Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 12, 2014

С. Ж. Лазаренкодоктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В КОНТЕКСТІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

S. J. LazarenkoDoctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENTS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF PUBLIC SERVANTS IN CONTEXT OF PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION IN UKRAINE

В статті на основі аналізу концепції неперервної освіти визначено напрями вдосконалення системи професійної підготовки державних службовців в контексті вирішення конкретних організаційних та правових завдань протидії корупції.
 
On the basis of analysis of the concept of lifelong learning in the article the directions of improvement of the training of civil servants in the context of addressing specific organizational and legal challenges of combating corruption have been determined.

Є. В. Манокінстарший науковий співробітник Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

E. ManokinSenior Researcher, Research Institute of State Border Guard Service of Ukraine

THEORETICAL GROUNDS FOR IMPLEMENTING THE STRATEGIC DOCUMENTS IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY

У статті досліджено нормативно-правові акти інформаційної безпеки (доктрина, концепція, стратегія) як складові загальної системи стратегічних документів національної безпеки держави. Виходячи з того, що вищезазначені правові акти відображають взаємозв’язки, головні завдання та функції суб’єктів та об’єктів в системі інформаційної безпеки держави, визначають вимоги до структури, організації процесу управління, керівних ідей та основних положень реалізації заходів забезпечення політики Державної прикордонної служби України у сфері інформаційної безпеки, запропоновано упорядкування даних нормативно-правових актів у ієрархічній послідовності на основі запропонованого категорійно-понятійного апарату та класифікаційних ознак кожного документа, який досліджувався.
Підкреслено, що вищезазначені стратегічні документи у сфері інформаційної безпеки є основними механізмами правого регулювання політики захисту інформаційних ресурсів Державної прикордонної служби України та мають велике теоретичне та практичне значення у забезпечені національної безпеки держави.
 
This article is dedicated to the exploring of the regulations of the information security (doctrine, concepts, strategies) as components of the overall system of strategic documents of national security. Based on the fact that the above mentioned regulations reflect the interrelation, main objectives and functions of the subjects and objects in the system of the state information security, determine the requirements for the structure, management organization, leading ideas and the main provisions of the implementation of measures to ensure the policy of the State Border Guard Service of Ukraine in the field of information security, it is suggested the data streamlining of the regulatory legal acts in their hierarchical sequence based on the conceptual apparatus of сategories proposed and classification criteria of each document that was investigated.
It is emphasized that the above mentioned strategic documents in the field of information security is a basic mechanism of legal regulation of the policy of protection of the information resources of the State Border Service of Ukraine and, additionally, they are of great theoretical and practical importance in the national security ensuring.

Є. В. Манокінстарший науковий співробітник Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

E. ManokinSenior Researcher, Research Institute of State Border Guard Service of Ukraine

THEORETICAL GROUNDS FOR IMPLEMENTING THE STRATEGIC DOCUMENTS IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY

У статті досліджено нормативно-правові акти інформаційної безпеки (доктрина, концепція, стратегія) як складові загальної системи стратегічних документів національної безпеки держави. Виходячи з того, що вищезазначені правові акти відображають взаємозв’язки, головні завдання та функції суб’єктів та об’єктів в системі інформаційної безпеки держави, визначають вимоги до структури, організації процесу управління, керівних ідей та основних положень реалізації заходів забезпечення політики Державної прикордонної служби України у сфері інформаційної безпеки, запропоновано упорядкування даних нормативно-правових актів у ієрархічній послідовності на основі запропонованого категорійно-понятійного апарату та класифікаційних ознак кожного документа, який досліджувався.
Підкреслено, що вищезазначені стратегічні документи у сфері інформаційної безпеки є основними механізмами правого регулювання політики захисту інформаційних ресурсів Державної прикордонної служби України та мають велике теоретичне та практичне значення у забезпечені національної безпеки держави.
 
