Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2018

Д. А. Міщенкодоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

D. A. MishchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті зазначено, що у сучасному світі розвиток виробництва органічної сільськогосподарської продукції є одним з перспективних напрямів подальшої еволюції сільського господарства. Встановлено, що у розвинених зарубіжних країнах підтримка органічного сільського господарства становить важливу складову державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва в цілому, відповідні заходи реалізуються як на державному, так і на місцевому рівні. Визначено, що у сучасних умовах постає питання формування ефективних механізмів державної підтримки розвитку органічного сільського господарства в Україні. Вирішення вказаної проблеми потребує раціонального застосування всіх можливих інструментів забезпечення сталого розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні, що сприятиме зміцненню позицій сільського господарства нашої країни в світовій економіці. Встановлено, що для удосконалення механізмів державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва в Україні доцільним є формування, фінансування і реалізація цільових державних і регіональних програм спрямованих на розвиток органічного сільського господарства, раціональне використання земельних ресурсів, підвищення якості продовольства і охорону навколишнього природного середовища.

The article states that in the modern world development of production of organic agricultural products is one of the promising directions of further evolution of agriculture. It has been established that in developed foreign countries, support for organic agriculture is an important component of state support for the development of agricultural production in general, and appropriate measures are implemented at both the state and local levels. It is determined that in modern conditions the question arises about the formation of effective mechanisms of state support for the development of organic agriculture in Ukraine. The solution of this problem requires the rational use of all possible instruments for ensuring the sustainable development of organic agricultural production in Ukraine, which will contribute to strengthening the position of our country's agriculture in the world economy. It is established that in order to improve the mechanisms of state support for organic farming in Ukraine, it is expedient to formulate, finance and implement targeted state and regional programs aimed at the development of organic agriculture, rational use of land resources, food quality improvement and protection of the natural environment.

О. М. Непомнящийдоктор наук з державного управління, доцент, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. КиївІ. В. Хараїмаспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА В УКРАЇНІ

O. M. NepomnyashchyyDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, KyivI. V. KharaimPost-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATUS AND PROSPECTS OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT OF THE THE ACTIVITY OF CONSULTING ENGINEER IN UKRAINE

Виділено переваги впровадження у вітчизняну практику державного управління будівельною галуззю досвіду роботи Міжнародної федерації інженерів-консультантів, що стимулюватиме розвиток всіх сфер і напрямків будівельного комплексу. Розглянуто питання щодо організаційно-правого забезпечення діяльності інженера-консультанта протягом всього життєвого циклу об’єкта будівництва як основної компоненти управління інвестиційними проектами. У статті надано рекомендації щодо можливого формування при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України міжвідомчого консультативно-дорадчого органу, що займався б на професійній основі узагальненням практики розвитку і просування інженерно-консультаційних послуг, аналізом і поширенням міжнародного досвіду, зокрема принципів та умов контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів тощо.

The advantages of introducing of the experience of the International Federation of Consulting Engineers in Ukraine in the domestic practice of the state management of the building industry, which will stimulate the development of all spheres and directions of the construction complex, are highlighted. The questions of organizational and legal provision of the consulting engineer during the life cycle of the construction object as the main component of management of investment projects are considered. The article gives recommendations on the possible formation of an interagency advisory body under the Мinistry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine, which would be engaged on a professional basis by generalizing the practice of development and advancement of engineering and consulting services, analysis and dissemination of international experience, in particular the principles and terms of contracts of the International Federation of Consulting Engineers, etc.

