Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 12, 2016

С. А. Чукутдоктор наук з державного управління, професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.КиївВ. Л. Полярнастудентка 6 курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: НА ПРИКЛАДІ ДАНІЇ

Svitlana А. ChukutActing Head, Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»V. L. Polyarnastudent of faculty sociology and law, National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»

THE MAIN DIRECTIONS AND PRIORITIES FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES IN THE EUROPEAN UNION: THE CASE OF DENMARK

У статті досліджується досвід надання електронних послуг в Данії. Проаналізовані звіти з електронної готовності ООН за період з 2003 по 2016 роки щодо індексів та стадій зрілості електронних послуг Данії. Відзначено, що у 2014 році Данія мала значне погіршення індексу розвитку електронних послуг, що вплинуло на її місце в рейтингу найрозвинутіших країн світу з електронного урядування. Проаналізовано основні кроки, які були зроблені урядом Данії щодо удосконалення надання електронних послуг громадянам та бізнесу. Зокрема, прийняття у 2011 році «Об’єднаної громадської цифрової стратегії: цифровий шлях до майбутнього процвітання 2011-2015 рр.», а також розробленої спільними зусиллями Данського уряду, місцевими урядами та Данськими регіонами «Стратегії електронного добробуту на 2013-2020 рр.». Досліджено можливості отримання та надання е-послуг завдяки порталу - Borger.dk. Розкрито важливу роль електронного цифрового підпису «NemID» для отримання та надання електронних послуг. Проаналізовано портал електронних закупівель та систему електронних платежів “NemHandel”, яка є обов’язковою для постачальників послуг будь-яким представникам влади чи установам. У висновках відзначено відповідність данського досвіду надання електронних послуг сучасним світовим тенденціям та можливості використання його в Україні. Зокрема, зазначена соціальна мережева платформа для досвіду і обміну знаннями з суспільних оцифрувань Данії Digitalisér.dk.

The article examines the experience of electronic service delivery in Denmark. Analyzed reports on e-readiness of the UN for the period from 2003 to 2016 on indices and stages of maturity of e-services in Denmark. Noted that in 2014, Denmark had significant deterioration index of development of e-services that affect its place in the ranking of the most developed countries in the world with electronic control. The basic steps that were made by the Danish government for the improvement of e-services to citizens and business. In particular, the adoption in 2011, "the joint public digital strategy: the digital road to future prosperity 2011-2015", as well as developed jointly by the Danish government, local governments and Danish regions "Strategy for e-prosperity for 2013-2020 gg". Investigate the possibility of obtaining and the provision of e-services through the portal - Börger.dk. Revealed the important role of the electronic digital signature "NemID" for receiving and providing electronic services. Analyzed the portal of e-procurement and electronic payment system “NemHandel”, which is mandatory for service providers to any authorities or institutions. In conclusion, the correspondence with the Danish experience of electronic services modern world trends and the possibility of using it in Ukraine. In particular, this social networking platform for experience and knowledge exchange and public digitize Denmark Digitalisér.dk.

Ю. Л. Моховак. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії, державного управління та публічного адміністрування, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЯ НАФТОПЕРЕРОБНОЮ ГАЛУЗЗЮ В УКРАЇНІ

J. L. MokhovaPhD in Public Administration., Associate Professor of Economics and Public Administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

FEATURES OF GOVERNMENT OIL PROCESSING INDUSTRY IN UKRAINE

В статті визначено, що запорукою зростання економіки більшості країн світу є повне забезпечення потреби у високоякісних паливно-мастильних матеріалах та розвитку нафтопереробної галузі, враховуючи кон’юнктуру світового нафтового ринку. Проведений аналіз стану і динаміки розвитку нафтопереробної галузі дозволив виділити країн-лідерів в нафтовидобувній промисловості. На основі дослідження структури та рівня розвитку нафтопереробної галузі в України виділено проблеми українського нафтового ринку. Обґрунтовано необхідність формування ефективної державної політики нафтопереробної галузі в Україні відповідно до найкращих іноземних практик. Для вирішення зазначених проблем запропоновано впровадження механізмів державного регулювання нафтопереробної галузі: справедливі, прозорі та недискримінаційні соціальні зобов’язання, податкові пільги, реконструкція та модернізація нафтопереробної галузі, екологічні норми, державно-приватне партнерство. Результатом впровадження запропонованих механізмів є підвищення ефективне використання енергетичних ресурсів у народному господарстві.