This article is dedicated to the exploring of the regulations of the information security (doctrine, concepts, strategies) as components of the overall system of strategic documents of national security. Based on the fact that the above mentioned regulations reflect the interrelation, main objectives and functions of the subjects and objects in the system of the state information security, determine the requirements for the structure, management organization, leading ideas and the main provisions of the implementation of measures to ensure the policy of the State Border Guard Service of Ukraine in the field of information security, it is suggested the data streamlining of the regulatory legal acts in their hierarchical sequence based on the conceptual apparatus of сategories proposed and classification criteria of each document that was investigated.
It is emphasized that the above mentioned strategic documents in the field of information security is a basic mechanism of legal regulation of the policy of protection of the information resources of the State Border Service of Ukraine and, additionally, they are of great theoretical and practical importance in the national security ensuring.

С. М. Пасічниквикладач кафедри ІМ та ВП, Академія сухопутних військ, м. Львів

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ

S. M. Pasichnyklecturer of the FL and MT department, Lviv Army Academy

FORMATION OF THE CENTRAL ADMINISTRATION OF THE HETMANSHCHYNA

С. М. Пасичникпреподаватель кафедры ИМ и ИП, Академия сухопутных войск, г. Львов

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕТМАНЩИНЫ

У статті автор аналізує передумови становлення державної системи управління. Висвітлено питання розвитку системи центральної адміністрації та особливостей здійснення загальнодержавного управління на території Гетьманщини. Встановлено, що формально Гетьманщина постала після укладення Зборівського мирного договору. Доведено, що на кінець 1648-початок 1649 рр. Гетьманщина мала усі основні ознаки державності.
 
The paper analyzes prerequisites of the national system of governance. The questions of development of the central administration and management of the implementation of the national territory of Hetmanshchyna. Established that formally Hetmanshchyna was formed in the result of Zborivsky’s peace treaty. It is proved that at the end of 1648 beginning of 1649 Hetmanshchyna had all the basic features of a state.
 
В статье автор анализирует предпосылки становления государственной системы управления. Освещены вопросы развития системы центральной администрации и особенностей осуществления общегосударственного управления на территории Гетманщины. Установлено, что формально Гетманщина образовалась после заключения Зборовского мирного договора. Доказано, что на конец 1648 начало 1649 Гетманщина имела  все основные признаки государственности.

О. В. Михайловськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівН. В. Філіповак. е. н., Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівР. Ю. Ковальмагістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Mykhailovskac.e.s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivN. Filippovac.e.s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivR. KovalMaster, Chernihiv state technological university, Chernihiv

THE TERM OF DEVELOPMENT LOGISTICS` ENSURING SYSTEMS OF ROAD ECONOMY IN CHERNIHIV REGION

У статті досліджено роль логістичних систем у розвитку дорожнього господарства, проаналізовані транспортні витрати ДП «Чернігівський облавтодор» та запропоновано алгоритм створення та функціонування департаменту логістичного розвитку дорожнього господарства в Чернігівській області. Визначені основні умови створення відповідного департаменту та охарактеризована очікувана ефективність.
 
This article deals with the role of logistics systems for the road infrastructure, were analyzed transportation costs of SE "Chernigiv Oblavtodor" and proposed the algorithm of creation and functioning of the logistics department of road infrastructure in Chernihiv region. Were defined the basic conditions for the creation of the relevant department and described the expected efficiency.

К. В. Дубичк. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

K. V. DubychPh.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of the Social and Humanitarian Policy Faculty, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

THE CURRENT STATE, CHALLENGES AND THE WAYS TO IMPROVE SOCIAL SERVICES STAFFING IN UKRAINE

У статті подано визначення поняття «кадрове забезпечення надання соціальних послуг» та акцентовано увагу на важливості цього виду забезпечення, як механізму державного управління такими послугами, визначеного окремою статтею Закону України «Про соціальні послуги». Обґрунтовано недосконалість оцінки та атестації соціальних працівників, як складової кадрового забезпечення надання соціальних послуг. Визначено сучасні проблеми, недоліки кадрового забезпечення надання соціальних послуг в Україні та сформульовано напрями його удосконалення.
 
