Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 4, 2015

С. Ж. Лазаренкодоктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НЕПЕРЕРВНОЮ ОСВІТОЮ

S. J. LazarenkoDoctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

ISSUES OF EFFECTIVENESS OF SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF LIFE-LONG LEARNING

В статті досліджено питання організації ефективної системи підготовки та перепідготовки державних службовців в контексті існуючих моделей державного управління системою неперервної освіти.

The paper investigates the issues of effective training and retraining of civil servants in the context of current models of public administration of system of life-long learning.

О. Д. Гнатковичд. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

O. D. HnatkovychPhD, associate professor, head of management and business, Lviv Institute of Economy and Tourism

THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF ECONOMIC REGULATION OF LAND RELATIONS

У статті розглядається функціонування економічних земельних відносин на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, їх вплив на характер відносин власності в сільському господарстві. Визначені принципи землекористування, які покладені в основу системи ефективного управління земельними ресурсами в Україні та принципи, на яких повинно базуватися функціонування ринку сільськогосподарських земель. Запропоновані основні напрями розвитку економічних земельних відносин на перспективу.

The article deals with the functioning of economic land relations in the current development of the national economy, their impact on the character of property relations in agriculture. Principles of land that formed the basis of efficient land administration in Ukraine and the principles on which should be based market functioning agricultural land. The main directions of economic land relations in the future.

В. В. Заблоцькийдоктор наук з державного управління, професор кафедри державної служби адміністрування та управління, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Заслужений працівник освіти України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

V. V. ZablotskyiDoctor of Science in State Administration, Professor of the Civil Service, Administration and Management Faculty of State institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”, Honored Educator of Ukraine

FEATURES OF DEVELOPMENT AND ROLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITY ON THE TERRITORY OF UKRAINE

У статті проаналізовано особливості державотворення, що обумовили самобутній характер становлення та розвитку системи місцевого самоврядування в Україні. Відбувався процес самоорганізації суспільства. На відміну від європейської та російської державних традицій єдності та взаємодії державної влади й місцевого самоврядування, українцям історично притаманне специфічне сприйняття систем місцевого самоврядування та державної влади, що сформувалось в результаті як цивілізаційних конфліктів, так і довготривалої конкуренції різних форм та моделей державного управління, їх руйнації, трансформації тощо. Перспективи подальших розвідок полягають у пошуках шляхів повернення історично притаманних українству самоврядних рис й розбудові української державності в політико-організаційному та інституційно-функціональному плані. Тому імплементація в Україні положень Європейської хартії місцевого самоврядування набуває особливого значення у контексті адміністративної реформи, як умови сталого розвитку.

The features of state-building that have conditioned original character of formation and development of the system of local self-government in Ukraine are analysed in the article. There has been a process of society self-organization. Unlike European and Russian state traditions of unity and cooperation of state authority and local self-government historically Ukrainians have specific perception of local self-government systems and state authority, that has been formed as a result of both civilization conflicts and long duration competition of different forms and models of state administration, their destruction, transformation and so on. The prospects of further reasoning consist in search of ways of returning historically appropriate to Ukrainian тиnation self-governing features and development of Ukrainian statehood in political organizational and institutional functional plan. Therefore implementation in Ukraine of positions of the European Charter of Local Self-Government takes on the special significance in the context of administrative reform as a condition of steady development.

В. М. Михайловкандидат наук з державного управління, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, начальник Науково-методичного центру мережі освітніх установ цивільного захисту Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В СИСТЕМІ 112

V. M. Mykhajlovcandidate of sciences of Public Administration, Professor of Department of Public Service, management and studying according to international projects, head of the scientific and methodological center of the network of educational institutions of civil Protection of Institute of the Public Administration in Sphere of Civil Protection

ORGANIZATION OF INTERACTION OF STATE AND MUNICIPAL EMERGENCY SERVICES IN THE 112 SYSTEM

У роботі розглянуто особливості взаємодії суб’єктів, зокрема державних та муніципальних рятувальних і аварійних підрозділів в системі екстреної допомоги населенню з використанням єдиного телефонного номеру 112, створеної за європейським досвідом, на основі правової та організаційної форм. Запропоновано структурно-логічну модель взаємодії суб’єктів екстреної допомоги населенню в системі 112. Наголошено, що система 112 не замінює служби екстреного виклику, не об’єднує їх в єдину службу, а будує комплексний ефективний та дієздатний механізм їх взаємодії. Вказано на необхідність удосконалення фінансового, організаційно-управлінського, технічного механізмів функціонування системи 112, від яких залежить ефективна взаємодія суб’єктів екстреної допомоги населенню в системі 112.

