Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 3, 2009

Т. В. Березянкок.е.н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

АКТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА КЕРІВНИЦТВА В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

Стаття присвячена розгляду взаємопов"язаних питань, які наближають національне ринкове середовище до вимог розвинених світових країн. Актуалізація таких складових якісного корпоративного середовища як аудит, дієвість ради директорів, коригування та контроль діяльності топ-менеджменту, ефективність та національні проблеми менеджменту персоналу особливо у часи подолання кризових явищ, основні проблеми регулювання суспільної адекватності економіки, подолання тінізації та напрямки законодавчого врегулювання означених питань стали об"єктами розгляду у даній публікації.
 
The article is devoted to the interrelated issues, which get the national market environment closer to the requirements of the developed countries of the world. The actualization of the corporate environment’s elements such as audit, efficiency of the Board of Directors, adjustment and control of the top-management activity, effectiveness and national problems of the personnel management in particular in terms of the crisis, key problems of the regulation of the social adequacy of the economy, overcoming of the shadow economy and legal regulation of the mentioned issues have become the objects of this publication.

В. М. Бесчастнийк.ю.н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ПОЗИТИВНИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНОЮ ОСВІТОЮ

Визначено інформатизацію системи управління якістю освіти в Україні. Проаналізовано розвиток інформаційного суспільства як позитивний чинник впливу на якість управління вітчизняною освітою.

Informatization of the control system by quality of education is certain in Ukraine. Development of informative society is analysed as positive factor of influence on quality of management by domestic education.

Р. Ю. Биковздобувач, Академія муніципального управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В УКРАЇНІ

Досліджено ефективність приватизації державного майна в Україні на сучасному етапі у контексті забезпечення ефективності управління державними корпоративними правами. Визначено правові засади приватизації державного майна в Україні.

Efficiency of privatization of state property is explored in Ukraine on a modern stage in the context of providing of efficiency of management by constitutional corporate laws. Legal principles of privatization of state property are certain in Ukraine.

Т. В. Бовак.е.н., докторант, Донецький державний університет управління

ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ

Визначено основні форми взаємодії ринкового саморегулювання та державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності на підставі аналізу особливостей існуючих теоретичних моделей регулювання інноваційно-інвестиційної сфери.
 
The basic forms of co-operation of market self-regulation and state adjusting of innovative-investment activity are certain on the basis of analysis of features of existent theoretical models of adjusting of innovative-investment sphere.

Г. І. Грубак.держ.упр., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розкрито інституціональний механізм формування національної інноваційної системи України. Проаналізовано структуру інституціоналізації інноваційної сфери.
 
The imperious institutes mechanism of forming of the national innovative system of Ukraine is exposed. The structure of imperious institutes innovative sphere is analysed.

Г. В. Дмитренкокандидат наук з державного управління, заступник голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ДО ПРОБЛЕМИ «ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ» БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

Стаття присвячена розгляду питань бюджетного контролю в умовах трансформації суспільства. Проаналізовано зміст і завдання бюджетного контролю. Зроблено висновки щодо посилення функції координації фінансового контролю.

The article is devoted to study the issues of budget control in transition. We analyzed substance and tasks of budget control. Take place results about strengthening of function coordination of financial control.

О. О. Каховичздобувач, Академія муніципального управління, м.Київ

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

Метою даної роботи є дослідження можливостей державного регулювання структурно-інвестиційної політики.
Для досягнення поставленої мети треба дослідити етапи та можливості розвитку, а також інструменти реалізації СІП.

О. С. КачнийПерший заступник Голови Київської обласної ради

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Сформовано стратегії розвитку рибного господарства України. Обґрунтовано перспективи участі України у використанні рибогосподарського природно-ресурсного потенціалу Світового Океану. Визначено шляхи і напрями вирішення проблем рибного господарства.
 Strategies of development of fish economy of Ukraine are formed. It is led to prospects of participation of Ukraine in the use of fish economic naturally-resource potential of World Ocean. Ways and directions of decision of problems of fish economy are certain.

О. А. Ковтунвикладач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

У статті розглянуто процеси регіоналізації управління розвитком інноваційної системи та запропонована схема державного управління інноваційною діяльністю сектору середнього та малого бізнесу на регіональному рівні.
 
In the article it is considered processes of revivifying of management development of the innovative system and offered chart of state administration innovative activity the sector of middle and small business at regional level.

