Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 12, 2015

О. О. Романовськийдоктор економічних і педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА США І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

O. O. RomanovskyiDoctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

THE US AND UK STATE POLICY FOR SUPPORT OF HIGHER EDUCATION

Вивчається досвід державної фінансової підтримки вищої освіти США і Великобританії за період із 2004 по 2015 рік. Статтю присвячено дослідженню форм і методів фінансування діяльності відомих американських і британських університетів. Вивчається стан фінансування провідних університетів США та Великобританії, аналізуються різноманітні джерела фінансової підтримки таких ВНЗ. Розглянуто різні джерела формування фінансових надходжень, інститут ендаументу, проведено порівняння обсягів фінансових ендаументів п’ятнадцяти провідних університетів США і двох відомих британських університетів.
 
The experience of public financial support for higher education in the US and the UK in the period from 2004 to 2015 are studied. The article investigates the forms and methods of financing of prominent American and British universities. The financing of leading US and UK universities are studied, various sources of financial support for such universities are analyzed. The different sources of financial income and institute of endowment are considered. The amounts of financial endowment of fifteen leading US universities and two famous British universities are compared.

О. В. Балуєвад. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. МаріупольІ. О. Аракеловак. е. н., доцент кафедри маркетингу, декан факультету економіки, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

O. V. BaluevaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector, Donetsk State University of Management, MariupolI. A.ArakelovaCandidate of  Economic Sciences, Associate Professor of Marketing, Dean of the Faculty of Economy, Donetsk State University of Management

PROBLEM SOLVING INTERNALLY DISPLACED PERSONS: FOREIGN EXPERIENCE

В статті розглянуто досвід зарубіжних країн в вирішенні проблем внутрішньо переміщених осіб. Проаналізовано положення Керівних принципів, які вироблені ООН, щодо осіб, недобровільно переміщених всередині власних країн. Приділено увагу досвіду розв’язання проблем внутрішніх переміщених осіб в Азербайджані, Грузії, Молдові. Зроблено висновки з міжнародного досвіду, які могли б бути корисними для України.
 
The experience of foreign countries in dealing with internally displaced people is considered in the article. The UN principles in regards of involuntarily displaced within their own countries persons is analyzed. Attention is paid to the experience of solving problems of internally displaced persons in Azerbaijan, Georgia and Moldova. The conclusions from international experience which could be useful for Ukraine are made.

В. Ф. Грищенкок. е. н., доцент, заступник завідувача кафедри управління, Сумський державний університет, м. СумиІ. В. Грищенкок. е. н., асистент кафедри управління, Сумський державний університет, м. СумиО. А. Самофаловастудентка групи М-31/1у факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми

БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. F. GryshchenkoPh.D., Associate Prof., Deputy Chief of Department of Management, Sumy State University, SumyI. V. GryshchenkoPh.D. Lecturer of Department of Management, Sumy State University, SumyO. A. SamofalovaStudent, group M-31/1y, Faculty of Economics and Management, Sumy State University, Sumy

SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP AS A COMPONENT OF THE NATIONAL SECURITY OF A STATE

Статтю присвячено теоретико-методичним основам визначення ролі безпеки підприємницької діяльності в сучасній економічній системі як складової національної безпеки держави. Проаналізовано місце безпеки підприємницької діяльності в структурі національної безпеки держави. Доведено, що безпека підприємницької діяльності є фундаментальною основою забезпечення національної безпеки держави. Був сформований авторський підхід до аналізу можливості потрапляння підприємства у поле зору потенційного рейдера. Такий підхід допоможе забезпечити ефективну і своєчасну діагностику загрози рейдерської атаки на підприємство. Запропоновано авторську класифікацію можливих агресорів за ступенем їх впливу на безпеку підприємницької діяльності. Така класифікація дозволяє швидко визначити вид агресора і обрати ефективний спосіб захисту від його атаки. Це дозволить досягти стану безпеки підприємницької діяльності. Будуть спостерігатись високі темпи виробництва і споживання товарів та послуг. Це буде поєднуватися із досягненням стану соціально-економічної збалансованості розвитку і забезпечення національної безпеки країни.
 