In the article it is determined that the key to economic growth in most countries is the complete software requirements for high-quality fuels and lubricants, and the development of the oil refining industry according to situation on the world oil market. The analysis of the state and dynamics of oil refining industry’s development is let to identify the leading countries in the oil industry. Based on the study of the structure and level of the oil refining industry’s development in Ukraine there is highlighted the problem of Ukrainian oil market. It is justified the necessity of forming effective government policies refining industry in Ukraine in accordance with the best foreign practices. To solve these problems there is proposed the introduction of government regulation’s mechanisms of the oil refining industry: fair, transparent and non-discriminatory social obligations, tax relief, reconstruction and modernization of the refining industry, environmental regulations, public-private partnership. The result of the proposed mechanisms is the increase energy efficiency in the economy.

В. В. Нонікк. ю. н., проректор з навчально-педагогічної роботи, соціальних та юридичних питань, Житомирський державний технологічний університетВ. В. Савіцькийаспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

КОРУПЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЯХ

Valery Viktorovych NonikPh.D., a projector for teaching and pedagogical, social and legal issues, Zhytomyr State Technological University Vladislav Valentynovych Savitskyy, Postgraduate Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological UniversityVladislav Valentynovych SavitskyyPostgraduate Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University

CORRUPTION AS AN ELEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION ANCIENT CIVILIZATION

Стаття присвячена проблемам історичного дослідження корупції як суспільного явища такого прояву в державному управління. В ході дослідження вивчено особливості прояву корупції в Стародавньому Світі, зокрема Вавилоні, Китаї, Індії та Єгипті. Були визначено місце корупції в державному управління в кожній із зазначених держав та ідентифіковано напрями боротьби з нею, які залежали від культурно-релігійних особливостей. Були встановленні наступні ключові позиції місця корупції в Стародавньому світі: корупція в стародавньому світі сформувалася під час зародження системи управління державою; корупція була характерна для військовослужбовців та мала свої виток з культурно-релігійних особливостей; корупція мала олігархічне походження та поширювалася не лише на певну державу але й на її міжнародні відносини.

The article deals with the problems of historical research corruption as a social phenomenon such manifestations in the public administration. The survey studied the peculiarities of corruption in the ancient world, including Babylon, China, India and Egypt. Were the place of corruption in the public administration in each of these countries and identified areas to combat it, which are dependent on cultural and religious backgrounds. There were setting the following key positions corrupt in the ancient world: corruption in the ancient world was formed during the birth of the system of governance; corruption was typical for soldiers and had its origins with the cultural and religious backgrounds; oligarchic corruption was the origin and spread not only in a state but also in its international relations.

А. П. Лелеченкокандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. LelechenkoCandidate of Science in Public Administration, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

THE MAIN DETERMINANTS OF DETERMINING THE ESSENCE OF REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY

Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності регіональної політики сталого розвитку. Доведено, що сталий розвиток регіонів залежить від збалансування економічних, соціальних та екологічних факторів і спрямований на задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь людей. Визначено головну мету регіональної політики сталого розвитку, яка полягає у забезпеченні накопичень ресурсних можливостей регіонів для проведення розширеного відтворення і підвищення рівня добробуту населення без шкоди довкіллю. Систематизовано головні принципи збалансованого регіонального розвитку. Встановлено, що реалізація ідей збалансованого регіонального розвитку потребує стратегічного підходу, який би базувався на зміні самої філософії мислення та політичної діяльності. Обґрунтовано, що під час розробки регіональної політики сталого розвитку до уваги необхідно брати основні напрями сталого розвитку регіонів, з урахуванням їх соціально-економічного та ресурсного потенціалу.
[||]Theoretical approaches to determining the essence of regional sustainable development policy are generalized. It is proved that the sustainable development of the regions depends on the balance of economic, social and environmental factors and is aimed at meeting the needs of present and future generations of people. The main approaches to the study of the concept of sustainable development are named: eco-centric, economic-centric, socio-centric. It is determined that the concept of balanced development has responded to the challenge of time and is an alternative to the dominant model of modern development, which is based on considering nature only as a source of raw materials for the production of various goods. The main goal of the regional policy of sustainable development is defined, which is to ensure the accumulation of resources of the regions for carrying out expanded reproduction and raising the level of welfare of the population without harming the environment. The main principles of balanced regional development are systematized. It is determined that achieving balanced development requires profound structural changes in governance and new ways of working in various fields of economic, social and political life. It is established that the implementation of the ideas of balanced regional development requires a strategic approach, which would be based on changing the very philosophy of thinking and political activity. It is substantiated that the main directions of sustainable development of the regions, taking into account their socio-economic and resource potential, should be taken into account when developing regional sustainable development policy.