В. Т. Плакідак.е.н., докторант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Проведено аналіз основних підходів до приватизації державного майна в проекті Державної програми приватизації на 2007–2009 роки. Визначено пропозиції щодо вдосконалення Державної програми приватизації.

The analysis of basic approaches is conducted to privatization of state property in the project of the Government program of privatization on 2007–2009 years. Suggestions are certain in relation to perfection of the Government program of privatization.

М. Ю. Порвінаспірант, Академія муніципального управління

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Визначено механізми регулювання інвестиційної діяльності. Обґрунтовано заходи державного регулювання інвестиційної діяльності в промисловому виробництві.
 
The mechanisms of adjusting of investment activity are certain. The measures of the state adjusting of investment activity are grounded in industrial production.

І. В. Рудкевичк.філолог.н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Досліджено форми соціально-економічних прав людини. Визначено основні функції соціально-правової держави щодо захисту населення.
 
The forms of socio-economic human rights are explored. The basic functions of the socially-legal state are certain in relation to defence of population.

О. В. Сахароваспірант,  Академія муніципального управління

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Визначено особливості формування регіональної політики держави. Проаналізовано систему управління агропромисловим виробництвом.

The features of forming of regional policy of the state are certain. The control system by agroindustrial production is analysed.

В. В. Сиченкок.е.н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ АДАПТАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Визначено об"єктивні чинники проблеми якості освіти в Україні. Виокремлено принципові відмінності системи освіти України від вимог європейського простору вищої освіти.
 
The objective factors of problem of quality of education are certain in Ukraine. The of principles differences of the system of formation of Ukraine are selected from the requirements of European space of higher education.

А. В. Терент´євакандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПРИ ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

У статті розглянуті особливості управління ресурсами при подоланні наслідків  надзвичайних ситуацій.
 
In article resource management is examined at liquidation of consequences of extreme situations.

Р. І. Темиргалієвк.держ.упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ЕНДОГЕННА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ

Досліджено міжнародний досвід інвестування. Визначено інституційні засади формування стратегії залучення іноземних інвестицій в регіон.

International experience of investing is explored. Organs of power  principles of forming of strategy of bringing in of foreign investments are certain in a region.

М. Ю. Дітковськак.держ.упр., Чернігівський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

У статті автор аналізує взаємодію інформаційних систем на різних рівнях державного управління; пропонує класифікаційну схему взаємозв’язку інформаційних систем різних видів і рівнів ієрархії. По результатам досліджень розроблено систему принципів побудови, функціонування і розвитку інформаційних систем у державному управлінні. Запропоновані принципи забезпечують теоретичними положеннями і методичними підходами процеси створення, функціонування і розвитку інформаційних систем на всіх стадіях їх життєвого циклу.
 
In the article an author analyses co-operation of the informative systems on the different levels of state administration; offers the classification chart of intercommunication of the informative systems of different kinds and levels of hierarchy. On results researches the system of principles of construction, functioning and development of the informative systems in state administration is developed. The offered principles provide theoretical positions and methodical approaches the processes of creation, functioning and development of the informative systems at all stages of their life cycle.

Д. О. Микитенкоздобувач, Національний фармацевтичний універистет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ

В роботі встановлено поширеність та зв’язок поліморфних варіантів гена метилентетрагідрофолатредуктази з розвитком патології вагітних і плода. Визначено групи ризику жінок відносно розвитку акушерської патології в залежності від особливостей генотипу пацієнтки. Запропоновано замкнуту схему державного контролю за результатами провадження інформаційного моніторингу жінок групи ризику.
 
It is determined the prevalence and clinical significance of methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms for the development of pregnant and fetal pathology. It is defined the groups of risk of pregnants for obstetrics pathology development. The scheme of risk group women state control information monitoring is offered.

А. П. Рачинськийкандидат наук з державного управління, доцент, докторант, кафедра державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

В межах даної статті здійснено концептуальний аналіз стратегічного управління персоналом як механізму здійснення структурних змін у діяльності органів державної влади, що дозволило розв’язати наступні завдання, зокрема розкрито сутність та специфіку здійснення стратегічного управління в умовах забезпечення відповідних структурних змін, проаналізовано специфіку запровадження технології подолання опору нововведень з боку персоналу, розроблено конструктивні прийоми стратегічного управління у подоланні кризовою ситуацією.
 
