Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 11, 2021

Н. Ю. Подольчакд. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»Н. В. Цигиликк. т. н., асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська Політехніка»М. К. Хімстарший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська Політехніка»

РОЗРОБКА ФАКТОРНОЇ СИСТЕМИ ВПЛИВУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

N. PodolchakDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National UniversityN. TsygylykPhD in Technical Sciences, Assistant of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National UniversityM. KhimSenior Lecturer of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT OF THE PUBLIC GOVERNANCE INFLUENCE FACTOR SYSTEM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE

Встановлено 17 основних індикаторів сталого розвитку із 110, які одержані Держстатом за методологією Економічної та соціальної комісії ООН для Азії та Тихого океану (UNESCAP). Всі їх можна виміряти, відстежити та перевірити. Означено тип впливу публічного управління (прямий або опосередкований) на них. Зокрема, публічне управління чинить прямий вплив на 12 індикаторів успішності діяльності щодо реалізації цілей сталого розвитку – ці показники можуть змінюватися у позитивну сторону під безпосереднім впливом управлінських рішень державних службовців. Опосередкований вплив здійснюється на 5 індикаторів, які знаходяться під додатковим сильним впливом змінних у часі інших факторів. Встановлено, що одним із основних факторів впливу публічного управління на сталий розвиток є рівень soft-скілс та hard-скілс державних службовців. Зокрема, особливо важливим є рівень IQ та EI, причому їх співвідношення складає 25% до 75 %. Встановлено взаємозв’яки рівня досягення цілей сталого розвитку, індикаторів, факторів впливу публічного управління та укладено їх у вигляді формули. На основі цього розроблено факторну систему впливу публічного управління на рівень сталого розвитку України, яка складається з 5 заходів щодо виконання цілей сталого розвитку та 2 факторів впливу публічного управління. При побудові факторної системи впливу для кожного індикатора враховано коефіцієнт впливу, який залежить від кількості додаткових факторів, які впливають на індикатор. Чим більшим буде вплив – тим ближчим до одиниці буде величина коефіцієнту впливу. Крім цього, у факторній системі вплив публічного управління полягає у плануванні показників індикаторів сталого розвитку та роботи для їх досягнення. Встановлено, що для підвищення значення індикатора проводяться організаційні, мотиваційні, контролюючі та регулюючі заходи. Однією з основних форм досягнення індикаторів є відповідна законодавча робота та робота пов’язана із контролем дотримання цього законодавства. Ця система є універсальною для будь-якої держави такого ж рівня розвитку та форми управління. Її використання дасть можливість прицільно керувати рівнем сталого розвитку держави та забезпечить швидке та малозатратне досягнення стратегічних цілей.[||]There are 17 main indicators of sustainable development out of 110, which were obtained by the State Statistics Committee according to the methodology of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). All of them can be measured, tracked and checked. The type of influence of public administration (direct or indirect) on them is defined. In particular, public administration has a direct impact on 12 indicators of success in achieving the sustainable development goals - these indicators may change for the better under the direct influence of civil servants’ management decisions. Indirect influence is carried out on 5 indicators which are under additional strong influence of other factors’ variables in time. It is established that one of the main factors influencing public administration on sustainable development is the level of soft-skills and hard-skills of civil servants. In particular, the level of IQ and EI is especially important, and their ratio is 25% to 75%. The interrelations of the sustainable development goals indicators’ level of achievement, factors of influence of public administration are established and concluded in the form of a formula. Based on this, a factor system of public administration influence on the level of sustainable development of Ukraine has been developed. It consists of 5 measures to meet the goals of sustainable development and 2 factors of public administration influence. When constructing a factor system of influence for each indicator, the coefficient of influence is taken into account, which depends on the number of additional factors that affect the indicator. The greater the impact - the closer to one will be the value of the impact factor. In addition, in the factor system, the influence of public administration is to plan indicators of sustainable development indicators and work to achieve them. It is established that organizational, motivational, controlling and regulating measures are carried out to increase the value of the indicator. One of the main forms of achieving the indicators is the relevant legislative work and work related to monitoring compliance with this legislation. This system is universal for any state with the same level of development and form of government. Its use will make it possible to purposefully manage the level of the states’ sustainable development and ensure the rapid and low-cost achievement of strategic goals.

О. В. Карпенкод. держ. упр., доцент, в. о. завідувача кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Ю. В. Карпенконачальник відділу з питань інформаційних технологій Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я,Міністерство охорони здоров’я УкраїниЄ. А. Кульгінськийд. держ. упр., доцент, професор кафедри стоматології, Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет»

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У РЕФОРМУВАННІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. KarpenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Chairman of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanY. KarpenkoHead of the Department of Information Technology of the Directorate for the Development of Digital Transformations in Health CareYe. KulhinskyiDoctor of Science in Public Administration,Associate Professor, Professor of the Department of Dentistry,Private Higher Education Institution «Kyiv International University»