The article presents the definition of ‘social services staffing’ and its importance as a technique of the social services public administration, that is determined by a separate article in the Law of Ukraine On social services, has been accented. It was drawn attention to the imperfection in activities assessment and appraisals of social workers as part of the staffing for social services provision. The current problems, shortcomings in social services staffing in Ukraine are determined, as well as the directions for its improvements are formulated in the article.
 
В статье определено понятие «кадровое обеспечение предоставления социальных услуг» и акцентировано на важности этого вида обеспечения, как механизма государственного управления такими услугами, определенного отдельной статьей Закона Украины «О социальных услугах». Обращено внимание на несовершенство оценки и аттестации социальных работников, как составляющей кадрового обеспечения предоставления социальных услуг. Определены современные проблемы, недостатки кадрового обеспечения предоставления социальных услуг в Украине и сформулированы направления его совершенствования.

Е. В. Дробкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористуванняТ. М. Іващукмагістр державної служби

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЦЕРКВИ В СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ

E. V. DrobkoPhD in Public Administration, Associate Professor of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use, RivneT. IvashchukMaster of State Service

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF THE GOVERNMENT AND THE CHURCH’S INTERACTION IN THE FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION’S AREA IN ТНЕ UKRAINE

Розкрито теоретичні положення та запропоновано практичні рекомендації щодо удосконалення організаційного механізму взаємодії держави і церкви у сфері свободи совісті та віросповідання в Україні.
 
Solved theoretical principles and practical recommendations concerning improvement of the organizational mechanism of interaction between the state and the church in the freedom of conscience and religion’s area in Ukraine.
 
Раскрыты теоретические положения и предложены практические рекомендации относительно усовершенствования организационного механизма взаимодействия государства и церкви в сфере свободы совести и вероисповедания в Украине.

Т. І. Гладкак. н. держ. упр., викладач кафедри філософії та суспільних наук, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

КРИМСЬКОТАТАРСЬКЕ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

T. I. GladkaPh.D in Public Administration, Lecturer of Chair of Philosophy and Social Sciences, State Higher Education Institution of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, city of Poltava

CRIMEAN TATAR ISSUE IN THE CONTEXT OF THE STATE POLICY

У статті розглядається проблема визначення правового статусу кримськотатарського  народу як корінного народу України. .Досліджено сучасний стан законодавчої бази щодо регулювання кримськотатарського питання. Акцентується увага на створенні правових основ для регулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення права кримськотатарського народу як корінного народу України.
 
The article deals with the issue of determination of the legal status of Crimean Tatar people as indigenous people of Ukraine. The current state of the legislative base concerning the regulation of Crimean Tatar issue is researched. Attention is paid to the creation of the legal base for regulation and implementation of the state policy in ensuring the right of Crimean Tatar people as indigenous people of Ukraine.

C. В. Ліщукаспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

C. V. LishchukA graduate student of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature

THE SYSTEM OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN UKRAINE

У статі досліджуються система державного управління та регулювання фізичною культурою та спортом в Україні. Вплив державного управління на розвиток фізичної культури та спорту України. Функції фізичної культури та спорту. Масштаби державної участі в регулюванні розвитку фізичної культури та спорту в Україні. Визначення пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку фізичної культури та спорту.
 