Н. М. Ткачовадоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри правознавства, Київський Національний університет культури і мистецтв , м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

N. TkachovaDoktor of public administration, Professor of departament of of jurisprudence Kyiv National University of Culture and Arts

STATE POLICY FEATURES OF NATIONAL SECURITY PROVIDING IN HEALTH CARE

Процес формування і реалізація державної політики національної безпеки сьогодні є чи не найголовнішою проблемою в Україні. Сучасні реалії існування України як незалежної держави потребують у межах реалізації політики національної безпеки урахування прагнення країни реалізовувати національні інтереси во всіх сферах життєдіяльності суспільства.Державне управління діяльності у сфері охорони здоров'я має свої особливості. Відповідно до законодавства України, охорона здоров'я є одним із пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров'я в Україні та забезпечує її реалізацію. Тому теорія і практика державного управління потребує негайної розробки організаційних, управлінських, політико - правових засад реформування сучасної системи охорони здоров'я, як важливої складової забезпечення національної безпеки.
В статті розглянуто сучасний стан та визначено існуючі методичні положення, які розвивають підходи до визначення особливостей державної політики забезпечення національної безпеки в сфері охорони здоров'я. Запропоновано напрями розробки стратегій, організаційних структур, процесів ціноутворення та методи оцінки діяльності учасників процесу надання медичної допомоги та визначено практичні заходи з обєднання всіх учасників процесу надання медичної допомоги.

The process of formation and implementation of the state policy of national security today is almost the most important problem in Ukraine. Modern realities of the existence of Ukraine as an independent state require to take into account the country's desire to realize national interests, within the framework of the implementation of the national security policy, in all spheres of society's life.
The state administration of health care activities has its own peculiarities. According to the legislation of Ukraine, health protection is one of the priority directions of state activity. The state forms the health care policy in Ukraine and ensures its implementation. Therefore, the theory and practice of public administration requires the immediate development of organizational, managerial, political and legal principles for reforming the modern health system as an important component of ensuring national security.
The article considers the current state and defines the existing methodological provisions which develop approaches to the definition of the features of the state policy of providing national security in the field of health care. The directions of development of strategies, organizational structures, pricing processes and methods of evaluation of the participants in the process of medical care provision are proposed, and practical measures are taken to unite all participants in the process of medical care provision.

Є. А. Вилгінк. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ГРОМАДСЬКІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ ЯК ІНСТИТУТИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Evgen VilginPh.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

PUBLIC AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AS INSTITUTE FOR REGULATION OF REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX

Зазначено, що важливу роль в проведенні кластерної політики грають професійні об'єднання, асоціації та спілки. Вони дають ряд переваг організаціям, надаючи консалтингову, тренінгову, маркетингову та ін. допомогу; лобіюючи інтереси на регіональному, національному та міжнародному рівнях; підвищуючи фінансову стійкості в рамках інтегрованого комплексу та інші.
Визначено цілі і завдання фірм, що інтегруються в об'єднання і союзи: підвищення фінансової стійкості в рамках інтегрованого комплексу; забезпечення мобільності та динамічності реалізації інноваційних процесів створення нової продукції; переміщення накопиченого капіталу в більш перспективні напрямки діяльності; підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається і збереження ефективного попиту на неї; проведення технічного переозброєння на прогресивній основі; входження в міжнародний бізнес і далі - на міжнародні ринки; отримання певних переваг у використанні вузьких сегментів або ніш ринку; отримання різноманітної допомоги: консалтингової, тренінгової, маркетингової та ін.
Запропоновано формування такої інтегративної якості, що дозволить реалізувати найбільш масштабне інвестування і максимально ефективно задіяти виробничий потенціал будівельних організацій території, забезпечуючи необхідну якість її економічного зростання і соціальний добробут суспільства. У логіці такого посилу виникає необхідність синтезу ефективних механізмів сполучення зусиль регіональних органів управління і самоврядування та будівельних організацій регіону для вирішення об'єктивно назрілих соціально-економічних, інфраструктурних та інших проблем конкретного регіону.
Запропоновано модельне уявлення логістичного управління інноваційним кластерним розвитком будівельного комплексу включає опис, як учасників галузевого кластера, так і взаємовідносин між ними. До матеріальних елементів кластера відносяться: система інноваційних підприємств; система виробництва знань;спеціалізовані консалтингові послуги; спеціалізовані постачальники; ринки; підтримуюча інфраструктура кластера; система фінансових інститутів.Нематеріальні елементи кластера включають: підтримує соціальний клімат; зв'язку та взаємодія між учасниками кластера; якість життя людей, зайнятих в кластері.