The article is devoted to theoretical and methodological basis for determining the role of business security in the modern economic system as a component of national security. The place of business security in the structure of national security is analyzed. It is proved that the security business is a fundamental basis of national security. Author's approach to company analysis capabilities getting the attention of a potential raider was proposed. This approach will help ensure effective and timely diagnosis threats raider attack on the company. An author's classification of possible aggressors in terms of their impact on safety entrepreneurship was proposed. This classification allows you to determine the type of aggressor and choose effective way to protect it from attack quickly. This will achieve the safety entrepreneurship. High rates of production and consumption of goods and services will be observed. This will be combined with the attainment of socio-economic development and balancing of national security.

П. Б. Волянськийд. держ. упр., доцент, в. о. начальника Інституту, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. КиївА. М. Макаренкостарший викладач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

P. B. VolyanskiyDoctor of Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Institute,  Institute of Public Administration for Civil ProtectionA. M. MakarenkoSenior lecturer of department of prehospital help and psychophysiological activity, Institute of Public Administration for Civil Protection

PREMEDICAL AID AS PART OF A MODERN SYSTEM OF EMERGENCY RESPONSE

У статті визначено нормативно – правове піддгрунття проведення навчання з домедичної допомоги. Висвітлено програми за якими проводиться навчання з домедичної допомоги постраждалому та наведено перелік навичок, якими повинні оволодіти слухачі після закінчення навчання.
 
The normatively legal base of the premedical aid training is explained in this article. In addition, programmes, which determine the training premedical aid to patient, are defined. Moreover, the list of skills, which the students must master after graduating, is given too.

Н. В. Шамрайаспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, Директор Департаменту (центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У МІСТІ КИЄВІ

N. V. Shamraypost-graduate department of the regional government, local government and city management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine , Director of the (center) providing administrative services of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration)

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF CENTERS OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

Стаття присвячена проблематиці оптимізації надання адміністративних послуг в місті Києві, теоретичним та практичним аспектам створення зручних умов отримання послуг громадянами. Зокрема, здійснено спробу дати актуальне бачення комплексної організації функціонування єдиної системи центрів надання адміністративних послуг в містах які мають територіальний поділ.
На основі опрацьованого матеріалу обґрунтовано необхідність створення єдиної системи центрів надання адміністративних послуг для забезпечення повноцінної роботи територіальних підрозділів.
В статті представлений практичний досвід та напрацювання надання послуг на рівні міста Києва та районів міста з застосуванням передових електронних технологій, що може становити практичну цінність для організації надання адміністративних послуг в містах з районним поділом.
 
The article is devoted to a perspective of optimization of providing administrative services in the city of Kiev. Here are presented theoretical and practical aspect of the creation of convenient conditions of providing services by citizens . In particular, attempt to give an actual vision of complex organization of functioning of the system of centers for providing administrative services in the cities with district division is carried out.
On the basis of research is grounded the need of creation the system of centers for providing administrative services for ensuring full work of territorial subdivisions.
The article is prepared on the basis of practical experience and author's background at the level of the city of Kiev with the application of the advanced electronic technologies, that can make practical value for the organization of providing administrative services in the cities with district division.

В. Я. Місюракандидат наук з державного управління, докторант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

СЕРВІСНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Ya. MisiuraPh.D. in public administration, Doctoral candidate of the Chair of Public Policy and Social Development, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SERVICE ESSENCE OF PUBLIC POLICY AS MODERNIZATION BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Стаття присвячена аналізу сервісної політики як концептуальної основи та мети модернізації державного управління в сучасній демократичній державі. Обґрунтовується  зв’язок ідеї сервісної держави та менеджеристського підходу до модернізації державного управління (new public management). Доводиться, що в умовах складної соціально-економічної ситуації в Україні спрямування  адміністративної реформи не повинно призводити до комерціалізації сервісної політики держави.
Показано, що нове державне управління повинно зосереджуватись на оптимізації системи надання якісних державних послуг для громадян та регуляції ринків публічних послуг. Соціальна спрямованість сервісної політики має стати основою для модернізації державного управління для демократичних країн. Наслідком такої модернізації державного управління постає конкурентоспроможна економіка, заснована на зростанні людського капіталу.
 