The features of the interaction of local authorities in system emergency using a single phone number 112, created by the European experience, based on the legal and organizational forms are examined in this article. A structural and logical model of interaction between state and municipal emergency in 112 system was proposed. It is emphasized that 112 system doesn’t replace the emergency call service, doesn’t combines them into a single service, but makes a comprehensive and effective and capable mechanism of its interaction. It is emphasized the need to improve financial, organizational, managerial, technical mechanisms of the implementation of 112 system to ensure the effective operation of the system 112.

А. М. Гаврилюкк. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. КиївК. О. Данникмагістрант, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

СУВЕНІРНИЙ БРЕНДИНГ В УКРАЇНІ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕТНОТУРИСТИЧНОЇ ПРОМОЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

A. M. HavryliukPhD in public administration, associate professor, assistant professor of international tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, KyivK. O. Dannykundergraduate, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

SOUVENIR BRANDING IN UKRAINE AS A MARKETING TOOL TOURISM PROMOTION TERRITORY

В статті піднято питання про необхідність активного впровадження туристичного сувенірного брендинга території, основну ресурсну базу якого формують природні, людські, фінансові, етнічні ресурси. Досліджено вплив етніки на тематику сувенірної продукції як в окремих туристичних дестинаціях, так і в цілому в країні. Здійснено теоретичний аналіз сутності сувеніру як предмету образної ідентифікації території. Оприлюднено результати експертного соціологічного опитування на тему «Туристичний сувенірний брендинг в Україні», за результатами якого визначено відповідність між етнотуристичними ресурсами території України та пропонованою сувенірною продукцією. Проведено авторську класифікацію вітчизняної сувенірної продукції та подано визначення понять: «туристичний сувенірний бренд» і туристичний сувенірний брендинг».

In the article is affected a question about the necessity of active introduction of tourist souvenir branding territory, the main resources base of it are formed by natural, human, financial, ethnic resources. Discovered the influence of ethnics on the subject of souvenirs in some tourist destinations, and the country overall. The theoretical analysis of the essence of souvenir as an object of imaginative identification of territory was done. The results of the expert sociological questioning are promulgated on a theme" the Tourist souvenir branding in Ukraine", on results of mentioned sociological questioning is determined the еtno tourist resources of territory of Ukraine and offered souvenir products. Had been conducted authorial classification of home souvenir products and given determination of concepts : "tourist souvenir brand" and tourist souvenir branding".

А. В. Кожинак. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ, СУТНОСТІ ТА ПРИРОДИ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Alla KozhynaPhD in Public Administration, Associate Professor of the department of Public Administration and Local Self-Government of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

FEATURES OF CONCEPT, ESSENCE AND NATURE OF THE BODIES OF SELF-ORGANIZATION OF POPULATION

В статті досліджено особливості поняття, сутності та природи органів самоорганізації населення (ОСН), а також завдання та тенденції їх розвитку. Для більш глибокого розуміння зазначеного явища було розглянуто такі термінологічні категорії, як «самоорганізація», «самоорганізація населення», «органи самоорганізації населення». З’ясовано та проаналізовано складну дуальну громадсько-публічну природу органів самоорганізації населення, яка накладає свій відбиток на їх становлення, створює певні проблеми та суперечності в імплементації. В статті досліджено, що органи самоорганізації населення представляють собою колективну форму реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні, формуються на демократичних засадах шляхом ініціативи жителів, виборності органів управління, відповідальності і підзвітності мешканцям конкретної території та місцевій раді. Органи самоорганізації населення функціонують на визначених принципах, мають відповідні завдання і повноваження та виконують важливі функції в життєзабезпеченні частини території громади. Також розглянуто і проаналізовано можливості запровадження нових підходів до функціонування самоорганізаційних утворень населення.

The article researched features of concepts, essence and nature of the bodies of self-organization of population (BSP), as well as tasks and their development trends. It was examined the following terminological category: "self-organization", "self-organization of population", "bodies of self-organization of population", for a better understanding of this phenomenon. It was found and analyzed complicated dual society-public nature of the bodies of self-organization of population, which leaves its mark on their development, creates certain problems and contradictions in implementation. The article researched that the bodies of self-organization of population represent a collective form of ensuring the right for participation in local self-government, formed on the basis of democratic initiatives by residents, elected of management bodies, responsibility and accountability to residents of a specific area and the local council. Bodies of self-organization of population are functioning on defined principles, have the relevant tasks and powers and perform important functions in the community life support. Also examined and analyzed the possibility of introduction of new approaches to functioning of the self-organizing formations of the population.

