Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 12, 2013

С. І. Крушановськийголова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом  Національної академії державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МІСІЯ АСОЦІАЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

S. I. Krushanovskyychairman of the Podolsk district of Kyiv City State Administration, aspirant of cathedra of regional administration and local government and city management. – National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

INSTITUTIONAL MISSION OF LOCAL GOVERNMENTS ASSOCIATIONS

У статті розглянута інституціональна природа асоціацій органів місцевого самоврядування, особливості їх діяльності як недержавних об'єднань, розкрито основні проблеми реалізації їх інституціональної місії.
 
This article describes the institutional nature of associations of local governments, especially their activities as non- government organizations, the basic problems implementing their institutional mission.

В. В. Федчишинак. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

V. V. Fedchyshynahead of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

HISTORICAL MILESTONES IN THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE KIEV RESEARCH INSTITUTE OF JUDICIAL EXAMINATIONS OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE

У статті досліджено історичні віхи розвитку і становлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Наголошено, що судова експертиза підвищує доказову силу матеріалів справи, забезпечує встановлення об’єктивної істини і відіграє важливу роль у розробці і практичному впровадженні наукових методів і методик дослідження матеріалів при розслідуванні злочинів і судовому розгляді справ. Обґрунтовано, що історію становлення і розвитку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз можна поділити на: дореволюційний період; період становлення радянської влади в Україні; довоєнний період; роки Великої Вітчизняної війни; післявоєнний період; період незалежної України.
 
The article examines the historical milestones of development and formation of the Kiev research Institute of judicial examinations of the Ministry of justice of Ukraine. Noted that the judicial examination increases the probative value of the materials of the case, provides the establishment of objective truth and plays an important role in the development and introduction of scientific methods and techniques to study the materials in the investigation of crimes and court cases. It is substantiated that the history of formation and development of the Kiev research Institute of judicial examinations can be divided into: the pre-revolutionary period; the period of establishment of Soviet power in Ukraine; the pre-war period; the years of the great Patriotic war; the post-war period; the period of independent Ukraine.

Н. В. Васильєвакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

N. V. VasylievaPhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT IN THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES

У статті досліджені окремі аспекти проектного менеджменту з метою їх застосування в системі надання адміністративних послуг.
 
In the article some aspects of project management. They are used in the provision of administrative services.
 
В статьи исследованы отдельные аспекты проектного менеджмента с целью их применения в системе предоставления административных услуг.

О. Р. Титаренкокандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниЮ. П. Саухкандидат філософських наук, доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. R. TitarenkoPh.D, Associate Professor, Associate Professor of the Deperment of Political Analysis and Forecasting of the National Academy of Public Administration, the President of UkraineY. P. SaukhPh.D, Associate Professor of the Deperment of Political Analysis and Forecasting of the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

INFORMATION, ANALYTICS AND EXPERT ADVISORY SUPPORT ACTIVITIES OF GOVERNMENT IN MODERN CONDITIONS

У статті розглядається зміна ролі інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління під впливом політико-управлінських процесів, що тривають в Україні. Показано те, яким чином нові тенденції охоплюють політичний процес та призводять до формування нових трендів державного управління. Особливо важливим в цьому контексті є проблема надмірної насиченості інформаційного простору та надзвичайна динамічність обігу інформації в сучасних умовах. Це провокує усвідомлення важливості вироблення адекватних моделей інформаційно-аналітичного і експертно-консультативного забезпечення процесу державного управління та прийняття політико-управлінських рішень у відповідності до вимог часу. Потреба у ефективних стратегемах інформаційно-аналітичної діяльності підвищує попит на якісне аналітичне забезпечення та призводить до зростання вимоги високого професійного рівня аналітично-експертних підрозділів в органах державної влади.
 
The article examines the changing role of information and analytical support governance influenced political and administrative processes, continuing in Ukraine. It is shown how new trends and embrace the political process leading to the formation of new trends in public administration. Accordingly, there is increasing demand for high quality analytical support and increasing requirements for analytical and expert departments in government.

А. Ю. Якимчукк. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

A. Y. YakymchukPhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

ECOLOGICAL NETWORK OF UKRAINE: THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT INDICATORS AND MANAGEMENT ASPECTS

Розглянуто основні показники формування екологічної мережі України. Досліджено систему державного управління збереженням біорізноманіття України. Досліджено основні складові механізму забезпечення реалізації загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі: нормативно-правовий, організаційний, фінансовий, науковий. Проаналізовано функції екологічної мережі та проведено їх класифікацію. Проведене дослідження концепції сталого розвитку як найперспективнішої з точки зору збереження біорізноманіття. Вивчено основні методи та інструменти збереження біорізноманіття. Запропоновано основні заходи удосконалення системи державного управління збереження біорізноманіття України відповідно до вимог концепції сталого розвитку. Розглянуто кращий міжнародний досвід державного управління збереженням біорізноманіття та розроблено рекомендації щодо удосконалення процесу формування екологічної мережі в Україні.
 
