Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2012

О. М. Крутійдоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування та кадрової політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

СУЧАСНИЙ СТАН ДІАЛОГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Стаття присвячена ролі діалогових форм взаємодії в діяльності місцевих органів влади для розвитку демократії в Україні. Ключові слова: публічний менеджмент, діалогова взаємодія, громадянська активність, соціальне партнерство.
 
Статья посвящена роли диалоговых форм взаимодействия в деятельности местных органов власти для развития демократии в Украине. Ключевые слова: публичный менеджмент, диалогическое взаимодействие, гражданская активность, социальное партнерство.
 
The paper is devoted to the role of dialogue forms of interaction implemented in the local authorities activity to develop democracy in Ukraine. Key words: public management, dialogue interaction, public activity, social partnership.

А. В. Махнюкначальник управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

ОКРЕМІ ПІДХОДИ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОФІЛЮВАННЯ РИЗИКІВ В ІНТЕГРОВАНОМУ УПРАВЛІННІ КОРДОНАМИ

Розглянуто питання удосконалення методики аналізу та організації профілювання ризиків, нормативного регулювання профілювання ризиків та його запровадження у сфері прикордонної безпеки.
 
Aspects of improvement of risks assessment and arrangement of risk profiling technique, legal framework of risk profiling and its implementation at the state border security sphere are analyzed in the article.  

Я. Ф. Жовнірчикд.держ.упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОЦЕСИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ТА ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Визначено процеси інтернаціоналізації та глобалізації на сучасному етапі розвитку та посилення взаємозалежності національних економік. Проаналізовано сучасну політику ТНК при розміщенні ПІІ яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності національних компаній.

Определены процессы интернационализации и глобализации на современном этапе развития и содействия усилению взаимозависимости национальной экономики. Проанализирована современная политика ТНК при размещении ПИИ которая способствует повышению конкурентоспособности национальных компаний.

The processes of internationalization and globalization are certain on the modern stage of development and assistance to strengthening of interdependence of national economy. The modern policy TNC is analysed at the direct foreign investments placing which is instrumental in the increase of competitiveness of national companies.

І. В. Пантелейчуккандидат історичних наук, доцент кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ

Стаття присвячена проблемам формування геополітичного іміджу України в системі міжцивілізаційних комунікаційних зв’язків. Здійснено аналіз національних інтересів в контексті формування геоцивілізаційної стратегії. Розглянуто перспективу утвердження України в якості міжцивілізаційного форуму.

The article is devoted to the problems of forming of geopolitical image of Ukraine in the system of intercivilization of communication communications. The analysis of national interests is carried out in the context of forming geoсivilization strategy. The prospect of claim of Ukraine is considered as between the civilization forum.

А. А. Халецькад.держ.упр., доцент, професор кафедри загального та адміністративного менеджменту. Донецький державний університет управління

ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ТОРГІВЛЕЮ

Удосконалено систему державного управління зовнішньою торгівлею. Досліджено розвиток інтеграційного процесу в Україні.

The state control system by foreign trade is improved. Development of integration process is explored in Ukraine.

Т. Г. Купрійк.і.н., доцент кафедри суспільно-політичних дисциплін і правознавства Київського університету імені Б.Грінченка

РЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРО-2012

Висвітлені результати аналізу молодіжної політики урядів України у період підготовки до Євро-2012. Виділені основні положення і напрями трансформаційних процесів у сфері державного управління щодо питань молодіжних та їх зв’язок з якістю і рівнем залучення підростаючого покоління у розбудову держави. Представлені результати аналізу форм включення молоді у державотворчий процес останніх років.
 
The results of analysis of youth policy of governments of Ukraine are lighted up in a period preparation to Euro-2012. Substantive provisions and directions of transformation processes in the field of state administration in relation to questions young people and their connection are selected with quality and level of bringing in of rising generation in alteration of the state. The results of analysis of forms of including of young people are presented in the state creative process of the last years.

Г. М. Яровенкок.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ЗМІНИ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРАХУНКІВ ІЗ СПОЖИВАЧАМИ МАСОВИХ ПОСЛУГ

Стаття присвячена питанню автоматизації внутрішнього контролю на підприємствах, що надають масові послуги. Для впровадження автоматизованого контролю запропоновано реінжиніринг одного з ключових бізнес-процесів – процесу здійснення платежів за надані масові послуги. З цією метою необхідно впровадити нову технологію розрахунків із використанням карткових рахунків споживачів або технологію розрахунків підприємствами за рахунок доходів, які вони сплачують споживачам. Запропоновано автоматизоване формування графіку для внутрішнього контролю за платежами.
 
This article is devoted to the automation of internal control in enterprises that provide mass services. For the introduction of automated control proposed reengineering of one of the key business processes - the process of making payments for mass services. For this purpose it is necessary to introduce new technology payments using card accounts of consumers or technology enterprises calculations from the revenues they pay to consumers. Proposed schedule for the automated internal control of payments.