It is noted that professional associations, associations and unions play an important role in conducting cluster policy. They give a number of benefits to organizations by providing consulting, training, marketing, and more. help; lobbying interests at the regional, national and international levels; increasing financial sustainability within the integrated complex and others.
The goals and objectives of firms that are integrated into unions and unions are defined: increase of financial stability within the integrated complex; ensuring the mobility and dynamism of the implementation of innovative processes for the creation of new products; transfer of accumulated capital into more promising directions of activity; increasing the competitiveness of products produced and maintaining effective demand for it; carrying out technical re-equipment on a progressive basis; entry into international business and further - to international markets; Getting certain benefits in using narrow segments or niche markets; receive various help: consulting, training, marketing, etc.
The formation of such integrative quality that will allow to realize the most extensive investment and to use the production potential of the construction organizations of the territory as efficiently as possible, providing the necessary quality of its economic growth and social well-being of the society, is proposed. In the logic of this difficulty, there is a need to synthesize effective mechanisms for combining the efforts of regional authorities and local government and construction organizations in the region to address objectively urgent socio-economic, infrastructural and other problems of a particular region.
The proposed model representation of logistic management by innovative cluster development of the construction complex includes a description of both the members of the branch cluster and the relationship between them. The material elements of the cluster include: a system of innovative enterprises; system of knowledge production; specialized consulting services; specialized suppliers; markets; supporting cluster infrastructure; system of financial institutions. Non-material elements of the cluster include: supporting the social climate; communication and interaction between cluster participants; the quality of life of people employed in the cluster.

О. С. Качнийк. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙСУЧАСНІШИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ

O. S. KachniyPh.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

STRATEGIC PLANNING AS ONE OF THE EXISTING METHODS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY REGIONAL SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

Досліджено методичні засади стратегічного планування регіонального соціально-економічного розвитку в Україні. Висвітлено сучасні аспекти регіонального стратегічного планування та визначено його ключові проблеми. Обгрунтовані перспективні напрями вдосконалення системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів.

The methodical principles of strategic planning of regional socio-economic development in Ukraine are explored. The modern aspects of regional strategic planning are highlighted and its key problems are identified. Proven directions of improvement of the system of strategic planning of socio-economic development of regions are grounded.

М. І. Дяченкок.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.О. П. Василенкок.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

M. I. DiachenkoCandidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy regionO. P. VasylenkoCandidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

STATE MANAGEMENT OF EMPLOYMENT IN THE REGION

В статті проведено дослідження ефективності державної політики зайнятості в Україні в період сьогодення. Проаналізовано проблемні питання які заважають реформуванню ринку праці. Обгрунтовано особливості ринку праці та найбільш ефективні методи і способи державного управління з врахуванням особливостей конкретного регіону.
Проаналізовано державне регулювання зайнятості населення Черкащини за останні три роки. Відмічено, що показники приросту середньооблікової чисельності штатних працівників на підприємствах та установах області мали позитивні результати.
Для забезпечення стійкого економічного зростання України запропоновані пріоритетні напрямки державного регулювання зайнятості населення щодо створення і збереження існуючих робочих місць, а також підтримки і захисту безробітних.

The article presents the research into efficiency of state policy in the sphere of employment at present in Ukraine. The problem issues hampering the reformation of a job market have been analyzed. Special features of a job market, the most effective methods and ways of public management with due regard to features of a region have been substantiated.
State regulation of employment of population in Cherkassy region over the last three years has been analysed. It has been emphasized that growth rates of average number of registered regular employees at enterprises and establishments in the region have risen.
To ensure sustainable economic growth in Ukraine priorities of state regulation of employment were suggested as to creating and preservation of existing jobs, supporting and protecting unemployed.

