Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2017

О. В. КухленкоДоктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайнуР. М. ФедорякКандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайнуС. М. НевмержицькаКандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ У МЕЖАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

O. KuhlenkoDoctor of Economics, Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and DesignR. FedoryakPh.D., Associate Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and DesignS. NevmerzhitskaPh.D., Associate Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

PROBLEMS OF DECENTRALIZATION OF POWER IN THE FRAMEWORK OF REGIONAL POLICY OF UKRAINE

В статті визначаються проблеми та завдання які постають у процесі децентралізації влади в Україні у межах сучасної регіональної політики. Визначено першочерговість вирішення проблем з корупційною складовою у місцевому самоврядуванні та необхідність узгодження законодавчих актів у межах єдиного системного підходу.
 
The article defined problems and tasks arising out of the decentralization of power in Ukraine within modern regional policy. Defined priority problems of corruption component of local government and the need to harmonize legislation within a single system approach.

С. М. Бондаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. О. Касичд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (TQM) В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Svitlana BondarenkoCandidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of department of management, Kiev National University of Technology and Design, KyivAlla KasichDoctor of Economic Sciences, Professor, head of the of Department Of Management Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

USING THE CONCEPT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) IN LOCAL SELF-GOVERNMENT AGENCIES

У статті розглянуто застосування ідеології, принципів та елементів загального управління якістю в органах місцевого самоврядування. Висвітлено питання забезпечення якості надання публічних послуг, впровадження системи управління якістю, етики державних службовців.
 
The article deals with the use of ideology, principles and elements of total quality management in local self-government agencies. The issues on ensuring the quality of public services, introduction of the quality management system, as well as ethics of civil servants have been covered.

Т. О. Костюкк. політ. наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ ТА КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Tetiana KostiukPhD in political science, associate professor, senior lecturer of the Chair of Philosophy and political science, JSC “Higher education institution “Interregional Academy for personnel management”, Kyiv

INTERNALISATION OF HIGHER EDUCATION IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Запропоновано поліфакторний аналіз стану, характеру і перспектив розвитку інтернаціоналізації вищої освіти в країнах, що розвиваються, у порівнянні з розвиненими країнами. Відслідковано закономірність превалювання експорто-, імпорто- чи білатерального характеру освітніх послуг, їх сильних сторін та ризикоформуючих факторів, а також взаємозалежність економічного розвитку і вищої освіти, в країнах різного рівня розвитку. Представлено власний план на перспективу інтернаціоналізації вищої освіти в Україні на основі проведеного дослідження.
 
A polyfactor analysis of the status, character and prospects of the process of internationalisation of higher education in developing countries is offered in comparison with developed countries. The pattern of the prevalence of export-oriented, import-oriented or of a bilateral nature of educational services, their strength and risk factors, as well as the interdependence of economic development and higher education in countries with different levels of development have been observed. The author’s plan for further internationalisation of higher education in Ukraine on the basis of conducted research is provided.

Є. В. Козловськийкандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтвН. В. Булгаковавикладач кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ УСТАНОВИ ООН

Yevhen KozlovskyPhD in Public Administration, Associate Professor,Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and ArtsNataliya BulgakovaAssistant of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts

THE MAIN ACTIVITIES OF THE WORLD TOURISM ORGANIZATION AS A SPECIALIZED AGENCY OF THE UNITED NATIONS

У статті розглянуто етапи створення, структура управління, основні напрями діяльності та перспективи подальшого розвитку Всесвітньої туристичної організації. Визначено напрями ефективного співробітництва ЮНВТО та спеціалізованих органів та установ ООН з метою визнання міжнародного туризму істотним фактором сприяння економічному зростанню та сталому розвитку. Встановлено, що важливими напрямами діяльності ЮНВТО є спрощення туристичних обмінів і формальностей, а також узгодження законодавчого порядку регулювання туризму за надзвичайних обставин. Особливу увагу приділено функціям спеціальних комітетів, які створені для розробки рекомендацій з управління програмами роботи організації. Запропоновано шляхи вирішення проблем розвитку туризму в Україні відповідно до тенденцій світового туристичного ринку та передових надбань найбільш розвинутих туристичних держав світу.
 
