Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2011

С. В. Сімакздобувач Академії муніципального управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

В статті запропоновано механізм структуризації комплексу цілей стратегії розвитку інвестиційно-будівельного комплексу; розглянуто етапи вибору стратегії розвитку інвестиційно-будівельного комплексу; визначено елементні критерії оптимальності розвитку інвестиційно-будівельного комплексу.

The article deals with the mechanism of structuring objectives of the strategy of development of investment-construction complex, considered the stage of choosing a strategy of investment-construction complex, proposed by elemental optimality criteria of investment-construction complex.

С. І. Байд.е.н., доц., зав. кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університетуВ. І. Тимцуникдоктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

ТЕЛЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються варіанти можливих змін щодо нових організаційних рішень в управлінні підприємством за рахунок наукових ідей і принципово нових технологій.
 
The article considers the options for possible changes on the new organizational decisions in managing the business at the expense of scientific ideas and radically new technologies.

Л. С. Безуглаасистент кафедри маркетингу, Дніпропетровського державного аграрного університету  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

В запропоновані й статті узагальнено теоретичні засади соціально-економічної діяльності малого та середнього підприємництва. Досліджено питання соціально-економічних функцій малого та середнього підприємництва в Україні та встановлено ряд важливих соціально-економічних завдань, які постають перед малим та середнім бізнесом.
 
In offered and the articles generalized theoretical principles of socio-economic activity of small and middle enterprise. Investigational question of socio-economic functions of small and middle enterprise in Ukraine and the row of important socio-economic tasks which appear before small and middle business is set.

Н. В. Бондарчукк.е.н., доц.. здобувач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ

В статті розгялнуто моделі управління інноваційною діяльністю, визначено специфічні риси існування інноваційної моделі розвитку в Україні та запропонована модель управління інноваційним потенціалом на регіональному рівні.

М. Ю. Мироненкок.е.н, НАДУ при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНІ  АСПЕКТИ  УПРАВЛІННЯ  ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  РЕГІОНУ

Розглядається значення, роль і місце управлінських рішень в ефективній реалізації економічного потенціалу регіону.
 
A value, role and place-making for effective implementation of the economic potential of regions.

Т. В. Новаченкокандидат педагогічних наук, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ при Президентові України м.Київ

КОГНІТИВНІ ОСОБИСТІСНІ КОНСТРУКТИ ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ І ПІДТРИМКИ АВТОРИТЕТА КЕРІВНИЦТВА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Стаття присвячена визначенню ролі когнітивних особистісних конструктів, що формуються також під впливом однієї із сфер психічного людини, а саме: несвідомого, та їх вплив на соціальну взаємодію і становлення і підтримки авторитета керівництва органів державної влади в Україні.

Статья посвящена определению роли когнитивных личностных конструктов, которые формируются под влиянием одной из сфер психической жизни человека, а именно: бессознательного, на социальное взаимодействие, становление и поддержку авторитета руководителей органов государственной власти в Украине.

The article is devoted to determination of role of сognitive personalities constructs which are formed under influencing of one of spheres of psychical life of man, namely: unconscious, on social co-operation, becoming and support of authority of leaders of public authorities in Ukraine.

Г. В. Дученкоаспірантка кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ДО ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ

В статті крізь призму  запровадження податку на нерухомість розглянута одна з найбільш гострих проблем сучасного  українського суспільства – проблема соціальної справедливості.
 
In the article  one of  the most critical problems of the contemporary Ukrainian society – the problem of social justice is considered from the point of view of real estate tax.

О. Г. Гіндеск.держ.упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОХОРОНИ І ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Визначено класифікацію природних ресурсів та екологічних благ. Обгрунтовано види та склад еколого-економічних витрат. Досліджено територіальне спрямування організації природокористування для визначення загальної величини природних ресурсів певної території або країни.
 
Defined classification of natural resources and environmental benefits. Grounded type and composition of ecological and economic costs. Research direction of the territorial nature to determine the total value of the natural resources of a territory or country.

Д. О. Плехановд.держ.упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ

Визначено засади стратегічних напрямів розвитку аграрного сектору регіону. Обґрунтовано пріоритетність розвитку та територіального розміщення галузей аграрного сектору регіону.
 
Principles of strategic directions of development of region agrarian to the sector are certain. It is led to priority of development and territorial placing of industries of region agrarian to the sector.

ТОВ "ДКС Центр"