Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 3, 2013

С. О. Линниккандидат наук з державного управління, директор державної установи «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ СТРАТЕГІЙ ВООЗ ЩОДО ГЛОБАЛЬНОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ВРОДЖЕНОГО СИФІЛІСУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

У статті здійснено аналіз положень низки важливих міжнародних документів, в тому числі Всесвітньої організації охорони здоров’я, які стосуються ліквідації вродженого сифілісу та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. Проаналізовано дані та дано оцінку стану виконання відповідних міжнародних стратегій в Україні. Визначено коло проблем, які необхідно вирішити в першочерговому порядку з метою забезпечення реалізації міжнародних документів, які стосуються зазначених проблем. На підставі вивчення ситуацій, які існують у цих сферах, обгрунтовано напрями та заходи з розробки ефективної системи лікувально-профілактичних та організаційних заходів з профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, у тому числі й сифілісу, на основі міжінтегрального комплексного підходу з оцінкою медичної та соціально-епідеміологічної ефективності.
 
The paper analyzes a number of important provisions of international instruments, including the World Health Organization concerning the elimination of congenital syphilis and prevention of sexually transmitted diseases. The data and the estimation of the relevant international strategies in Ukraine. Defined range of problems that need to be addressed on a priority basis in order to ensure the implementation of international instruments relating to the above problems. Based on the study of situations that exist in these sferahi reasonably directions and measures to develop an effective system of health care and organizational measures to prevent infections, sexually transmitted diseases, including syphilis, based mizhintehralnoho integrated approach to the assessment of health and social and epidemiological effectiveness.

І. В. Кукінначальник відділення, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України, м. Київ

ОКРЕМІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ПОСЛУГАМИ У СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

Розглянуто питання управління державними правоохоронними послугами у системі інтегрованого управління кордонами, які стосуються організації перетину державного кордону мешканцями прикордоння у місцевих пунктах пропуску. Приведені підходи щодо застосування графоаналітичних способів оцінки альтернативних управлінських рішень в сфері прикордонної безпеки.
 
The article highlights the problems of public law enforcement services in the integrated border management system related border crossing organizations in local checkpoints for border residents. Present approaches to the use of graphic analytical methods evaluate alternative management decisions in the field of border security.

Д. В. Кісловкандидат політичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ТЕРМІНОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

У статті розглянуті основні підходи до визначення понять „комунікація” та „комунікації” в сучасному науковому дискурсі й надано їх порівняльний аналіз.
 
The article describes the main approaches to the definitions „сommunication” and „communications” in modern scientific discourse and given their comparative analysis.

В. А. Шойкок. і. н., доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Досліджено шляхи удосконалення та впровадження в учбовий процес навчальних закладів прогресивних методів навчання державних службовців сфери цивільного захисту.
 
The ways of improvement and implementation of the educational process of progressive education teaching methods of civil servants civil protection.

І. М. Григорчакаспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НОМЕНКЛАТУРИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ПЕРІОДУ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

У статті розкрито організацію управління в СРСР, окреслено механізми формування його носіїв – номенклатури, проаналізовано структуру та особливості функціонування республіканської державно-партійної верхівки в системі управлінської культури України радянського періоду.
 
In the article management organization of the USSR revealed, described the mechanism of forming its representatives – nomenclature, analyzed the structure and functioning features of the Republican state – party top in the system management culture of Soviet Ukraine’s period.

О. Г. Черкасаспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПЛИВУ ПАРЛАМЕНТУ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ: РЕСПУБЛІКА ЕСТОНІЯ

У статті аналізуються процеси реформування представницьких органів влади та зміни у галузі державного управління регіонами Естонської Республіки в пострадянський період. Автор розглядає особливості процесів становлення та організації органів місцевого самоврядування Естонії, визначає вплив парламенту на становлення та розвиток представницьких органів влади Естонської Республіки.

This article analyzes reform processes of representative government and changes in public administration regions of Estonia in the post soviet union period. The author discusses process of formation and organizational structure of local government in Estonia, determines the influence of parliament on the formation and development of representative bodies of power of Estonia.

Г. Д. Стратієнкоаспірант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДОБОРУ КАДРІВ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

У статті досліджено теоретико-методологічні засади та організаційно-правовий аспекту добору кадрів для заняття посад державної служби в Україні з урахуванням сучасних тенденцій. Охарактеризовані підходи науковців до поняття “добір кадрів”, “відбір кадрів”, “підбір персоналу”, “набір персоналу”. Проаналізовано діючі нормативно-правові акти, що регламентують питання добору кадрів для заняття посад державної служби і нову редакцію Закону України “Про державну службу” в частині, що стосується зайняття посад державної служби та проведення конкурсу.
 
