Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 4, 2009

К. А. Алексеєвак. держ. упр., Київський національний лінгвістичний університет

РОЛЬ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті визначено поняття “суспільна свідомість” та “державне управління”, обґрунтовано взаємозв’язок та взаємовплив між ними, а також показано ключову роль суспільної свідомості у досягненні цілей державного управління. Доведено, що суспільна свідомість може або виступити каталізатором досягнення тактичних та стратегічних цілей державного управління, або загальмувати їх досягнення.

In the article the categories “public administration” and “social consciousness” have been given, the connection between them has been well-grounded as well as the key role of the social consciousness in the reaching the public administration goals has been shown. It has been proved that the social consciousness can either accelerate or brake the reaching of the public administration goals.

В. М. Бабкоздобувач, Академія муніципального управління

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Проаналізовано різні погляди щодо ролі держави у розвитку аграрного сектора. Визначено основні завдання держави щодо умов для розвитку сільського господарства як мультифункціональної галузі.
 
Different looks are analysed in relation to the role of the state in development of agrarian sector. The basic tasks of the state are certain in relation to terms for development of agriculture as much constituent functional industry.

Т. В. Бовак.е.н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Досліджено інституціональні проблеми регуляторної діяльності держави у сфері інноваційного розвитку. Визначено заходи регуляторної діяльності держави, які мають сприяти досягненню забезпечення покращання умов здійснення інноваційного процесу в державі.
 
The institute problems of regulator activity of the state are explored in the field of innovative development. The measures of regulator activity of the state, which are to be instrumental in achievement of providing of improvement of terms of realization of innovative process in the state, are certain.

В. Д. Боднарчукздобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Удосконалено державну політику взаємодії учасників інноваційного розвитку регіону. Визначено заходи в напрямку формування та розвитку національної інноваційної системи Уряду.

The state policy of co-operation of participants of innovative development of region is improved. Measures are certain in direction of forming and development of the national innovative system of Government.

Н. І. Шевченкоздобувач, Академія муніципального управління

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЕРЖАВИ

Удосконалено механізми з оцінки інвестиційної привабливості регіонів на основі врахування факторів, що підлягають формалізації та прогнозування (екстраполяції) факторів, що формалізації не підлягають. Запропоновано власну класифікацію факторів інвестиційного клімату в державі.
 
Mechanisms are improved from estimation of investment attractiveness of regions on the basis of account of factors, that formalizations and prognostications (extrapolations) of factors are subject, that formalizations are not subject. Own classification of factors of investment climate is offered in the state.

І. В. Рудкевичк.філолог.н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Визначено рівень соціальної організації на основі якісної оцінки функціонування системи соціальних інститутів. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення.
 
The level of social organization is certain on the basis of high-quality estimation of functioning of the system of social institutes. Experience of foreign countries is analysed in relation to social defence of population.

О. І. Васильєвадокторант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Регіональна ланка управління має забезпечувати створення належних умов для проживання населення, ефективного використання територіальних ресурсів, розвитку взаємовигідних міжрегіональних відносин. Проведення дієвої регіональної політики на основі ринкових механізмів вимагає подальшого вдосконалення інституційних засад.

Региональный уровень управления должен обеспечивать создание надлежащих условий для проживания населения, эффективного использования территориальных ресурсов, развитие взаимовыгодных межрегиональных отношений. Проведение действенной региональной политики на основе рыночных механизмов требует дальнейшего усовершенствования институций.
 
Regional level managements must to provide creation proper terms for residences of population, effective use territorial resources, development of mutually beneficial between regional relations. Realization effective regional politicians on the basis of market mechanisms requires further improvements institutes.

Ю. В. Кравчикаспірант, Хмельницький національний університет, керівник науково-інформаційного відділу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Розглянуто соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції, позитивні та негативні наслідки.
Визначені основні правові норми регулювання міжнародними трудовими відносинами: основні завдання та види регулювань міграційних процесів.
 
The socio-economic consequences of international labour migration are considered consequences.
The basic legal norms of adjusting international labour relations are certain: basic tasks and types of adjustings of migratory processes.

Н. О. Гаманздобувач, Академія муніципального управління

ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Досліджено структурні елементи системи зайнятості населення. Визначено її сутність, функції, види і форми, а також показники рівня ефективності політики зайнятості в Україні.
 