The main indicators of the ecological network formation in Ukraine. The system of governance biodiversity in Ukraine has been investigated. The basic components of a mechanism to ensure the implementation of the national program of the National Ecological Network: legal, organizational, financial, scientific. The function of ecological networks and their classification have been done. The study of the concept of sustainable development as the most promising in terms of biodiversity conservation. The basic methods and tools for biodiversity conservation. The basic measures of improvement of governance Biodiversity Ukraine in accordance with the requirements of sustainable development have been investigated. Considered best practices of public administration biodiversity and recommendations for improving the process of forming an ecological network in Ukraine.

М. Д. Петрикаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВІДТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВНА МЕТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

M. D. Petrykpostgraduate National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

RECREATION OF GREEN ECONOMY AS PRIME AIM STATE PRIVATE PARTNERSHIPS

Стаття присвячена дослідженню реалізації державно-приватного партнерства через концепцію зеленої економіки. Визначено переваги та потенціал впровадження зеленої економіки. Визначено пріоритети формування державної політики на основі запровадження інноваційних екологічно безпечніших технологій, що зможуть забезпечити суспільний розвиток суспільства у стратегічній перспективі.
 
The article is devoted to a research on realisation of state-private partnership through the concept of green economy. Advantages and potential for introduction of green economy are defined. Priorities for forming the state policy are set on the basis of implementation of innovative ecologically efficient technologies, that will procure social development in a strategic outlook.

П. А. Журавельаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ПРОЦЕСУ

P. A. Zhuravelgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MEANS OF MASS COMMUNICATION AS A SUBJECT OF PUBLIC PROCESS

В статті досліджується вплив засобів масової комунікації на державний процес. Основна увага зосереджена на реалізації засобами масової комунікації своїх можливостей впливу на громадську думку.
В статті констатується, що засоби масової комунікації забезпечують суб’єктам державного процесу великі можливості для реалізації своєї мети, служать певним соціальним силам, виступають могутнім фактором обґрунтування необхідних для лідерів бази управлінських відносин, пропаганди вироблених політичних і правових норм, правил і принципів, внесення суттєвої сторони пропагованих норм і правил, потрібне ставлення до суспільного договору з приводу діючої влади.
 
The article explores the impact of means of mass communication on the public process. The main focus is on the implementation of the means of mass communication of their ability to influence on public opinion.
The article states that means of mass communication provide the subjects of public process a great opportunity for the realization of their goals. In addition, its serve certain social forces and acting as powerful factor justification required for leading database management relations, propaganda by the political and legal norms, rules and principles, any significant side portrayed rules and regulations, necessary relationship to the social contract on the current power.

А. В. Пундаасистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Хмельницького університету управління та права

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

A. V. Pundaаssistant of department of state administration and local self-government of the Khmel'nickogo university of management and law

THE MAIN REASONS OF TRAFFICKING IN UKRAINE

В статті розкриті причини та передумови торгівлі людьми в Україні. Проаналізовано зовнішні причини торгівлі людьми, до яких відносять: недієву систему протидії торгівлі людьми у світі; попит на торгівлю людьми; наявність можливостей для торгівців людьми; пропозиція, наявність потенційних жертв. Розкрито зміст внутрішніх передумов торгівлі людьми, до яких можна віднести: економічні передумови; соціальні передумови; психологічні передумови; інформаційні передумови; правові передумови. Проведено аналіз основних різновидів торгівлі людьми.
 
The article revealed the causes and background of human trafficking in Ukraine. Analysis of external causes of trafficking, which include: inefficient system of combating human trafficking in the world, the demand for human trafficking, the existence of opportunities for traffickers; supply, availability of potential victims. The content of domestic preconditions of human trafficking, which include: economic conditions, social conditions, psychological conditions, information prerequisites, the legal prerequisites. The analysis of the main types of trafficking.

І. М. Мажакк. соц. н., докторантка кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ, ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

I. M. MazhakPhD in Sociology, post-doctoral student of Public Health Administration Department, The National Academy of Public Administration, Kyiv

CATEGORIAL-CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE STUDY OF HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE OF ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION OF UKRAINE

У статті зроблено огляд таксономій якості життя та розглянуто сутність поняття «якість життя, пов’язана зі здоров’ям», а також уточнено поняття «економічно активне населення».
 