О. В. Щербинакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансі та кредиту, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗМІН БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

О. ShcherbynaCandidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor of the department of Finance and Credit, «International University of Finance»

THE BUDGET PROCESS IN UKRAINE IN TERMS OF AMENDING THE BUDGET LEGISLATION

У статті висвітлені основні проблеми бюджетного процесу, які виникають на стадіях прийняття, виконання бюджету та контролю за виконанням бюджету. Встановлено взаємозв’язки і взаємозалежність бюджетної політики та бюджетного процесу в Україні. Проведено аналіз останніх змін бюджетного законодавства у 2014-2015 рр., що безпосередньо впливають на ефективність реалізації бюджетного процесу, розглянуто функції нових учасників бюджетного процесу та перші результати реформування в бюджетній сфері на регіональних рівнях. Виявлено, що не зважаючи на суттєві кроки реформування сфери державних фінансів, змістовні проблеми бюджетного процесу, в більшості, залишаються не вирішені та потребують подальшого врегулювання. Запропоновано комплекс рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності організації та реалізації бюджетного процесу в Україні.

The article highlights the main problems of the budget process which arise in the stages of acceptance, budget execution and monitoring of the budget.Was established the relationship and interdependence of budget policy and the budget process in Ukraine. The analysis of recent changes budgetary legislation in the 2014-2015 that directly affect on efficiency of budget process realization new features of the budget process and the first results of reforms in the public sector at the regional level is considered. It is discovered that in the spite of significant steps reforming public financessubstantial problems of the budget process, most remain unresolved and need further regulation. In the article is proposed the complex of recommendations directed to improve efficiency of organization and implementation of the budget process in Ukraine.

В. Ю. Галушкааспірант Академії муніципально управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Y. HalushkaGraduate student, Academy of Municipal Management

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ADVANCED PUBLIC ADMINISTRATION

У статті окреслено особливості формування державного управління, аналізуються теоретичні та прикладні аспекти. Наведено результати дослідження сутності поняття «випереджальне державне управління». Проаналізовано та систематизовано риси, що формують державне управління при випереджуючому стані. Запропоновано шляхи вдосконалення процесу державного управління.

The article outlines the features of the formation of public administration, analyzes the theoretical and applied aspects. The results of a study of the nature of "anticipatory governance". Analyzed and systematized traits that shape public administration in piperaceae condition. Suggested ways of improving the process of public administration.

Р. В. Овчаренкок. гос. упр., доцент кафедры экологического менеджмента, Донецкий государственный университет управления, г. Мариуполь

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В КОНТЕКСТЕ ДИСФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ

R. V. OvcharenkoPh.D., Associate Professor, Department of ecological management, Donetsk state university of management, Mariupol

SOCIAL JUSTICE PROBLEM IN A CONTEXT OF THE STATE INSTITUTES DYSFUNCTION

Обеспечение социальной справедливости требует регулярного анализа степени удовлетворенности потребностей граждан. В различные периоды общественного развития комплекс актуальных потребностей может существенно изменяться. Потому в период активного реформирования экономики Украины, который реализуется на фоне рецессии мировой экономики, с целью минимизации уровня социальной напряженности необходимо выявить актуальные потребности граждан и сформировать условия для их удовлетворения. В статье проведен анализ актуальных потребностей граждан Украины по субъективным критериям. Определено, что основными потребностями, актуальность которых субъективно осознана и признается украинскими гражданами, являются материальные потребности и потребности в безопасности. Обосновано положение о том, что основной акцент обеспечения социальной справедливости на момент рассмотрения находится в плоскости восстановления эффективности функционирования государственных институтов и обеспечения устойчивого экономического роста.
 
Maintenance of social justice demands the regular analysis of degree of satisfaction of citizens’ requirements. During the various periods of social development the complex of actual requirements can essentially change. Therefore in active reforming of economy of Ukraine which has been realized against world economy recession, for the purpose of minimization of level of social intensity it is necessary to reveal actual requirements of citizens and to generate conditions for their satisfaction. In article the analysis of actual requirements of citizens of Ukraine by subjective criteria has been carried out. It has been defined that the basic needs which urgency is subjectively come to and admitted by the Ukrainian citizens are the material requirements and requirements for safety. Position that the basic accent of maintenance of social justice at the moment of consideration is in a sphere of restoration of the state institutes functioning efficiency and the maintenance of steady economic growth realized by economic freedom providing has been proved.

ТОВ "ДКС Центр"