The structural elements of the system of employment of population are explored. Its essence, functions, prospects and forms, and also indexes of level of efficiency of policy of employment, is certain in Ukraine.

В. В. Кушмаєвааспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Визначено напрями аграрної реформи. Проаналізовано державну політику щодо аграрних перетворень в Україні. Виявлено тенденції та особливості розвитку сільського господарства за ринкових умов.
 
Directions of agrarian reform are certain. A state policy is analysed in relation to agrarian transformations in Ukraine. Tendencies and features of development of agriculture are exposed at market conditions.

А. Г. Машурянздобувач, Академія муніципального управління

ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРОВИРОБНИКА

Визначено важелі держави щодо регулювання поведінки сільськогосподарського товаровиробника. Обґрунтовано об"єктивну необхідність державної підтримки яка обумовлює особливість державного регулювання аграрного сектора.

The levers of the state are certain in relation to adjusting of conduct of agricultural commodity producer. It is led to objective necessity of state support which stipulates the feature of the state adjusting of agrarian sector.

Т. О. Паутоваздобувач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ефективна співпраця органів державної та муніципальної влади є неодмінною складовою забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, проте, законодавство України не забезпечує умов для належної організації взаємовідносин між цими інститутами влади. У статті  автором зосереджено увагу на прорахунках діючого законодавства України, стосовно делегування повноважень органами виконавчої влади – органам місцевого самоврядування, завдяки яким,  на практиці, виникають компетенційні протиріччя між цими органами, які заважають їх ефективній  співпраці, що необхідно подолати в процесі адміністративно-територіальної реформи.
 
The effective collaboration of state and municipal authorities is an indispensable component, which provides social and economic growth of the region; however, Ukrainian legislation doesn’t create any conditions for a proper relations organization between these authority institutions. In this article the attention is focused on miscalculations of the current Ukrainian legislation as to authorities delegation by the executive agencies to the local self-government authorities, due to which, in practice, there appear contradictions between these authorities, that should be overcome in administrative-territorial reform process.

О. В. Проніназдобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ РEГІОНАЛЬНОЇ СТРАТEГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ З УРАXУВАННЯМ EКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ

Обґрунтовано доцільність та нeобxідність формування рeгіональної стратeгії розвитку з ураxуванням eкологічного фактору та процeс взаємоузгоджeння стратeгій суб’єктів управління різниx рівнів.
 
It is led to expedience and necessity of forming of regional strategy of development taking into account an ecological factor and process of mutual concordance of strategies of subjects of management of different levels.

А. В. Соколовздобувач, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Здійснено класифікацію інформації за видами та джерелами надходження наведення. Визначено теоретичні положення запровадження інформаційних систем в сфері управління.
 
Classification of information is carried out after prospects and sources of receipt of aiming. Theoretical positions of introduction of the informative systems are certain in the sphere of management.

В. І. Юрченкоаспірантка, РВПС України, НАН України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто особливості формування державного регулювання агропромислової інтеграції в Україні.
 
Annotation. In the article the features of forming of government control of agroindustrial integration are considered in Ukraine.

В. Т. Александровк.т.н., доцент

БАЗОВІ МЕХАНІЗМИ ЛЮДСЬКОЇ ПАМ'ЯТІ ЯК СУТНІСНИЙ ФУНДАМЕНТ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТОЮ

Описано основні види пам’яті людини, їх характеристики та механізми функціонування, а також їх вплив на управління процесами неперервного навчання. Виходячи з цього запропоновані оптимальні схеми навчального процесу для тих хто вчиться та ефективні процедури організації освіти для тих хто навчає. Даються рекомендації щодо механізмів забезпечення якості освіти.
 
The basic types of memory of man, their description and mechanisms of functioning, and also their influence, are described on the management of continuous studies processes. Coming from it the optimum charts of educational process are offered for those who studies and effective procedures of organization of education for those who teaches. Given to recommendation in relation to the mechanisms of providing of quality of education.

І. О. Жмуркоголовний спеціаліст Управління стратегії реформування економіки та стратегічного планування Секретаріату Кабінету Міністрів України, здобувач, кафедра економіки та економічної регіональної політики, Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

МЕХАНІЗМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРІЗАЦІЇ

У статті визначається перелік методів прогнозування попиту на продукцію вугільної промисловості, в період реструктуризації, які можуть застосовуватися у маркетингових дослідженнях. Розглядається специфіка їх використання в сфері вугільної промисловості.
 
