Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2014

О. І. Ушаковааспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

O. UshakovaPostgraduate Student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF REGIONAL ADMINISTRATION OF PUBLIC HEALTH IN UKRAINIAN SCIENTISTS STUDIES

Стаття присвячена аналізу досліджень проблем регіонального управління охороною громадського здоров’я українськими вченими. У статті визначено питання, які потребують подальшого розгляду, для покращення стану громадського здоров’я і зменшення його регіональної диференціації.

In this article studies of Ukrainian scientists about problems of regional administration of public health are analyzed. Some issues, that need further consideration, to improve public health and reduce its regional differentiation, are identified.

А. М. Холостовааспірант кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИМ НАГЛЯДОМ ЯК СКЛАДОВОЇ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

A. M. Kholostovagraduate student of management community development department of the National academy of public administration, the President of Ukraine, Kyiv

ESTABLISHMENT OF A SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL INSPECTORATE STATE ADMINISTRATION SYSTEM AS A PUBLIC SECURITY CONSTITUENT IN UKRAINE

Досліджено зміст та особливості становлення системи державного управління санітарно-епідеміологічним наглядом як складової суспільної безпеки в Україні. Визначено взаємозалежність рівня суспільної безпеки та рівня забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану в Україні. Описано складну ієрархічну трьохрівневу систему державного управління санітарно-епідеміологічним наглядом та основні напрямами діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Досліджено структуру Державної СЕС та її особовий склад після реструктуризації, вертикальні й інтегровані програми з охорони здоров’я, у тому числі програми профілактики захворювань через діяльність санітарно-епідеміологічних служб. Розроблено теоретичну модель, що узагальнює існуючі позитивні практики та пропозиції щодо підвищення ступеня суспільної безпеки як наслідок чіткої системи державного управління санітарно-епідеміологічним наглядом та санітарної захищеності нації. Зроблено висновки на основі аналізу змісту державного управління санітарно-епідеміологічним наглядом як складової суспільної безпеки України.

The content and features of establishment of a sanitary-epidemiological inspectorate state administration system as a public security constituent in Ukraine researched. The interdependence of a public safety level and a level of providing an appropriate sanitary-epidemiological state in Ukraine determined. The complex hierarchical three-level sanitary-epidemiological inspectorate state administration system and the main directions of the State sanitary-epidemiological service activities were described. The post-restructuring State sanitary-epidemiological service structure and its personnel, vertical and integral health safety programs including disease prevention programs through activities of sanitary-epidemiological services were researched.The suggestions concerning the increase of a public safety degree as a result of a precise sanitary-epidemiological inspectorate state administration system and a sanitary safety of a nation developed. Conclusions based on the contents analysis of the sanitary-epidemiological inspectorate state administration system as a public security constituent in Ukraine were drawn.

Г. Д. Волобуєваздобувач Академії муніципального управління

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

A. D. Volobuevaapplicant Academy of Municipal Management

INNOVATIVE MECHANISMS FOR IMPLEMENTATION OF STATE SOCIAL ORDER IN UKRAINE

Вивчено механізм соціального замовлення, метою якого є підвищення ефективності реалізації державних соціальних програм; підвищення якості соціальних послуг та задоволеність клієнтів послугами; підвищення ефективності використання бюджетних засобів; розвиток інноваційних форм соціальної допомоги населення; залучення інтелектуальних, кадрових та матеріальних ресурсів суспільства на цілі, визначені в якості пріоритетів державної соціальної політики та інше. Досліджено основні форми фінансування соціального замовлення: бюджетне фінансування (субсидіювання) та непряма підтримка, вивчено досвід зарубіжних країн щодо способів фінансування.
Рекомендовано реалізувати в Україні технологію «соціального ваучера», які є інструментом розвитку соціальних служб, орієнтованих на попит. Доведено, що підвищення ефективності соціальної політики при застосуванні механізму соціальних ваучерів відбувається шляхом: балансу цільового призначення субсидії та свободи споживацького вибору громадянина; можливістю контролю якості роботи постачальників з боку розпорядників бюджетних коштів; витрачання бюджетних засобів тільки по факту надання послуг або відпуску товару споживачів; розвитку конкуренції між постачальниками та збільшенні кількості постачальників; прозорості витрачання бюджетних засобів та зниження корупційних ризиків. Розроблено основні кроки до впровадження механізму соціального ваучера та визначено основні ризики його використання.
 
The mechanism of social order, which aims to improve the effectiveness of government social programs; improving the quality of public services and customer satisfaction services; efficient use of budgetary funds; development of innovative forms of social assistance; attract intellectual, human and material resources of society for the purposes identified as priorities of government social policy, and more. The main forms of financing social order: budget funding (subsidies) and indirect support, studied the experience of foreign countries on how to finance.
Recommended implement technology in Ukraine "social voucher", which is a tool of social services, demand-driven. It is proved that increasing the efficiency of social policy in the application of the mechanism of the vouchers is by: Balance purpose subsidies and freedom of consumer choice citizen; ability to control the quality of suppliers by spending units; spending of budget funds only after the fact provision of services or delivery of goods to consumers; competition between suppliers and increasing the number of suppliers; transparency of expenditure of budget funds and reduce corruption risks. The basic steps before the introduction of social voucher and the main risks of its use.

ТОВ "ДКС Центр"