The article explored the stages of creation, management structure, basic ways of activity and the visions of further development of the World Tourism Organization. It was determined the guidelines of the effective cooperation of the UNWTO and the UN specialized agencies and organizations in order to identify international tourism as the significant factor in promoting economic growth and sustainable development. It was found that the important point of the UNWTO is to simplify tourism exchanges and formalities, as well as the harmonization of tourism legislation under extraordinary circumstances. Particular attention was given to the functions of special committees which had been created to develop the recommendations for the organizational program management. It was proposed the ways of solving the problems of tourism development in Ukraine in accordance with the trends of the global tourism market and the innovative achievements of the most progressive tourism destination.

О. О. Волошенкок. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЄ. О. Діденкок. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

O. O. VoloshenkoCandidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, KyivYe. O. DidenkoCandidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT

В статті висвітлюються актуальні проблеми управління муніципальної власністю в сучасних умовах економіки. Встановлюються характерні особливості об’єктів муніципальної власності в Україні. Досліджуються світові та вітчизняні тенденції управління муніципальною власністю. Підкреслюється доцільність розгляду системи управління муніципальною власністю з точок зору її соціальної спрямованості та комерційного використання. Пропонуються основні напрямки підвищення ефективності управління муніципальною власністю.
 
The article highlights the actual problems of municipal property management in modern conditions of economy. Establishes the characteristics of objects of municipal property in Ukraine. Examines global and domestic trends in municipal property management. The advisability of consideration of the system of management of municipal property from the point of view of its social orientation and commercial use. The basic directions of increase of efficiency of municipal property management.

С. В. Архипенкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»В. Я. Поляковак. пед. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»В. В. Орловк. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

S. V. ArkhipenkoPh. D. in economics, associate professor, department of management and administration, Kryvyj Rih institute of economics State higher educational establishment «Kyiv national economic university named after Vadym Hetman»V. Y. PoliakovaPh. D. in pedagogic, associate professor, department of management and administration, Kryvyj Rih institute of economics State higher educational establishment «Kyiv national economic university named after Vadym Hetman»V. V. OrlovPh. D. in public administration, associate professor, department of management and administration, Kryvyj Rih institute of economics State higher educational establishment «Kyiv national economic university named after Vadym Hetman»

ANALYSIS OF THE SOCIAL-ECONOMIC DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF EVENT MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION

Специфіка публічного управління полягає у реалізації соціальних завдань, а це вимагає використання дієвих засобів управлінського впливу, адекватних потребам інформаційного суспільства. В таких умовах концепції івентивного менеджменту можуть розглядатися як ефективна форма інтеракції між публічною владою і населенням. У статті проаналізовано сучасний стан теорії та практики використання подієвого менеджменту у діяльності органів публічної адміністрації. Зроблено акцент на пошуку соціально-економічних детермінант, що зумовлюють потребу у впровадженні ефективних моделей івент-менеджменту у діяльність органів державного управління та місцевого самоврядування.
Визначено, що використання івентивного менеджменту цілком логічно відображає зміст діяльності органів публічної влади в умовах інформаційного суспільства. Поєднання комункативної функції та функції надання послуг за змістом іє призначенням сучасної системи публічного управління.
Основними передумовами впровадження концепцій івенту у діяльність органів влади є демасифікація населення, орієнтир органів влади на споживача адміністративних послуг як повноправного учасника відносин у сфері влади, збільшення попиту на поєднання розважальних та соціальних елементів, потреба у активізації населення задля подолання політичного та соціального абсентеїзму.
 
The specificity of public administration is the implementation of social objectives, as it requires the use of effective means of administrative influence, adequate to the needs of the information society. In such circumstances, the concept of intimnogo management can be considered as an effective form of interaction between public authorities and the population. The article analyses the modern state of the theory and practice of event management in the activities of organs of public administration. The emphasis is placed on finding of socio-economic determinants that contribute to the need to implement effective models of event-management in activities of government bodies and local self-government.
Determined that the use of intimnogo management logically reflects the content of the activities of public authorities in the information society. The combination of communcative functions and services for content s purpose of the modern system of public administration.
The main prerequisites for the implementation of concepts of event in the activities of the authorities is demashita population, the landmark authorities on consumer services as a full participant relations in the sphere of power, an increase in demand for the combination of entertainment and social elements, the need to increase population to overcome the political and social absenteeism.

