Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 4, 2013

М. А. Міненкод. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

РІЕЛТОРСТВО В УКРАЇНІ

M. Minenkophd in economics, professor of department of management, Kyiv National university of trade and economics

REALTORSTVO IN UKRAINE

У статті проведено аналіз сучасного стану ріелторства в Україні. Зазначено основні причини падіння попиту на використання послуг офіційних ріелторів, запропоновано загальнодержавні та громадські заходи щодо легітимізації ріелторства як однієї із провідних галузей у сфері економічних послуг.
 
In the article the current and analyzed state of  realtorstvo in Ukraine. Outlines the reasons of declining in demand of using official realtors, the national and local measures to legitimize realtorstvo as one of the leading industries in the field of economic services are offered.

І. О. Кульчійкандидат наук з державного управління, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

I. O. Kulchiy

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ORGANIZATION OF SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION REFORMING IN UKRAINE

И. А. Кульчий

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

У статті розглядаються особливості та перспективи реформ системи державного управління в Україні. Обґрунтовано необхідність створення Координаційного центру з реформ державного управління в процесі подальшої модернізації України.
 
The article deals with the peculiarities and prospects (possibilities) of reforms of the system of state administration in Ukraine. It is demonstrated the necessity of the State administration reform co-ordinating center creation in the course of further modernization of Ukraine.
 
В статье рассматриваются особенности и перспективы реформ системы государственного управления в Украине. Обоснована необходимость создания Координационного центра по реформам государственного управления в процессе дальнейшей модернизации Украины.

Ю. В. Погребнякаспірант, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ

U. V. Pogrebnyakpost-graduate student, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Dnipropetrovsk

PHENOMENOLOGY OF PROFESSIONAL READINESS OF READINESS OF PUBLIC EMPLOYEES TO THE MANAGEMENT OF SOCIAL PROJECTS

У статті науково обґрунтовано проблему формування професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами та визначено можливості запровадження авторської експериментальної моделі.
 
In the article one can find scientific basis of the government employees’ professional readiness formation to the management of social projects.Opportunities for the introduction of author's experimental model are introduced.

Т. В. Новаченкокандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри державної політики і управління державними процесами НАДУ при Президентові України

КОМПАРАТИВІЗМ ДЕФІНІЦІЇ АВТОРИТЕТ

T. Novatchenko

COMPARATIVISM THE DEFINITION OF THE AUTHORITY

У статті визначається, що авторитет, як політичний і соціально-психологічний феномен бере свій початок у життєдіяльності людини. Однак, спорідненість дефініцій авторитету, а саме: соціальний статус, престиж, репутація, мода, імідж, призводить до оновлення і розширення меж його розуміння.
 
The article is determined by that authority, as the political and socio-psychological phenomenon originates in human life. However, the kinship between the definitions of the authority, namely: social status, prestige, reputation, fashion, image, leads to the updating and expansion of the limits of his understanding.

Т. В. Федорівк. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

МЕДІА-РЕПУТАЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА СПЕЦИФІКА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

T. V. Fedoriv

MEDIA REPUTATION OF THE GOVERNMENT AND THE SPECIFICITY OF ITS FORMATION

Т. В. Федорив

МЕДИА-РЕПУТАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СПЕЦИФИКА ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

У статті здійснено аналіз поняття «медіа-репутація органів державної влади», показано її зв’язок з медіа-привабливістю та публічною оцінкою органів державної влади, визначено функції медіа репутації та охарактеризовано специфіку її формування.
 
The article analyzes the concept of "media reputation of state power", it shows called "Connection with the media and public appeal by the state authorities, the functions of media reputation and characterized the specificity of its formation.
 
В статье проанализировано понятие «медиа-репутация органов государственной власти», показана ее связь связь с медиа-привлекательностью и публичной оценкой органов государственной власти, определены функции медиа-репутации и охарактеризована специфику ее формирования.