Т. С. Яровойк. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ СТОСОВНО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛОБІЗМУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

T. S. YarovoiCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

GENESIS AND CONTEMPORARY VIEWS ON THE DEFINITION OF LOBBYING IN PUBLIC ADMINISTRATION

В статті проаналізовано особливості появи та розвитку поняття «лобізм». Окрему увагу присвячено ґенезі самого явища та ставлення до нього з боку науковців, політиків, громадськості. Автор аналізує численні визначення лобізму, запропоновані вітчизняними науковцями, пропонує власне визначення цього поняття крізь призму державного управління.
 
The article analyzes the features of the emergence and development of the concept of "lobbyism". Special attention is paid to the genesis of the phenomenon and attitude by that from scientists, politicians, and the public. The author analyzes the numerous definitions of lobbyism proposed by domestic scholars, proposes the definition of this concept through the prism of state governance.

Н. А. Гнидюккандидат наук з державного управління

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

N. GnydiukPh.D. in Public Administration

IMPLEMENTATION POLICY EUROPEAN INTEGRATION INSTITUTIONAL ASPECTS OF STATE INTERACTION

Н. А. Гнидюккандидат наук по государственному управлению

ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В статті визначені інституційні аспекти взаємодії органів державної влади щодо впровадження політики європейської інтеграції. Запропоновано створити Національне агентство європейської інтеграції (НАЄІ), що дозволить зміцнити горизонтальну координацію, спрямовану на професійне, швидке та нейтральне врегулювання інтересів численних секторів та галузей у вирішення окремих питань.
 
В статье определены институциональные аспекты взаимодействия органов государственной власти по внедрению политики европейской интеграции. Предложено создать Национальное агентство европейской интеграции (НАЕИ), что позволит укрепить горизонтальную координацию, направленную на профессиональное, быстрое и нейтральное урегулирования интересов многочисленных секторов и отраслей в решение отдельных вопросов.
 
The article outlines the institutional aspects of the public authorities’ interaction with regard to the implementation European integration policy. It is proposed to create a National Agency for European Integration (NAEI), which will strengthen the horizontal coordination aimed at professional, rapid and neutral regulation of the interests of numerous sectors and industries in solving specific issues.

І. В. Шевчуккандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

I. V. ShevchukCandidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration Khmelnytsky University of Management and Law

SHADOW ECONOMY AS THREAT TO SECURITY OF UKRAINE IN THE ECONOMIC SECTOR

У статті розглянуто сутність категорії «тіньова економіка» та сформовано визначення з врахуванням існуючої політико-економічної ситуації в країні. Визначено основні причини виникнення такого явища як «тіньова економіка». Виокремлено основні внутрішні і зовнішні загрози економічній безпеці держави, які зумовлені зростанням частки тіньового сектору в економіці України. Окреслено основні тенденції прояву загроз економічній безпеці в умовах трансформаційного періоду. Визначено основні напрями подолання негативних наслідків тінізації економіки та запропоновано пріоритетні шляхи детінізації економіки для підвищення добробуту населення й забезпечення економічної безпеки держави

The article considers the essence of the category "shadow economy" and formulates the definition taking into account the existing political and economic situation in the country. The main causes of such a phenomenon as "shadow economy" are determined. The main internal and external threats to the economic security of the state are identified, which are conditioned by the growth of the share of the shadow sector in the Ukrainian economy. The main tendencies of threats to economic security in the conditions of the transformation period are outlined. The basic directions of overcoming of negative consequences of economy shadowing are defined and the priority ways of shadowing of economy for the increase of welfare of the population and providing of economic safety of the state are offered.

К. М. ГунченкоНаціональна академія державного управління при Президентові України

РОЗШИРЕННЯ АВТОНОМІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

K. GunchenkoNational Academy for Public Administration under the President of Ukraine

GREATER AUTONOMY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE TODAY

Е. Н. ГунченкоНациональная академия государственного управления при Президенте Украины

РАСШИРЕНИЕ АВТОНОМИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Стаття присвячена окремим питанням розширення автономії вищих навчальних закладів як основоположного принципу вищої освіти. Незважаючи на існуючі проблеми лише за умови послідовної реалізації університетської автономії в України стає можливим формування конкурентоспроможної системи освіти.
 