The article analyzes the service policy as a conceptual framework and purpose of modernization of public administration in modern democratic state, proof a connection the idea of public service and approach of new public management to the modernization of public administration. It is shown that in a complex socio-economic situation in Ukraine targeting administrative reforms should not lead to the commercialization of service policy.
It is shown that the new governance should focus on the optimization of the qualitative delivery of public service for citizens and regulation of markets of public services. Social service orientation of the policy should be the basis for the modernization of public administration for democratic countries. The consequence of this modernization of public administration arise competitive economy based on the growth of human capital.

А. С. Кумачоваздобувач, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

A. Kumachyovaapplicant, Donetsk State University of Management, Mariupol

POLICY FORMATION AND DEVELOPMENT OF "GREEN ECONOMY" AS A SPECIFIC OBJECT OF PUBLIC REGULATION

В статті обґрунтовано необхідність створення ефективної системи державного регулювання «зеленої економіки» з урахуванням сучасних тенденцій економічного розвитку; визначено суб’єкти, які створювались в Україні протягом останніх десятиліть з метою впровадження засад сталого розвитку в різні сфери суспільного життя; сформульовано визначення суб’єктної структури державної політики розвитку «зеленої економіки», проведено сутнісний аналіз визначення «зеленої економіки» як об’єкта державного регулювання; запропоновано визначення державного регулювання у сфері «зеленої економіки»; визначено, що через різнорідність цілей «зеленого» зростання державне регулювання у сфері «зеленої економіки» охоплює певний ряд політичних напрямів та їх комбінацій; проведено групування напрямів та відповідного інструментарію в рамках цілей державного регулювання у сфері «зеленої економіки».
 
The article grounds the need for development effective system of state regulation of "green economy" in accordance with modern trends of economic development; defines entities created in Ukraine over the past decades to implement the principles of sustainable development in various spheres of public life; formulates the definition of subjective structure of the state policy of development "green economy"; conducts an essential analysis of definition of "green economy" as an object of public regulation; proposes the definition of public regulation of "green economy"; determines that state regulation of "green economy" covers a certain range of policy areas and their combinations because of the diversity of "green" growth objectives; organizes grouping of areas and appropriate tools within the objectives of public administration in the area of "green economy".

Т. І. Гладкак. н. держ . упр., викладач кафедри філософії та суспільних наук, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ СТАБІЛЬНОСТІ

T. I. GladkaPh.D in Public Administration, Lecturer of Chair of Philosophy and Social Sciences, State Higher Education Institution of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, city of Poltava

DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE AS MEANS OF STRENGTHENING DEMOCRACY AND INCREASING ITS STABILITY

У статті проаналізовано теоретичні аспекти децентралізації як освнови в утвердженні демократичної моделі управління. Доводиться важливість запровадження реформи з децентралізації влади на шляху розвитку України як демократичної правової держави. Аналізується законодавча база для проведення реформи з децентралізації влади.
Автор досліджує проблеми децентралізації в Україні, визначає переваги децентралізованого управління та можливі ризики. Робиться висновок, що впровадження децентралізаційних процесів сприятиме посиленню демократії в державіі та підвищенню її стабільності.
 
Theoretical aspects of decentralization as foundation of establishment of democratic model of governance are analyzed in the article. Importance of implementation of the reform of decentralization of power for development of Ukraine as democratic constitutional state is proved. The legislative framework for implementation of the reform of decentralization of power is analyzed.
The author investigates the problems of decentralization in Ukraine, determines advantages of decentralized management and possible risks. A conclusion is drawn that implementation of processes of decentralization will facilitate strengthening democracy and increasing its stability.

В. С. Папушаздобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИКОНАВЧА ВЛАДА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

V. S. PapushaApplicant, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EXECUTIVE POWER: ROLE AND PLACE IN THE SYSTEM OF STATE POWER

В. С. Папушасоискатель, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ: МЕСТО И РОЛЬ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В статті розглядається роль та місце виконавчої влади в системі державної влади. Переглядається функціональні особливості та завдання покладені на виконавчу владу в системі поділу державної влади. Для більш детального розгляду цього аспекту виконавча гілка влади розглядається у взаємодії з виконавчої та судовою гілками влади, зазначається їх відмінність один від одного. Велику увагу приділяється дослідженню виконавчої влади як особливій гілки влади на яку покладається роль виконавця державних функцій. Адже від функціонування виконавчої влади залежить і ефективність втілення нормативно-правових актів держави, захист прав і свобод громадян. В статті зазначається на нетотожності понять виконавчої ввлади та державного управління. Наголошується на важливості виконавчої влади у здійсненні державного управління.
 