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN HEALTHCARE REFORM

У статті доведено, що технології штучного інтелекту стануть основою для підвищення результативності реформування сфери охорони здоров’я України завдяки покращенню діагностики захворювань, розширенню можливостей проведення клінічних досліджень, розробці ефективних медичних препаратів, прийняттю узагальнених, оптимальних, превентивних, інтерпретованих та клієнто-орієнтованих рішень. Встановлено, що важливим питанням соціалізації впровадження технологій штучного інтелекту є захист людської автономії, та збереження їх основних можливостей, наприклад в прийнятті непростих рішень громадянами стосовно охорони власного здоров’я, разом з тим повинна забезпечуватись абсолютна конфіденційність отриманої інформації. Зазначено, що алгоритми штучного інтелекту повинні розроблятись таким чином, щоб заохочувати максимально широке використання та доступ до них у медичній галузі. Обґрунтовано, що однією з переваг штучного інтелекту є його здатність до самонавчання на основі практичного досвіду. Визначено проблеми, які перешкоджають активному розвитку та впровадженню технологій штучного інтелекту в сферу охорони здоров’я України.[||]The purpose of the article is to substantiate the need of using artificial intelligence technologies in reforming the healthcare sector in Ukraine. It is proved that artificial intelligence technologies will form the basis for maximizing the effectiveness of reforming the healthcare sector in Ukraine by improving disease diagnosis, expanding clinical research opportunities, developing effective medical drugs, making generalized, optimal, preventive, interpreted, and customer-oriented decisions.
The research revealed that an important issue in socialization of implementing artificial intelligence technologies is the protection of human autonomy, and preservation of their basic capabilities, for instance, the ones concerning difficult decisions taken by citizens regarding their own health. Moreover, guaranteeing absolute confidentiality of information is extremely crucial in this case. When developing artificial intelligence algorithms used in health care, it is necessary to envisage the possibility to provide comprehensible, accurate, and effective recommendations for clearly identified cases or medical indications.
It is determined that artificial intelligence algorithms should be developed in such a way so as to encourage the widest possible use and access to them in the medical sphere. However, we should not forget about the necessity to increase the level of responsibility and accountability when using artificial intelligence technologies in healthcare sector of Ukraine.
It is substantiated that one of the advantages of artificial intelligence is its self-learning capability based on practical experience. However, despite the existing innovative potential, there are still loads of barriers that hinder the active development and implementation of artificial intelligence technologies in the healthcare sector of Ukraine. In particular, ensuring the confidentiality of data, adhering to ethical standards still remain problematic issues; and the lack of knowledge among management and medical staff regarding how artificial intelligence technologies function, leads to a high level of distrust in its capability.
One of the problems that needs to be solved with the help of artificial intelligence is providing prophylaxis, diagnosis, treatment planning, regulation of drug circulation, functioning of precision medicine and development of new drugs. The HR staff ensuring the functioning of the healthcare sector must possess appropriate knowledge of artificial intelligence technologies that would allow to meet the needs of the medical sphere in future.

Л. М. Івашовад. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансівЛ. І. Бондаренкоаспірант кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СТАН І НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

L. IvashovаDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Рublic Management and Custom Administration, University of Customs and FinanceL. BondarenkoPostgraduate student of the Department of of Рublic Management and Custom Administration, University of Customs and Finance

TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF ACTIVITY OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN UKRAINE: STATE AND DIRECTIONS OF FURTHER IMPROVEMENT

Проаналізовано зміст пріоритетних завдань і здійснених заходів Урядом України з реалізації реформи державного управління в 2016-2020 рр. Показано, що наука і практика державного управління має застосовувати низку знань різних наук і методичних підходів, які в сукупності здатні забезпечити вибір, обґрунтування і супровід управлінських процесів підвищення ефективності функціонування систем управління будь-якого рівня. Доведено, що використання фрагментарних знань при розробці планів діяльності органів влади на будь який період незмінно призведе до розпорошення ключових чинників успіху і ресурсів, слабкого менеджменту, неузгодженості елементів систем управління, їх зв’язків, взаємодії і взаємовпливу. Зазначено, що неврахування особливостей наукового забезпечення системності в діяльності державного управління призводить не тільки до порушення строків, а й, насамперед, до неузгодженості рамок здійснюваних реформ. Запропоновано застосовувати теоретико-методологічний підхід, який формується на основі комплексного системного аналізу стану існуючої системи управління, в просторі побудованої компонентно-структурної моделі аналізу, а також на основі побудови поля управлінської діяльності відповідних систем управління та алгоритмічної моделі послідовності аналізу і діагностики стану досконалості структурних елементів системи управління. Доведено, що використання цих моделей дозволить отримати потужну інформаційно-аналітичну та інституційно-процесну інформацію про стан і проблеми організації і подальшого удосконалення управлінської діяльності, конкретизувати причини і точки прояву і створити уявлення про шляхи їх усунення з метою забезпечення ефективності діяльності органів державної влади.[||]The content of priority tasks and measures taken by the Government of Ukraine to implement public administration reform in 2016-2020 is analyzed. Based on the report of experts of the Laboratory of Legislative Initiatives, it is shown that science and practice of public administration should apply to provide a choice, substantiation and support of administrative processes of increase of efficiency of functioning of control systems of any level. They include the theory and practice of public administration, the theory and practice of organization, the theory of choice and application of factors of production, the theory of labor value, and others. It has been proven that the use of fragmentary knowledge in the development of government action plans for any period will invariably lead to the scattering of key success factors and resources, weak management, inconsistency of management systems, their connections, interaction and interaction. It is noted that failure to take into account the peculiarities of scientific support of the system in the activities of public administration leads not only to the violation of deadlines, but also, above all, to the inconsistency of the framework of reforms. To effectively implement reform measures to improve the efficiency of public administration, it is proposed to apply a theoretical and methodological approach, which is formed on the basis of a comprehensive system analysis of the existing management system, in the space of the built component-structural model of analysis and an algorithmic model of the sequence of analysis and diagnostics of the state of perfection of the structural elements of the control system. It is proved that the use of these models will provide powerful information-analytical and institutional-process information about the state and problems of organization and further improvement of management, specify the causes and points of manifestation and create ideas about ways to eliminate them to ensure the effectiveness of public authorities.