The article is devoted to specific issues of expanding the autonomy of higher education instituted as a fundamental principle of the institution of higher education. Despite the problems only if the consistent implementation of university autonomy in Ukraine becomes possible formation of a competitive education system. Bologna Process confirmed the independence and autonomy of universities as a basis for confidence that the system of higher education and research will continuously adapt to changing needs, society and the need for development of scientific knowledge). As to the signing of this declaration (statement) Ministers of Education, and after the signing process integrates higher school in Europe was at several levels, of which the principal is a specific level of universities, especially universities, forced to go to meet students interest in education, which were found in several countries simply to increase the chances of finding a job.
 
Статья посвящена отдельным вопросам расширения автономии высших учебных заведений как основополагающего принципа высшего образования. Несмотря на существующие проблемы лишь при условии последовательной реализации университетской автономии в Украине становится возможным формирование конкурентоспособной системы образования.

В. В. Сусаєвслухач Донецького національного технічного Університету, м. Покровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

V. Susayevthe listener of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

THE IMPROVMENT OF GOVERNMENT POLICY OF CRIME PREVENTION AMONG MINORS

В статті визначено ключові чинники ризику щодо можливості скоєння злочинів неповнолітніми: недостатній рівень правосвідомості та правових знань; брак організованої системи дозвілля; вживання алкогольних та наркотичних речовин; низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з їхнього боку до виховання тощо. Визначено, що одним із напрямів боротьби зі злочинністю є профілактична діяльність, яка базується на засадах загальносоціального характеру, які призначені забезпечити необхідний рівень добробуту, культури, виховання та навчання молодих людей. Розглянуто досвід роботи з вирішення зазначеної проблеми в регіональному розрізі. Доведено необхідність вдосконалення та підвищення ефективності державної політики, спрямованої на профілактику вчинення відповідних правопорушень. Виділено заходи з профілактики скоєння кримінальних правопорушень неповнолітніми особами: соціальна підтримка неблагополучних сімей, модернізація правового виховання, створення нового формату взаємодії між правоохоронними органами та підлітками, ін. Доведено, що реалізація цих заходів дозволить підвищити рівень правопорядку і законності у суспільстві, підвищить ефективність державної політики, спрямованої на профілактику вчинення відповідних правопорушень.

In the article it is identified key risk factors regarding the possibility of crimes committed by minors: insufficient legal awareness and legal knowledge; lack of organized entertainment system; alcohol and drugs; low level of legal knowledge of parents and lack of attention on their part to educate others. There is determined that one of the ways to combat crime prevention activities are based on the principles of general social nature which are intended to ensure the necessary level of welfare, culture, education and training of young people. It is considered the experience of the resolution of this problem in the regional context. There is approved the necessity of improving and increasing the efficiency of government policies aimed at preventing the commission of the relevant offenses. It is highlighted the prevention of committing criminal offenses by minors: social support for disadvantaged families, the modernization of legal education, the creation of a new format of cooperation between law enforcement agencies and adolescents, etc. It is proved that the implementation of these measures will increase the level of law and order in society, increase the efficiency of government policies aimed at preventing the commission of the relevant offenses.

Р. Р. Тоськоасистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ З МЕТОЮ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ

R. Toskoassistant of department of administrative and financial management, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

METHODOLOGY ASSESSMENT OF CORRUPTION RISKS PUBLIC PROCUREMENT IN ORDER TO RATIONAL USE OF STATE RESOURCES

Обгрунтовано необхідність оцінювання корупційних ризиків публічних закупівель. Досліджено основні причини, що породжують корупційні ризики при здійсненні процедури публічних закупівель. Запропоновано заходи протидії та запобігання корупційних ризиків при здійсненні процедури публічних закупівель. Метою статті є формування методології оцінювання корупційних ризиків з метою раціонального використання публічних фінансів. Визначено поняття «корупційний ризик» та способи виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути при здійсненні процедури публічних закупівель. Проведено групування результатів експертного оцінювання корупційних ризиків публічних закупівель. Запропоновано запровадження методології внутрішнього контролю (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s Internal Control – Integrated Framework) COSO з метою мінімізації корупційних ризиків публічних закупівель у системі внутрішнього управління установ. Розроблена структура положення про організацію внутрішньогосподарського контролю державних установ на базі моделі COSO.

