Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2009

О. О. Акімовмагістр державного управління, аспірант, кафедра управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПЕРСОНАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

У статті розкривається вплив європейських принципів забезпечення правової впевненості на особистісні утворення державних службовців. Висвітлено основні здібності, уміння й навички, які необхідні для реалізації принципів юридичної безпеки адміністративних дій: комунікабельність, стратегічне й прогностичне мислення, вміння вести переговори й досягати консенсусу, психологічна готовність до зміни формату діяльності.

В. М. Бесчастнийк.ю.н., професор, докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Сформовані заходи для розробки нової державної стратегії в сфері вищої освіти. Визначено рекомендації з оптимізації управління діяльністю ВНЗ у сфері міжнародного співробітництва.

Formed measures for development of a new state strategy in the sphere of higher education. Recommendations are certain from optimization of management by the higher educational establishments activity in the field of international cooperation.

О. О. Григорк. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В статье рассмотрены этапы интегрирования экономики Украины в Европейский Союз. Рассмотрены положительные и отрицательные последствия данных процессов на развитие научно-технического и ресурсного потенциалов Украины.

In the article the stages of integration of economy of Ukraine in European Union are considered. The positive and negative consequences of the given processes on the development of scientific and technical and resource potentials of Ukraine are considered.

Г. І. Грубак.держ.упр., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Уточнено поняття інвестиційного ринку. Визначено фактори, що здійснюють вплив на функціонування інвестиційного ринку. Досліджено структуру державного регулювання інвестиційних ринків, що класифіковані за різними критеріями. Визначено ознаки класифікації об"єктів інвестування.

The concept of investment market is specified. Factors which carry out influence on functioning of investment market are certain. The structure of the state adjusting of investment markets which are classified after different criteria is explored. The signs of classification of objects of investing are certain.

Я. Ф. Жовнірчикк.держ.упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

Обґрунтовано складові здійснення адміністративної реформи на регіональному та місцевому рівнях. Визначено заходи використання можливих ресурсів для забезпечення ефективного регіонального і місцевого розвитку.

It is led to component realizations of administrative reform at regional and local levels. The measures of the use of possible resources are certain for providing of effective regional and local development.

І. В. Клименкокандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант, кафедра державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ

Розглянуто основні проблеми та завдання державної інформаційної політики забезпечення інформаційної безпеки в системі електронного врядування. Визначені пріоритетні напрямки реалізації державної політики щодо забезпечення захисту інформації в системі електронного врядування.

Basic problems and tasks of public informative policy of providing of informative safety are considered in the system of e-governance. Priority directions of realization of public policy are certain in relation to a defense in the system of e-governance.

Т.  А.  Комашенкоаспірант, кафедра економічної політики,  Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті розкрито особливості системи підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади у сфері інвестиційної діяльності як загальної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Обґрунтовано необхідність формування системи підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади у сфері інвестицій.

In the article the features of system of advanced education public servants in the investment sphere like the general system of retraining and advanced education public servants are exposed. The formation of system of advanced education public servants in the investment sphere is substantiated.

Б. В. Лисенкоаспірант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна Академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ

У статті розглянуто правові акти щодо стратегічного планування розвитку регіонів України. Запропоновано концепцію стратегічного плану регіонального розвитку на рівнідержави.

In the article the questions of bringing legal adjusting of strategic planning at region level are analysed. The legal cut of object of strategicplanning at country level is offered.

Р. А. Небожукмагістр державного управління, аспірант, кафедра соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У КОНСТИТУЦІЯХ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

У статті здійснено аналіз основоположних принципів забезпечення свободи совісті та розвитку релігійних організацій у Конституціях України і Російської Федерації. Автор ставить завдання дослідити особливості забезпечення релігійних прав і свобод у сфері освіти, з питань альтернативної військової служби, повернення церковного майна, статусу юридичної особи для релігійної організації. З’ясовується відповідність конституційних норм міжнародно-правовим зобов’язанням країн.

The article made an analysis of the freedom of conscience and development of religious organizations in the Constitutions of Ukraine and the Russian Federation. The author aims to explore the features of the religious rights and freedoms in the field education on alternative military service, the return church property, the status of legal entities for a religious organization. It appears to existing international laws.

І. М. Олійченкок.т.н.. доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

В статті проведено аналіз структури зовнішнього документообігу Головного управління економіки обласної державної адміністрації, досліджено динаміку змін обсягів вхідної і вихідної документації. Дослідження свідчать, що надходження і відправлення документів відбуваються циклічно, а також спостерігається зростання обсягів як вхідної так і вихідної інформації. Запропоновані шляхи вирішення виявлених проблем з застосуванням як організаційних заходів, зв‘язаних з нормуванням і контролем за виконанням документів, так і з підвищенням ефективності функціонування існуючої системи електронного документообігу.