М. В. Поляковд. е. н., професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, Національний університет водного господарства та природокористуванняО. І. Ханінак. мед. н., докторант кафедри публічного управління та землеустрою,Класичний приватний університетІ. Л. Сазонецьд. е. н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу туристичної діяльності ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ: КОСМІЧНА ГАЛУЗЬ, ІТ- СФЕРА ТА МЕДИЦИНА

M. PolyakovDoctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Enterprise Economics and International Business, National University of Water and Environmental Engineering, UkraineO. HaninaPhD in Medical Sciences, Doctoral candidate of the Department of Public Administration and Land Management, Classical Private UniversityІ. SazonetsDoctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Tourist and Hotel-Restaurant Business, Dnieper Humanities University

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN THE SPACE INDUSTRY, IT SPHERE AND MEDICINE

В статті проаналізовано тенденції державної підтримки пріоритетних сфер науково-технологічного розвитку, зокрема, космічної галузі, ІТ- сфери та медицини.
Науковий підхід авторів цього дослідження базується на виокремленні найбільш значущих для розвитку України інноваційних сфер. Підтримка медичних технологій є актуальним завданням в умовах життя суспільства в умовах пандемії. Представлені сфери ідентифікуються як складові єдиної концепції запровадження економіки знань в Україні. Їх пріоритетність базується на усталених наукових школах, наявності кваліфікованих кадрів, матеріально-технічної та наукової бази.
Визначено, що в країні створено державну систему , яка стимулює розвиток економіки знань. Складовими цієї системи є Міністерство освіти і науки України, Національна рада України з питань науки та інновацій, Національний фонд досліджень, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Програма міжнародного оцінювання PISA[||]The article analyzes the trends of state support for priority areas of scientific and technological development, in particular, the space industry, IT and medicine.
The scientific approach of the authors of this study is based on the selection of the most important for the development of Ukraine innovation areas. Support of medical technologies is an urgent task in the conditions of society in a pandemic. The presented areas are identified as components of a single concept of introducing a knowledge economy in Ukraine. Their priority is based on established scientific schools, availability of qualified personnel, material and technical and scientific base.
The state will finance such areas as: basic research in higher education institutions and research institutions in priority areas of science and technology; applied research and development of higher education institutions and research institutions in priority areas of science and technology; support of research projects of young scientists; support of scientific and technical (experimental) developments; ensuring the preservation and proper functioning of scientific objects that constitute the national heritage; providing access to scientific electronic databases.
It is determined that the state system has been created in the country, which stimulates the development of the knowledge economy. The components of this system are the Ministry of Education and Science of Ukraine, the National Council of Ukraine for Science and Innovation, the National Research Foundation, the National Agency for Quality Assurance in Higher Education, the PISA International Assessment Program.
Several areas of impact of the COVID-19 pandemic on humanity as a whole and on individual countries and on the processes of state regulation in the countries have been identified. Such areas are: global, political, economic, scientific.
It is proved that it is possible to change the volume and structure of funding for such sciences as biology, medicine, chemistry. Funding will become increasingly corporate and funded by the largest pharmaceutical companies.

В. В. Гришкод. е. н., професор, заслужений економіст України, посадова особа місцевого самоврядування 1 рангу, 1 категорії, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»В. П. Задорожнийд. держ. упр., професор, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»І. О. Кульчійк. держ. упр., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТ-ОРІЄНТОВАНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ РОЗВИТКУ

V. GrishkoDoctor of Economic Sciences, Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Honored Economist of Ukraine, official of local self-government 1 rank 1 categoryV. ZadorozhnyiDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»I. KulchiiPhD in Public Administration, Associate Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN EXPERIENCE IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT-ORIENTED PUBLIC GOVERNANCE AT LEVEL

