Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2013

О. Ю. Малеванначальник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. КиївЮ. П. Переверзінкандидат військових наук, доцент, науковий співробітник, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Запропоновано проведення аналізу системи підготовки кадрів у сфері цивільного захисту через виділення її складових елементів за функціональним призначенням. Визначені мета системи підготовки кадрів у сфері цивільного захисту, основні функціональні підсистеми їх структура та напрями подальших досліджень.
 
Invited to the analysis of the personnel training system in the sphere of civil protection through allocation of its components according to their functional purpose. Defined the objective of the personnel training system in the sphere of civil defence, the functional subsystems, their structure and the directions of further investigations.

М. Ю. Мироненкок. е. н., докторант НАДУ при Президентові України

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

У статті розглянуто сутність та тенденції формування стратегічного розвитку регіонів України. Досліджено роль держави у вирішенні регіональних проблем та її вплив на соціально-економічний розвиток.
 
The article reviews the nature and trends shaping the strategic development of the regions of Ukraine. The role of the state in addressing regional issues and its impact on socio-economic development.

Є. О. Романенкокандидат наук з державного управління, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА КОМУНІКАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

В межах даної статті здійснено аналіз державно-управлінської комунікації як механізму реалізації державної політики, конкретизовано її сутність та функціональну роль в організації та розвитку суспільства, досліджено особливості її впливу на реалізацію публічної політики, вказано на методологічну відмінність у визначенні понять політична та державно-управлінська комунікації, яка безпосередньо спрямована на забезпечення багатосторонньої взаємодії між органами державної влади та громадськістю, між органами державної влади та політичними інститутами, охарактеризовано комунікативну модель діяльності органів державної відповідно до певної комунікативної ситуації, яка включає відповідні засоби на її реагування.
 
Within this paper analyzes the state-managerial communication as a mechanism for implementing government policy is specified, its nature and functional role in the organization and development of the society, the peculiarities of its impact on the implementation of public policy is indicated on the methodological differences in defining the concepts of political and public management communication which is directly aimed at ensuring multilateral cooperation between public authorities and the public, between the public authorities and political institutions, described the communicative model of government under certain communicative situation, which includes matching funds for its response.

М. А. Федонюкк. г. н., доц.кафедри екології Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Визначено проблеми функціонування державної системи спостереження за станом повітря. Запропоновано деякі заходи для підвищення ефективності моніторингу атмосферних забруднень. Показано можливості вдосконалення мережі та програми спостережень.
 
Problems of functioning of the state system of aire condition observation are defined. Some measures for increase of efficiency of monitoring of atmospheric pollution are offered. Possibilities of improvement of a network and the program of supervision are shown. 

Т. Г. Зотовааспірантка кафедри права і законотворчого процесу Національної академії державного управління при Президентові України

АПАРАТ НАЙВИЩОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджено особливості функціонування апарату найвищого органу союзної республіки за радянської доби. З’ясовано, що особливості становлення та повноваження апарату найвищого органу цілком відповідають особливостям розвитку та повноваженням самого найвищого органу у відповідний період. На основі аналізу функцій апарату, виокремлено два періоди в історії функціонування апарату найвищого органу.
 
В статье исследованы особенности функционирования аппарата высшего органа союзной республики в советский период. Определено, что особенности становления и полномочия аппарата высшего органа всецело отвечают особенностям развития и полномочиям самого высшего органа в соответствующий период. На основе анализа функций аппарата, выделено два периода в истории функционирования аппарата высшего органа.
 
The article examines the functioning of the service agency features the supreme institution of the republic in the Soviet period. It was found that the characteristics of the formation and duties of the supreme institution service agency are corresponding of the development and the authority of the supreme institution himself in the relevant period. Based on the analysis of system functions, determined two periods in the history of the supreme institution service agency functioning.

С. О. Линниккандидат наук з державного управління, директор державної установи «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ

СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ВООЗ ЩОДО ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ ГРУДНОГО І РАННЬОГО ВІКУ

У статті проаналізовано положення низки важливих міжнародних документів, які стосуються вигодування дітей грудного і раннього віку, в тому числі Глобальної стратегії Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я щодо годування дітей грудного і раннього віку. В хронологічному порядку висвітлено історію міжнародного регулювання проблеми вигодування дітей грудного і раннього віку. Здійснено огляд основних нормативно-правових документів у сфері охорони здоров’я населення України щодо реалізації Глобальної стратегії ВООЗ щодо годування дітей грудного і раннього віку. Дано оцінку стану виконання цієї міжнародної стратегії в Україні. Визначено коло проблем, які необхідно вирішити в першочерговому порядку з метою забезпечення реалізації міжнародних документів, які стосуються вигодування дітей грудного і раннього віку.
 