А. П. Миколаєцьк. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

A. MikolaetsPh.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF THE CONCEPT OF CIVIC SOCIETY IN THE CONDITIONS OF DEMOCRACY

Зазначено, що формування громадянського суспільства в умовах демократизації суспільного життя в нашій країні набуває соціальної значущості, оскільки саме воно здатне здійснювати посередництво між правлячою елітою і населенням, сприяти формуванню інтеграційних зв'язків в системі «держава – громадянин». Без суспільної підтримки держава не здатна в повній мірі проводити політичні та економічні реформи, навіть якщо їх мета - лібералізація політичних інститутів і розширення сфери ринкових відносин.
Визначено, що проводячи межу між державою і громадянським суспільством, виділяє три головні відмінності між ними: по - перше, він протиставляє систему національних установ, формованих «знизу» самими індивідами, і систему державних інститутів, впроваджених «зверху»; по-друге, - «природне і загальне право» і позитивне право, видаються державою; по-третє, - протиріччя між громадянським суспільством і державою зводиться, на його думку, до того, що чим значніше обсяг і ширше розмах дій державної влади, тим меншою свободою користується індивіди і їх об'єднання.
Запропоновано кілька варіантів розуміння суті громадянського суспільства: громадськість, як позадержавна суспільна реальність, що протистоїть державі; громадськість, як приватна сфера життя людей, їх асоціацій, відмінна від державної і громадської сфер;громадськість, як громадська сфера, опосередковуючи відносини між приватною сферою (поведінкою індивідуумів) і державою.

It is noted that the formation of civil society in the conditions of democratization of social life in our country acquires social significance, because it is able to mediate between the ruling elite and the population, and contribute to the formation of integration ties in the "state - citizen" system. Without public support, the state is not able to fully carry out political and economic reforms, even if their purpose is the liberalization of political institutions and the expansion of the sphere of market relations.
It has been determined that by separating the boundary between the state and civil society, it distinguishes three main differences between them: first, it opposes the system of national institutions, formed "from below" by the individuals themselves, and the system of state institutions implemented "from above"; and secondly, "natural and universal law" and a positive right, issued by the state; and thirdly, the contradiction between civil society and the state is reduced, in his opinion, to the fact that the more significant the scope and wider scope of government action, the lower the freedom of individuals and their association.
Several options for understanding the essence of civil society are offered: the public as an out-of-state social reality that opposes the state; the public as a private sphere of life of people, their associations, different from the state and public spheres, the public as a public sphere, mediating the relations between the private sphere (the behavior of individuals) and the state.

В. В. Черкаскак. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ

V. CherkaskaPhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

FORMATION OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE REGION

Визначено, що доцільність розробки методичних положень щодо розподілу додаткового прибутку, отриманої від спільної діяльності в аграрній сфері, обумовлена: новими умовами спільного функціонування підприємств при створенні інтеграційної структури; бажанням використання (розробки) більш об'єктивних критеріїв, пропорцій розподілу отриманої додаткової прибутку інтеграційної структурою між учасниками такої структури.
Запропоновано з метою справжнього дослідження перетворити існуючу структуру сільського господарства округу в регіональну інтегровану корпоративну структуру з наявністю керуючої компанії.
Запропоновано методика планування державними органами потреби в бюджетній підтримці сільського господарського виробництва, яка ґрунтується на розробці нормативів в субсидування сільськогосподарських організацій, диференційованих з урахуванням економічних умов. Планування бюджетної підтримки на основі нормативів буде сприяє вирівнюванню умов господарювання.
При цьому пропонуються два варіанти розрахунку нормативів потреб у субсидіях для забезпечення розширеного відтворення.
Принципова відмінність варіантів полягає в тому, що в першому випадку ми використовуємо для визначення рівня витрат бюджету на поставку сільського господарства показник «нормативний рівень рентабельності», а в другому - «нормативний рівень окупності витрат на основне виробництво».