In the article the list of methods of prognostication of demand is determined on the products of coal industry, in the period of restructuring, which can be used in marketing researches. The specific of their use is examined in the sphere of coal industry.
 
В статье определяется перечень методов прогнозирования спроса на продукцию угольной промышленности, в период реструктуризации, которые могут применяться в маркетинговых исследованиях. Рассматривается специфика их использования в сфере угольной промышленности.

О. А. Федькодокторант, кафедра управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

У статті подано аналіз фізичної, психічної та духовної компонент здоров’я, найбільш типові елементи визначення здоров"я, проаналізовано підходи до визначення поняття фізичного та соціального здоров’я індивіда.
 
In this article the physical, mental and spiritual health component are analyzed, the most typical elements of health definition are submitted, approaches to definition of physical and social health of the individual concept are considered.

О. М. Руденкокандидат з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України, докторант

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

В статті розроблено та охарактеризовано базову модель поняття “державно-управлінські механізми забезпечення суспільної стабільності”, розкрито їх структуру, стадії формування та реалізації; визначено види ефекту від дії державно-управлінських механізмов; розкрито подвійну природу механізмів забезпечення суспільної стабільності – як стабільні та динамічні.

In article the base model of concept “public-administrative mechanisms of public stability maintenance” it is developed and characterised, their structure, formation and realisation stages opened; it is defined kinds of effect from action of public-administrative mechanisms; the double nature of public stability maintenance mechanisms as stable and dynamic it is opened.

Д. Й. Андрієвськийздобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Визначено негативні сторони в системі державного управління. Обгрунтовано систему державного регулювання структурного розвитку промисловості на регіональному рівні.

Negative sides are certain in the state control system. The system of the state adjusting of structural development of industry is grounded at regional level.

І. І. Мусієнкок.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Досліджено розвиток вітчизняної інноваційної системи. Розглянуто вищу освіту в якості складової частини інноваційної системи. Виділено основні механізми державного управління інноваційним розвитком в системі освіти.

Development of the domestic innovative system is explored. Higher education is considered in quality component part of the innovative system. The basic mechanisms of state administration by innovative development are selected in the system of education.

А. В. Малецьздобувач, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА СТАН РИНКУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти та можливості впливу факторів на стан ринку місцевих запозичень. Здійснено порівняльний аналіз взаємозв’язку факторів та показників, що запропоновані для оцінки можливостей залучення місцевих запозичень.

In the article grounded theoretical aspects and possibilities of influence of factors are on a market of the local borrowings condition. The comparative analysis of intercommunication of factors and indexes which are offered for the estimation of possibilities of bringing in of the local borrowings is carried out.

Н. В. Міркост. викладач кафедри теоретичної та практичної економіки, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО РИНКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Досліджено державний механізм регулювання взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків легкої промисловості. Запропоновано комплекс заходів державної політики для цілей регулювання, взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків та показано напрями здійснення.

The governmental regulation mechanism of interaction of internal and external markets the light industry. The action policy for the purposes of regulation and interaction of internal and external markets and the directions of implementation.

М. А. Латинінд.держ.упр.,  доц., завідувач кафедри економічної політики ХарРІ НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ РИНКУ КОМУЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

У статті визначено перспективи розвитку ЖКГ як матеріально-виробничої основи ринку комунальних послуг. Доведено, що відсутність комплексного підходу до впровадження ринкових відносин у ЖКГ, недосконалість нормативно-правової бази, непослідовність у прийнятті рішень та відсутність інституційних перетворень призвели до критичного стану галузі. Обгрунтовано вихідні позиції перетворень у житлово-комунальній сфері.

The article outlines the prospects for development as housing material and manufacturing market-based utilities. It is proved that the lack of an integrated approach to the introduction of market relations in housing, an inadequate legal framework, inconsistency in decision making and lack of institutional changes have led to the destruction and crisis area. The necessity of reforming the housing sector is one of those housing and utilities, acting both customer service and their agents.

О. С. Козловськаздобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

В статті обгрунтовано необхідність вдосконалення державного регулювання як резерву збільшення ефективності у всіх сферах соціальної діяльності, що особливо актуалізується й ускладнюється в умовах становлення інформаційного суспільства та ринку.

