Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2010

Ю. М. Хвесикк.е.н., Міністерство економіки України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Проаналізовано організаційно-правове реформування продовольчого комплексу регіону. Обґрунтовано принципи концепції закону про регулювання продовольчого ринку.
 
Organizational legal reformation of food complex of region is analysed. Principles of conception of law are grounded about adjusting of food market.

М. А. Гирикстарший інспектор УКЗ ГУМВС України в Київській області, здобувач кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ ЯК МАГІСТРАЛЬНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Стаття присвячена актуальним питанням утвердження громадянського суспільства та правової держави в Україні. Аналізуються найбільш перспективні форми і види їх легітимної взаємодії. Наводяться актуальні законодавчі ініціативи щодо вдосконалення механізмів взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів державної влади. Робиться висновок про нагальну потребу в подальшій політизації громадянського суспільства та соціалізації держави.  
 
The article is devoted to current issues of civil society strengthening and rule of law in Ukraine. The most promising forms and types of legitimate interactions have been analyzed. Current legislative initiatives to improve the mechanisms of interaction between civil society and public authorities have been pointed out. Drawn a conclusion about urgent need to further politicization of civil society and the socialization of the state.

Н. В. Васильєвак.е.н., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Досліджено причини і наслідки впливу фінансової кризи на розвиток територій України. Визначено особливості кризових процесів в Україні. Розроблено напрями антикризового управління територіальним розвитком.

Reasons and consequences of influencing of financial crisis are explored on development of territories of Ukraine. The features of crisis processes are certain in Ukraine. Directions of аnticrisis management by territorial development are developed.

І. В. Рудкевичк.філолог.н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ВИБІР НАЙБІЛЬШ ПРИЙНЯТНИХ СПОСОБІВ ТА ОПТИМАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ В ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Визначено основні завдання державного регулювання соціальної сфери. Виділено напрями нормативної політики держави в соціальній сфері країни. Досліджено методи вирівнювання регіональних диспропорцій в соціальній сфері.

The basic tasks of the state adjusting of social sphere are certain. Directions of normative policy of the state are selected in the social sphere of country. The methods of smoothing of regional disproportions are explored in a social sphere.

О. В. Алейніковак.е.н., доц., докторант, Класичний приватний університет

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Здійснено оцінку ефективності державного регулювання аграрного сектору економіки за допомогою вибору критеріїв ефективності державного регулювання продовольчого аграрного ринку.

Estimation of efficiency of the state adjusting of agrarian is carried out to the sector of economy by the choice of criteria of efficiency of the state adjusting of food agrarian market.

О. М. Ганєваздобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Проаналізовано механізми управління розвитком житлового господарства. Визначено складові елементи системи державного управління в житловому господарстві.
 
The mechanisms of management by development of housing economy are analysed. The component elements of the state control system are certain in the housing economy.

Д. О. Ветвицькийздобувач, Академія муніципального управління

УРАXУВАННЯ EКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ В ПРОЦEСІ ФОРМУВАННЯ СТРАТEГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Довeдено нeобxідність ураxування eкологічного фактору в процeсі формування державної стратeгії розвитку. Запропоновано згрупувати суб’єкти господарювання рeгіонального рівня залeжно від їx ставлeння до eкологічниx проблeм в державі.

The necessity of account of ecological factor is led to in the process of forming of state strategy of development. It is suggested to group subjects of menage regional level depending on their attitude toward ecological problems in the state.

В. І. Любімовк.е.н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ПОЗИТИВНІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДІЄВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Визначено позитивні важелі регулювання інвестиційної активності в Україні. Обґрунтовано заходи у сфері інвестиційної діяльності.

The positive levers of adjusting of investment activity are certain in Ukraine. Measures are grounded in the field of investment activity.

Т. В. Бовак.е.н., доц., докторант Донецький державний університет управління

КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ НАУКИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

Визначено підходи до визначення категорійного апарату дослідження інноваційної діяльності в галузі науки «Державне управління». Обґрунтовано поняття «інновації», «інноваційний процес», «інноваційна діяльність» як об’єкт державного управління.

Approaches are certain to determination of category vehicle of research of innovative activity in the branch of the science «State administration». It is led to concept «innovations», «innovative process», «innovative activity», as object of state administration.

Н. О. Васюкаспірант, НАДУ при Президентові України

РОЗВИТОК ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

У статті проаналізовано сучасне теоретико-методологічне та нормативно-правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров’я, а також обґрунтовано практичні рекомендації щодо їх удосконалення.

В статье проанализированы современное теоретико-методологическое и нормативно-правовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны общественного здоровья, а также обоснованно практические рекомендации по их усовершенствованию.

В. Р. Григоровичмагістр державного управління

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

У статті приведено аналіз системи підготовки, прийняття рішень та контролю за виконанням планових завдань в системі охорони здоров’я України та міжнародний досвід. Показана необхідність застосування системного та статистичного методів, методів стратегічного планування, прогнозування, індикативного планування досліджень механізмів державного управління та регулювання потреб суспільного здоров’я при підготовці та прийнятті управлінських рішень. Розглянуті також питання організаційного, правового, економічного та інформаційного забезпечення процесу формування управлінських рішень.

In the article resulted analysis of the system of preparation, making decision and control after implementation of the planned tasks in the system of health protection of Ukraine and international experience. Necessity application of system and statistical methods, methods of the strategic planning, prognostication, indicative planning of researches of mechanisms of state administration and adjusting of necessities of public health at preparation and acceptance of administrative decisions is showed. Questions of the organizational, legal, economic and informative providing of process of forming of administrative decisions considered also.