It is determined that the expediency of developing guidelines on the distribution of additional profits derived from joint activities in the agrarian sector is due to: new conditions for the joint operation of enterprises in creating an integration structure; The desire to use (develop) more objective criteria, the proportions of distribution of the additional profit received by the integration structure between the participants of such a structure.
The purpose of this study is to transform the existing structure of agriculture of the Autonomous Okrug into a regional integrated corporate structure with the presence of a management company.
The methodology of planning by state authorities for the budget support of agricultural production is proposed, which is based on the development of standards for subsidizing agricultural organizations, differentiated according to economic conditions. Planning of budget support on the basis of standards will help to balance the conditions of management.
At the same time, two options are proposed for calculating the requirements for subsidies for enhanced reproduction.
The fundamental difference of the options is that in the first case, we use the "normative level of profitability" indicator for determining the level of budget expenditures for agricultural supply, and in the second, "the normative level of return on costs for basic production".

О. П. Дяченкок. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЯК МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНІ

О. P. DiachenkoPh. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

EFFICIENCY OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL MONITORING AS A MECHANISM OF STATE COUNTERACTION TO THE DEVELOPMENT OF THE SHADOW ECONOMY OF UKRAINE

Умовою результативності політики держави є реалізація політичних цілей за мінімальних витрат, але в будь-якому випадку із забезпеченням кінцевого результату. В адміністративно-політичній діяльності вимір результативності пов’язаний з політичними цілями (програмами) і соціально-економічними наслідками, зокрема, і в процесах протидії розвитку тіньової економіки. Аналізуючи питання результативності функціонування механізмів державного регулювання процесу протидії розвитку тіньової економіки, актуальним вбачається проведення аналізу стану оброблення інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у тінізації економіки, або фінансуванням тероризму. Тому надзвичайно важливим для забезпечення оперативності при виявленні операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та дієвості системи боротьби з тіньовим сектором у цілому є побудова сучасних механізмів обміну інформацією між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом України.

The condition of the effectiveness of the state policy is to realize political goals at minimum cost, but in any case with the provision of the final result. In administrative and political activity, the measurement of performance is related to political goals (programs) and socio-economic consequences, in particular, in the processes of counteracting the development of the shadow economy. Analyzing the issues of the effectiveness of the functioning of the mechanisms of state regulation of the process of counteracting the development of the shadow economy, it is considered relevant to carry out an analysis of the state of processing information about financial transactions subject to financial monitoring or information that may be related to suspicion of shadow economy or terrorist financing. Therefore, the establishment of modern mechanisms for the exchange of information between the entities of primary financial monitoring and the State financial monitoring of Ukraine is extremely important for ensuring the efficiency in detecting operations subject to financial monitoring and the effectiveness of the anti-shadow sector as a whole.

О. А. Гарасюккандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ “Криворізький національний університет”Є. В. Міщуккандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ “Криворізький національний університет”О. І. Рицкомагістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування», ДВНЗ “Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

O. A. Garasiukcandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy RogE. V. Mishcukcandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy RogO. I. RitskoMaster of specialty \"Public Administration and Administration\", National University of Krivoy Rog

DEFINITION OF PROBLEMS AND MANAGEMENT STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES OF THE UNITED COMMUNITIES

Досліджується актуальне питання, як територіальні громади можуть у кризових умовах робити акцент на розвиток та пристосовуватись до змін і викликів навколишнього господарського середовища. Авторами досліджена сьогоденна ситуація можливостей об’єднаних територіальних громад крізь діюче законодавство. Визначенні основні проблеми, які виникають у роботі по формуванню територій об’єднаних громад. Розглянуто стратегію розвитку територіальних громад, планування, фінансування та вирішення питань пов’язаних з децентралізацією влади та місцевого самоврядування.

The actual question is examined how territorial communities can be in crisis conditions, to focus on development and to adapt to changes and challenges of the surrounding economic environment. The authors examine the present situation of the opportunities of the united territorial communities through the current legislation. Identify the main problems that arise in the work of forming the territories of the united communities. The authors review the strategy of development of territorial communities, planning, financing and solving topical issues related to the decentralization of power and local self-government.