С. О. Сибиряковздобувач кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України, науковий співробітник Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, м. Київ

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

S. O. SybyryakovPostgraduate degree PhD Department of Public Policy and Management political processes of the National Academy of Public Administration of Ukraine, research associate Ukrainian Center for Cultural Studies of the Ministry of Culture of Ukraine, Kyiv

SOCIAL CAPITAL CIVIL SERVANTS UKRAINE AS A FACTOR IN THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY

У статті обґрунтовано важливість дослідження соціального капиталу державних службовців для забезпечення ефективного державного управління. Автором запропоновано застосування соціальних медіа в якості засобів, що сприяють оптимальному розвитку соціального капиталу державних службовців та прийняттю українською владою узгоджених з суспільством рішень.
 
The article is about the importance of research of state employee’s social capital to provide the effective state administration. An author offers application of social medias as quality facilities which assist optimum development of state employee’s social capital and acceptance of the decisions by government, which are concerted with Ukrainian society.

С. Ф. Радзімовськакандидат наук з державного управління, Завідувач кафедри Державного управління та самоврядування Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Svetlana RadzimovskaPhD in Public Administration, Head of Department of the State Administration and Local Government Interregional Academy of Personnel Management

UKRAINE EUROPEAN INTEGRATION

Одним із головних пріоритетів зовнішньої політики України на сучасному етапі є курс на інтеграцію до Європейського Союзу. Це прагнення потребує значних зусиль з боку держави в досягненні політичної та інституційної стабільності, верховенства права, розвитку демократії, трансформації та розвитку ринкової економіки.
 
Policy of integration into the European Union - one of the main priorities of the foreign policy of Ukraine today. This commitment requires considerable effort on the part of the state to achieve political and institutional stability, rule of law, democracy, transformation and development of a market economy.

І. В. Костенокк. е. н., доцент, Донецькйи державний університет управління

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВИХ ГРОМАД

I. V. KostenokPhD, Professor, Donetsk state universityb of management

STATE MECHANISMS OF INTERESTS OPTIMISATION BETWEEN STATE AND LOCAL COMMUNITIES

И. В. Костенокк. э. н., доцент, Донецкий государственный университет управления

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

В статті розглянуті державні механізми оптимізації інтересів держави та місцевих громад, зокрема інститут територіального громадського самоврядування та коуч-технологія.
 
In the article the state mechanisms of interests optimization between state and local communities such as an institute of local territory community selfgoverning and couch-technology are considered.
 
В статье рассмотрены государственные механизмы оптимизации интересов государства и местных сообществ, в частности институт территориального общественного самоуправления и коуч-технология.

Л. М. Бєлкінкандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

КОНЦЕПТИ «ВЛАДА», «ДЕРЖАВА», «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ», «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО»: ҐЕНЕЗА ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ВЗАЄМОДІЇ

В статті з точки зору уявлень постнекласичної науки розглянуті деякі історико-політичні та державно-правові аспекти проблеми виникнення, розвитку, взаємозв’язку та взаємодії держави, державної влади та громадянського суспільства
 
The article in terms of ideas Postnonclassical science examines some historical-political and the constitutional aspects of the emergence, evolution, interconnection and interaction between state, government and civil society.

В. В. Олійникк. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

Vladimir V. OleinikPh.D. in education, doctoral, University Education Management

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS PUBLIC ADMINISTRATION OF POSTGRADUATE EDUCATION IN UKRAINE

Здійснено аналіз концептуальних засад соціально-адекватного менеджменту та можливостей його застосування в системі державного управління освітою, що передбачає органічне урахування притаманної суспільству сукупності норм і цінностей, які виступають у ролі критеріїв адекватності. Це формує методологічну основу для розробки у цілому адаптаційної моделі державного управління післядипломною освітою в Україні.

The analysis of the conceptual foundations of social and adequate management capabilities and its applications in public administration education , which involves taking into account the inherent organic totality of society norms and values that serve as criteria of adequacy. This forms the methodological basis for developing a whole model of adaptive governance of postgraduate education in Ukraine .