У статті здійснено аналіз концепцій розвитку окремих європейських країн через призму врахування особливостей конкретно-історичного етапу розвитку європейських національних держав щодо форм і принципів організації влади (централізація, децентралізація, деконцентрація). Досліджено особливості створення та функціонування інституцій Європейського Союзу. Запропоновано врахувати застосування принципу субсидіарності в національних правових системах, адже саме цей принцип відіграє важливу роль у визначенні компетенції та повноважень органів публічної влади країн-членів ЄС на локальному рівні, а також в інтегративному розумінні владних функцій формується система, що складається із суб’єктів та об’єктів влади, правових умов та засобів взаємодії суб’єктів та об’єктів влади.
Виокремлена необхідність впровадження науково обґрунтованих управлінських моделей і технологій публічного управління з європейських країнах, що сприятиме інноваційній спрямованості управління в межах національної держави та буде засобом впливу на стабільність життєдіяльності суспільства, забезпечуватиме дотримання прав і свобод людини.[||]The article analyzes the concepts of development of individual European countries through the prism of taking into account the peculiarities of the specific historical stage of development of European nation-states in terms of forms and principles of government (centralization, decentralization, deconcentration). The peculiarities of the creation and functioning of the institutions of the European Union are studied. It is proposed to take into account the application of the principle of subsidiarity in national legal systems, because this principle plays an important role in determining the competence and powers of public authorities of EU member states at the local level, as well as in the integrative objects of power, legal conditions and means of interaction of subjects and objects of power.
The need to introduce scientifically sound management models and technologies of public administration from European countries, which will promote innovative management within the nation state and will be a means of influencing the stability of society, will ensure respect for human rights and freedoms.
A special role in the process of modern reform should be played by a thorough analysis of the principles of transformation processes in the system of public administration, as well as the development on the basis of historical and comparative analysis of practical recommendations and scientific proposals for organizations on organizational and legal.
We need a new concept of public administration, which will be based on the constitutional principles of Ukraine, the concept of multilevel governance, inherent in the modern territorial organization of power. To do this, it is necessary to clarify the basic concepts and essence of management, because only public administration ensures the functioning and development of society as a whole. It is emphasized that today the critical moment of ensuring active innovative development of territorial communities is systemic environmental influences, which create the necessary conditions for this (decisive movement towards European integration, creation of legislative and regulatory framework for decentralization of power, budget decentralization, integration and cooperation of territorial communities).

О. Б. Аніщенконачальник науково-дослідного відділу супроводження заходів інформаційно- пропагандистського забезпечення та контрпропаганди, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОТИДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ В ІРАКУ (2003-2005 РР.): ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ

О. AnishchenkoHead of the Research Department of the Information and Рropaganda Аctions and Counter-Propaganda, Research Center for Humanitarian Problems of the Armed Forces of Ukraine

INFORMATION-PSYCHOLOGICAL COUNTERFEIT OF DIVISIONS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE DURING THE INTERNATIONAL PEACEKEEPING AND SECURITY OPERATIONS IN IRAQ (2003-2005): ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECT OF ANALYSIS

Метою статті є науковий аналіз організаційно-управлінських засад інформаційно-психологічної протидії підрозділами Збройних Сил України під час виконання операцій з підтримання миру і безпеки в Іраку й на основі цього визначення функцій та завдань системи інформаційно-психологічної протидії в ході миротворчої діяльності.
Для вирішення завдань дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, методи історичного та логічного аналізу, організаційний підхід.
Показано, що проблема формування та своєчасного оновлення концептуальних та організаційно-правових засад інформаційно-психологічної протидії Збройних Сил України належить до актуальних проблем сучасності в контексті реалізації завдань відновлення територіальної цілісності нашої держави.
Здійснено оцінку стану системи інформаційно-психологічної протидії Збройних Сил України під час виконання операцій з підтримання миру і безпеки в Іраку в період першої ротації миротворчого контингенту (серпень 2003 р. – березень 2004 р.) та встановлено, що ця система була остаточно не сформована й не готова діяти як єдина функціональна структура. Після затвердження Міністром оборони України 18 червня 2004 року “Довгострокової програми морально-психологічної підтримки українського миротворчого контингенту у Республіці Ірак” було закладено інституційні засади подальшого розвитку системи інформаційно-психологічної протидії українського миротворчого контингенту другої та третьої ротації.
Провівши декомпозицію місії системи інформаційно-психологічної протидії підрозділами Збройних Сил України під час виконання операцій з підтримання миру і безпеки в Іраку, виокремлено ряд робочих функцій – організаційно-управлінська, основоположна, аналітична, прогностична, інформаційна, координаційна, а також визначено завдання вказаної системи.[||]The purpose of the article is a scientific analysis of the organizational and managerial principles of information and psychological counteraction by the units of the Armed Forces of Ukraine during peacekeeping and security operations in Iraq and based on this definition of functions and tasks of information and psychological counteraction during peacekeeping.
To solve the problems of research were used methods of analysis and synthesis, methods of historical and logical analysis, and organizational approach.
It is shown that the problem of formation and timely updating of the conceptual and organizational and legal principles of information and psychological counteraction Armed Forces of Ukraine is one of the actual problems of our time in the context of the implementation of the tasks of restoring the territorial integrity of our state. Currently, a number of scientific studies on the problems of information and psychological counteraction in modern wars and armed conflicts are represented in the national scientific discourse. At the same time, there are not enough comprehensive studies of organizational and managerial problems of information and psychological counteraction Armed Forces of Ukraine in the implementation of peacekeeping and security operations in Iraq.
An assessment of the state of the information and psychological counteraction system of the Armed Forces of Ukraine during peacekeeping and security operations in Iraq during the first rotation of the peacekeeping contingent (August 2003 – March 2004) was carried out and it was established that this system was not finally formed and is not ready to act as a single functional structure. After the approval by the Minister of Defense of Ukraine on June 18, 2004, the “Long-term program of moral and psychological support for the Ukrainian peacekeeping contingent in the Republic of Iraq” laid the institutional foundations for the further development of the system of information and psychological counteraction to the Ukrainian peacekeeping contingent of the second and third rotations. This, in turn, ensured an appropriate level of information and psychological security of the peacekeeping contingent personnel, and also contributed to the implementation of NATO standards in the domestic practice of information and psychological counteraction.
Having decomposed the mission of the information and psychological counteraction system by the units of the Armed Forces of Ukraine during the peacekeeping and security operations in Iraq, a number of working functions were distinguished: organizational, managerial, fundamental, analytical, prognostic, informational, coordination, as well as the tasks of the specified system.

