Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 4, 2014

І. О. Драганзавідувач кафедри адміністративного менеджменту Академії муніципального управління, д. держ. упр., проф.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВЛАДИ: ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ

I. O. DraganHead of chair administrative management, The Academy of municipal administration, doctor of sciences of public administration, associate professor

THE FOREIGN PRACTICE ORGANIZATION PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES TO THE PUBLIC AUTHORITIES

У статті проаналізовано зарубіжні практики організації надання адміністративних послуг населенню органами влади.

The article analyzes the foreign practice organization providing administrative services to the public authorities.

О. О. Романовськийдоктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ. ДОСВІД США

O. O. RomanovskyiDoctor of pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

PUBLIC ADMINISTRATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SPHERE OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE. THE U.S. EXPERIENCE

Визначається сутність інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах її реформування. Аналізується та узагальнюється поняття "академічного капіталізму" як невід’ємної складової капіталістичної економічної системи. Виявляються історичні закономірності та невідворотність появи, формування і розвитку у США "академічного капіталізму" та "університетської підприємницької діяльності" як нового типу академічного підприємництва й стрімкого поширення ринкових відносин у сфері вищої освіти і науки. Підтверджено визначальну роль держави в управлінні процесами інноваційного розвитку сфери вищої освіти і науки, а також формуванні форм, методів і засобів держав­ного впливу на підприємницьку діяльність у сфері вищої освіти, науки і техніки для створення нормальних умов і стимулювання їх функціонування в середовищі вільної ринкової економіки.

Essence of innovation development of the sphere of higher education is determined. Concept of "academic capitalism" as an integral part of the capitalist economic system is analyzed and summarized. The historical patterns and inevitable occurrence, formation and development of "academic capitalism" and "university entrepreneurship" in the U.S. as a new type of academic entrepreneurship and rapid spread of market relations in higher education and research are shown. A crucial role of the state in managing the processes of innovation in higher education and science is confirmed. Also shaping the forms, methods and means of states influence on the business of higher education, science and technology to create normal conditions and stimulate their functioning in a free market environment economy is described.

Т. І. РенькасАспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)Н. П. КризинаД. н. держ.упр., професор, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ТА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

T. RenrasGraduate student, Department of regional administration, local self-government and administration of City National Academy of public administration under the President of Ukraine (Kiev)N. P. KryzynaDepartment of regional administration, local self-government and administration of City National Academy of public administration under the President of Ukraine (Kiev)

THE ANALYSIS OF LEGISLATIVE AND LEGAL REGULATION OF INTERREGIONAL AND CROSS-BORDER COOPERATION IN UKRAINE

У статті проаналізовано законодавче та нормо правове регулювання міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні щодо сприяння спільному розвитку прикордонних територій західних областей держави. В Україні розроблені та прийняті Програми підтримки щодо сприяння транскордонному співробітництву шляхом об’єднання зусиль різних сторін – населення, установ та організацій, підприємств і спільнот, їх зближення з метою кращого використання можливостей, які дає спільний розвиток транскордонних територій. Загальною ціллю таких програм є підтримка заходів за допомогою Європейського Союзу, що спрямовані на інтенсифікацію та поглиблення соціально-економічного співробітництва між регіонами України та регіонами країн-членів, що поділяють спільний кордон.
Також у статті висвітлена реалізація нової регіональної політики України, що передбачає новий формат відносин регіонів з центром, нові важелі та механізми впливу на регіональну політику, Ці принципи визначені на засіданнях Ради регіонів від 21 лютого та 19 вересня 2012 року.

The article analyzes legislative and legal regulation of interregional and cross-border cooperation in the common development promotion of western border regions of Ukraine. Support programs promote cross-border cooperation by consolidation the efforts of different sides, like population, institutions and organizations, businesses and communities. The main aim of these programs is to support arrangements by European Union, which aimed on intensification and deepening social and economic cooperation between the regions of Ukraine and regions of EU Member States, which are sharing a common border.
Also the article highlightes the implementation of new regional policy of Ukraine, which provides a new format of relations between the regions and center, new instruments and mechanisms of influence on regional policy.