О. Ю. Стояндокторант Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

O. Y. StoyanDoctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

COMPLEX MECHANISM OF STATE CONTROL AND REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY OF UKRAINE

А. Ю. Стояндокторант Черноморского государственного университета им. Петра Могилы

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  УКРАИНЫ

Розглянуті ролі та значення державного управління та регулювання, як у повсякденному житті, так і для цілей науки; наведено теоретичне обґрунтування композиції комплексного механізму державного управління і регулювання розвитку національної економіки, зокрема відновлювальної енергетики України.
Розглянуто механізми та засоби реалізації державного регулювання відновлювальної енергетики України;  запропоновано  визначення елементів (укрупнених інструментів) державного регулювання відновлювальної енергетики України та засобів державного впливу на сферу відновлювальної енергетики та її розвиток. Проведено теоретичне обґрунтування складових цього механізму.
 
Discussed the role and importance of state control and regulation, as in everyday life, and for the purposes of science, provides a theoretical rationale for the composition of the complex mechanism of state control and regulation of the development of the national economy, in particular renewable energy of Ukraine.
The mechanisms and means of implementation of the state regulation of renewable energy of Ukraine, the author proposes a definition of the elements of the integrated tools state regulation of renewable energy of Ukraine and means of state influence on the field of renewable energy and its development. Given a theoretical rationale for the components of this mechanism.
 
Рассмотрены роль и значение государственного управления и регулирования, как в повседневной жизни, так и для целей науки; представлено  теоретическое обоснование композиции комплексного механизма государственного управления и регулирования развития национальной экономики, в частности возобновляемой энергетики Украины.
Рассмотрены механизмы и средства реализации государственного регулирования возобновляемой энергетики Украины; предложено определение элементов (укрупненных инструментов) государственного регулирования возобновляемой энергетики Украины и средств государственного влияния на сферу возобновляемой энергетики и ее развитие. Проведено теоретическое обоснование составляющих этого механизма.

Н. В. Кулакздобувач Академії муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ТОРГІВЛІ

Nataliia V. KulakАspirant Academy of Municipal Management

FORMATION OF THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF ELECTRONIC TRADING SYSTEMS

Автором в ході роботи досліджено процес формування систем електронної торгівлі, розкриті механізми впливу електронної торгівлі на економіку країн, що розвиваються. Дано визначення термінам електронна комерція, електронна торгівля, електронний аукціон, електронний торгівельний майданчик. Зроблено аналіз проблемних питань процесу впровадження електронних торгів. Акцентовано увагу на винятковій ролі використання в сфері державного управляння системи електронної комерції.

The author believes that the solution of tasks of reforming the economy of developing countries and the integration of national markets into the international economic system requires the introduction of activity, both public authorities and economic actors of modern information technology. The key areas to address these issues is consistent infrastructure of e-business and public administration of computers as foundations of the new digital economy. There has, to date, that the legal framework of electronic commerce, and thus the "rules" in this segment of the market economy some CIS countries just emerging, rather, are in their infancy and the choice of the legal concept of regulation and interaction of participants in electronic segment of the economy. Developed countries are given using electronic forms of commerce, including actively exploit the system in state procurement.
In CIS countries today there is an imbalance between the growing demands of the market and the actual state of IT infrastructure unable to support trade and payment transactions agents. Lack of market capacity necessitates withdrawal producers on foreign markets, which may well be provided by developed trading organization. You also need to develop new approaches to the organization of interaction between government agencies and the private sector in terms of monitoring and control, the possibility of which increases with the creation of a trading organization in the country as a whole and in its individual regions. In addition, according to the author and the development of electronic trading systems development opens up the possibility of additional markets and product purchase at no additional cost, the increase in the growth of trade.
In this regard, one of the very urgent task of economics is to study and systematization of certain aspects of information technology in trade and development of effective organizational model of electronic trading.
International practice shows that the development of electronic commerce methods produce positive results not only in business on the domestic market, but also at the transnational level, which largely determines the development of the national econom. So important is the study and use practices that have developed state.

ТОВ "ДКС Центр"