роботи. Громадянська ж комунікація, навпаки, передбачає, що суб’єктом виступає громадськість, а об’єктом держава. Канали громадянської комунікації використовуються з метою безпосереднього демократичного впливу громадян на державні органи управління щодо контролю і захисту їх прав, свобод, інтересів та отримання належних послуг.
 
This article analyzes the impact of civil communications on democratization of public administration in Ukraine. Special attention is paid to differences between the concepts of "public communication" and "civil communications", which lies in the fact that public communication where a State subject and the object of the public to promote public support of the authorities that achieved higher levels of public confidence in government institutions; formation and maintenance of effective feedback from citizens to monitor the situation and evaluate the results of their work. Civil communication is, by contrast, provides that subject to public acts, and subject state. Civil communication channels used to direct democratic influence of citizens on state authorities to control and protect their rights, freedoms, interests and obtain appropriate services.

ТОВ "ДКС Центр"