Soundly the need for assessment of corruption risks public procurement. The basic causes of corruption risks of the procedure of public procurement. The measures combating and preventing corruption risks in public procurement procedures. The article is to develop methodology for assessment of corruption risks for the rational use of state resources. The concept of "corruption risk" and how to identify corruption risks that may arise in the implementation of public procurement procedures. A grouping results of expert assessment of corruption risks public procurement. An implementation of internal control methodology (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's Internal Control - Integrated Framework) COSO to minimize the risk of corruption in public procurement system of internal control institutions. The structure of the provisions on the organization of internal control of state institutions for the base model COSO.

Л. В. Сергієнкоаспірант кафедри обліку і аудиту, асистент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Larysa Vasylivna SergiienkoPostgraduate Student at the Department of Accounting and Auditing Assistant at the Department of Economic Security, Public Management and Administration Zhytomyr State Technological University

THE STATE OF SCIENTIFIC RESEARCH ON CIRCULAR ECONOMY

Здійснено суцільний аналіз публікацій, присвячених циркулярній економіці за даними до пошукової платформи «Web of Science». Результати систематизовано за напрямами досліджень, країнами авторів, роками, типами документів. В частині аналізу публікацій за типами документів було здійснено групування наукових статей відповідно до напрямів досліджень, що дало змогу виявити закономірні тенденції розвитку та впровадження положень циркулярної економіки. Оцінка сучасного стану наукових досліджень з питань циркулярної економіки дозволила встановити взаємозв’язок між активізацією наукових розробок і рівнем економічного розвитку країн та запитами їх населення. Проведений аналіз дозволив визначити вектори подальших розвідок, що полягають у розробці державної політики, законодавчих механізмів та використання спеціальних інструментів, що сприяли б швидкому переходу до економічної системи циркулярного типу.

Produced solid analysis of publications concerning circular economy according to search platform "Web of Science". The results are organized by research areas, countries, authors, years, types of documents. In the analysis of publications by type of documents was carried out grouping the articles according to scientific fields of research, allowing to reveal consistent trends in the development and implementation of the provisions of the circular economy. Assessment of the current state of scientific research on circular economy has allowed to establish the relationship between the intensification of scientific research and level of economic development of countries and their needs of the population. The analysis allowed to determine the vectors of further research consists in the formulation of public policies, legislative mechanisms and the use of special tools that would facilitate a rapid transition to a circular economic system type.

І. Р. Будькоздобувач кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

I. R. BudkoDnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

CLUSTERING AS A MECHANISM OF INNOVATION DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Означено актуальність дослідження питання інноваційного розвитку вищого навчального закладу на основі кластеризації. Розглянуто процес кластеризації як механізм інноваційного розвитку вищого навчального закладу. Сформульовано нові можливості, що відкриваються для ВНЗ, що стають учасниками кластерів. Визначено інструментарій державного управління кластеризації соціально-економічного простору регіону, що застосовується для активізації такого процесу.
 
The urgency of the research questions of innovative development of the higher education institution on the basis of clustering. Considered the clustering process as a mechanism of innovative development of higher education development. Formulated new opportunities for universities to become cluster members. Defined instruments of public administration clustering of socio-economic space in the region, is used to activate this process.

А. П. Миколаєцьздобувач Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Anatoly Petrovich Mykolayetsapplicant Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

TAX CONTROL: THEORETICAL PRINCIPLES AND PRACTICE OF ECONOMIC REFORM UNDER UKRAINE

Досліджено сутність і різновиди податкового контролю, його складові, функціональне призначення та принципи організації. Проаналізовано вітчизняну практику податкового контролю з огляду на зміни, започатковані Податковим кодексом України. Визначено основні проблеми реалізації податкового контролю в умовах реформування економіки Україні.
На основі проведеного аналізу запропоновано шляхи реформування системи податкового контролю, запровадження яких сприятиме підвищенню ефективності контролю і зменшенню масштабів тіньової економіки в Україні.