The article analyzes the position of a number of important international documents concerning vyhoduvannya infants and young children, including the Global Strategy for the World Health Organization on feeding infants and young children. In chronological order reflects the history of international regulation problems vyhoduvannya infants and young children. Done overview of key legal documents in the field of health in Ukraine to implement the WHO Global Strategy on feeding infants and young children. The estimate of the state of implementation of the international strategy in Ukraine. Defined range of problems that need to be addressed on a priority basis in order to ensure the implementation of international instruments on vyhoduvannya infants and young children.

П. Б. Волянськийкандидат медичних наук, доцент, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО РЕАГУВАННЯ НА ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ МИРНОГО ЧАСУ

У статті висвітлені базові методичні підходи до реагування на виникнення медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій мирного характеру.
 
The article outlines the basic methodological approaches to respond to the emergence of the health consequences of emergencies peaceful.

О. П. Ковалевськак. ю. н., доц., докторант Академії муніципального управління

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

У статті наведено досвід розвитку державної житлової політики розвинених країн світу. Визначено основні аспекти сучасного світового досвіду формування та реалізації державної житлової політики для подальшого використання у вітчизняній практиці.

The article presents the experience of public housing policy in developed countries. The main aspects of the modern world experience in the formation and implementation of public housing policy for use in domestic practice.

В. Д. Долотк. держ. упр, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ВИБІР НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

У статті проаналізовано деякі з найбільш відомих класифікацій систем охорони здоров’я. Зазначено ідеальні цілі політики в галузі охорони здоров’я, досягти яких прагнуть економічно розвинені країни світу. Окреслено коло найбільш значущих тенденцій, якими будуть визначатися напрями модернізації національних систем охорони здоров’я в наш час. Визначено основні перспективи національної моделі розвитку системи охорони здоров’я в Україні.

This article examines some of the most well-known classification of the healthcare systems. The core objectives of the healthcare policy, which seek to achieve the economically developed countries, were specified. The circle of the most significant trends that will be determined by trends of modernization of national healthcare systems today were mentioned. The main prospects of the national model of healthcare system in Ukraine were established.

А. В. Соколовк. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

СПЕЦИФІКА СЕРВІСНОГО ХАРАКТЕРУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СЕКТОРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статі розглянуто особливості специфіки сервісного характеру організації діяльності в секторі державного управління та визначено ключові дослідницькі концепти для формування її методології. Спроектовано ці особливості на застосування інституту сервісу в секторі державного управління. Встановлено що значимою теоретичною і практичною проблемою аналізу сервісу як соціально-економічної системи являється питання про структуризацію сфери державних послуг та питання про опис складу цієї динамічної системи, що включає діяльність, взаємодію, норми і правила поведінки. Виокремлено проблеми взаємодії інституціональних одиниць сектора державного управління з інституціональними суб'єктами інших секторів економіки, а також з неінституціональними суб'єктами, збалансованості структури стосунків. Показано що інститут сервісу реалізує механізм суб'єктивації соціально-економічних суб'єктів, тобто зміна їх ролі з об'єкту дії держави на реальних учасників управлінських процесів. Інститут сервісу в режимі реального часу відтворює власну структуру і знімає напругу за допомогою введення в практику взаємодії актуальних часу стандартів і цінностей, що визначають поведінку сторін і забезпечують їх єднання. Доведено що методологічна якість дослідження сервісного характеру державного управління повинна включати, як мінімум, онтологічний, конкретно-історичний, аксиологічний, соціально-економічний, логико-гносеологічний і праксеологічний дослідницькі концепти. Охарактеризовано відмічені дослідницькі концепти, а також показано їх місце в загальній логіці виявлення закономірностей розвитку предметної області дослідження.
 
The article deals with features specific nature of the service organization activities in public sector research and defining key concepts for the formation of its methodology. Designed for use of these features in the service sector, the Institute of Public Administration. It was established that significant theoretical and practical problem analysis service as a socio-economic system is a question of structuring public services and the question of the composition of this dynamic description of the system, including the activities, interactions, norms and rules of conduct. Thesis there is determined the problem of interaction of institutional units of general government institutional entities other sectors and with actors neinstytutsionalnymy, balanced structure relationships. It is shown that the institution implements the service mechanism subjection of social and economic actors, ie change their role from Object government actions on the real members of administrative processes. Institute of service in real time recreates own structure and relieves tension by means of the introduction of the actual interaction time standards and values ​​that determine the behavior of the parties and ensure their unity. It is proved that the methodological quality of the research service nature of public administration must include , at least, ontological, concrete historical aksyolohichnyy , socio- economic, logical- epistemological and praksyolohichnyy research concepts. Characterized marked research concepts and shows their place in the overall logic of identifying patterns of substantive research.

ТОВ "ДКС Центр"