В статье проанализировано законодательное и нормативно-правовое регулирование межрегионального и трансграничного сотрудничества в Украине, относительно развития приграничных территорий западных областей государства. В Украине приняты Программы поддержки способствуют трансграничному сотрудничеству путем объединения усилий различных субъектов населения, институций и организаций, предприятий и сообществ, и их сближение с целью лучшего использования возможностей, которые дает совместное развитие трансграничных территорий. Общей целью таких программ является поддержка мероприятий Европейским Союзом, направленных на интенсификацию и углубление социально-экономического сотрудничества между регионами Украины и регионами стран-членов, имеющих общую границу.
Также в статье освещена реализация новой региональной политики Украины, которая предусматривает новый формат отношений регионов с центром, новые инструменты и механизмы влияния на региональную политику.

О. Ф. Сальніковак. т. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

O. F. Salnikovacandidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

THE ROLE OF DEFENSIVE-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY

У статті розглянуто питання щодо підвищення можливостей національного оборонно-промислового комплексу (ОПК) України, що потребує впровадження раціональних шляхів перебудови ОПК. Надано рекомендації щодо створення системи його управління, а також запропоновано шляхи реструктуризації підприємств та подальшого реформування ОПК у цілому. Оборонно-промисловий комплекс є фундаментом національної безпеки держави, оскільки він забезпечує Збройні Сили новітніми зразками озброєння, військової техніки і всім необхідним для виконання покладених на них завдань із забезпечення захисту інтересів держави. Від спроможностей підприємств промисловості України, її наукових установ та закладів залежать ті чи інші рішення, які приймаються щодо розробки нових або модернізації існуючих зразків (систем) озброєння та військової техніки. Для України підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу є стратегічно важливим завданням.

In the article the question of promotion of possibilities of national military-industrial complex of Ukraine, that requires introduction of rational ways of reformation of military-industrial complex are considered. The recommendations to the creation of the system of his management and also the ways of restructuring of enterprises and further reformation of military-industrial complex are offered. Defensive-industrial complex is foundation of national security of the state, as it provides Armed Forces the new standards of armament, military technique and needments for implementation of the tasks fixed on them from providing of defence of interests of the state. From possibilities of enterprises of industry of Ukraine, her scientific establishments and establishments those or other decisions that is accepted in relation to development of new or modernisation of existent standards (systems) of armament and military technique depend. Increase of efficiency of activity of defensive-industrial complex is strategically an important task for Ukraine.

В. І. Андріяшкандидат політичних наук, доцент, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

V. I. AndriyashPhD in Political Science, Associate Professor, Institute of Public Administration at the, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

MAJOR COMPONENTS STATE REGULATION OF ETHNO-POLITICAL PROCESSES IN UKRAINE

В статті визначено поняття механізмів державного регулювання етнополітичних процесів в Україні та сформульовано їх основні складові елементи.

This paper defines the notion of state regulation of ethno-political processes in Ukraine and formulated their basic components.

Г. О. Сабадошк. е. н, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет ім.Вадима ГетьманаА. А. Константіновастудентка 4 курсу факультету економіки та управління, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

АДМІНІСТАРТИВНО-ДЕРЖАВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

G. A. Sabadoshk. e. n, lecturer department of macroeconomics and public administration, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanA. А. Konstantinova4th year student of the Faculty of Economics and Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ADMINISTRATIVE STATE MANAGEMENT AS A TOOL FOR REORGANIZATION OF STATE STAFFING

Викладено результати дослідження ефективності державного кадрового забезпечення. Робиться акцент на місії державного управління – розвитку національної економіки і суспільства в цілому. В статті розглянуто основні тенденції реформації державного кадрового забезпечення в розвинутих країнах. Основну увагу приділено аналізу якісного і кількісного складу державної служби. Виділяються негативні тенденції у кадровому складі державних службовців. Порушення основних принципів державної кадрової політики в сукупності з високим рівнем корупції призвело до зниження макроекономічних показників. Автором робиться акцент на ролі адміністративно-державного менеджменту в реалізації адміністративної реформи, головна мета якої, підвищення ефективності державного управління. На підставі аналізу розвитку концепції державно - адміністративного менеджменту і реформаторської діяльності у розвинутих країнах доводиться доцільність впровадження адміністративно – державного менеджменту в процес реалізації адміністративної реформи.