The article examines the administration and regulation of physical culture and sports in Ukraine. The impact of governance on the development of physical culture and sport of Ukraine. Functions of Physical Education and Sports. The extent of government involvement in regulating the development of physical culture and sports in Ukraine. Determination of the priorities of the state policy on the development of physical culture and sports.
The system of government in the field of physical culture and sport, depending on the volume of competence are divided into three types: bodies of general competence; inter-sectoral bodies (functional) competence; sector bodies (special) jurisdiction.
State management of physical training and sports is carried out: at central level - control of physical culture and sports; at regional level - control of physical culture and sports; at the local level - local management committee on physical culture and sports district administrations and city councils; at settlement entities - public commissions or departments of physical education and sport
The state programs of development of physical culture and sports in Ukraine aimed at practical implementation of the Law of Ukraine "On Physical Culture and Sports". They reveal the main directions of state policy in the field of physical culture and sports, and determine their role in society, show trends of sports movement and sketch practical measures for the implementation of physical culture in everyday life of citizens and the basic principles of organizational, logistical, personnel , information and other provisions of certain stages of social development.
The system of government in physical education and sport includes the Ministry of Youth and Sports and its units at the regional level, the Department of Physical Education and Sports Department of the Olympic, National Committee for Physical Culture and Sports, Department of Family, Youth and Sports Regional State Administration , Department of Family, Youth and Sports of the regional, state administration (bureaucracy); standing committees, committees, departments of local governments; National Olympic Committee of its units at the regional level, the National Sports Federation and local sports federations of sports recognized in Ukraine and funds a large number of civil society organizations (NGOs), etc., which in turn exacerbates the existing problem of separation of powers of state and local governments.

О. М. Тіщенкоаспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСТ В ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ, ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

A. N. TischenkoA graduate student of the Department of Regional Administration, Local Government and management of cities NAPA

IDENTIFICATION OF PRIORITY ECONOMIC ACTIVITIES OF CITIES IN THE PLANNING AND DEVELOPMENT OF MASTER PLANS, EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF SETTLEMENTS

У статті узагальнюється зарубіжний і вітчизняний досвід використання оцінювання міських територій. Вивчається історія впровадження оцінювання у діяльність органів державного управління, корегування державних стратегій, вдосконалення системи управління. Пропонуються шляхи використання оцінювання міських територій у діяльності органів місцевого самоврядування різних рівнів.
 
This article summarizes the foreign and domestic experience with evaluation of urban areas. We study the history of evaluation in the implementation of the activities of the administration, adjust ment of public policies, improved governance. Way stouse assessment in urban areas of local government at different levels.

Ю. В. Щедрінаспірант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕКСИКАНСЬКА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 1994 РОКУ: ПЕРЕДУМОВИ, ЗНАЧЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ТЕОРІЇ АНТИКРИЗОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Y. V. SchedrynPostgraduate Student, Department of Political Analysis and Prediction, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MEXICAN ECONOMIC CRISIS OF 1994: BACKGROUND, SIGNIFICANCE AND CONSEQUENCES FOR THEORY OF CRISIS MANAGEMENT

В статті комплексно досліджуються події так званої «текілової кризи» 1994 року, які здійснили значний вплив на економічні системи американського континенту. Автор послідовно вивчає передумови та причини фінансового колапсу мексиканської економіки, докладно аналізує ситуацію в Мексиці протягом кризових років, акцентуючи увагу на антикризовому плануванні мексиканської влади та міжнародній допомозі, наданій з боку інших країн та інституцій. Зокрема, в деталях розглядаються кредитні зусилля Міжнародного Валютного Фонду та Державного Казначейства США, спрямовані на порятунок мексиканської фінансової системи. Також аналізується антикризова робота влади Мексики в сфері боргових облігацій. В результаті здійсненого аналізу наведених фактів автор приходить до висновку, що «текілова криза» була неминучим наслідком неврівноваженої політики мексиканської урядовців протягом 1980-х – початку 1990-х років, показала основні вади неоліберальної економічної моделі та сприяла прийняттю рішення про реформування структур міжнародних фінансових інституцій.
 