Yu. OpanasiukPhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Sumy State UniversityYu. МatvieievaPhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Sumy State UniversityV. SamodaiPhD in Economics, Associate Professor,Sumy State A.S. Makarenko Pedagogical UniversityL. LopatetskaLecturer, KZ SOR “Shostka Professional Medical College\"

STATE POLICY OF PHARMACEUTICAL WORKERS TRAINING

Ю. А. Опанасюкк. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені О. Балацького, Сумський державний університетЮ. Т. Матвєєвак. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені О. Балацького, Сумський державний університетВ. П. Самодайк. е. н., доцент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. МакаренкаЛ. М. Лопатецькавикладач, КЗ СОР «Шостинський фаховий медичний коледж

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

One of the most important tasks of state policy is to protect the health of citizens, effective functioning health system, improving the level and quality of life of the population, maintaining its effectiveness. One of the central components of the health care system is the country's pharmaceutical industry. In this regard, various aspects of its functioning and development are the subject of research by scientists around the world. Thus, there is a problem of forming professional staff that could meet European standards of service.
The current state of the pharmaceutical industry in Ukraine is considered in the work and proved the existence of demand for pharmaceutical workers with quality education. The article analyzes the educational programs in the specialty "Pharmacy" and the corresponding vacancies. The goals and elements of the National Pharmaceutical Policy are systematized. The dynamics of the number of pharmacies in the Ukrainian market was studied. Based on the analysis of scientific and literary sources, the structure of the governing bodies of the pharmaceutical industry is formed in the article. The main problems of pharmaceutical education in Ukraine are identified.
In the article the basic legislative acts in the field of pharmaceutical education are studied. The current state of training for the pharmaceutical industry and the peculiarities of such education during a pandemic are considered. The foreign experience of development of pharmaceutical education is studied. Leaders in pharmaceutical education are Germany - 16 pharmaceutical faculties; France - 24; Great Britain - 19; Spain - 15; Belgium - 10; Poland -10. Therefore, the experience of these countries was thoroughly analyzed in the work.
The Shostka Professional Medical College Municipal Institution of the Sumy Regional Council was analyzed as a case. The shortcomings of pharmaceutical education were identified and ways to improve it at the national level were proposed.
Based on the experience of internships in Germany (Praktikumsbörsen), the article proposes to introduce a system of signing contracts with private pharmacy chains and creating an electronic resource to promote employment and find a base of practice that would unite applicants, employers and educators.
The purpose of the article is to study the main trends in the development of state policy of training of specialists in the pharmaceutical industry in Ukraine.
The subject of the study is the relationship that arises between the state and customers in the training of pharmaceutical personnel.
The object of research is the professional training of specialists in the pharmaceutical industry in Ukraine.
Research methods: method of scientific cognition, system approach, expert method and extrapolation methods.[||]Одним з найважливіших завдань проведення державою політики є захист здоров'я громадян шляхом забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоров'я, спрямованого на підвищення рівня і якості життя населення, підтримка його ефективності. Одна з центральних складових системи охорони здоров'я - фармацевтична промисловість країни, в зв'язку з чим різні аспекти її функціонування і розвитку є предметом досліджень вчених усього світу. Отже, виникає проблема формування професійних кадрів, які б могли відповідати Європейським стандартам обслуговування.
У роботі розглянутий сучасний стан фармацевтичної галузі в Україні та доведено існування попиту на фармацевтичних працівників з якісною освітою. Вивчено основні законодавчі акти в сфері фармацевтичної освіти. Проаналізовано освітні програми за спеціальністю «Фармація» та відповідні вакансії. Систематизовано цілі та елементи Національної фармацевтичної політики. Досліджено динаміку кількості аптек на українському ринку. На основі аналізу наукових та літературних джерел у статті формується структура органів управління фармацевтичною промисловістю. Визначено основні проблеми фармацевтичної освіти в Україні.
Розглянутий сучасний стан підготовки спеціалістів для фармацевтичної галузі та особливості такої освіти під час пандемії. Вивчений іноземний досвід розвитку фармацевтичної освіти. Лідерами у фармацевтичній освіті є: Німеччина - 16 фармацевтичних факультетів; Франція - 24; Великобританія - 19; Іспанія - 15; Бельгія - 10; Польща -10. Тому, досвід саме цих країн був досконально проаналізований в роботі. На основі досвіду стажування в Німеччині (Praktikumsbörsen), у статті пропонується запровадити систему підписання контрактів з приватними аптечними мережами та створити електронний ресурс для сприяння працевлаштуванню та пошуку баз практики, яка об’єднала б абітурієнтів, роботодавців та освітян.
На прикладі Комунального закладу Сумської обласної ради «Шосткинський фаховий медичний коледж» визначені недоліки фармацевтичної освіти та запропоновані шляхи її удосконалення на рівні країни.
Метою дослідження є дослідження основних тенденцій розвитку державної політики професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні.
Предметом дослідження є відносини, що виникають при підготовці фармацевтичного персоналу.
Об’єктом дослідження є професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні.
Методи дослідження: метод наукового пізнання, системний підхід, експертний метод та методи екстраполяції.