І. В. Застрожніковаздобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ

Сформовано понятійний апарат державного управління аграрним сектором. Досліджено зарубі жний досвід та практику аграрних перетворень в Україні.
 
he concept vehicle of state administration by an agrarian sector is formed. Foreign experience and practice of agrarian transformations is explored in Ukraine.

Т. А. Новицьказдобувач, Академія муніципального управління

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Побудовано механізм державного регулювання інвестиційної діяльності. Наведена рівнева градація в структурі державного механізму інвестиційної безпеки.

The mechanism of the state adjusting of investment activity is built. Resulted level gradation in the structure of state mechanism of investment safety.

Л. М. Пісьмаченкод.н.держ.упр, доц., Академія митної служби України

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

За період незалежності в Україні поки що не набуто значного досвіду здійснення ефективної регіональної інвестиційної політики, лише розбудовується механізм взаємодії регіональних органів влади з питань реалізації зазначеної політики, формуються заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості окремих регіонів. Сучасний стан інвестиційної діяльності та перспективи її розвитку в Київській області висвітлено у даній статті.

For period of independence in Ukraine so far not purchased considerable experience of realization of effective regional investment policy, only the mechanism of co-operation of regional organs of power reforms on questions realization of the noted policy, measures are formed on the increase of investment attractiveness of separate regions. The modern consisting of investment activity and prospect of its development of the Kievan area is reflected in this article.

Р. І. Темиргалієвк.держ.упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕПРЕСИВНОСТІ

Обґрунтовано моніторинг і оцінку регіональної депресивності. Досліджено законодавче регулювання розвитку регіонів в особливих умовах.

Monitoring and estimation of regional repressive is grounded. The legislative adjusting of development of regions is explored in the special terms.

А. В. Терент´євакандидат наук з державного управління,старший науковий співробітник,  Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф(УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Досліджено основні засади організації планування медико-санітарного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
 
In the article was described the main principles of emergency medical planning in circumstances of natural and man-made emergencies.

А. А. Халецькак.н.держ.упр., доцент, докторант НАДУ

КОНТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА

У статті зроблено теоретичний аналіз чинників, що впливають на вироблення соціальної політики держави, формування стратегї соціального розвитку, визначення найвагоміших загроз соціальної безпеки. Запропоновані практичні заходи щодо створення надійних механізмів безпеки, які б блокували або ліквідували негативні наслідки дії системи загроз соціальної безпеки України, система соціального захисту населення якої знаходиться на етапі свого реформування.

In the article it has been done the theoretical analysis of factors that influence into elaboration of social policy of a state, formation of social development, determination of the main threats for social security. It has been proposed the practical measures in creation of reliable security mechanisms which could lock or liquidate negative sequences of system of threats’ actions in Ukraine while the system of social protection of population has being reformed.

С. Г. Дригак.е.н, Генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Вирішення проблем підтримки та розвитку малого підприємництва потребує цілеспрямованих управлінських дій державного менеджменту у створенні ефективного сектору малого підприємництва. У статті зроблений висновок, що кардинальна зміна економічних координат розвитку малого підприємництва можлива лише в форматі автократичних механізмів у економічній політиці держави.
 
The problems solution of small entrepreneurship supporting and development requires purposeful administrative actions of state management in the formation of effective small business sector of economy. In the article a conclusion is done, that crucial change of economic coordinates of small business development is possible only in the format of autocratic mechanisms in the state economic policy.

М. Чечельдокторант Національної академії державного управління при Президентові України, к.е.н., кафедра економічної політики

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Здійснено аналіз теоретичних підходів до змісту ефективної економічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами. Запропоновані показники ефективності та методи вимірювання ефективності земельних ресурсів. Проаналізовано проблемні аспекти вітчизняної економічної політики у сфері використання земельних ресурсів та запропоновано конкретні напрямки оптимізації даних процесів.
 
The analysis of the theoretical approaches to maintenance of the effective use of the landed resources is carried out. Indexes of efficiency and methods of the landed resources efficiency measuring are offered. The problem aspects of domestic economic policy in the field of the use of the landed resources are analyzed and concrete directions of optimization of these processes are offered.

Н. О. Шевченкок.е.н., докторант, Донецький державний університет управління

УЧАСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ В РЕГУЛЮВАННІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Визначено умови реформування державної аграрної політики. Запропоновано пропозиції щодо створення інвестиційного клімату для формування й ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств в державі.

The terms of reformation of state agrarian policy are certain. Suggestions are offered in relation to creation of investment climate for forming and effective functioning of agricultural enterprises and farmer economies in the state.

Г. В. Дмитренкокандидат наук з державного управління, Заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ, В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ( НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ )

Стаття присвячена проблемам ефективного використання коштів державного бюджету на фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням. (на прикладі Національної академії наук України )
 
Ключові слова: ефективність, фінансовий контроль, державний бюджет, фінансові ресурси, фінансовий результат.
 
The article is devoted to problems of effective use of state budget funds for fundamental researches, applied scientific and technical-scientific developments, works execution according to state target programs and state orders (for example – National Academy of Science of Ukraine)

Р. Ю. Сорока,

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

Розлядаються актуальні проблеми сучасного розвитку промисловості України, пріоритети її розвитку, конкурентноздатність, інноваційно-інвестиційне зростання, кластерний підхід

ТОВ "ДКС Центр"