The article explores the complex events of so-called "tequila crisis" of 1994 , which had a significant impact on the economies of the American continent. The author consistently examines the background and causes of the financial collapse of Mexican economy, in details analysis situation in Mexico during the crisis years, focusing his attention on anti-crisis plan of the Mexican authorities and the international assistance provided by other countries and institutions. In particular credit efforts of of the International Monetary Fund and the State Treasury of the United States, aimed to save Mexican financial system, are considered in details. Also the anti-crisis work of Mexican government in the field of debt securities is analyzed. As a result of the implemented analysis of these facts the author concludes that " tequila crisis " was an inevitable consequence of unbalanced policy of the Mexican government during the 1980s - early 1990s. It has shown major flaws of neoliberal economic model and contributed greatly to the decision of reforming of international financial institutions’ structures.

Мамедов Сахіб Алі оглиаспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ДЕРЖАВИ

Мамедов Сахиб Али оглы

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

Sahib Ali oglu Mammadov

FOREIGN EXPERIENCE BUILDING STRATEGIES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

Вивчення зарубіжного досвіду розробки регіональних стратегій розвитку показало, що корисним для запровадження методології стратегічного планування регіонального розвитку в Україні є врахування наступних методичних аспектів їх розробки: використання глибокого SWOT-аналізу; формування комунікативної стратегії на засадах регіонального партнерства; залучення громадськості до процесу стратегічного планування та визначення стратегічних цілей; вибір стратегічних цілей з врахуванням наявних проблем та ресурсів регіону; передбачення та налагодження організаційно-економічного механізму моніторингу реалізації регіональних стратегій соціально-економічного розвитку.
 
Изучение зарубежного опыта разработки региональных стратегий развития показало, что полезным для внедрения методологии стратегического планирования регионального развития в Украине учета следующих методических аспектов их разработки: использование глубокого SWOT-анализа; формирования коммуникативной стратегии на основе регионального партнерства; привлечение общественности к процессу стратегического планирования и определения стратегических целей; выбор стратегических целей с учетом имеющихся проблем и ресурсов региона; предвидения и налаживания организационно-экономического механизма мониторинга реализации региональных стратегий социально-экономического развития.
 
The study of foreign experience of development of regional development strategies found that useful methodology for the implementation of the strategic planning of regional development in Ukraine is the consideration of these methodological aspects of their development: the use of deep SWOT-analysis; forming a communication strategy on the basis of regional cooperation; public participation in strategic planning and strategic objectives; the choice of strategic objectives, taking into account existing problems and resources of the region; Predictions and establishing organizational and economic mechanism for monitoring the implementation of regional strategies.
The study found that modern scientific concepts of regions with developed different approaches to the explanation of the nature of state regulation of regional development, which can be divided into four groups: the system of state economic impacts on the situation in the region; as a set of diverse influences the conditions, priorities and constraints transformation of individual elements of the regional system; functional approach - through the implementation of general and special functions of the executive; understanding of the concept of "region" as the State, which introduced a special policy development and function-specific regulatory mechanisms. As part of our research is the original aspects of the fourth approach, whereby under state regulation of regional development will understand purposeful activities of public authorities with the internal investigation of potential opportunities in the region, inherent tendencies of development in order to stimulate the development of optimal choice considering national interests on the basis of territorial differentiation of development priorities.

О. В. Євсюковакандидат наук з державного управління, доцент кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН ТА ВІДНОВЛЕННЯ САМОВРЯДНИХ ТРАДИЦІЙ

O. V. Yevsiukovacandidate of science with public administration, associate professor of history, theory of state and law and constitutional law The Academy of municipal administration

UKRAINIAN VIEW ON THE POLISH EXPERIENCE OF DECENTRALIZATION OF POWER RELATIONS AND RESTORE SELF-GOVERNING TRADITIONS

В статті простежено основні етапи реформування у Республіці Польща, історичні особливості державотворення пострадянської польської держави та відтворення територіального самоврядування як однієї з форм децентралізації публічної влади. Здійснено спробу розширити уявлення про адаптацію польського досвіду децентралізації владних відносин з врахуванням сучасних політичних реалій після «Революції гідності» в Україні. Шляхом застосування методу компаративності визначена політична аналогічність історичних подій наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст., як в Україні, так і Республіці Польща. Доведено, що успіхи політичного реформування постсоціалістичної Польщі, а нині європейської країни – Республіки Польща, які призвели до досягнення громадськістю європейської ідентичності, є перш за все, політично привабливим для України, а вказаний досвід є корисним та цікавим. Оскільки Республіка Польща є головним стратегічним партнером, провідником євроінтеграційних процесів у Східній Європі, а значна кількість спільних рис об’єднують польську та українську державу, особливої актуальності набуває врахування позитивних надбань у вказаному аспекті Республіки Польща. Зазначено про історико-політичні помилки представників української еліти після Помаранчевої революції.
 