The results of study of the effectiveness of state staffing. Emphasis on the mission of the government - the development of national economy and society in general. This paper reviews the main trends of the Reformation state of staffing in developed countries. The focus is on the analysis of qualitative and quantitative composition of the civil service. Provision negative trends cadre of civil servants. Violation of the basic principles of personnel policy , coupled with high levels of corruption lead to lower macroeconomic indicators. The author focuses on the role of administrative management in public administration reform , whose main goal , improving the efficiency of public administration. Based on the analysis of the concept of state - administrative management and reform efforts in the developed countries have the urgency to implement administrative - State management in the process of administrative reform.

О. О. Бутникк. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

O. O. ButnykPhD of Science in Public Administration, Associate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

Досліджено розвиток державно-приватного партнерства в Україні. Визначено основні форми здійснення державно-приватного партнерства в Україні та закордоном. Зазначено, що найбільш перспективною і комплексною формою партнерства є концесія. Проаналізовано розвиток концесій в Україні. Досліджено основні нормативно-правові акти, що регулюють державно-приватне партнерство в Україні. Визначено найголовніші проблеми, що заважають розвитку державно-приватного партнерства. Запропоновано напрями державної політики в сфері формування державно-приватного партнерства в Україні.

It is studied the development of public-private partnership in Ukraine. It is identified the main forms of implementation of public-private partnership in Ukraine and abroad. It is indicated that the most promising and comprehensive form of partnership is a concession. It is analyzed the development of concessions in Ukraine. It is studied the basic regulations governing public-private partnership in Ukraine. The main problems that hinder the development of public-private partnerships are determined. Destinations of public policy in the fields of public-private partnership in Ukraine prompted.

О. В. Деліяк. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД

O. V. DeliyaPhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CITY MUNICIPALITY: HISTORICAL EXPERIENCE

Революційні перетворення початку ХХ століття створили унікальне підгрунття для формування громадянського суспільства, участі широкого загалу пересічних громадян в управлінні суспільними справами, розширення правової бази існуючих самоврядних інституцій. На перших етапах становлення радянської влади ще спостерігалась незначна тенденція зі збереження самоврядних начал через залучення широкого загалу трудящих до діяльності в системі місцевого самоврядування. Попри гучні заяви згідно із принципами демократичного централізму органи місцевого самоврядування опинились у системі органів державної влади. Одним із організаційно-правових проявів демократичного централізму держави було подвійне підпорядкування виконавчих органів місцевих Рад. Спроби центральної влади на тлі посилення командно-адміністративної системи удосконалити систему місцевого самоврядування, збільшити спектр повноважень органів місцевої влади мали суто декларативний характер. Міські органи самоврядування, обмежені партійним втручанням, так і не набули рис нормотворчої та управлінської самостійності, виконуючи роль безправного придатку партійної машини.

The revolutionary transformation of the early twentieth century created a unique foundation for the formation of civil society and public participation of ordinary citizens in the management of public affairs, the expansion of the existing legal framework of self-governing institutions. In the early stages of the Soviet authorities have observed a slight tendency to preserve the traditions localself by engaging citizens to work in local government. Аccordance with the principles of democratic centralism, municipality find themselves in the system of state power. One of the organizational and legal manifestations of democratic centralism of the state was dual subordination of executive bodies of local councils. Attempts by the central government against the backdrop of strengthening the administrative-command system to improve the system of local government, to increase the range of powers of local government were purely declarative. Мunicipality through the intervention of the party has not acquired traits legislative and administrative autonomy, acting as appendage of the party machine.

