Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 3, 2011

Ю. О. Царьовк. психол. наук, с.н.с., професор кафедри Національної Академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ МОРСЬКИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано особливості договірно-правового оформлення морської ділянки державного кордону України.

The article deals with peculiarities of contractual legalization of sea sector of the state border of Ukraine.

В. Г. Бульбакандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові УкраїниА. В. Меляковкандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної і гуманітарної Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ГРОМАДСЬКІ ГУМАНІТАРНІ РАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

В статті розглянуто діяльність громадських гуманітарних рад в Україні. Показано, що робота цих консультативних органів відповідає потребам часу і може позитивно вплинути на ефективність реалізації державної гуманітарної політики.

В статье рассмотрена деятельность общественных гуманитарных советов в Украине. Показано, что работа этих консультативных органов отвечает требованиям времени и может позитивно повлиять на эффективность реализации государственной гуманитарной политики.

In the article activity of Public humanitarian advices is considered in Ukraine. It is shown that work of these consultative organs answers the requirements of time and can positively influence on efficiency of realization of public humanitarian policy.

С. В. Бортнікстарший науковий консультант відділу із соціальних  питань та праці Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

НАГЛЯД У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

статті проаналізована діюча система нагляду у сфері загальнообов"язкового державного соціального страхування та запропоновано можливі шляхи удосконалення здійснення нагляду і контролю за адмініструванням єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування.
 
В статье проанализирована действующая система надзора в сфере общеобязательного государственного социального страхования и предложены возможные пути усовершенствования осуществления надзора и контроля над администрированием единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
 
In this article a research on the current supervision system of the mandatory state social security has been made and possible ways have been suggested for improvement of supervision and administration control of the single contribution to mandatory social security fund.

О. Г. Гіндеск.держ.упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР У ФУНКЦІОНУВАННІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

Сформовано основи організації системи екологічної безпеки. Удосконалено державне управління з визначенням найважливіших природних ресурсів і охорони довкілля.
 
Bases of organization of the system of ecological safety are formed. State administration is improved with determination of major natural resources and guard of environment.

Д. О. Плехановд.держ.упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Обґрунтовано методичні основи та інструменти державної підтримки сільського господарства в регіоні. Розроблено схему формування впливу держави на аграрний сектор економіки як на об’єкт регулювання.

It is led to methodical bases and instruments of state support of agriculture in a region. The chart of forming of influencing of the state is developed on the agrarian sector of economy as on the object of adjusting.

А. П. Лелеченкок. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Розглянуто процес організації функціонування органів місцевого самоврядування зарубіжних країн, сформовані на цій основі моделі територіальної організації влади, здійснення сучасних муніципальних реформ - головним завданням яких є усунення недоліків, що стоять на заваді здійснення ефективної управлінської діяльності на територіальному рівні в Україні.
 
The article deals with the organization functioning of local governments of foreign countries, formed on the basis of these models of territorial organization of power, the implementation of modern enterprise support - main task is to eliminate disadvantages that hinder the effective implementation of administrative activity on the territorial level in Ukraine.

В. І. Тимцуникдоктор державного управління, професор, Київський національний торговельно-економічний університетЮ. В. Гайдайасистент кафедри менеджменту, здобувач, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

У статті розглянуто наукові основи ролі організаційної культури діяльності підприємств торгівлі. Проведено аналіз впливу персоналу, керівників та факторів зовнішнього середовища на роль організаційної культури підприємств торгівлі.

В статье рассмотрены научные основы роли организационной культуры деятельности предприятий торговли. Проведен анализ влияния персонала, руководителей и факторов внешней среды на роль организационной культуры предприятий торговли.

The article reviews the scientific basis of the role of organizational culture of retail businesses. The analysis of the impact of staff, managers and environmental factors on the role of organizational culture retail businesses.

М. В. Вишиванюккандидат економічних наук, здобувач Академії муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

В статті визначено сутність і основні складові механізму управління сталим розвитком регіону, обгрунтовані основні напрямки удосконалення механізму.

The article explains the purpose and basic principles of the management sustainable development of the region, main directions of improvement mechanism.

Л. А. Величкоздобувач Академії муніципального управління

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

В статті наводиться загальна характеристика особливостей формування елементів соціальної політики в Україні. Пенсійне забезпечення в статті розглянуто, як необхідний елемент системи соціального захисту, важлива умова економічної та соціальної стабільності держави.
 
The paper provides a general description of the features of formation of elements of social policy in Ukraine. Pensions in the article the, as a necessary element of social protection, an essential condition for economic and social stability of the state.

О. П. Ковалевськак.ю.н., докторант Академії муніципального управління

ЖИТЛОВІ УМОВИ В СИСТЕМІ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ЖИТТЯ

В статті проаналізовано категорію «якість життя». Визначено місце житлових умов в системі характеристик якості життя.
 
In the article a category is analysed «quality of life». Certainly place of housings terms in the system of descriptions of quality of life.

В статье проанализирована категория «качество жизни». Определено место жилищных условий в системе характеристик качества жизни.

ТОВ "ДКС Центр"