Д. О. Самофаловк. мед. н., докторант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, Директор Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МЕДИЧНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ МЕДИЧНОЮ ПОСЛУГОЮ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

D. SamofalovPhD in Medical Sciences, Doctoral Candidate of the Department of Humanitarian and Socio-Political Studies, Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Director of the Southern Trans-regional Department of the National Health Service of Ukraine

CURRENT ISSUES OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES TO ACHIEVE UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IN THE UKRAINIAN HEALTH CARE

В статті розглянуто стан впровадження універсального покриття медичною послугою в Україні. Наслідки та стратегії реформи охорони здоров’я, яка зараз впроваджується в Україні. Стан публічного управління в досягненні універсальним покриттям медичною послугою та залучення до цього завдання інформаційно комунікаційних технологій. Розглянуто стан законодавства та публічного управління щодо використання інформативно-комунікативних технологій в Україні. Виокремлено поняття «телемедицина», зроблено огляд світової практики щодо визначення цього поняття та юридичного врегулювання питань ліцензування та сплат за телемедичну послугу. Проведено історичний огляд введення поняття телемедицини в полі публічного управління в Україні.
Надано аналіз бази даних "Законодавство України" по ключовим словам, виявлені основні документи та їх вплив на публічне управління та адміністрування телемедичної послуги. Визначенні поняття «телемедицина», «телемедична консультація», «телемедична мережа». Сформульовані пропозиції для покращення використання телемедицини в досягненні універсального покриття медичною послугою в Україні.[||]The article has studied the stateof introduction of universal health coverage in Ukraine. Consequences and strategies of health care reform currently being implemented in Ukraine. The state of public administration in achieving universal coverage of medical services and the involvement of information and communication technologies in this task. Problem and aim of the article was to carry out a comprehensive analysis of the state of public administration in the implementation and use of medical telecommunications technologies, and telemedicine in the achievement of universal health coverege in Ukraine, as well as the development of recommendations for its improvement. The state of legislation and public administration regarding the use of information and communication technologies in Ukraine is given. The concept of "telemedicine" is highlighted. A review of world practice in defining this concept and legal regulation of licensing and payments for telemedicine services is made. A historical review of the introduction of the concept of telemedicine in the field of public administration in Ukraine. The analysis of the database "Legislation of Ukraine" by keywords is given, the main documents and their influence on public administration and administration of telemedicine service are revealed. Definitions of "telemedicine", "telemedicine consultation", "telemedicine network". Proposals for improving the use of telemedicine in achieving universal coverage of medical services in Ukraine have been formulated. It is shown that the legislation and the current state of public administration in Ukraine, which regulates the provision of telemedicine services in order to bring help to every citizen, has a number of significant shortcomings. The existing legal framework leaves quite serious gaps regarding the specifics of counseling through information and communication tools, problems with checking these consultations and the possibility of abuse of this resource by patients, possible errors due to incomplete clinical picture (as can be obtained by eye examination).

