Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 4, 2011

О. О. Підмогильнийаспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, начальник відділу контролю у сфері державних закупівель КРУ в Запорізькій області

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ШЛЯХІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ЯК МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано шляхи та проблемні питання впровадження електронних державних закупівель в Україні з врахуванням міжнародного досвіду.
 
In the article ways and problem questions of introduction of the electronic public purchasing are analysed in Ukraine taking into account international experience.

С. В. Ситниккандидат політичних наук, доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування НАДУ

ПОЛІТИЧНА ПРОХІДНІСТЬ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Прийняття політико-управлінських рішень є важливим елементом політичного процесу з допомогою якого забезпечується взаємодія суб’єкту та об’єкту управління. У статті даний процес розглядається як послідовність дій, які визначають ступінь політичної прохідності рішень. Забезпечення політичної прохідності рішень характеризується як один із критеріїв ефективності управління.
 
Принятие политико-управленческих решений является важным элементом политического процесса с помощью которого обеспечивается взаимодействие субъекта и объекта управления. В статье данный процесс рассматриваются как последовательность действий, которые определяют степень политической проходимости решений. Обеспечение политической проходимости решений характеризируется как один из критериев эффективности управления.
 
The political-managerial decision-making is an important element of political process, which helps to provide cooperation between a subject and an object of administration. The article considers the process as a sequence of actions that define the level of political passing capacity of decisions. The support of the political passing capacity of decisions is characterised as one of the criteria of an efficient administration.

О. А. Домбровськакандидат економічних наук, доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В МІСТІ АЛУШТА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Зроблено аналіз специфіки функціонування органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин в місті Алушта АРК. Означено основні напрями вдосконалення управління земельними ресурсами міста.
 
The analysis of specific of functioning of organs of local self-government is done in the field of adjusting of the landed relations in town Alushta ARK. Marked basic directions of perfection of management of city the landed resources.

Ю. В. Єгороваспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Розглянуто систему забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки, державно-управлінські механізми здійснення державної політики забезпечення екологічної безпеки, способи вибору здійснення державної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки. Пропонується розглянути такі складові державної політики, як: повноваження, експертні знання та порядок.

Рассмотрено систему обеспечения экологической и природно-техногенной безопасности, государственно-управленческие механизмы осуществления государственной политики обеспечения экологической безопасности, способы выбора осуществления государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности. Предлагается рассмотреть следующие составляющие государственной политики, как: полномочия, экспертные знания и порядок.

The system providing of ecological and natural-technogenic safety, state-administrative mechanisms realization of public policy providing of ecological safety, methods choice of realization public policy in the field of ecological safety, is considered. It is suggested to consider the followings constituents of public policy, as: plenary powers, expert knowledge and order.

І. С. Ждановааспірант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто стан та проблеми адаптації вітчизняного законодавства про державну службу до вимог Європейського Союзу, проаналізовано європейський досвід законодавчого регулювання процесів адаптації у визначеній сфері, визначено принципи, що лежать в основі функціонування державних служб країн Європи, сформовано пропозиції, спрямовані на розвиток державної служби в аспекті європейського вибору.
 
There have been the state and problems of national legislation on civil service approximation to EU requirements explored, European experience of legislative regulation of approximation in this field analyzed, basic principles of functioning of civil services in Europe defined, proposals for further development of civil service in terms of European choice developed.

В. А. Мандрагеляпрофесор кафедри національної безпеки Національної академії державного управлінняпри Президентові України, доктор філософських наук, доцент

ТЕРОРИЗМ ТА ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ В КОНТЕКСТІ НОВОГО ІДЕОЛОГІЧНОГО РУХУ В МУСУЛЬМАНСЬКОМУ СВІТІ

Предметом статті є розгляд змісту та механізмів впливу ісламського екстремізму на дестабілізацію міжнародної обстановки у світі. Автор аналізує радикальні форми сучасного ісламу, досліджує процес їхнього становлення та розвитку на тлі сучасних світових тенденцій. Увага зосереджується на пошуку ефективних шляхів подолання ісламського екстремізму, об’єднанні зусиль світової спільноти та міжнародних і національних організацій, структур безпеки.

This article is considering the essence and mechanisms of influence of Islamic extremism upon destabilization of international situation. The author has analyzed the most radical forms of modern Islam, the process of its forming and developing against the background of the main world trends. He focuses on the ways of effectively fighting against Islamic extremism, pulling efforts of world community, as well as of international and national organizations, and security instruments.

Л. А. Масловааспірант кафедри національної безпеки Національної академії державного управління  при Президентові УкраїниТ. Б. Савченкоголовний економіст-фінансист Міністерства фінансів України

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

У статті представлено обґрунтування доцільності особистісно-орієнтованого впливу на молодь, що сприятиме засвоєнню філософських, історичних, культурологічних та інших традицій та християнських цінностей при формуванні свідомої та активної позиції щодо необхідності та можливості протистояння корупції та забезпечення прозорості уряду.