In this article conducted a conceptual analysis of strategic human resource management as a mechanism of structural changes in the activities of public authorities, which allowed to solve following problems, in particular the nature and specificity of series of strategic management in terms of the relevant structural changes, analyzed the specificity of the introduction of technology innovations to overcome resistance from staff, developed a constructive strategic management techniques to overcome the crisis situations.

О. І. Васильєвак.н.держ.упр., доц., докторант,  кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Система державного управління включає в себе центральну ланку державної влади й регіональне та місцеве управління. З’ясування в контексті дослідження трансформації регіонального управління в умовах реформування владних відносин проблем і перспектив взаємовідносин між органами публічної влади на територіальному рівні.
 
System of state administration plugs in itself the central level of state power, regional and local management. In the context of research of transformation of regional management in the conditions of reformation finding out of problems and prospects of mutual relations between the organs of public power at territorial level.

Л. М. Єфіменкоаспірант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню проблем інноваційного процесу. Розглянута класифікація інноваційних процесів та нововведень та послідовність створення нововведень. Проаналізовано етапи інноваційного процесу.
 
The article is devoted to research of problems of innovative process. Considered classification of innovative processes and innovations and sequence of creation of innovations. The stages of innovative process are analysed.

О. М. Клименкоздобувач, Академія муніципального управління

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЮ ПОЛІТИКОЮ В РЕГІОНІ

В статті розглядаються особливості управління інвестиційно-промисловою політикою на рівні регіону, а також запропонована нормативна модель управління інвестиційно-промисловою політикою у регіонах.
 
This article discovers the peculiarities of Investment-Industrial Policy management at regional level, and it was proposed the normative model of Investment -Industrial Policy management in regions.

О. М. Кравченкоаспірант, кафедра економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

В статті досліджено різні підходи науковців до визначення поняття «механізм державного управління» та наведено класифікацію механізмів державного управління.
 
The author explores in the article different approaches of scientists to definition of the term ‘public administration mechanism’ and presents the classification of public administration mechanisms.

С. В. ІстомінДержавне підприємство «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (м.Київ)Н. П. КризинаДержавне підприємство «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (м.Київ)

МЕДИЧНЕ ПРАВО ЯК НАУКА ТА ПРЕДМЕТ ВИКЛАДАННЯ

В статье отражены попытки правового регулирования общественных отношений в здравоохранении, розкрыты подходы к выделению медицинского права в отдельную отрасль права Украины.

В. Л. Федоренкостарший науковий співробітник Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, директор Департаменту конституційного та адміністративного права Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:НОРМОПРОЕКТНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Стаття присвячена питанням оптимізації системи центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у механізмі державного управління на сучасному етапі державно-правового розвитку України. Аналізується стан організації та діяльності центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) і їх система після прийняття Закону України «Про Кабінет Міністрів України», а також перспективи удосконалення цього важливого елементу в механізмі державного управління в майбутньому, після прийняття закону про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в Україні. Обгрунтовуються нормопроектні новації щодо системи ЦОВВ у відповідному законопроекті.

The article dedicated to the optimization of the central executive bodies (CEB) system in the mechanism of public administration at the present stage of state-legal development in Ukraine. Analyzes the status and activities of central executive bodies (CEB) and their system after the adoption of the Law of Ukraine «On the Cabinet of Ministers of Ukraine», and prospects for improvement of this important element in the mechanism of governance in the future, after the adoption of the Law on Ministries and other central executive bodies in Ukraine. Clause drafting innovation in the area of central executive bodies system in the appropriate bill has been substantiated.

І. І. Мусієнкок.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ З УРАХУВАННЯМ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФУНКЦІЙ ОСВІТИ

Визначено межу між загальними тенденціями особистісного становлення сучасної молоді та проблемними ситуаціями конкретного навчального закладу. Проведено аналіз структури мікросередовища взаємодії студентської молоді в державі.

A border is certain between the general tendencies of the personality becoming of modern youth and problem situations of concrete educational establishment. The analysis of structure of microenvironments of co-operation of student young people is conducted in the state.

Д. А. Міщенкок.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано результати державної політики у соціальній сфері щодо аграрного сектора економіки України, визначені найбільш значущі зміни у диференціації партнерських відносин і дій державної влади в розвитку макроекономіки та сільського господарства України.
 
The article analyzes the results of public policy in the social sphere of Ukraine"s agrarian sector, identified the mostsignificant changes in the differentiation of partnerships and actions of the government in the development ofmacroeconomics and agriculture in Ukraine.

ТОВ "ДКС Центр"