Л. В. Пельтекк.е.н.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ  В СИСТЕМІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглядаються макроекономічні індикатори умов інвестиційної діяльності промислових підприємств; визначаються закономірності між об"єктами економічного й правового впливу держави у сфері виробництва, обігу і споживання та джерелами фінансування оновлення матеріально–технічної бази виробничих підприємств.

В. Т. Плакідак.е.н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЧИННИКІВ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЯМИ З ДЕРЖАВНОЮ (МУНІЦИПАЛЬНОЮ) ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ

Визначено фінансові чинники управління компаніями з державною (муніципальною) часткою власності. Надані рекомендації з удосконалення управління муніципальними пакетами акцій.

The financial factors of management by companies are certain with the state (municipal) particle of own. Given recommendations from the improvement of management by the municipal share holdings.

С. А. Сергеевк.т.н., с.н.с., ООО "Институт системных исследований в энергетике"А. А. ВоронковХарьковская национальная академия городского хозяйства

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО НА БАЗЕ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Представлена концептуальная модель регионального рынка теплоэнергии, функционирующего на базе комбинированной системы электротеплоснабжения. Модель ориентирована на рынок с несколькими крупными источниками ТСН, хорошо развитыми сетями электро- и теплоснабжения, кроме того, предполагает высокую оснащенность жилого фонда бытовыми электронагревательными устройствами, самостоятельно приобретенными владельцами квартир, организовавшихся в объединения совладельцев многоквартирных домов. Реализация модели позволит сократить газопотребление в коммунальном и бытовом секторах и за счет этого ослабить напряженность в расчетах регионов за природный газ.

A conceptual model of regional market of thermal energy based on the combined system of district heating (CSDH) is presented. The model implies that regional demand for heat is covered simultaneously by two components of the CSDH. First of them is a traditional composition of large heat producers like CHP-plants or district boilers interlinked with heating networks. Second one is represented by an assembly of individual electrical heaters that are distributed among the residents. The individual electrical heaters are utilized as auxiliary sources of thermal energy that are switched on when microclimate conditions provided by the CHP-plants and the district boilers do not satisfy the expectations of residents. The paper outlines the main feature of the future market and formulates the tasks in the sphere of state administration that will allow to adjust an effective co-operation of two CSDH components. Realization of the model will allow to shorten natural gas consumption in communal and domestic sectors and due to this to relax tension in the calculations of regions for natural gas

А. А. Халецькак.н.держ.упр., доцент, докторант, НАДУ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: НАПРЯМИ, ФУНКЦІЇ І ІНСТРУМЕНТИ

Стаття присвячена опрацюванню методичних положень і розробці практичних заходів щодо комплексного вивчення напрямів, методів та інструментів державного регулювання в сфері соціального захисту населення в Україні. Детально розглянуто напрями державного регулювання: адміністративне державне регулювання, економічне державне регулювання і соціальне державне регулювання.

The article has been devoted to elaboration of methodical approaches and practical steps of analysis of ways, methods and instruments of the state administration in the sphere of social protection of population in Ukraine. It has been given the detailed description of ways of the state administration: public administration, economic state administration and social state administration.

О. В. Черв`яковааспірант, кафедра управління персоналом та економіки праці, ХарРІНАДУ

МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Запропоновано модель державного регулювання діяльності інноваційної інфраструктури на регіональному рівні. Сформовані принципи та схеми формування регіональної інноваційної інфраструктури.

Предложена модель государственного регулирования деятельности инновационной инфраструктуры на региональном уровне. Сформулированы принципы и схемы формирования региональной инновационной инфраструктуры.

The model of state regulation of activity of an innovative infrastructure at regional level is offered. Principles and schemes of formation of a regional innovative infrastructure are formulated.

О. М. Чечельк.е.н., докторант, кафедра економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

У статті, на основі аналізу наукових праць відомих представників світової економічної науки та зважаючи на сучасну економічну ситуацію в Україні, визначені основні функції політики нашої держави в економічній сфері, обґрунтовані пріоритети та основні завдання державної економічної політики.

Аннотация. В статье, на основе анализа научных трудов известных представителей мировой экономической науки и принимая во внимание теперешнюю экономическую ситуацию в Украине, определены основные функции политики нашего государства в экономической сфере, обоснованы приоритеты и основные задачи государственной экономической политики.

In the article, on the basis of analysis of scientific works of the known representatives of world economic science and taking into consideration modern economic situation in Ukraine, the basic functions of our state policy in the economic sphere are determined, priorities and the basic tasks of state economic policy are grounded

І. І. Шкуратовааспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Обґрунтовано теоретичні та методологічні засади управління ризиками аграрних підприємств. Узагальнено вплив особливостей аграрного сектору на рівень ризику в сільськогосподарському виробництві.