The article traces the main stages of the reform in the Republic of Poland, the historical peculiarities of the post-Soviet Polish state and playback of territorial self-government as a form of decentralization of public power. An attempt was made to expand the idea of adaptation of Polish experience of decentralization of power relations based on contemporary political realities after the "Revolution of dignity" in Ukraine. By applying the method of comparison certain political similarity of historical events in the late XX century. - beginning of XI century, both in Ukraine and in Poland. It is proved that the success of political reform post-socialist Poland, and now European countries - the Republic, led to the achievement of the community of European identity, above all, politically attractive for Ukraine, and that the experience was useful and interesting. Since the Republic of Poland is the main strategic partner, the conductor of European integration processes in Eastern Europe, and a significant number of common features uniting the Polish and the Ukrainian state, particularly urgent in the light of the positive achievements in this aspect of the Republic of Poland. Stated about the historical and political errors of the Ukrainian elite after the Orange revolution.

О. Л. Петрикздобувач кафедри соціальної економіки та ринкових відносин Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

O. L. Petrykcandidate of the Department of Social Economics and Market Relations Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE SYSTEM OF STATE GUARANTEES SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL STAFF: THE CONTEXT AND WAYS OF IMPROVEMENT

В статті досліджено систему державних гарантій науково-педагогічних працівників, загальні принципи функціонування системи соціальних гарантій даних учасників освітнього процесу, а також основні стратегічні напрями її удосконалення.

The system of state guarantees scientific-pedagogical staff, the general principles of the systems of social guarantees of these participants of the educational process and the main strategic directions of its improvement have been investigated in the article.

О. М. Відлераспірант Академії муніципального управління

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Olha WydlerPhD student of Academy of Municipal Management

THE CONCEPT AND ESSENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF MIGRATION PROCESS IN THE SPHERE OF COUNTERING ILLEGAL MIGRATION

В статті розглянуто актуальні питання державного управління міграційними процесами у сфері протидії нелегальній міграції. З’ясовано, що реалізація державної політики у сфері міграції спрямована на забезпечення ефективного державного управління міграційними процесами, створення умов для сталого демографічного та соціально-економічного розвитку держави, підвищення рівня національної безпеки шляхом запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідації їх наслідків. Розкрито класифікацію основних причин нелегальної міграції. Доведено, що в державному управлінні міграційних процесів існує нелегальна міграція, яка створює передумови для правопорушень, соціальних та демографічних порушень. Запропоновано поняття державне управління у сфері протидії нелегальній міграції.
 
The article considers topical issues of public administration of migration processes in the sphere of combating illegal migration. It was found that implementation of the state policy in the field of migration aimed at ensuring effective state management of migration processes, creating conditions for sustainable demographic and socio-economic development of the state, improve national security by preventing the occurrence of uncontrolled migration processes and elimination of their consequences. Disclosed classification of the main causes of illegal migration. It is proved that in the state management of migration processes, there is illegal migration, which creates preconditions for violations, social and demographic disorders. The concept of state management in the sphere of combating illegal migration.