М. В. Андрієнкокандидат історичних наук

ІСТОРИЧНІ ПІДҐРУНТЯ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

M. V. AndiyenkoCandidate of History Sciences

THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF FIRE SAFETY

У статті здійснено історичний аналіз підґрунтя щодо виникнення державного управління сферою пожежної безпеки. Як показує аналіз, перші протипожежні заходи мали випадковий характер. Закони та укази, що видавалися, були пов’язані більше із мірами покарання винних і мірами охорони від пожеж, але не із загальною організацією заходів постійної боротьби з вогнем. Поступово в боротьбі з пожежами склалося два основних напрями: організація тушіння пожеж і попередження виникнення пожеж. Розглянуто основні етапи, що характеризували розвиток пожежної справи з боку держави до початку радянського періоду, та зроблені висновки щодо вирішення питань пожежної безпеки та управління її станом з боку держави.

The article provides a historical analysis of the fundamentals of public administration of fire safety. As an analysis, first fire-prevention measures, shows had casual character. Laws and decrees which was given out were related anymore to the measures of punishment of guilty and measures of guard from fires, but not with general organization of measures of permanent fight against a fire. Gradually in a fight against fires there were two basic directions: organization of extinguishing of fires and warning of origin of fires. The main stages that marked state development of fire science by the beginning of the Soviet period are considered and conclusions on solving the problems of fire safety and management of its condition by the state are drawn.

П. А. Рзаєвздобувач кафедри загального та адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління

ОЦІНКА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

P. A. Rzayevaspirant of the Department of General and Administrative Management of the Donetsk State University of Management

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY INUKRAINE

Виявлено існуючі проблеми недостатньо ефективного розвитку громадянського суспільства в Україні та досліджено його особливості в сучасних умовах. Визначено напрями вдосконалення фінансового забезпечення подальшого функціонування громадянського суспільства.

The paper identifies the existing problems not effective development of civil society in Ukraine and studies his features in today's environment. The ways of improving the financial security of the operation of civil society is defined.

А. В. Соколовк. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. V. Sokolovcandidate of sciences in public administration, head of the Department of personnel management and labor Economics, Zaporizhzhya National Technical University

CURRENT APPROACHES TO ASSESSING THE QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION

У статі розглянуто сучасні підходи до оцінки якості державного управління. Доведено, що оцінка діяльності органів виконавчої влади повинна враховувати не тільки показники продуктивності, результативності і ефективності, а також якості державних послуг і міри задоволеності споживачів обслуговуванням. Розглянуто спектр підходів до оцінки якості процесів і результатів діяльності органів виконавчої влади: відповідність стандартам якості; відповідність цілям; вирівнювання входів, процесів, виходів і результатів; відповідність очікуванням або перевищення очікувань клієнта. Проаналізовано принципи «хорошого публічного управління» (Good govemance) та систем індексів, що відбивають ключові параметри державного управління. Показано обмеження та можливості кількісних показниках «другого покоління публічного управління» (second - generation governance indicators), призначених для виміру здатності органів виконавчої влади досягати своїх цілей. Запропоновано основні групи параметрів якості державного управління, які повинні враховуватися при оцінці діяльності органів виконавчої влади.
 
In the article the modern approaches to assessing the quality of public administration. We prove that the assessment of the executive authorities should consider not only the productivity, efficiency and effectiveness, and quality of public services and measure customer satisfaction service. Considered range of approaches to quality assessment processes and results of the executive authorities, compliance with quality; compliance objectives; alignment of inputs, processes, outputs and results; match expectations or exceeding customer expectations. Analyzed the principles of "good public administration» (Good govemance) systems and codes that reflect the key parameters of public administration. Showing constraints and opportunities quantitative "second generation public administration» (second - generation governance indicators), designed to measure the ability of the executive to achieve their goals. The basic parameters of the quality of governance, which should be considered when evaluating the activities of the executive.

ТОВ "ДКС Центр"