The essence of tax control and variety, its components, functionality and principles of the organization. It was found that the tax control covering all areas of the competent authorities, including the implementation of tax accounting, tax audits, etc., and all areas of activity controlled entities related to the payment of taxes and fees (accounting objects of taxation, deadlines and order the payment of taxes and fees, the order of tax returns, etc.).
It is emphasized that the main purpose of tax control should be identifying causal relationships revealed violations, development of specific proposals and measures to improve legislation and enforcement of the transition from taxes and duties to the voluntary implementation of legal and natural persons tax liabilities to the state.
The main functions of tax control credited accounting, prevention, information and mobilizing analyzing, forecasting, planning, publicity, educational, organizational, regulatory, coordination and control. In addition to these, individually selected preventive function, manifested in the activities of regulatory authorities, aimed at outreach and counseling taxpayers.
The attention and its specific functions such as the Political and bezpekozabezpechuyucha. Essence is the first real impact of tax control on the implementation of financial, monetary, fiscal and tax policies, and the second – to ensure the financial security of the state and its regions and national security in general.
Analyzed national practice of tax control in view of the changes initiated by the Tax Code of Ukraine. The main problem of implementation of tax control in restructuring the economy of Ukraine.
Based on the analysis of the ways to reform the system of tax control, implementation of which will improve the efficiency of control and reduce the shadow economy in Ukraine.
It was found the main destabilizing factors affecting the efficiency of tax control, which are: lack of harmonization of domestic legislation with international tax; lack of comprehensive evaluation methods and system monitoring supervisory review of tax authorities; inadequate methodological support procedural issues of tax control, low level of automation; lack of harmonization of approaches to the relationship of participants supervisory review process; institutional deformations and distortions on tax culture, discipline and consciousness of taxpayers because of rising tax burden and transaction costs in the system of tax administration.
The organizational and institutional measures to improve tax control that will ensure the maintenance of the balance of interests of taxpayers and fiscal authorities, which will increase the level of compliance, voluntary taxes and effectiveness of the tax system in general.

Ключові слова: податковий контроль, методи податкового контролю, стадії податкового контролю, структура податкового контролю, функції податкового контролю, механізм податкового контролю, система податкового контролю, податкова реформа.

В. В. Камінецькийаспірант кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом м. Київ

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ТЕРИТОРІЇ ПОСТРАЖДАЛОЇ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС

V. KaminetskiyThe Postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

MECHANISMS OF MANAGEMENT OF THE RESORT AND RECREATION AREA OF THE ZHITOMIR REGION AS A TERRITORY AFFECTED CHERNOBYL ACCIDENT

У статті порушено питання розвитку курортно-рекреаційної сфери Житомирської області, яка вимагає вирішення низки проблем, пов’язаних із характером і масштабами суспільної потреби в рекреації, ступенем її задоволення, розробкою основних форм курортно-рекреаційного природокористування регіону, а також формування шляхів і методів їх вдосконалення. Обґрунтовано, що відмінною особливістю цього регіону є віднесення його до територій постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). У статті подано аналіз поглядів науковців, які досліджували питання розробки та практики реалізації регіональної політики розвитку санаторно-курортної та рекреаційної сфери, територіальної організації рекреаційної діяльності.
Обґрунтовано теоретико-методичні аспекти розробки організаційно-економічних засад розвитку регіонального курортно-рекреаційного комплексу. З’ясовано, що формування організаційно-економічного механізму рекреаційного природокористування вимагає продовження наукових досліджень у сфері побудови еколого-орієнтованої системи управління курортно-рекреаційними територіями. У процесі дослідження розкрито сутність та значення механізму територіального управління курортно-рекреаційною сферою регіону. У статті проаналізовано сучасний стан та визначено пріоритетні напрями розвитку даної сфери в Житомирській області. Особливу увагу приділено природно-ресурсному потенціалу Житомирщини, який характеризується достатнім обсягом рекреаційних ресурсів, які представлені бальнеологічними, кліматичними, водними, лісовими, біотичними ресурсами та які органічно поєднано для організації санаторно-курортної та рекреаційної діяльності.
Автор доходить висновку, що екологізація механізму розвитку курортно-рекреаційної сфери Житомирщини повинна спиратися на комплексний підхід, заснований на принципах партнерства і комбінування джерел фінансування за умови гнучкого регулювання і можливості раціонального розподілу рентної плати за використання курортно-рекреаційних ресурсів між органами публічної влади.