К. І. Ровинськак. держ. упр., доцент кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові УкраїниІ. Е. Лиховідовааспірант кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

K. RovynskaPhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of State Studies and Law, Odessa Regional Institute for Public AdministrationI. LykhovidovaPostgraduate student of the Department of State Science and Law, Odessa Regional Institute for Public Administration

DEVELOPMENT OF STATE GUARANTEES OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE CONDITIONS OF FUNCTIONING OF THE VIRTUAL ASSETS MARKET IN UKRAINE

Статтю присвячено визначенню ролі держави у регулювання обігу віртуальних активів, як складових системи корпоративного управління. Наведено визначення основних термінів, що використовуються при проведенні операцій з віртуальними активами. Розглянуто доцільність легалізації обігу віртуальних активів та досліджено сучасний стан використання криптовалюти у світі та в Україні. Проаналізована практика використання електронних активів суб’єктами господарювання, а саме: при формуванні статутного капіталу товариств. Визначені проблеми, які заважають повноцінному функціонуванню та подальшому розвитку ринку віртуальних активів, сучасний стан законодавчого регулювання використання віртуальних активів, а також забезпечення захисту інвесторів при здійсненні інвестицій на ринку віртуальних активів. Таким чином, в статті доведена необхідність законодавчого закріплення та державного регулювання операцій з криптовалютою.[||]The article is devoted to defining the role of the state in regulating the circulation of virtual assets as components of the corporate governance system. It is determined that due to the fact that the current development of technologies and markets in Ukraine and the world has resulted in the creation of new objects of civil rights, which exist exclusively in digital (intangible) form, are actually in civil circulation and significantly affect on socio-economic relations, forming a special and new market, a necessary element of the new modern economic paradigm of any state is a developed market of virtual assets. It was found that in Ukraine such a market is in fact already formed and has existed for about five years, but is completely outside the legal field of the state. In addition, the practice of using e-currency by business entities is already being established, namely: in the formation of the authorized capital of companies and in payments for goods and services. That is why there is a need for the state to protect Ukrainian investors when investing in the market of virtual assets. As a result, the study in the field of state regulation of such relations is updated, given that the priority of the corporate governance system is to protect the rights of investors. In this regard, the article defines the main terms used in transactions with virtual assets. The expediency of legalization of virtual assets circulation is considered and the current state of cryptocurrency use in the world and in Ukraine is studied. The practice of using electronic assets by business entities is analyzed, namely: in the formation of the authorized capital of companies. Definitely problems that hinder the full functioning and further development of the market of virtual assets, the current state of legislative regulation of the use of virtual assets, as well as ensuring the protection of investors in investing in the market of virtual assets. Therefore, for the proper functioning and further development of the virtual assets market it is necessary to create state guarantees in the form of organizational and legal foundations for the functioning of such a market, as well as to determine the conditions of virtual capital participation in corporate governance taking into account global trends. Thus, the article proves the need for legislative consolidation and state regulation of cryptocurrency transactions.

А. Р. Дубк. е. н., доцент, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»Н. Є. Дубк. держ. упр., декан, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ І ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИКЛИКІВ РИНКУ ПРАЦІ

A. DubPhD in Economics, Associate Professor, Senior Researcher, State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»N. DubPhD in Public Administration, Dean of the Department, Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy

AREAS OF SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF CURRENT AND FUTURE CHALLENGES OF THE LABOUR MARKET

Проведено аналіз стану ринку праці у Львівській області. Виявлено, що одним із чинників дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили в регіоні є невідповідність між професійно-кваліфікаційним рівнем безробітних та запитами роботодавців. Встановлено, що однією з причин нестачі працівників робітничих професій на регіональному ринку праці є прогалини у функціонуванні закладів професійно-технічної освіти. Висвітлено тренди трансформації професій у середньо- та довгостроковій перспективі та роль професійно-технічної освіти у формуванні конкурентоспроможних працівників. Висвітлено напрями розвитку професійно-технічної освіти у Львівській області. Зроблено акцент на необхідності розвитку професійно-технічної освіти з використанням дуальної форми освіти. Обґрунтовано доцільність надання на регіональному рівні підтримки роботодавців, які братимуть участь в дуальній освіті. Запропоновано першочергово підтримувати розвиток професійно-технічної освіти за напрямами, які відповідають смарт-спеціалізації регіону.[||]Improving the functioning of vocational education institutions is one of the priorities for the education system in Ukraine in the medium term. Finding ways to support the development of vocational education in the region is the purpose of our study. In this regard, we analysed the current state of the labour market at the regional level for the demand for technical workers. One of the factors of imbalance between labour supply and demand in the region is the mismatch between the professional qualification level of the unemployed and the employers' needs. The results of the analysis of the situation on the regional labour market indicate this. Gaps in the functioning of vocational education institutions are one of the reasons for the shortage of workers in the regional labour market. The outdated material and technical base of vocational education institutions, the lack of training programs that would meet the demands of employers, the fictitious passage of students of industrial practice, underdeveloped platforms (hubs) of the interaction of stakeholders of vocational education, the stereotype about the low prestige of vocational education, etc. are the signs of the imperfection of vocational education. We considered the trends of transformation of professions in the medium and long term and the role of vocational education in provision employees' competitiveness. Employers point out that modern workers must have not only professional skills. They also must be able to learn quickly, improve their professional skills and have soft skills. We analysed the directions of development of vocational education in the medium term in strategic and programmatic documents of national and regional levels. We emphasized the need to develop vocational education using a dual form of education. In this key, the formation of supervisory boards of vocational education institutions is important for their development following the requirements of the labour market. In our opinion, it is expedient to provide support at the regional level to employers who will participate in dual education. Evidence of low employers' interest in dual education confirms our thesis. We propose to primarily support the development of vocational education in the areas of smart specialization of the region.