В. С. Нікіфоренкоздобувач Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. NikiforenkoApplicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

THE CONCEPT AND ESSENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF BORDER SECURITY OF UKRAINE

У статті доведено, що перед Україною стоять зовнішні виклики та загрози національній безпеці у сфері захисту та охорони державного кордону, що пов’язані із військовою агресією Російської Федерації проти України. Розглянуто необхідність проведення радикальних реформ державного управління та системи забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері. Проаналізовано поняття “прикордонна безпека”, “державне управління у сфері прикордонної безпеки”,“державне управління прикордонною безпекою України на регіональному рівні”. Розкрито сутність поняття “державне управління у сфері забезпечення прикордонної безпеки України”. Запропоновано формування принципово нової системи забезпечення прикордонної безпеки України, яка має відповідати масштабам існуючих викликів та загроз національній безпеці України у сфері захисту та охорони державного кордону, бути дієво інтегрованою в систему міжнародної безпеки як її невід’ємної складової.
 
In article it is proved that Ukraine faces external challenges and threats to national security in the sphere of protection of the state borders, associated with military aggression of Russian Federation against Ukraine. Considered the need for radical reforms of public administration and the system of ensuring national security in the border area. Analyzed the concept of “border security”, “public administration in the sphere of border security”,“government management of border security of Ukraine at the regional level”. The essence of the concept “public administration in the field of border security of Ukraine”. The proposed formation of a fundamentally new system of border security of Ukraine, which should correspond to the scale of the challenges and threats to national security of Ukraine in the sphere of protection of state border, to be effectively integrated into the international security system as its integral component.

О. О. Константиновздобувач Академії муніципального управління

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В УКРАЇНІ

Alexander KonstantinovPostgraduate Academy of Municipal Management

BASIC APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF MODERN GOVERNANCE MECHANISMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION IN UKRAINE

Розглянуто основні підходи до визначення заходів моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. Досліджено диференціацію цільової аудиторії, об’єднаних єдністю цільових установок моніторингу соціально-економічного розвитку регіону і спільністю інформаційних цілей для прийняття відповідних рішень. Визначено основні завдання системи методів економічного аналізу даних моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. Розглянуто механізм моніторингу реалізації державної регіональної політики. Визначено основні принципи, які покладені в основу складання зведених індексів соціально-економічного розвитку регіонів.
 
The main approaches to the definition of monitoring measures of socio-economic development of regions. We investigated the differentiation of the target audience, the combined unity of targets for monitoring the socio-economic development of the region and community information for the purposes of decision-making. The main objectives of the system of economic analysis of monitoring data methods of socio-economic development of regions. The mechanism for monitoring the implementation of regional policy. The basic principles that form the basis for preparation of composite indices of social and economic development of regions.

А. В. Кожинак. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ЯПОНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Alla KozhynaPhD in Public Administration, Associate Professor of the department of Public Administration and Local Self-Government of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

FEATURES OF CONDUCTION AND IMPLICATIONS OF DECENTRALIZATION IN JAPAN EXPERIENCE FOR UKRAINE

В статті розглянуті особливості та вплив реформи з децентралізації управління в унітарній державі на прикладі нещодавніх змін у відносинах між центром та місцевими владами в Японії та можливості його адаптації для України. Японія є однією з країн, чий досвід проведення багаторічної багатоетапної децентралізації є зразковим прикладом для України, на підставі чого можна побудувати раціональну схему децентралізації, як важливого кроку до життєздатного державного управління. Як показав японський досвід, місцеві органи влади все частіше стають активними гравцями в процесі вироблення національної державної політики та управління. В результаті значного ступеню децентралізації були створені нові відносини між центральним урядом та місцевим самоврядуванням Японії.

In the article considered features and effects of the decentralization reform in a unitary state on the example of the recent changes in the relationship between the center and local authorities in Japan and the possibility of its adaptation for Ukraine. Japan is one of the countries whose experience conduction of decentralization multistage model for many years is an example for Ukraine. On this basis possible to build a rational scheme of decentralization as an important step towards a viable public administration. As the Japanese experience, local authorities are increasingly becoming active players in the process of national policy and management. As a result, a significant degree of decentralization created new relationships between central government and local self-government in Japan.

ТОВ "ДКС Центр"