О. М. Титаренкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління змістом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Tytarenko OleksandrPh.D in Public Administration, associate professor, bread-winner of scientific degree of doctor of sciences, National academy of state administration at President of Ukraine, city of Kyiv

METHODOLOGIES FOR ASSESSING THE PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE VALUE OF SPIRITUAL AND TERRITORIAL RURAL COMMUNITIES IN UKRAINE

А. М. Титаренкок. н. гос. управления, докторант кафедры регионального управления, местного самоуправления та управления содержанием, Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, г. Киев

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДУХОВНО-ЦЕННОСТНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН В УКРАИНЕ

У статті удосконалено механізм управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні, а також визначено й обґрунтовано послідовність реалізації етапів оцінювання й прогнозування вимірів результативності управління дослідженою сферою діяльності. Алгоритм розрахунку формалізовано й розкрито за наслідками формування відповідного типу інформаційно-методичної бази. Оціночну модель результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад побудовано за використання авторської мультирівневої системи відносних показників (до складу якої включено коефіцієнти, інтегральні та узагальнені інтегральні показники), а обчислення кожного з її складу здійснено за розробленими модельними вирішеннями структурного типу. Визнано й доведено, що розроблений методичний відхід щодо оцінювання рівнів результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку територіальних громад у сільській місцевості, у разі використання у якості упереджуючого, обґрунтованого у статті узагальненого інтегрального показника, що репрезентовано як єдиний критерій оцінки, можна застосовувати і для побудови об’єктивного середньострокового прогнозу результуючого виміру, однак, при коригуванні кількісних значень базових інтегральних показників на відповідний період упередження. Введено у науковий обіг поняття моделі структурного типу - ДНСФМДК-структура.
 
The article providing improved control mechanism spiritually-valuable territorial development of rural communities in Ukraine, as well as substantiated sequence of implementation stages of evaluation and forecasting performance management activities of the investigated area. The calculation algorithm is disclosed the results of the formation of the corresponding type of information and methodological base. Valuation model performance management software spiritually-valuable development of rural territorial communities developed on the basis of the author's multi-level system of relative indicators (which includes factors, integral and generalized integral indicators), and the count of each of its members carried out in view of the original models of the structural type. it is proved that the developed methodological approach to the evaluation of the effectiveness of management software spiritually-valuable development of local communities in the countryside, in the case of anticipatory indicators can be used to construct an objective medium-term forecast, however, when adjusted numerical values of basic integral indicators for the corresponding period of pre-emption. Put into scientific circulation the concept of a structural model type - SRlSFMSpC-structure.
 
В статье усовершенствован механизм управления обеспечением духовно-ценностного развития сельских территориальных общин в Украине, а также обоснована последовательность реализации этапов оценки и прогнозирования результативности управления исследованной сферой деятельности. Алгоритм расчета раскрыт за результатами формирования соответствующего типа информационно-методической базы. Оценочную модель результативности управления обеспечением духовно-ценностного развития сельских территориальных общин разработано на основе авторской мульти- уровневой системы относительных показателей (в состав которой входят коэффициенты, интегральные и обобщенные интегральные показатели), а подсчет каждого из ее состава проведен с учетом оригинальных моделей структурного типа. Доказано, что разработанный методический подход к оценке результативности управления обеспечением духовно-ценностного развития территориальных общин в сельской местности, в случае использования упреждающих показателей, можно использовать и для построения объективного среднесрочного прогноза, однако, при с корректировкой количественных значений базовых интегральных показателей на соответствующий период упреждения. Введен в научный оборот понятие модели структурного типа - ДНСФМДК-структура.

С. П. Кучинк. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

S. P. KuchynPhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MODERN PECULIARITIES OF PUBLIC REPRODUCTION AS AN OBJECT OF STATE REGULATION

У статті досліджено сучасні особливості суспільного відтворення як об’єкту державного регулювання. Акцент дослідження зроблено на аналізі сутності процесу виробництва та суспільного відтворення як об’єктів впливу механізмів державного регулювання. Досліджено специфіку виробництва в закладах сфери матеріального та нематеріального виробництва. Наголошено на тому, що виробництво це не тільки процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини, а це і відтворення самого життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби фізичного існування, а також реалізація та розвиток їхніх здібностей при залученні механізмів державного регулювання. Виявлено, що ознаками сучасного світового улаштування стало усвідомлення першочергової ролі людини та її інтелекту в соціально-економічних процесах, значне покращення ефективності виробництва та добробуту людей, здатних створювати національне багатство, продукуючи нові знання. Наголошено, що соціально-культурне середовище набуває все більшого значення для розвинутих країн світу. Зроблено висновок, що соціально-культурна сфера є одним з найважливіших джерел утворення робочих місць, а розвиток соціально-культурної сфери повинен стати джерелом досягнення високого рівня зайнятості населення та пріоритетним напрямом державного регулювання суспільного виробництва.
 