The article is the results of study and analysis of the theoretical and methodological basis, organizational and legal aspects selection of civil service position in Ukraine according to the current trends. Author examined the scientific approaches to the concept of “recruitment”, “selection of personnel”. Analyzed legal acts regulating some aspects selection of civil service position, new version of the Law of Ukraine “On Civil Service” in part, which related to the civil service and competitive selection.

О. О. Алимовааспірант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено основні внутрішні проблеми, а також виділено несприятливі умови зовнішнього середовища, які перешкоджають розвиткові експортного потенціалу України та реалізації конкурентних переваг на світовому ринку. Наголошено на необхідності формування цілісної системи заходів державного стимулювання експорту, а також висвітлено основні завдання, які стоять перед органами державного управління в контексті підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики країни. Наведено конкретні заходи, які сприятимуть удосконаленню фінансового сприяння експорту та важелів податкового регулювання, прискоренню переходу до високотехнологічного виробництва, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках, а також поліпшенню інформаційного забезпечення зовнішньоторговельної діяльності. З метою реалізації цих заходів запропоновано цільову Програму розвитку експортного потенціалу України, обґрунтовано доцільність та ефективність її впровадження.
 
The main internal problems and the adverse conditions of the external environment, which create barriers in the way of the Ukrainian export potential development and the competitive advantages realization on the world market, are defined. The necessity of forming of the state integral system of export promotion is underlined; the main tasks met by the bodies of state administration in the context of growth of the external trade efficiency are also defined. The integral government The specific measures that will favour improvement of the financial assistance to export and tax regulation instruments, speeding-up transition to the high-technology production, growth of the national products competitiveness on the external markets and improvement of the external trade informational support are proposed. For the purpose of realization of these measures Program of development of the Ukrainian export potential is proposed, the expediency and efficiency of its implementation are proven.

В. Г. Воропаєвмагістр Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ЯК ПРЕДМЕТ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті досліджено демографічні процеси як предмет політичного менеджменту. Окрема увага приділена демографічним проблемам сільської місцевості та чинникам, що їх зумовлюють. Автором розроблено теорію «демографічної деградаційної спіралі»

The article deals with the demographic processes as a subject of political management. Special attention is paid to the demographic problems of rural areas and factors that contribute them. The theory of "demographic spiral of degradation" proposed by the author.

Л. М. Бєлкінкандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

КОНЦЕПТИ «ВЛАДА» ТА «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО»: ҐЕНЕЗА ВИНИКНЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ

В статті з точки зору уявлень постнекласичної науки розглянуті деякі історико-політичні та державно-правові аспекти проблеми виникнення державної влади та громадянського суспільства.
 
The article in terms of ideas Postnonclassical science examines some historical, political and state-legal aspects of government and civil society.

І. В. Костенокк. е. н., доцент, Донецький державний університет управліния

МЕХАНІЗМИ ТА СПОСОБИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: РІВЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У статті пропонується система заходів, націлених на вдосконалення та ефективізацію місцевого самоврядування в Україні, ґрунтована на вітчизняній науковій рефлексії та оцінках Ради Європи. Систематизовані та перелічені основні пріоритети розвитку місцевого самоврядування та сформульовані першочергові завдання для оптимізації та вдосконалення інституту місцевого самоврядування в Україні
 
The article presents the system of measures aimed to improve and to make more effective local governance in Ukraine, which is based on domestic scientific reflection and assessments of the Council of Europe. The main priorities of local governing development are systematized and recited; the priority tasks for optimization and improvement of local governing institution in Ukraine are formulated.
 
В статье предлагается система мер, направленных на совершенствование и эффективизацию местного самоуправления в Украине, основанная на отечественной научной рефлексии и оценках Совета Европы. Систематизированы и перечислены основные приоритеты развития местного самоуправления, сформулированы первоочередные задачи для оптимизации и совершенствования института местного самоуправления в Украине

О. Г. Розметовак. н. з держ. управління, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

В статті досліджено проблеми та перспективи впровадження соціальних інновацій в готельному бізнесі з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств. Проаналізовано досвід іноземних компаній щодо ведення соціально-відповідального бізнесу та надання готельних послуг людям з інвалідністю. Обґрунтовано необхідність впровадження соціальних інновацій на вітчизняних готельних підприємствах з метою охоплення такого сегменту потенційних споживачів, як люди з обмеженими можливостями.
 