В статье представлено обоснование целесообразности личностно ориентированного влиянию на молодежь, которая будет способствовать усвоению философских, исторических, культурологических и других традиций и христианских ценностей при формировании сознательной и активной позиции относительно необходимости и возможности противостояния коррупции и обеспечения прозрачности правительства.

In the article a ground is presented in relation to expedience personality oriented to influence on young people which will be instrumental in mastering of philosophical, historical, cultural and other traditions and christian values at forming of conscious and active position in relation to a necessity and possibility of opposition a corruption and providing of transparency of government.

І. В. Рейтеровичкандидат політичних наук, доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України

РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА  ВЕЛИКОГО КАПІТАЛУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

У статті розглянуто особливості функціонування фінансово-промислових груп в Російській Федерації, визначено їх роль та місце в системі державної влади, проаналізована можливість використання відповідного досвіду при визначенні принципів взаємодії держави та великого капіталу в Україні.

В статье рассмотрены особенности функционирования финансово-промышленных групп в Российской Федерации, определена их роль и место в системе государственной власти, проанализирована возможность использования соответствующего опыта при определении принципов взаимодействия государства и крупного капитала в Украине.

The article discusses the features of financial-industrial groups functioning in Russian Federation, their role and position in the system of state power. It is analyzed the potential use of relevant experience in the determination of interaction principles between state and big capital in Ukraine.

С. О. Шевченкодоцент Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат педагогічних наук, доцент

УПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ – НЕВІДКЛАДНИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

В контексті входження України до єдиного європейського освітнього простору пропонується авторський підхід щодо сутності, структури та необхідності впровадження державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти. Реалізація механізму на національному, міжрегіональному та регіональному рівнях має істотно наблизити нашу державу до конкурентоспроможних позицій на європейському освітньому ринку та ринку праці.

В контексте вхождения Украины в единое европейское образовательное пространство предлагается авторский подход к сущности, структуре и необходимости внедрения государственно-общественного механизма управления качеством высшего образования. Реализация механизма на национальном, межрегиональном и региональном уровнях должна существенно приблизить наше государство к конкурентоспособным позициям на европейском образовательном рынке и рынке труда.

In the context of the Ukraine"s entering to the united European educational domain, an author"s approach is proposed as to the essence, structure and need of introduction of state and public mechanisms of the higher education quality management. Implementation of the mechanisms on the national, inter-regional and regional levels should bring our country closer to competitive positions on the European educational and labour market.

А. П. Лелеченкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дана стаття присвячена вивченню сучасного стану документаційного забезпечення, ролі, значення та нормативно-правового регулювання діяльності, пов’язаної з документуванням та організацією роботи з документами органами місцевого самоврядування в Україні.
 
This article is devoted to studying the current status of documentary provision, roles, values and legal regulation of activities related to documentation and organization of the documents by local governments in Ukraine.

М. В. Вишиванюккандидат економічних наук, здобувач Академії муніципального управління

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО SMART-УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАМИ

В статті запропоновано впровадження стратегічного державного smart-управління регіонами в основу якого покладено формування в Україні комплексу «інтелектуальних мереж» та створення конвергентного кластеру
 
The article reviews the implementation of strategic state smart-control region which is based on the formation of the complex of Ukraine "intelligent networks" and the сreation of convergent cluster.

Є. А. Вилгінаспірант Академії муніципального управління

ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

За результатами аналізу наукових засад формування регіональної інноваційної політики, яка є першочерговим елементом державної інноваційної політики, визначено поняття «регіональна інноваційна політика», визнано та обґрунтовано мету інноваційної політики, її основні задачі, принципи формування і реалізації, визначено об"єкти і суб"єкти, сучасні особливості та напрями реалізації такої політики.
 
The analysis of the scientific basis for forming a regional innovation policy, which is a primary element of innovation policy, the concept "regional innovation policy", recognized and reasonably objective of innovation policy, its key objectives and principles of implementation, defined objects and subjects , advanced features and ways of implementation of this policy.

Н. Б. Зубрицькааспірант Академії муніципального управління

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Статтю присвячено проблематиці євроінтеграційних процесів. Визначено, що інтеграційні процеси в Європі створили якісно нові умови для діяльності банків. Економічна інтеграція посилила концентрацію і централізацію банківського капіталу як усередині окремих європейських країн, так і на міжнародній арені, у результаті чого виникли транснаціональні банківські групи, що контролюють банківський бізнес у багатьох європейських країнах.
 
This article is devoted to the problems of integration processes. Determined that the European integration process have created a qualitatively new conditions for the banks. Economic integration has strengthened the concentration and centralization of bank capital, both within individual European countries and in the international arena, resulting in any multinational banking groups that monitor banking business in many European countries.

ТОВ "ДКС Центр"