The article provides an overview of quality of life taxonomies and the essence concept of «health-related quality of life», and a concept of the «economically active population».

О. В. Балуєвак. держ. упр., доцент, докторант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ

В статті розроблено рекомендації щодо стратегічного планування розвитку вищих медичних навчальних закладів з метою ефективного використання їх ресурсних можливостей. Обґрунтовані основні напрями удосконалення практичної підготовки медичних кадрів віднесені: створення університетських клінік, симуляційних центрів відпрацювання практичних навичок, впровадження інноваційних освітніх технологій.
 
The article contains the recommendations concerning the strategic planning of the medical higher educational establishments development for the purpose of the efficient use of resources. The essential directions of the improvement of the practical health manpower training are grounded: the creation of university clinics, simulation centre for the practical skills training, adoption of innovations.

В. І. Андріяшкандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИКУ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. I. AndriyashPhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the  Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

FUTURE DEVELOPMENT ETHNOPOLITICAL PROCESSES UNDER THE IMPACT OF GLOBALIZATION

В статті проаналізовано основні напрями розвитку етнополітичних процесів в умовах глобалізації. Окреслено як саме вони впливають або впливатимуть на подальший розвиток України як незалежної національної держави.
 
This paper analyzes the main directions of development of ethno-political processes of globalization. Outlined how they affect or influence the further development of Ukraine as an independent nation state.

А. М. Гаврилюкк. н. держ.упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ СТВОРЕННЯ ТА ПРОМОЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДА УКРАЇНИ

A. M. НavryliukCandidate of science in public administration, docent, Department of International Tourism, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

GOVERNMENT MARKETING OF CREATION AND PROMOTION OF THE TOURISM BRAND OF UKRAINE

Стаття присвячена характеристиці діяльності вітчизняних органів державної влади, які у співпраці з представниками туристичного бізнесу та громадськості реалізують інструментарій державного маркетингу з метою створення та просування туристичного бренда України через комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій. Автор розглядає туристичний бренд території як своєрідний набір якісних характеристик, притаманних конкретній туристичній дестинації через ознаки туристичного образу та туристичного іміджу, які візуалізуються через іміджеву атрибутику: логотип, слоган, символи тощо. У дослідженні проаналізована поетапна робота, підкріплена стратегією розробки туристичного бренда України, проведеним маркетинговим дослідженням з презентацією отриманих напрацювань та громадських обговорень щодо сприйняття українцями новоствореного продукту туристичного іміджу території, результати якого будуть оприлюднені в 2014 році. Наголошено, що реалізація державного маркетингового проекту створення та промоції туристичного бренда України здійснюється через публічно-приватне партнерство у туризмі.
 
The article is devoted to the characterization of activities of the domestic public authorities, which mutually with the tourism business and the public representatives realize the government marketing toolkit in order to develop and promote a tourism brand of Ukraine through the usage the complex of integrated marketing communications. The author examines the tourist brand of the territory as the original set of special quality characteristics inherent in a particular tourism destination by dint of tourism character and tourism image which are displayed through the fashion attributes: logo, slogan, characters and more.  In article is analyzed the phased work which supported by the strategy of the development of the tourism brand of Ukraine, the holding of market research presentation and public discussion showing the perception of Ukrainian people the newly established product of tourism image of the territory, the results of which will be published in 2014.
It is emphasized that the implementation of the government marketing project which dedicated to creation and promotion of tourism brand of Ukraine is realized through the public-private partnership in tourism.

І. В. Шевчукпомічник ректора Хмельницького університету управління та права

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ

I. V. Shevchukassistant of rector of Khmelnitsky university of management and law

PUBLIC ORGANIZATIONS AND STATE AUTHORITIES IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE: THE LEGAL MECHANISM OF INTERACTION

У статті розглянуто правові засадивзаємодії громадських організацій з органами державної виконавчої влади в сфері фізичної культури та спорту.Розроблено і обґрунтовано контур взаємодії громадських організацій з органами влади.Визначено зміст громадської експертизи та громадського контролю за діяльністю органів державної влади як функції громадської ради регіону в сфері фізичної культури та спорту.
 
The article considers the legal seadistatud public organizations with bodies of state Executive power in the sphere of physical culture and sporturilor and grounded circuit of interaction of NGOs with the authorities vladimirschina the content of public examination and public control over activity of bodies of state power as a function of the public Council of the region in the sphere of physical culture and sports.