It is led to theoretical and methodological government bases by the risks of agrarian enterprises. Influencing of features of agrarian is generalized to the sector on the level of risk in agricultural production.

Ю. В. Шпаккандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економічної теорії та історії економіки, НАДУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У статі досліджується науково-методичні та організаційні засади аграрної політики держави і механізми реформування аграрної економіки, практика зміни відносин власності та земельних відносин, фінансово— кредитного і цінового механізмів, інфраструктури ринку та інформатики, в основі яких є пошук шляхів стабілізації сільськогосподарського виробництва, виходу аграрної сфери економіки із кризового стану.

В статье исследуется научно методические и организационные принципы аграрной политики государства и механизмы реформирования аграрной экономики, практика изменения отношений собственности и земельных отношений, финансово— кредитного и ценового механизмов, инфраструктуры рынка и информатика, в основе которых есть поиск путей стабилизации сельскохозяйственного производства, выхода аграрной сферы экономики из кризисного состояния.

In the article probed scientifically methodical and organizational principles of agrarian policy of the state and mechanisms of reformation of agrarian economy, practice of change of relations a propert and landed relations, финансово— credit and price mechanisms, infrastructure of market and информатика, in basis of which there is a search of ways of stabilizing of agricultural production, exit of agrarian sphere of economy from the crisis state.

А. М. Балашов кандидат наук з державного управління, докторант, кафедра управління суспільним розвитком,  НАДУ при Президентові України

МІЖНАРОДНІ ЧИННИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Проаналізовано основні проблеми екологізації державного управління в Україні у міжнародному контексті. Обгрунтовані засади імплементації міжнародних норм сталого розвитку в Україні на основі розробки та реалізації державної екологічної політики.
 
Осуществлен анализ основних проблем экологизации государственного управления в Украине в международном контексте. Обоснованы основания имплементации международных норм устойчивого развития в Украине на базе разработки и реализации государственной экологической политики.

The main problems of ecologization of public government in Ukraine in international context are analyzed. The grounds of implementation of international norms of sustainable development in Ukraine on the bases of elaboration and realization of state ecologic policy.

О. І. Васильєвак. н .держ. упр., доц., докторант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключовим елементом системи державного управління, від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни, є здійснення комплексу системних перетворень та створення реальних (внутрішніх) передумов для вступу України до Європейського Союзу. Саме стратегічний курс на інтеграцію України до Європейського Співтовариства робить питання адаптації державного управління країни до європейських стандартів одним з найбільш пріоритетних.
 
By the key element of the system of state administration, on efficiency of functioning of which the observance of constitutional rights and freedoms of citizens, progressive and stable advance of country, depends, there is realization of complex of system changes and creation of the real (internal) pre-conditions for entering of Ukraine into European Union. Exactly a strategic course on integration of Ukraine to European Community does the question of adaptation of state administration of country to the European standards priority.

О. А. Федькодокторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЗАСОБАМИ ВПЛИВУ НА СПОЖИВЧІ ЦІННОСТІ

У статті здійснено дослідження сутності товару, що впливає на ризик шкоди для здоров"я, та проаналізовані чинники формування занепокоєння, асоційованого з небажаними наслідками для здоров"я. Запропонована модель, яка розглядає превентивну поведінку у контексті економічної теорії споживання та розкриває механізм управління пов’язаною зі здоров’ям поведінкою засобами корекції споживання.
 
Research the essence of commodities which are reducing the risk of damage to the health is carried out. In the article the factors of forming of anxiety, associated with undesirable consequences for a health are analyzed. A model which examining a preventive behavior in the context of economic theory of consumption and exposing management mechanisms related to the health, is offered.

І. І. Мусієнкок.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЯК ОРІЄНТИР ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Обґрунтовано утвердження нової парадигми освіти в державі. Визначено проблеми виховання студентської та учнівської молоді на сучасному етапі.

Claim of a new paradigm of education is grounded in the state. The problems of education of student and student"s young people are certain on a modern stage.

Д. А. Міщенкок.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ І ЗАВДАНЬ СТРУКТУРНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

У статті розглянуто основні напрями і завдання держави щодо забезпечення структурної диференціації сільського господарства України з метою підвищення ефективності аграрного виробництва і покращення соціально-економічної ситуації на селі.
 
The article discusses the main directions and tasks of the stateto ensure the structural differentiation of Agriculture of Ukraine in order to enhance agricultural production and improvesocio-economic situation in the countryside.

ТОВ "ДКС Центр"