В. С. Толуб’якк. держ.упр., докторант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

У статті розглянуто засади випуску в обіг пенсійних облігацій як фінансового механізму залучення грошових коштів до Пенсійного фонду. Охарактеризовано сутність пенсійних облігацій, визначено їх роль у формуванні додаткового доходу громадян у пенсійному віці та інвестиційного ресурсу для економіки країни.
 
In the article considered the principles of issuance of pension bonds as a financial mechanism to attract funds to the Pension Fund. Characterized the essence of pension bonds, defined their role in the formation of additional income citizens of retirement age and investment resource for the economy country.

Б. І. Сюркалокандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Розглянуто ефективність державного фінансового контролю, виявлено вплив глобалізаційних процесів на розвиток системи державного фінансового контролю України.
 
Efficiency of state financial control, the effect of globalization on the development of state financial control in Ukraine.

М. В. Гаманд.держ.упр., професор НАДУ при Президентові України

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Визначено стан використання наявного наукового потенціалу та подальший його розвиток для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного промислового виробництва. Обгрунтовано принципи головної мети формування і реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності.

Определено состояние использования имеющегося научного потенциала и дальнейшее его развитие для обеспечения конкурентоспособности отечественного промышленного производства. Обоснованы принципы главной цели формирования и реализации государственной политики в сфере инновационной деятельности.

The condition of the existing scientific potential and its further development to ensure the competitiveness of domestic industrial production. Principles of the main purpose of forming and realization of state policy innovation.

В. В. Шпачукк. держ. упр., доцент Національної Академії статистики, обліку та аудиту

ПРИЧИНИ СУЧАСНОЇ КРИЗИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: РЕГУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТ

В статті проаналізовано регулятивні причини, особливості та недоліки в діяльності державних органів, що є одними з найголовніших причин кризи 2008-2009 років та становища, в якому на даний час перебуває вітчизняна банківська система.
 
В статье проанализировано регулятивные причины, особенности и недостатки в деятельности государственных органов, которые являются одними из самых главных причин кризиса 2008-2009 годов и состояния, в котором в данный момент пребывает отечественная банковская система.
 
In the article analyzed regulatory reasons, features and shortcomings in the work of State bodies, which are one of the main causes of the crisis of 2008-2009, and the State, which today is the domestic banking system.

Р. В. Сущенкокандидат наук з державного управління, доцент Класичного приватного університету м. Запоріжжя

ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КЕРІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Розкрито нові парадигми впливу державного регулювання на розвиток професіоналізму керівників залізничної галузі, до складу професіоналів- управлінців яких віднесено не лише тих, котрі глибоко знають свою професію, а тих, хто професійно компетентний. Цей факт змушує по-новому поглянути на існуючу систему підготовки й перепідготовки управлінських кадрів, представників залізничного транспорту.
 
Reveals new paradigm impact of government regulation on the development of professional managers of the railway sector, composed of professionals, managers which include not only those who deeply know their profession, and those who are professionally competent. This fact makes a fresh look at the current system of training and retraining of administrative staff, representatives of the railway.

В. Л. Рибачукк.держ.упр., докторант Академії муніципального управління

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Обґрунтовано доцільності використання партнерства в системі управління ринком житлово-комунальних послуг. Розроблений алгоритм відбору найбільш значущих проектів для розвитку житлово-комунальної інфраструктури за допомогою механізму державно-приватного партнерства.
 
Proved the feasibility of using partnerships in the management of the housing and communal services. The algorithm of selection of the most important projects for the development of housing and municipal infrastructure through public-private partnerships.

О. В. Мазурикаспирант Донецкого государственного университета управления

АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

В статье проведен анализ актуальных подходов и методов управления персоналом в органах прокуратуры, направленный на повышение результативности их деятельности. Выявлено, что недостаточный уровень адекватности системы мотивации прокурорско-следственных кадров проявляется в отсутствии краткосрочных стимулов, позволяющих ориентировать деятельность на результат. При этом система долгосрочного стимулирования труда ориентирована не столько на создание материальных стимулов, сколько – на формирование системы льгот, обеспечивающих принадлежность работника к данной профессиональной группе.
 
In article the analysis of actual approaches and methods of personnel management the in bodies of public prosecutor, directed on increase of productivity of their activity has been carried out. It is has been revealed that insufficient level of adequacy of prosecutor-investigatory personnel motivation system is shown in absence of the short-term stimulus, allowing to focus activity on result. Thus the system of long-term stimulation of work is focused not so much on creation of material stimulus, how many - on formation of system of the privileges providing an accessory of the worker to given professional group.

ТОВ "ДКС Центр"