К. Г. БричукЗдобувач Академії муніципального управління

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРІ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

C. G. BrychukCompetitor Academy of Municipal Management

PRINCIPLES INFORMATION MANAGEMENT IN THE PROVISION OF E-GOVERNMENT SERVICES

Розглянуто основні завдання розвитку інформаційного суспільства в Україні. Визначено критерії оцінки ефективності вкладень інвестицій в розвиток інформаційно-комунікаційних технологій державного сектора. Запропоновано заходи програми переходу на надання державних послуг в електронному вигляді в Україні. Визначено концептуальні принципи реалізації моделі державного управління інформаційними потоками у сфері надання електронних державних послуг. Досліджено завдання організації моделі управління інформаційними потоками у сфері надання електронних державних послуг.
 
Basic tasks to development of informative society are considered in Ukraine. The criteria of estimation of efficiency of investments of investments are certain in development of informatively-communication technologies of public sector. The measures of the program of passing are offered to the grant of state services in an electronic type in Ukraine. Conceptual principles of realization of state case frame are certain by informative streams in the sphere of grant of electronic state services. The task of organization to the case frame is investigational by informative streams in the sphere of grant of electronic state services.

А. М. Пугачк. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

ОЦІНКА УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СФЕРІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВА

A. M. PugachCandidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

ASSESSMENT THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF INTEGRATION PROCESSES IN THE FIELD OF AGRICULTURAL EDUCATION, SCIENCE AND INDUSTRY

Розглянуто переваги, які отримують партнери по інтеграції аграрної освіти, науки та виробництва. Визначено основні задачі та пріоритетні напрями в галузі аграрної освіти, науки та виробництва. Надано оцінку умовам розвитку інтеграційних процесів в сфері аграрної освіти, науки та виробництва: політичним, нормативно-правовим, економічним і соціально-культурним. Визначено доцільність формування аграрних університетських комплексів.
 
The advantages that are obtained by integrating the partners of agricultural education, science and industry. The main challenges and priorities in the field of agricultural education, science and industry. The estimation of the conditions of development of integration processes in the field of agricultural education, science and industry: regulatory policy, economic and socio-cultural. Determine whether the formation of agrarian university complexes.

Р. В. Овчаренкок. держ. упр., доцент кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАСНОСТІ, ПРАЦІ І КАПІТАЛУ

R. V. OvcharenkoPh.D., Associate Professor, Department of ecological management, Donetsk state university of management, Mariupol

LAWS OF INTERACTION OF THE PROPERTY, WORK AND THE CAPITAL WITHIN THE FRAMEWORK OF STATE MECHANISM OF SOCIAL JUSTICE ESTABLISHMENT: RESULTS OF RESEARCH

Обґрунтовано проблему соціальної справедливості в сучасному контексті. Досліджено генезис поняття соціальної справедливості та природу державної влади, проаналізовано домінуючу роль держави як суб'єкта встановлення соціальної справедливості. Обґрунтовано принципи реалізації соціальної справедливості в рамках постнеклассического етапу розвитку науки. Досліджено закономірності взаємодії власності, праці і капіталу та розроблено модель взаємодії власності, праці і капіталу в період становлення економіки знань. Сформовано методичний підхід до вибору суб'єктів господарювання для впровадження моделі інноваційного народного підприємства у галузевому аспекті. Розроблено методичний підхід до вибору суб'єктів господарювання для впровадження моделі інноваційного народного підприємства в індивідуальному аспекті. Обґрунтовано законодавче забезпечення різноманіття форм власності в Україні і місце народного підприємства в ньому. Досліджено динаміку форм власності в Україні в контексті ефективності господарського механізму. Розроблено рекомендації щодо впровадження механізму в галузевому та регіональному аспектах.
 
The social justice problem in a modern context is proved. It is investigated genesis of concept of social justice and the government nature, the dominating role of the state as subject a social justice establishment is analyzed. Principles of realization of social justice within the limits of a postnoclassical stage of development of a science have been proved. It is investigated laws of interaction of the property, work and the capital and the model of interaction of the property, work and the capital in formation of economy of knowledge is developed. The methodical approach to a choice of subjects managing for introduction of model of the innovative national enterprise in branch aspect is generated. To a choice of subjects managing the methodical approach is developed for introduction of model of the innovative national enterprise in individual aspect. Legislative maintenance of variety of patterns of ownership in Ukraine and a place of the national enterprise in it is proved. It is investigated dynamics of patterns of ownership in Ukraine in a context of efficiency of an economic mechanism. The recommendations concerning mechanism introduction in branch and regional aspects have been developed.