This article investigates the current features of public reproduction as an object of state regulation. The study's emphasis has been made on analyzing the essence of production process and social reproduction as the influential objects of state regulation mechanisms. We’ve investigated the specificity of production in the institutions of the material and non-material production sphere. It is noted, that production is not only the process of creation the goods, which are necessary to satisfy various human needs, but that’s the reproduction of this people life, because in this case the means of physical existence are provided, and the implementation and development of their abilities are provided too in attracting the mechanisms of state regulation. It is revealed that the awareness of the primary role of man and his intelligence in socio-economic processes, a significant improvement of production efficiency and welfare of the people who are able to create a national wealth by the producing new knowledge, have become the signs of the modern world improvement. It’s noted that the socio-cultural environment is becoming increasingly important for developed countries. It is concluded that socio-cultural sphere is one of the most important sources of job creation and the development of the socio-cultural sphere should become a source of achievement a high level of employment and the priority direction of state regulation of social production.

Н. В. Бугаск. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївГ. В. Костюкк. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

N. BuhasPh.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and DesignG. KostiyukPh.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY

У статті досліджено сутність ділової активності підприємства, висвітлено сукупність показників, за допомогою яких можна визначити її рівень. Виявлено, що загальна оборотність активів підприємства є низькою, що спричинено повільним обертанням основних засобів і власного капіталу підприємств. Доведено необхідність проведення політики управління дебіторською заборгованістю підприємств з метою підвищення їх ділової активності.
 
In the article the essence of business activity, highlights a set of indicators by which to determine its level. Found that the total turnover of assets is low, due to the slow rotation of the fixed assets and equity businesses. The necessity of a policy accounts receivable management companies to increase their business activity.

Г. І. Мар’яненкок. н. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

МАЙБУТНЄ БЕЗ ПОЛІТИКІВ - ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ( ЦИФРОВОЇ ) ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ

G. I. MaryanenkoPhD governance, Associate Professor of public management and administration, Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI), Kyiv

TOMORROW WITHOUT POLITICIANS - INTRODUCING A MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION BY ELECTRONIC GOVERNMENT AND ELECTRONIC (DIGITAL) DIRECT DEMOCRACY

У статті автором досліджується необхідність запровадження електронної (цифрової) прямої демократії  в Україні без представницької або делегованої демократії на основі партійної системи. Світом повинні правити не політики своїми спекуляціями через делеговано-представницькі повноваження, а народ України. Вирішують, в решті решт не політики, а економічні можливості держави та технології майбутнього. Для кожного українця важлива якість та можливість втілення народної волі, тому пропонується застосування найкращого з наявних рішень сучасності - технологію майбутнього ЕПД (пряму електронну цифрову демократію).
 
In the article the author examines the need to introduce electronic (digital) direct democracy in Ukraine without or delegated representative democracy based on party system. The world should not rule policy through its speculation-representative delegated authority and the people of Ukraine. Eventually, politicians do not decide, but the country's economic capabilities and future technologies. For every important Ukrainian quality and feasibility of the popular will, therefore proposes that the best solutions available today - the technology of the future EPD (electronic direct digital democracy).

Н. А. Гнидюккандидат наук з державного управління

АНАЛІЗ МІЖДЕРЖАВНИХ ТА ВНУТРІДЕРЖАВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН КООРДИНАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

N. GnydiukPh.D. in Public Administration

ANALYSIS OF INTERSTATE AND INTERNAL COOPERATION RELATIONS OF COORDINATION POLICY IN THE EU MEMBER COUNTRIES

Н. А. Гнидюккандидат наук по государственному управлению

АНАЛИЗ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КООРДИНАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ЕС

В статті проаналізовано міждержавні та внутрідержавні взаємовідносини щодо координаційної політики країн-членів Європейського Союзу. На основі досліджень структури виконавчої влади в різних країнах-членах ЄС можна виділити координаційну установу (центр координаційної системи), внутрішнє коло (органи, відповідальні за виконання окремих функції з координації євроінтеграції) та зовнішнє коло (інші профільні міністерства). З’ясовано, що існує розбіжність між внутрішнім і зовнішнім колом координації у ступені залучення до євроінтеграційного процесу в окремих галузях політики.
 