Резюме. В статье рассматривается роль и место исполнительной власти в системе государственной власти. Пересматриваются функциональные особенности и задачи возложены на исполнительную власть в системе разделения государственной власти. Для более детального рассмотрения этого аспекта исполнительная ветвь власти рассматривается во взаимодействии с исполнительной и судебной ветвями власти, отмечается их отличие друг от друга. Большое внимание уделяется исследованию исполнительной власти как особой ветви власти на которую возлагается роль исполнителя функций. Ведь от функционирования исполнительной власти зависит и эффективность реализации нормативно-правовых актов государства, защита прав и свобод граждан. В статье отмечается на нетождественности понятий исполнительной власти и государственного управления. Отмечается важность исполнительной власти в осуществлении государственного управления.
 
The article deals with the role and place of executive in the system of state power. Functional features and tasks entrusted to the executive branch in the system of division of state power are reviewed. For deeper research of this aspect the executive branch of government is considered in interaction with the executive and judicial branches; the difference between them is indicated. Much attention is given to research of executive power as a special branch where great role is put on the executant of state functions. Effectiveness of implementation of regulations of the state, protection of the rights and freedoms of citizens depends on the functioning of the executive. Nonidentical notion of executive power and public administration is also noticed.It is emphasized that executive is important in realization of public administration.

О. П. Ігнатенкок. е. н., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

O. P. IgnatenkoPhD in economic science, Doctorant of National Economy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

TECHNICAL REGULATION OF IN THE AREA OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS

Предметом дослідження цієї статті є аналіз технічного регулювання сфери благоустрою населених пунктів. Здійснюється аналіз питань стандартизації, досліджуються напрями затверджених стандартів, їх статус у нормативно-правовій базі сфери благоустрою населених пунктів за підсистемами сфери благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі, зовнішнє освітлення територій, озеленення територій, комунальне обслуговування територій (поводження з побутовими відходами, поховання, паркування транспорту), інженерний захист територій, утримання прибудинкових територій, утримання інших територій в межах населеного пункту. Аналізуються останні зміни у законодавстві з питань стандартизації та технічного регулювання сфери благоустрою населених пунктів. Надаються пропозиції щодо напрямів запровадження технічних регламентів в сфері благоустрою населених пунктів.

The research object of this article is an analysis of technical regulation of the area of beautification of human settlements. There are analyzing of standardization, studied directions approved standards, their status in the legal base of the area of beautification of human settlements for the subsystems of this area: maintenance of the road, street lighting, landscaping, municipal service areas (waste management, funeral service, parking of transport), engineering protection of territories, maintenance areas around house, maintenance other areas in human settlements. There are analyzing recent changes in the law on standardization and technical regulation of the area of beautification of human settlements. There are developed suggestions for directions introducing technical regulations in the area of beautification of human settlements.

В. Т. Колесникздобувач Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. T. Kolesnikthe applicant of the research Institute of the State border service of Ukraine

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF STATE CONTROL IN THE SPHERE OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

У статті зазначено, що Концепція, Доктрина та Стратегія національної безпеки України є документами, обов'язковими для виконання, і основою для розробки конкретних програм за складовими державної політики національної безпеки. Наголошено, що процес удосконалення системи державного управління у сфері забезпечення національної безпеки забезпечує прогресивний розвиток держави, досягнення національних інтересів, стабільність існування. Обґрунтовано, що система забезпечення національної безпеки оцінюється індикативними показниками в процесі державного управління в напрямку прогресивного розвитку досягнення національних інтересів. Розкрито зміст загроз у сферах державного управління. Доведено, що у сфері правового регулювання національної безпеки діють Конституція України та інші Закони України, які регламентують діяльність суб’єктів забезпечення національної безпеки та діяльність РНБО України. Зазначено, що новий законопроект «Про національну безпеку України» повинен розглядатися як конституціональний (базовий) на підставі якого визначається методологія національної безпеки та шляхи її забезпечення відповідними суб’єктами.
 