П. П. Лисакздобувач Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКО–РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Pavel LysakApplicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

LEGAL SECURITY OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

У статті проведено аналіз правового забезпечення безпеки українсько-російського державного кордону. Розглянуто національні правові акти, а також міждержавні з Російською Федерацією договори та угоди, що регламентують порядок охорони та захисту спільної із Російською Федерацією ділянки державного кордону. Наголошено, що з набуття Україною державної незалежності державою було вжито послідовних і комплексних заходів, з метою врегулювати питання українсько-російського державного кордону. Установлено, що зазначена діяльність у цій сфері була організована українською державою на підставі усталених принципах міжнародного права щодо поваги до суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості державних кордонів. Доведено, що правова неврегульованість на міждержавному рівні між Україною і Росією нагальних питань спільного державного кордону створює суттєву загрозу національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону.

In the article the analysis of the legal security of the Ukrainian-Russian state border. Considered the national legal acts, as well as the interstate with the Russian Federation treaties and agreements governing the protection and enforcement in common with the Russian Federation areas of the state border. It is noted that the acquisition of Ukraine's independence, the government adopted a consistent and comprehensive measures, with the aim to resolve the issues of the Ukrainian-Russian state border. It is established that the activities in this field was organized by the Ukrainian state on the basis of established principles of international law concerning respect for the sovereignty, territorial integrity and inviolability of state borders. It is proved that the legal unsettled at the intergovernmental level between Ukraine and Russia pressing issues of the joint state border creates a significant threat to the national security of Ukraine in the sphere of security of the state borde.

В. В. Федоровздобувач Академії муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВОЮ СИСТЕМОЮ

V. V. Fedorovapplicant Academy of Municipal Management

THEORETICAL PRINCIPLES OF MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION BY TAX SYSTEM

Визначено сутнісну основу поняття «податкова система». Досліджено чинники, які необхідні для побудови ефективної податкової системи. Розглянуто організаційні особливості вітчизняної податкової системи. Запропоновано напрями підвищення ефективності реалізації механізмів державного управління податковою системою.

The tax system is the result of becoming of tax relations, that is why and determined by many specific factors. It`s existence is predefined by the certain stage that was attained by society in the taxation sphere. The modern problem of the tax system consists in that in Ukraine absent sufficient research and practice experience in the tax relations` sphere.
The system of tax relations is able to become basis economic height in Ukraine, as it is sent to conditioning for investing of profits of corporations and private persons in development of production, stimulates a stock accumulation, provides the social necessities of population of country, competitiveness of products.
Certainly, that at determination of the tax system except totality of taxes it is also necessary to take into account the subsystem of tax organs, that directly regulate all relationships constrained with establishment, introduction and penalty of taxes and collections, and also by the subsystem of tax law, by means of that an effective state administration will come true by mutual relations between a taxpayer and state. In opinion of author, the tax system is totality of three subsystems: subsystem of taxes and collections, subsystem of tax organs and subsystem of tax law, that and called to provide plenitude and legality of receivables of taxes and collections in the state budget.
In accordance with legal acts that regulate organization of work of the tax system, it`s main task is control after inhibition by the payers of taxes of tax law, rightness, plenitude and timeliness of bringing by them to the corresponding budgets of government dues and other payments. Research of problem of effective state administration the tax system is one of basic tasks of imperious plenary powers of public organs, methods and facilities of penalty of taxes, organization and value of tax control and role of public authorities in this process that seems important for modern science of administrative and financial law.
For an effective construction and further functioning of the tax system it is necessary to set the effective closest connection between the state, legal and persons in relation to forming, distribution and use of their profits, in fact this one of main optimal operating of economy and finances conditions, because exactly through taxes the closest connection comes true. Realization of mechanisms of state administration the use of certain forms of tax influence assumes the tax system on an economy. Under the forms of state administration it is necessary to understand the methods of influence the tax system on economic behaviour of managing subjects (legal or physical entities) by means of taxes. State administration depends on the tax system foremost the aims of tax influence and their application domain. It is necessary to use of such directions, as: establishment of rational correlation of direct and indirect taxes; choice and establishment of optimal size of tax rates; clever application of the system of tax deductions (investment tax credit, tax vacations, tax amnesty, deferment of taxes); use of measures of influence of approval; change of subjects and objects of taxation; change of mechanism of extra charge and tax payment; complex approach at determining the amount and choice of that or other type of taxes.

ТОВ "ДКС Центр"