The article analyzes interstate and internal relations in the coordination policy in the European Union member countries. On the basis of research in the structure of the executive branch in the various EU member states, coordination agencies (the center of the coordination system), the internal circle (the bodies responsible for performing certain functions for coordinating European integration) and the external circle (other profile ministries) can be identified. It was found out that there is a discrepancy between the internal and external circle of coordination in the degree of attraction to the Eurointegration process in certain sectors of politics.
 
В статье проанализированы межгосударственные и внутригосударственные взаимоотношения по координационного политики стран-членов Европейского Союза. На основе исследований структуры исполнительной власти в различных странах-членах ЕС можно выделить координационные учреждения (центр координационной системы), внутренний круг (органы, ответственные за выполнение отдельных функции по координации евроинтеграции) и внешний круг (другие профильные министерства). Выяснено, что существует расхождение между внутренним и внешним кругом координации в степени привлечения к евроинтеграционному процессу в отдельных отраслях политики.

А. М. Валюхк. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

A. M. ValyukhPhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

NATURAL CAPITAL РRESERVATION OF UKRAINE: THE STATE ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM

У збереженні природного капіталу важливе місце займає система державного екологічного моніторингу. Розглянуто основні положення здійснення державного екологічного моніторингу, як безперервного спостереження та обліку стану якості об’єктів – рослин, тварин, ландшафтів, факторів – хімічних, біологічних, фізичних. Моніторинг не передбачає управління якістю навколишнього середовища, а правильне, науково обґрунтоване управління можливе тільки при функціонуванні цієї системи. Визначено рівні проведення державного екологічного моніторингу. Вивчено повноваження та структуру органів здійснення державного моніторингу збереженням природного капіталу. Запропоновано шляхи удосконалення наукового проведення системи державного моніторингу збереження природного капіталу України.
 
The state ecological monitoring system plays an important role in preserving natural capital. The substantive provisions of the state environmental monitoring as continuous monitoring and recording of the quality of objects – plants, animals, landscapes – the chemical, biological and physical have been learned. The monitoring does not provide quality control environment and proper, science-based management is only possible in the operation of the system. The levels of state environmental monitoring have been investigated. The structure and powers organs of state monitoring natural capital have been learned. The main ways of improving the scientific conduct of state monitoring of natural capital conservation in Ukraine have been ordered.

Т. С. Яровойк. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ГЕНЕЗИС РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ЛОБІЗМУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ: ВІД ПОШУКУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО КРИТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

T. S. YarovoiCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE GENESIS OF UNDERSTANDING THE PHENOMEN OF LOBBYISM IN THE DOMESTIC SCIENTIFIC THOUGHT: FROM THE SEARCH FOR CONCEPTUAL APPROACHES TO CRITICAL REFLECTION

Статтю присвячено генезису розуміння феномену лобізму у вітчизняній науковій думці. Автор аналізує процес трансформації поглядів на лобізм з боку вітчизняних науковців в рамках кількох етапів: етапу пошуку концептуальних підходів, етапу класичного розуміння лобізму, етапу розробки та реалізації практичних моделей, етапу критичного осмислення.
 
The article is devoted to the genesis of understanding the phenomenon of lobbyism in the national scientific thought. The author analyzes the process of transforming the views about lobbyism from domestic scientists into several stages: the stage of the search for conceptual approaches, the stage of classical understanding of lobbyism, the stage of development and implementation of practical models, the stage of critical reflection.

