Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 4, 2012

В. І. Ярощукнародний депутат України, здобувач, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ВИСОКОУРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

У статті розроблено теоретичні та методологічні засади формування і реалізації державної політики розвитку високоурбанізованих територій, запропоновано критеріальний підхід до виділення високоурбанізованих територій в Україні, обґрунтовано концептуальні засади розвитку високоурбанізованих територій в контексті модернізації державної регіональної політики з визначенням їх ролі як «осередків зростання».
 
In article  theoretical and methodological principles of forming and realization of public policy of development are developed of the high-urbanized territories, offered criterion approach to the selection of the high-urbanized territories in Ukraine, grounded conceptual principles of development of the high-urbanized territories in the context of modernization of public regional policy with determination of their role as the «cells of growth».

О. Ж. Скибунздобувач кафедри інформаційної політики та технологій Національної академії державного управління при Президентові України

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ КРАЇН СНД ТА УКРАЇНИ

Проведено аналіз державної політики в сфері телекомунікацій, результати якого можуть бути застосовані в процесі формування нових концептуальних підходів щодо формування державної політики та здійснення державного управління у сфері телекомунікацій
 
Проведен анализ государственной политики в сфере телекоммуникаций, результаты которого могут быть применены в процессе формирования новых концептуальных подходов по формированию государственной политики и осуществления государственного управления в сфере телекоммуникаций
 
The public policy in the telecommunications sector was analyzed; the results of analysis can be used in the formation of new conceptual approaches to public policy and the state management in telecommunications.

О. Ю. Леосьздобувач, старший викладач кафедри «Фінанси» ДонДУУД. О. ДегерменджиОКР "магістр", ДонДУУА. О. ХазахОКР "магістр", ДонДУУ

ПУБЛІЧНІ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ

Розглянуто історичні аспекти виникнення та економічна сутність категорії "Публічне акціонерне товариство". Визначено місце товариств у загальній системі організаційних форм підприємництва. Запропоновано та обгрунтовано механізм управління.

Сonsiders the historical aspects of the origin and the economic essence of the category "public joint stock company". Place of stock companies within the general system of the entrepreneurial organizational forms is defined. Management mechanism is offered and grounded.

Ю. А. Волковак.е.н., доцент, ПВНЗ “Європейський університет”А. В. Безкревнак.е.н., доцент, ПВНЗ “Європейський університет”С. Ю. Пінчукстарший викладач, ПВНЗ “Європейський університет”

КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті проаналізовано апарат державного управління. Визначено шляхи його розвитку та вдосконалення для підвищення якості надання публічних послуг, а також ефективного регулювання питань суспільного значення.

The article analyzes the state administration. The ways of its development and improvement to enhance the quality of public services and the efficient regulation of public importance.

Н. П. Римарслухач магістратури Хмельницького університету управління та права

УПРАВЛІНСЬКЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВНА КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА  В УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

Стаття присвячена аналізу явища спілкування. Зокрема розглянуто таку його основну складову як управлінське спілкування, та значення його в діяльності керівника.
 
The article is devoted the analysis of the phenomenon of communication. Such is in particular considered him basic constituent as administrative communication, and value of him, in activity of leader.

І. Л. Шульгааспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національної академії державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Проведено аналіз існуючих інституційних змін в органах державної виконавчої влади регіонального рівня в умовах адміністративної реформи. Визначено шляхи реформування публічної служби регіонального рівня в Україні.
 
The analysis of existing institutional changes in the state executive of the regional level interms of administrative reform. The ways of reforming the public service of the regional level in Ukraine.

К. Г. Сидоровааспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

У статті проаналізовано специфіку формування психологічної культури державних службовців, визначено головні складові даного процесу (соціальне середовище, навчальна мотивація, рівень професійної підготовки викладачів).
Ключові слова: культура, психологічна культура, державний службовець, державне управління, соціальне середовище, навчальна мотивація.
 
The formation specific of psychological culture of civil servants is analyzed in this article. It is defined the main components of this process (social environment, educational motivation, training level of teachers).

О. В. Слобожанаспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У статті розкриваються питання нормативно-правового забезпечення діяльності юридичних служб в системі органів місцевого самоврядування, здійснено аналіз нормативних та інструктивних актів, що визначають особливості роботи юридичних служб, виокремлено напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування юридичних служб на локальному рівні, на рівні інструктивно-методичних актів органів виконавчої влади, підзаконних актів та законів.
 
In the article questions open up normatively legal providing of activity of legal services in the system of organs of local self-government, the analysis of normative and instructional acts which determine the features of work of legal services is carried out, directions of improvement are selected normatively legal providing of functioning of legal services at local level, at level instructional methodical acts of organs of executive power, pidzakonnikh acts and laws.

І. А. Данильчукздобувач,  Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ

У статті висвітлюються теоретичні засади державного управління системою охорони здоров’я Військово-морських сил України.
 
В статье освящаюся теоретические основы государственного управления системой здравоохранения Военно-морских сил Украины.

ТОВ "ДКС Центр"