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. KlimеnkoPhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ROLE OF STATE REGISTRATION OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE STATE REGULATION OF THEIR ACTIVITIES IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

У статті розглянуто погляди науковців на зміст державної реєстрації, досліджено організаційно-правові засади державної реєстрації недержавних інституцій (юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи), а також повноваження суб’єктів зазначеної державної реєстрації. В ході дослідження доведено, що зазначена державна реєстрація є заходом державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки та визначено роль держаної реєстрації у державному регулюванні діяльності недержавних інституцій у цій сфері.

The article considers the views of scientists on the content of state registration, investigates the organizational and legal principles of state registration of non-state institutions (legal entities, individuals ‒ entrepreneurs and public formations that do not have the status of a legal entity), as well as the powers of the entities of the said state registration. In the course of the study it was proved that the said state registration is a measure of state regulation of activities of non-state institutions in the field of national security, and the role of state registration in the state regulation of the activities of non-state institutions in this area is determined.

Л. А. Мельникк. держ. упр, заступник начальника відділу конкурсного відбору здобувачів вищої освіти, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

L. A. Melnukthe candidate of sciences in public administration, Deputy Head of the Department of Competitive Selection of Higher Education Institutes, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EUROPEAN DEVELOPMENT MANAGEMENT EXPERIENCE CROSS-BORDER COOPERATION

У статті розглянуто історію розвитку транскордонного співробітництва в країнах Європейського Союзу, зокрема визначено етапи такого розвитку. Встановлено, що найбільший розвиток транскордонного співробітництва припадає на післявоєнний період Західної Європи. Основною метою було подолання ліквідації кордонних бар’єрів, покращення життєвого рівня населення, збереження стабільного миру, усунення непотрібних обмежень.
Розглянуто європейські інститути, що діють у сфері прикордонного співробітництва, зокрема Конгрес місцевих та регіональних властей Європи, Асамблея європейських регіонів, Комітет регіонів Європейського Союзу, Рада Європейських муніципалітетів і регіонів, Асоціація Європейських прикордонних регіонів.
Встановлено, що в організації транскордонної співпраці в європейських країнах виділяють такі принципи як партнерство, субсидіарність і доповнюваність.
Розглянуто типи організації транскордонної співпраці, які використовуються в європейській практиці, зокрема транскордонне співробітництво за принципом ad hoc, євро регіони, європейські угрупування територіального співробітництва, об’єднання єврорегіонального співробітництва, робочі громади.
Доведено, що країни ЄС розглядають транскордонне співробітництво як процес, який сприяє просуванню таких цінностей, як мир, свобода, безпека та дотримання прав людини, і має політичні, економічні та соціокультурні результати.

The article deals with the history of cross-border cooperation in the countries of the European Union, in particular, the stages of such development are defined. It is established that the greatest development of cross-border cooperation is in the post-war period of Western Europe. The main goal was to overcome the elimination of border barriers, improve the living standards of the population, preserve a stable world, and eliminate unnecessary restrictions.
The European institutions operating in the field of border cooperation, in particular the Congress of Local and Regional Authorities of Europe, the Assembly of European Regions, the Committee of the Regions of the European Union, the Council of European Municipalities and Regions, the Association of European Border Regions, are considered.
It has been established that in the organization of cross-border cooperation in European countries, such principles as partnership, subsidiarity and complementarity are distinguished.
The types of cross-border cooperation organizations that are used in European practice, in particular, ad hoc cross-border cooperation, euro-area regions, European groupings of territorial cooperation, association of Europe regional cooperation, working communities are considered.
It is proved that EU countries consider cross-border cooperation as a process that promotes the promotion of values such as peace, freedom, security and human rights, and has political, economic, and socio-cultural results.