Д. С. Мартишинкандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В ІСТОРІОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

D. S. Martyshyncandidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE-MANAGEMENT ISSUES IN THE HISTORIOSOPHICAL THOUGHT OF THE ORTHODOX CHURCH

Актуальність теми визначається необхідністю встановлення діалогу державного управління та християнської теології як гуманітарного фундаменту розвитку сучасної держави та громадянського суспільства. Стаття присвячена питанням впливу християнської історіософії на формування процесів державотворення. Визначено зміст та специфіку християнської історіософії (есхатології, філософії історії) у контексті викликів сучасного світу. Християнська есхатологія, на відміну від багатьох інших теологічних й світських наук, характеризується тим, що життя віруючої людини, релігійної громади, держави, нації і цивілізації досліджується не в статиці, а в духовній динаміці християнської теології надії, трансформації та соціальної дії християнської церкви.
Доведено, що вивчення історіософії, філософії історії, теології не можна зводити лише до догматичних абстракцій. Есхатологія церкви має свою логіку, яка виявляється в особливостях розвитку церкви, держави і цілих народів, і покликана відтворити загальні закономірності історичного розвитку християнства, виявляти шляхи конструктивної співпраці держави і церкви. Християнська теологія органічно поєднується з державним управлінням, філософією, історією, утворюючи єдине християнське вчення, де богословський аспект є суттєвою гранню філософії історії сучасної науки. Розглянуто роль церкви в соціально-політичних процесах розвитку сучасного суспільства.
В епоху глобальних викликів людства посилюється потреба зрозуміти увесь складний і суперечливий ланцюжок історичних подій, їх вічний, абсолютний сенс, щоб не помилитися у виборі духовних векторів подальшого розвитку сучасного суспільства. Християнська історіософія повертає сучасній людині не тільки віру в Бога, але й віру в трансформацію самої історії, в можливість побудувати життя церковної громади, сім'ї, робочого колективу, держави й суспільства відповідно до цінностей своєї релігії. Від церкви має виходити стратегічна ініціатива, щодо подальшої перспективи відновлення загальнолюдської єдності на основі біблійного одкровення. Історія людства вимагає не тільки політичних трансформацій, економічного зростання, фінансового добробуту, а й зміцнення духу, моральних категорій і релігійних цінностей.

The urgency of the topic is determined by the necessity to establish a dialogue between public administration and Christian theology as a humanitarian foundation for the development of a modern state and civil society. The article is devoted to the issues of the influence of Christian historiosophy on the formation of processes of state creation. The content and specificity of Christian historiosophy (eschatology, philosophy of history) in the context of the challenges of the modern world are determined. Christian eschatology, unlike many other theological and secular sciences, is characterized by the fact that the life of a believer, a religious community, a state, a nation and a civilization is not studied in the statics but in the spiritual dynamics of the Christian theology of hope, transformation and social action of the Christian Church.
It is proved that the study of historiosophy, the philosophy of history, theology can’t be reduced only to dogmatic abstractions. The eschatology of the Church has its own logic which manifests itself in the peculiarities of the development of the Church, state and entire nations and is intended to recreate the general laws of the historical development of Christianity, to identify ways of constructive cooperation between the state and the Church. Christian theology is organically combined with public administration, philosophy, history, forming a unified Christian doctrine where the theological aspect is an essential part of the philosophy of the history of modern science. The role of the Church in the socio-political processes of the development of modern society is considered.

Д. Б. Зайцевначальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, аспірант,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

D. B. Zaitsevthe Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region,post-graduate student National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF "GREEN" ENERGY SOURCES

У даній статті досліджено міжнародний досвід у сфері запровадження «зеленої» енергетики, зокрема Німеччини, США, Італії, Австрії, Іспанії, Польщі та багатьох інших. Інтеграція економіки України у європейське та світове господарство і високий рівень її залежності від зовнішнього постачання традиційних джерел енергії (нафти і газу) через дефіцит власних, зумовлює необхідність запровадження стратегічних напрямів розвитку вітчизняного ринку «зеленої» енергетики. Євроадаптація паливно-енергетичного комплексу України потребує значних та послідовних інвестицій від суб’єктів господарювання, а також бюджетної підтримки та фінансової допомоги Євросоюзу. Розширене інвестування в екологічні програми, дієвий контроль і моніторинг, застосування екологічного менеджменту на галузевому, регіональному рівнях та безпосередньо на підприємствах забезпечать процес реформування еколого-регламентаційних засобів впливу для євроадаптації національної енергетики. Питання енергетичної безпеки дуже загострюється на фоні сучасної продовольчої проблеми, яка спричинена зростанням споживання продуктів харчування, зменшенням площі сільськогосподарських угідь і збільшенням кількості природних катаклізмів.