The article stated that the Concept, the Doctrine and Strategy of national security of Ukraine are the documents required for the execution, and the basis for the development of specific programmes for the components of the state policy of national security. It is noted that the process of improvement of the system of state management in the sphere of national security provides a progressive development of the state, the achievement of national interests, stability of existence. It is proved that the system of ensuring national security is estimated indicative figures in the process of public administration in the progressive development achievements of national interests. Contents of threats in the areas of public administration. It is proved that in the sphere of legal regulation of national security the Constitution of Ukraine and Laws of Ukraine, which reglamentary activity of subjects of national security and the activities of the NSDC of Ukraine. Noted that the new draft law "On national security of Ukraine" must be regarded as constitutional (basic) on the basis of which is determined by the methodology of national security and ways to ensure relevant actors.

В. В. Черкаскак. держ. упр.

НАПРЯМИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА  РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ

V. CherkaskaPhD Public Administration

AREAS OF INFLUENCE OF THE STATE ON THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR

Визначено, що основними з них на сьогоднішній день, а також на найближчу перспективи є: стабілізація, а потім прискорення розвитку агровиробництва; забезпечення продовольчої безпеки і на цій основі покращання продовольчого забезпечення населення; підтримка економічного паритету між сільським господарством та іншими галузями; зближення рівнів доходів і життя працівників сільського господарства та інших галузей національної економіки; захист вітчизняних товаровиробників у сфері агровиробництва.
Зазначено, що провідну роль у всій системі державного регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою належить підтримці рівня цін і цінової рівноваги. Розбалансування цінового механізму призводить до руйнівних наслідків, про що свідчить сумний досвід України.
Запропоновано застосовувати податки, як один з економічних методів управління і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів з комерційними інтересами підприємців і підприємств, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм підприємства. Зазначено, що податки виконують чотири найважливіші функції: забезпечення фінансування державних витрат (фіскальна функція); державне регулювання економіки (регулююча функція); підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівність між ними (соціальна функція); стимулююча функція.
 
It is determined that the main ones for today, as well as for the near future, are: stabilization, and then accelerating the development of agricultural production; Ensuring food security and, on this basis, improving food security of the population; Support of economic parity between agriculture and other industries; The convergence of income levels and the lives of agricultural workers and other sectors of the national economy; Protection of domestic commodity producers in the field of agricultural production.
It is noted that the leading role in the whole system of state regulation in the countries with a developed market economy belongs to maintaining the level of prices and price equilibrium. The imbalance in the price mechanism results in devastating consequences, as evidenced by the sad experience of Ukraine.
It is proposed to apply taxes as one of the economic methods of management and to ensure the interrelation of national interests with the commercial interests of entrepreneurs and enterprises, regardless of the forms of ownership and organizational and legal forms of the enterprise. It is noted that taxes carry out four main functions: provision of financing of state expenditures (fiscal function); State regulation of the economy (regulatory function); Support of social equilibrium by changing the ratio between incomes of separate social groups in order to smooth the inequality between them (social function); Stimulating function.

О. О. Константиноваспірант Академії муніципального управління

ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Alexander KonstantinovPostgraduate Academy of Municipal Management

ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Розглянуто основні підходи до оцінки застосування механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіону. Досліджено основні засади реалізації регіональних стратегій розвитку. Визначено результати реалізації Державної стратегії регіонального розвитку. Надано характеристику підходам до формування системи оцінки сталого розвитку. Розглянуто результати моніторингу стану соціально-економічного розвитку областей та міста Києва. Визначено основні заходи удосконалення реалізації механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіону.

The main approaches to the evaluation of the application of governance mechanisms of socio-economic development of the region. The basic principles for the implementation of regional development policies. Determine the results of the implementation of the State Strategy for Regional Development. We characterize the approach to formation evaluation system for sustainable development. The results of monitoring the state of socio-economic development of regions and the city of Kiev. The main measures to improve implementation of the governance mechanisms of the socio-economic development of the region.

ТОВ "ДКС Центр"