З. М. Буриккандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Z. M. BurykCandidate of Sciences in Public Administration, senior lecturer Department of Regional Management and Local Self-Government The Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine

THE MECHANISM OF GOVERNMENT REGULATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Визначено сутність поняття «сталий розвиток», «механізм державного управління», «механізм державного регулювання», а також «механізм державного управління сталого розвитку». З’ясовано, що механізм державного управління сталого розвитку – це процес узгодженого впливу суб’єктів управління на галузь економіки, соціальної сфери та екології, а також застосування певної послідовності відповідних процедур та інструментів, що забезпечують перехід від старого до нового стану з метою досягнення заданих цілей. Наведено основні елементи механізму державного регулювання сталого розвитку країни. Досліджено структуру механізму державного регулювання сталого розвитку. Виділено основні групи інструментів та методів управління сталого розвитку. З’ясовано, що механізм державного управління сталого розвитку країни ґрунтується на таких базових блоках: законодавча база; організаційна база; суспільно-громадянська база. Наведено основні підходи до типологізації механізму державного регулювання сталого розвитку.

The essence of the concept of "sustainable development", "mechanism of state management", "mechanism of state regulation", as well as "mechanism of state management of sustainable development" is defined. It is revealed that the mechanism of state governance of sustainable development is a process of coordinated influence of the subjects of management on the branch of economy, social sphere and ecology, as well as the application of a certain sequence of appropriate procedures and instruments that ensure the transition from the old to the new state in order to achieve the objectives goals. The main elements of the mechanism of state regulation of sustainable development of the country are shown. It is revealed that the mechanism of state governance of sustainable development of the country is based on the following basic units: the legislative base; organizational base; social and civil base. The structure of the mechanism of state regulation of sustainable development is explored. The results of the study of various approaches to the definition of the structure of the mechanism of state regulation of sustainable development have shown that the mechanism of state regulation of sustainable development is a complex and complex system consisting of the following main components: financial-economic, motivational, organizational-managerial, political and normative-legal. The main groups of tools and methods of sustainable development management are allocated. Methods of state regulation are an interconnected set of means and methods of direct influence of state bodies on the economic, social and ecological system on objects of regulation. It should be noted that in the sphere of state regulation of sustainable development in Ukraine it is necessary to create a system of legal, state and financial regulatory, socio-economic, economic and production mechanisms. The main approaches to the typology of the mechanism of state regulation of sustainable development are presented, which allow us to conclude that varieties of an integrated mechanism of state regulation in the process of ensuring sustainable development are transformed depending on the subjects of influence, objects of influence and functional necessity of regulation and are provided by various forms of influence.

О. В. Захарінак. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирЛ. І. Симоненкок. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирМ. І. Сайкевичк. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

O. V. ZakharinaPh.D., Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrL. I. SimonenkoPh.D, Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrM. I. SikevichPh.D, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE REGION

Проаналізовано світовий досвід реалізації проектів на засадах публічно-приватного партнерства та ідентифіковані його вигоди та переваги. Визначені форми та сфери реалізованих проектів в Україні. Проведена порівняльна оцінка одного з проектів із залучення приватного партнера і без його залучення до механізму публічно-приватного партнерства та доведена ефективність встановлення партнерських відносин.

The world experience in implementing projects on the basis of public-private partnership has been analyzed and its benefits and advantages have been identified. The forms and spheres of the implemented projects in Ukraine are determined. A comparative evaluation of one of the projects on attracting a private partner and without its involvement in the mechanism of public-private partnership was conducted and the effectiveness of establishing partnerships was proved.

Д. Б. Зайцеваспірант, Національний університет водного господарства та природокористування,начальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, м. Рівне

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

D. B. Zaitsevpost-graduate student National University of Water and Environmental Engineering,the Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region

PUBLIC ADMINISTRATION OF PRODUCTION OF BIODIESEL AS A PROSPECT OF DEVELOPMENT OF «GREEN» ENERGY OF UKRAINE

У даній статті досліджено показники виробництва біодизелю в країнах ЄС. Лідером з виробництва біодизелю у Європі є Німеччина, якщо в 2005 р. частка виробленого з рослин палива складала 1 млрд л, то вже в 2016 р. в країні було вироблено близько 3,3 млрд л цього палива, що в декілька разів перевищує показники інших держав. За підрахунками німецьких учених країна може повністю забезпечити свою потребу в енергії, використовуючи біомасу, вирощену лише на половині власних сільськогосподарських угідь. Для забезпечення населення продовольством вистачить решти Нині в Україні назріває паливно-енергетична криза. Тому перебудова національної системи паливно-енергетичного комплексу потребує реорганізації й швидшого запровадження альтернативних джерел енергії. Все це вимагає зусиль з боку уряду держави, громадських організацій, профільних міністерств і відомств.