In this article the international experience in the field of green energy, in particular Germany, the USA, Italy, Austria, Spain, Poland and many others has been investigated. The integration of Ukraine's economy into the European and world economy and its high dependence on the external supply of traditional energy sources (oil and gas) due to its own shortage necessitates the introduction of strategic directions for the development of the domestic green energy market. Euro-adaptation of the fuel and energy complex of Ukraine requires significant and consistent investments from business entities, as well as budget support and financial assistance to the European Union. Increased investment in environmental programs, effective monitoring and monitoring, application of environmental management at sectoral, regional levels and directly at enterprises will ensure the process of reforming environmental regulatory tools for the euro-adaptation of national energy. The issue of energy security is exacerbated by the current food problem caused by rising food consumption, declining agricultural land and increasing natural disasters. This article allows us to assess Ukraine's prospects for state incentives for the development of green energy based on the analysis of positive foreign experience.

О. П. Кайдааспріант, НАДУ при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

O. Kaidagraduate student at the NAPA President of Ukraine, Kyiv

CONCEPT OF RESOURCE SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIAL DEVELOPMENT ІN REGIONS

У представленій статті проведена систематизація теоретичних основ ресурсного забезпечення державного управління соціальним розвитком регіону; розкрито ресурсні компоненти, що вибудовують фундаментальну основу проведення аналізу соціально-економічних процесів.
 
In the present article the systematization the theoretical foundations of resource support of government social development of the region; disclosed resource components that are building the fundamental basis of the analysis of socio-economic processes.
 
В статье проведена систематизация теоретических основ ресурсного обеспечения государственного управления социальным развитием региона; раскрыто ресурсные компоненты, которые формируют фундаментальную основу проведения анализа социально-экономических процессов.

О. К. Задувайлоаспірантка, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ ДЕРЖАВНІ СЕКРЕТИ В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

O. ZaduvailoPhD student, The National Institute for Strategic Studies, Kyiv

REALIZATION THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION CONTAINING OF STATE SECRETS IN THE WORLD PRACTICE

В епоху розвитку інформаційного суспільства все актуальнішим стає питання обґрунтованості обмеження доступу суспільства до інформації, яка належить державі. У статті розглядаються сучасні тенденції до максимальної реалізації базового принципу демократії – підзвітності та прозорості органів державної влади, шляхом прийняття низки міжнародних актів, які регулюють правові норми та принципи права на інформацію. Особливого аналізу заслуговують Глобальні принципи національної безпеки і права на інформацію, в яких вперше робиться узагальнення підходів до розуміння меж національної безпеки, а також міститься дефініція базових визначень, використовуваних при обмеженні доступу до інформації органами державної влади. Також досліджується практика прийняття судових рішень Європейського Суду з прав людини з питань надання доступу до інформації, що складають суспільний інтерес.
 
In the era of the information society becomes more urgent question the validity of restricting access to public information, which belongs to the state. The article reviews modern trends to maximal realization of basic principle of democracy accountability and transparency of public authorities through the adoption of a number of international acts regulating legal norms and principles of the right to information. The special analysis is necessary to The Global Principles on National Security and the Right to Information, in which is the first time synthesis approaches to understanding the limits of national security and provides basic definitions used in limiting access to information by public authorities. Also the practice of the judicial decision making of The European Court of Human Rights on providing access to information that constitutes public interest was analyzed.

О. О. Дорошенкоаспірантка, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВТОРИННОМУ РІВНІ

O. O. DoroshenkoGraduate student, National academy of state administrationat President of Ukraine

THE MODERN STATE OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC PROVIDING OFMEDICARE IS AT SECONDARY LEVEL

В статті проведено аналіз сучасного стану фінансового та економічного забезпечення медичної допомоги в Україні на вторинному рівні. Виявлено правову колізію відносно класифікації закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу. Розроблені та запропоновані рекомендації щодо удосконалення фінансового та економічного забезпечення медичної допомоги в Україні на вторинному рівні.
 
In the article the analysis of the modern state of the financialand economic providing of medicare is conducted inUkraine at secondary level. A legal collision is educed inrelation to classification of establishments of healthprotection, that render secondary(specialized) medicare.Worked out and the offered recommendations in relation tothe improvement of the financial and economic providing ofmedicare in Ukraine at secondary level.

ТОВ "ДКС Центр"