К. В. Пивоваровздобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ Й СТИМУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Обгрунтувано посилення державного регулювання житлового будівництва одночасно із здійсненням заходів щодо вдосконалювання податкової політики й оптимізації банківського кредитування. Визначено державний контроль за різними формами залучення коштів населення для фінансування будівництва і придбання житла.

The strengthening of the state adjusting of housing building simultaneously with realization of measures on the improvement of tax policy and optimization of the bank crediting. The state control after different forms of bringing in of facilities of population for financing is certain buildings and acquisitions of habitation.

В. А. Костерінздобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ В ДЕРЖАВІ

Визначено виробника комунальних послуг в комунальному комплексі. Досліджено основні проблеми сучасної системи управління комунальним господарством в державі.

The producer of public utilities is certain in a communal complex. The basic problems of the modern control system by the communal economy are explored in the state.

В. Г. Гончароваздобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Розроблено низку державних заходів щодо підтримки інфраструктури ринку фінансових послуг, з метою підвищення ефективності фінансово-економічного механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва. Визначено пріоритетні напрями державної політики підтримки малого підприємництва.

The row of state measures is developed on support of infrastructure of market of financial services, with the purpose of increase of efficiency of financial economic mechanism of the state adjusting of development of small enterprise. Priority directions of state policy of support of small enterprise are certain.

О. С. Лієвздобувач Академія муніципального управління

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

изначено принципи розробки регіональної політики як складової екологічної політики держави. Обґрунтовано складові державної політики екологічної безпеки.

Principles of development of regional policy are certain as component ecological policy of the state. The constituents of state policy of ecological safety are grounded.

Я. О. Філатовздобувач, Академія муніципального управління

ІННОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Визначено систему управління ринком житлово-комунальних послуг. Досліджено наслідки гальмування процесів реформування в житлово-комунальному господарстві та відсутність конкурентного середовища в галузі.
 
The control system by the market of housing communal services is certain. The consequences of braking of processes of reformation are explored in the housing communal economy and absence of competition environment in industry.

В. В. Величкоздобувач Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

Запропоновано формування рейтингу інвестиційної привабливості регіонів. Розглянуто питання щодо узагальнення та доповнення методичних підходів до визначення інвестиційних характеристик розвитку регіонів у частині деталізації.
 
Forming of rating of investment attractiveness of regions is offered. A question is considered in relation to generalization and addition of methodical approaches to determination of investment descriptions of development of regions in part of working out in detail.

В. В. Замикулаздобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Запропоновано напрями державної підтримки агропродовольчого сектора економіки. Досліджено особливості розвитку державного регулювання і підтримки агропродовольчого сектора в умовах ринку.
 
Directions of state support of agrarian food sector of economy are offered. The features of development of the state adjusting and support of agrarian food sector are explored in the conditions of market.

О. В. Акімовздобувач Академії муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Розглянуто різні підходи до визначення перевезень за участю різних видів транспорту. Проаналізовано зміст поняття «міжнародне змішане перевезення вантажів» та сутність інтермодальних перевезень. Визначено основні принципи функціонування, переваги, недоліки інтермодальних транспортних систем та основні напрями її розвитку.
 
Different approaches to the definition of traffic with different modes of transport. The maintenance concept of "international multimodal transport of goods" and the nature of intermodal transport. The basic principles of operation, advantages, disadvantages of intermodal transportation systems and basic directions of its development.

І. І. Мусієнкок.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Досліджено розвиток вітчизняної інноваційної системи. Розглянуто вищу освіту в якості складової частини інноваційної системи. Виділено основні механізми державного управління інноваційним розвитком в системі освіти.

Development of the domestic innovative system is explored. Higher education is considered in quality component part of the innovative system. The basic mechanisms of state administration by innovative development are selected in the system of education.

Д. А. Міщенкок.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЕКОЛОГІЧНІ СФЕРІ ВІДНОСНО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті розглянуто основні критерії екологічної оцінки прогресу України при переході до сталого розвитку в сфері збереження навколишнього середовища, визначено основні напрями державної політики у екологічні сфері, реалізація яких забезпечить досягнення цілей сталого розвитку у аграрному секторі економіки.
 
The article discusses the basic criteria for environmental assessment of Ukraine"s progress in the transition to sustainable development in the field of environmental conservation, defines the main directions of state policy in the environmental field, which will ensure the implementation of sustainable development in theagricultural sector.

ТОВ "ДКС Центр"