This article explores the biodiesel production figures in the EU. The leader in biodiesel production in Europe is Germany, if in 2005 the share of fuel produced from plants was 1 billion l, then in 2016 in the country it was produced about 3.3 billion l of this fuel, which is several times higher than other indicators states According to estimates by German scientists, the country can fully meet its energy needs, using biomass grown only in half of its own agricultural land. For the population to be provided with enough food, the rest of Ukraine is in the process of developing a fuel and energy crisis. Therefore, the restructuring of the national system of fuel and energy complex requires the reorganization and faster introduction of alternative energy sources. All this requires effort from the government, public organizations, profile ministries and departments. In this article the international experience in the field of green energy, in particular Germany, Poland, USA, Italy, Austria, Spain and many others has been investigated. Increased investment in environmental programs, effective monitoring and monitoring, application of environmental management at sectoral, regional levels and directly at enterprises will ensure the process of reforming environmental regulatory tools for the euro-adaptation of national energy. The issue of energy security is exacerbated by the current food problem caused by rising food consumption, declining agricultural land and increasing natural disasters.

К. В. Данилюкздобувачка Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Київ, Україна

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ І ПРИНЦИПИ ЇЇ НАДАННЯ В УКРАЇНІ

K. V. Daniluka student of the Institute of Personnel Training State Employment Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

UTILIZED CHARACTERISTICS OF PALIATIVE AND HOSPITAL AID AND THEIR PRINCIPLES OF ITS DELIVERY IN UKRAINE

В статті досліджено сутність паліативної та хоспісної допомоги. Визначено етимологічне значення слів паліативний, хоспісний і допомога. Державно-управлінську сутність категорії «паліативний» можна розкрити через її зв’язок з галуззю охорони здоров’я та соціального захисту, а саме з: процесом виділення та надання державою окремим категоріям хворих ліків, хімічних препаратів і медичних засобів, вживання та застосування яких призводить до зменшення їх болі, страждань від яких вони потерпають. Охарактеризовано організаційну структуру хоспісу , згідно якої «хоспіс» – це: заклад спеціалізований, як правило стаціонарного типу, але не виключно медичний, оскільки специфіка його діяльності є багатопрофільною та потребує залучення лікарів, медсестер, психологів, соціальних працівників, священнослужителів, юристів та інших фахівців; а відтак, допомога в хоспісах є кваліфікованою, хоча надавати її можуть як державні соціально-медичні заклади, так і недержавні організації відповідно до встановлених ВООЗ стандартів і вимог. Дослідженням визначено основні принципи надання паліативної та хоспісної допомоги серед яких: принцип доступності; принцип високої якості; принцип безперервності та наступності; принцип етичного і гуманного ставлення до пацієнта та членів його родини.

The essence of palliative and hospice care is investigated in the article. The etymological meaning of palliative words, hospice and help is determined. The state-management nature of the category "palliative" can be disclosed because of its connection with the health and social protection industry, namely: the process of allocation and provision by the state of certain categories of patients with drugs, chemicals and medical devices, the use and application of which leads to reduce their pain, suffering from which they suffer. The organizational structure of the hospice is described, according to which the "hospice" is: the institution is specialized, usually stationary, but not exclusively medical, since the specifics of its activities are multidisciplinary and require the involvement of doctors, nurses, psychologists, social workers, clerics, lawyers and other specialists. ; and therefore, hospice assistance is qualified, although it can be provided both by state social and health institutions and non-governmental organizations in accordance with WHO standards and requirements. The research determines the basic principles of providing palliative and hospice care among which: the principle of high quality; the principle of continuity and continuity; the principle of ethical and humane attitude towards the patient and his family members.

ТОВ "ДКС Центр"