Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 12, 2010

Є. В. Гончаровк.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНІВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У статті наведено результати дослідження аспектів державного управління економічною безпекою регіонів в системі забезпечення їх сталого соціально-економічного розвитку
 
В статье приведены результаты исследования аспектов государственного управления экономической безопасностью регионов в системе обеспечения их устойчивого социально-экономического развития

In the article the results of research of aspects of state administration of regions economic safety in the system of providing of their steady socio-economic development are resulted

Т. В. Івановак.е.н., проф.,Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ ВРАХУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВСІХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В ДЕРЖАВІ

Обґрунтовано концептуальні підходи до сутності поняття природних ресурсів та визначено шляхи їх наукової класифікації. Визначено напрями підвищення ролі територіальних комплексів як чинника всебічного врахування взаємодії всіх природних ресурсів в державі.

Conceptual approaches are grounded to essence of concept of natural resources and certain the ways of their scientific classification. Directions of increase of role of territorial complexes are certain as factor of comprehensive account of co-operation of all natural resources in the state.

І. І. Туболецьк.е.н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Узагальнено зарубіжний досвід організації фінансового контролю бюджетних коштів з боку держави. Розроблено пропозиції щодо використання фінансового контролю в Україні.

Foreign experience of organization of financial control of budgetary facilities is generalized from the side of the state. Suggestions are developed in relation to the use of financial control in Ukraine.

В. Г. Горникк.держ.упр., доцент,Чернігівський державний технологічний університет

ОЦІНКА РОЛІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Визначено геоекономічний чинник як основа національної безпеки. Сформовано ринкові механізми виникнення економічних диспропорцій та економічної кризи без відповідних заходів держави.

A geoeconomic factor is certain as basis of national safety. The market mechanisms of origin of economic disproportions and economic crisis are formed without the proper measures of the state.

С. М. Іванютад.е.н., професорВ. Ф. Іванютад.е.н., професорО. М. Черчикк.е.н. доцент, кафедра організації менеджменту і зовнішньоекономічної діяльност, Вищий навчальний заклад Укркоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті розглядаються проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України та особливість підготовки менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

В статье рассматриваются проблемы развития внешнеэкономи-ческой деятельности Украины и особенность подготовки менеджера внешнеэконо-мической деятельности.

In the article sawing the problems development of foreign economic activity Ukraine and feature training manager of foreign economic activity.

Н. В. Подобєдаспірант кафедри соціальної та гуманітарної політики, НАДУ при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню основних проблем зайнятості та соціального захисту молоді на ринку праці України. На основі проведеного аналізу обґрунтовано основні напрями поліпшення державного регулювання молодіжного сегменту національного ринку праці.
 
article describes the major problems of employment and social protection of youth labor market in Ukraine. Based on the analysis of the major ways of improving the state regulation of youth segment of the national labor market.

В. І. Гурковськийкандидат наук з державного управління, науковий консультант, Міжвідомчий науково-дослідний центр проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

РОЗБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Україна одна із перших приєдналася до ініціатив міжнародного співтовариства щодо формування національного сегменту глобального інформаційного суспільства на основі цілей і принципів, проголошених Організацією Об"єднаних Націй, у Декларації принципів та Плану дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 року; Туніс, листопад 2005 року). Проблеми в ефективному формуванні та реалізації державної політики інформатизації і розвитку інформаційного суспільства та відсутність налагодженого механізму державного управління в інформаційній сфері  може розглядатися як загроза національній безпеці.

В. М. Козаковдоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ

Статтю присвячено розв’язанню  питань державно-управлінської науки, зокрема проблемі соціально-ціннісного виміру державного управління, визначенню пріоритетів розвитку системи державного управління в сучасному українському суспільстві.

The article is devoted to the decision of basic  questions of a public-administrative science, in particular a problem of social-valuable measurement of the government, definition of priorities of development of system of the public administration in a modern Ukrainian society.

С. О. Товстухаздобувач Національного університету державної податкової служби України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано державно-управлінську діяльність по забезпеченню безпеки дорожнього руху в Україні та на підставі системного аналізу кращого європейського досвіду запропоновано шляхи щодо її удосконалення.

The article analyzes public management efforts to ensure traffic safety in Ukraine and based on systematic analysis best European experience the ways of its improvement.

А. Г. Ахламовд.е.н., професор, завідувач кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові УкраїниЛ. В. Беляєвстарший викладач ОНЕУС. В. Каменєваспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

В статті науково обґрунтовані зміни тарифної політики на послуги теплозабазпечення на засадах імітаційної моделі теплопостачання в регіоні, яка дозволяє змоделювати з допомогою шести змінних регуляторів оптимальну діяльність теплоенергетичної галузі. Система розглядається по Блоках, які охоплюють всю сферу діяльності галузі. Запропонована модель дозволить в кожному окремому регіоні глибше, точніше і швидше з’ясувати місцеві особливості господарювання в теплоенергетичній сфері і знайти оптимальні напрямки вирішення і технології реалізації більш ефективної роботи теплоенергетичної галузі і систем теплопостачання.

О. І. Щукіндокторант кафедри менеджменту організацій Класичного приватного університету

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Визначено й розкрито сутність проектно-оперативного управлінняінвестиційним потенціалом розвитку інноваційної діяльності, що базується на синтезі технологій проектного і оперативного управління та дозволяє розглядати цей цілеспрямований процес як взаємодію функціонування методів унікального набору проектних інноваційних завдань.
 
Certainly and essence is exposed project-operative managementof development of innovative activity which is based on the synthesis of technologies of project and operative management and allows to examine this purposeful process as co-operate functioning of methods of unique set of project innovative tasks investment potential.

О. М. Корецькийздобувач, Академія муніципального управління

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Визначено напрями оптимізації процедури контролю та здійснення ефективного нагляду за роботою податкових органів. Обґрунтовано форми податкового контролю в державі.
 
Определены направления оптимизации процедуры контроля и осуществления эффективного надзора за работой налоговых органов. Обоснованы формы налогового контроля в государстве.
 
The ways of optimization of control procedures and effective supervision over the work of tax authorities. Grounded form of tax control in the state.

ТОВ "ДКС Центр"