The article deals with the development of the resort and recreational sphere of Zhytomyr region, which requires solving a number of problems related to the nature and scale of the public need for recreation, the degree of its satisfaction, the development of the basic forms of resort and recreational use of the region, as well as the formation of ways and methods of their improve. It is substantiated that its distinctive feature is its attribution to the territories affected by the Chornobyl Nuclear Power Plant (ChNPP) accident. The article presents the analysis of the views of the researchers who researched the issues of development and practice of implementation of the regional policy of development of the sanatorium and recreational sphere, territorial organization of recreational activity.
The theoretical and methodological aspects of the development of organizational and economic foundations of the development of the regional resort and recreation complex are substantiated. It has been found that the formation of an organizational and economic mechanism of recreational management requires the continuation of scientific research in the field of building an eco-oriented management system of resort and recreational areas. In the course of the research the essence and significance of the mechanism of territorial management of the resort and recreational sphere of the region are revealed. The article analyzes the current situation and identifies priority directions for the development of this field in the Zhytomyr region. Particular attention is paid to the natural resource potential of Zhytomyr region, which is characterized by a sufficient amount of recreational resources, which are represented by balneological, climatic, water, forest, biotic resources and which are organically combined for the organization of sanatorium-resort and recreational activities.
The author concludes that the greening of the mechanism of development of the resort and recreational sphere of Zhytomyr region should be based on a comprehensive approach based on the principles of partnership and combination of sources of financing, subject to flexible regulation and the possibility of rational distribution of rent for the use of resort and recreational resources between authorities.

А. П. Кріпакаспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМ МЕХАНІЗМОМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Andriy KripakThe Postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

INTERNATIONAL PRACTICES TO MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMICAL MECHANISM FOR STIMULATING THE DEVELOPMENT OF UNITED TERRITORIAL HROMADES: EXPERIENCE FOR UKRAINE

У статті досліджено міжнародні практики управління організаційно-економічним механізмом стимулювання розвитку спроможних територіальних громад та перспективи його запровадження на території України. Визначено, що процес об’єднання територіальних громад має свої особливості у кожній окремо взятій країні. Установлено, що проблема реалізації стратегічного вибору зарубіжних країн щодо формування спроможних громад передбачає здійснення реформи децентралізації. Вивчення кращих міжнародних практик вказує на те, що реформа децентралізації повинна базуватись на добровільному укрупненні територій в об‘єднані громади при наявності контролю з боку держави в рамках виконання покладених на неї функцій.
Впровадження міжнародного досвіду в Україні передбачає подальше укрупнення територій із збільшенням рівня їх фінансової спроможності, що потребує вдосконалення організаційно-економічного механізму реалізації даного процесу. З’ясовано, що організаційно-економічний механізм розвитку спроможних територіальних громад включає комплекс пов'язаних між собою заходів, завдання яких - створення сприятливих умов, що базуються на узгодженні організаційних та фінансових інтересів усіх стейкхолдерів, використанні міжмуніципального співробітництва, муніципально-приватного партнерства та інших інструментів розбудови територій.
Відповідно, держава має сприяти зміцненню інститутів місцевого самоврядування, ефективності їх діяльності щодо забезпечення здійснення самоврядних функцій, ефективної політики, спрямованої на подолання диспропорцій в економічній та інших сферах розвитку територій, збільшення обсягу бюджетного фінансування та вдосконалення механізму трансфертів фінансових ресурсів держави на рівень територіальних громад та ін.

The article explores the international practices of managing the organizational and economical mechanism for stimulating the development of united territorial hromades territorial hromades and prospects of its introduction in Ukraine. It determines that the process of unification of territorial communities have their own peculiarities in each individual country. It establishes that the problem of realization strategic choice in foreign countries in the context of forming capability territorial hromades implies implementation of decentralization reform. A study of international best practices indicates that decentralization reform should be based on the voluntary consolidation territories in united territorial hromades, subject to state control in the exercise of its functions.
Implementation of international experience in Ukraine implies further enlargement territories with the increase of their financial capacity, which requires improvement organizational and economical mechanism to realize this process. It has been found out that the organizational and economical mechanism of development capable territorial communities includes a set of interrelated measures, the tasks on which are to create favorable conditions based on reconciliation of organizational and financial interests all stakeholders, use of inter-municipal cooperation, municipal-private partnership and other territorial development tools.
Accordingly, the state should promote the strengthening of local self-government institutions, the effectiveness of their activities in ensuring self-government functions, effective policies aimed at overcoming disparities in economic and other areas in territorial development, increasing the amount of financing budget and improving the mechanism of transfers in state financial resources to the level of territories and others.

ТОВ "ДКС Центр"