In article examines the problems and prospects of social innovation in the hospitality industry to improve the competitiveness of enterprises. The experience of foreign companies in respect of socially responsible business and hotel services to people with disabilities. The necessity of social innovation at national hotel companies to reach this segment of potential consumers, as people with limited possibilities.

А. І. Клубздобувач Академії муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

У статті узагальнено чинники, що впливають на формування сталого розвитку сільських територій. Розглянуто особливості державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій та напрямки формування регіональних систем розвитку сільських територій. Запропоновано заходи щодо використання результатів інноваційної діяльності в прискоренні сталого розвитку сільських територій.
 
This article summarizes the factors that influence the formation of sustainable development of rural areas. The features of state regulation of social and economic development of rural areas and areas of regional development of rural areas. The measures for the use of innovation to accelerate sustainable rural development.
 
В статье обобщены факторы, влияющие на формирование устойчивого развития сельских территорий. Рассмотрены особенности государственного регулирования социально-экономического развития сельских территорий и направления формирования региональных систем развития сельских территорий. Предложены меры по использованию результатов инновационной деятельности в ускорении устойчивого развития сельских территорий.

П. Б. Волянськийкандидат медичних наук, доцент, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В МІЖНАРОДНИХ ГУМАНІТАРНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ЛІКВІДАЦІЇ МЕДИКО-САНІТАРНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Наведено результати аналізу досвіду взаємодії підрозділів цивільного захисту та мобільних медичних формувань служби медицини катастроф у складі міжнародних гуманітарних місій.

In the article was described the principles of the cooperation of the civil protection forces in the world humanitarian missions with liquidation the consequences of the emergences.

Ж. Д. Анпілоговак. е. н., докторант Академії муніципального управління

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розглянуто основні тенденції розвитку промислового виробництва в Україні. Досліджено тенденції зміни регуляторної політики і впливу органів державного управління на сферу промислового розвитку,

The basic tendencies of development of industrial production in Ukraine are considered. It is investigated tendencies of change of a policy of regulation and influence of state bodies on sphere of industrial development.

Рассмотрены основные тенденции развития промышленного производства в Украине. Выявлены тенденции изменения регуляторной политики и влияния органов государственного управления на сферу промышленного развития.

О. М. Кудрейкоздобувач Академії муніципального управління

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Систематизовано теоретичні засади у дослідженні понять інфраструктурного забезпечення механізмів державного управління розвитком системи освіти в державі. Окреслено та оцінено сучасний стан функціонування інфраструктури ринку освітніх послуг. Виявлено перспективи розвитку інфраструктурного забезпечення державного регулювання ринку освітніх послуг. Запропоновано напрями модернізації системи державного регулювання освітньої сфери України.

Systematized theoretical background in the study of concepts of infrastructure providing mechanisms for state regulation of education services in the state. Defined definition of infrastructure education market as a set of legal forms that make its functioning. This set of institutions that provide the necessary conditions for the interaction of the education market among themselves and with the environment.
To infrastructure elements include education market, local governments and state educational institutions of different levels akredytatsiyi, research institutions and structures that influence the formation of demand and supply of educational services, employment services, personnel (recruitment) agencies, associations of higher education establishments, scientific and methodological centers, independent assessment, educational funds, banks (which lend study), the media, sociological services, social structures related to the promotion of educational services to the market. A special place in the infrastructure of the education market belongs innovation infrastructure (venture capital firms, technology parks, university-industry research centers, science parks).
The characteristic features of the market infrastructure of educational services, namely, organizational and legal registration of the education market; provide market participants of educational services at the regional and national level; promote a demand and supply of educational services in a particular region; providing an organic combination of the education market and the labor market at regional and national level; facilitate state regulation of the economy and market control po¬sluh education in the region and state.
The effectiveness of the international and donor organizations whose work is marked by a positive transformation processes in higher education.
Outlined and assessed the current state of functioning infrastructure of educational services. Mentioned obstacles which at present hinder the development of state infrastructure education market. Thus, in every region of particular importance not vidpratsovanist of state regulation of this process is unwarranted centralization to the creation of innovative structures at the highest levels of government.
Revealed prospects of infrastructure for government regulation of the market of educational services. Directions modernization of state regulation of the educational system of Ukraine. Proved the lack of proper communication educational sector with industry.
Argued the feasibility of co-ordination and integration of science and production, adaptation of innovative activities to international standards which should carry through its innovative infrastructure component – technopolis.
There is need for active participation of the executive and representative government in the region in formulating and implementing models of partnership on a «institution-industry-government» through the creation of regional educational and research innovation centers according to the specialization of the region.

ТОВ "ДКС Центр"