Р. І. Пашовк. філос. н., старший викладач кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»Д. О. Коханслухач магістратури кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У ПРАКТИКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

R. PashovPhD in Philosophy, Senior Lecturer of the Department of Management Theory and Practice, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”D. KokhanMaster\'s student of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

INTRODUCTION OF E-GOVERNMENT IN THE PRACTICE OF FUNCTIONING OF ADMINISTRATIVE SERVICE CENTERS IN UKRAINE

У статті розглянуто процеси упровадження електронного урядування у процес функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні за допомогою проведення бенчмаркінгу. Досліджено кращі іноземні практики функціонування системи надання адміністративних в контексті впровадження електронного урядування та виокремлено кращі українські практики функціонування центрів надання адміністративних послуг. У ході дослідження було виокремлено основні особливості іноземних кращих практик, методи впровадження електронного урядування у систему надання адміністративних послуг та загальні процеси функціонування системи. Варто зазначити, що отримані дані були співставленні з результатами дослідження українських кращих практик, в ході чого було виокремлено майбутні перспективи покращення функціонування системи центрів надання адміністративних послуг України в контексті адміністративної реформи та процесу цифровізації. Доведено необхідність інтегрування процесів адміністративної реформи та процесом впровадження інструментів електронного урядування у процеси надання адміністративних послуг.[||]The introduction of the concept of a service state and the gradual improvement of state processes, which are also reflected in the form of foam concepts, namely Good Governance, New Public Administration actively influence the modification and even reengineering of state structures and processes. Continuous improvement is a characteristic of today's times and the activities of states in relation to their citizens. Ukraine is also in the process of active transformation and this can be traced to the number of pilot government projects, reforms and other processes. One example of reform is administrative reform. This reform has changed the territorial structure of cities and their accountability. The reform affected many different areas, one of which was the system of providing administrative services to the population. At the same time, the adoption and implementation of the concept of e-government development has also made adjustments to the service delivery process.
The article considers the processes of introduction of e-government in the process of functioning of administrative service centers in Ukraine with the help of benchmarking. The best foreign practices of functioning of administrative system in the context of introduction of e-government are investigated. At the same time, the best Ukrainian practices of functioning of administrative service centers are singled out and their novelty is described. The study highlights the main features of the best foreign experience of countries such as Portugal, Canada and the Netherlands. Different methods of implementing e-government in the system of administrative services and general data processes of the system are also studied. It should be noted that the obtained data were compared with the results of the study of best Ukrainian experience, which highlighted future prospects for improving the functioning of the system of administrative service centers in Ukraine in the context of administrative reform and digitalization. This article proves the need to integrate the processes of administrative reform and the process of implementing e-government tools in the process of providing administrative services based on foreign experience.

А. Ю. Геворкянк. е. н., доцент, в.о. директора, Український державний науково-дослідний інституту "Ресурс"

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. GevorkyanPhD in Economics, Associate Professor, Acting Director, Ukrainian State Research Institute «Resource»

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE REGIONS IN THE CONTEXT OF ENSURING THE INFORMATION SECURITY OF UKRAINE

У статті обґрунтовано актуальність інтегральної оцінки рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у регіонах, результати якої є відправною точкою розробки стратегії інформаційної безпеки України. Аналіз останніх досліджень підтверджує відсутність загальновизнаного підходу до інтегральної оцінки розвитку ІКТ на регіональному рівні. Мета дослідження полягає в розробці методичного підходу до інтегральної оцінки рівня розвитку ІКТ в регіонах України з використанням методу багатомірного статистичного аналізу. Методичній підхід ґрунтується на сукупності принципів, функціях аналізу, координації, організації, мотивації, контролю, а також на науково-методичному, інформаційно-організаційному, нормативно-правовому і ресурсному забезпеченні.
Перший етап передбачає розробку критеріїв відбору показників, які характеризують розвиток ІКТ; формування системи безрозмірних індикаторів; використання методу головних компонент для побудови економіко-математичної моделі інтегрального Індексу розвитку ІКТ. Запропоновано формувати інтегральний індекс як лінійну комбінацію чотирьох групових індикаторів, які характеризують «Доступ до ІКТ», «Використання ІКТ», «Послуги у сфері ІКТ», «Е-державні послуги».
На другому етапі на основі моделі необхідно створити та протестувати програмний модуль, який дозволяє оцінювати рівень розвитку ІКТ у регіонах країни. На третьому етапі необхідно організувати процес безперервного моніторингу рівня розвитку ІКТ, за результатами якого розробляються рекомендації та планові заходи спрямовані на інтенсивного розвиток цифрових технологій. Також, необхідно постійно вдосконалювати систему первинних показників з метою забезпечення адаптації показників до міжнародних моделей розрахунку інтегральних Індексів цифрової трансформації.
Результати розрахунку Індексу розвитку ІКТ дозволив отримати рейтинг регіонів України за 2020 г. Встановлено, що 10 областей України відрізняє незадовільний рівень розвитку ІКТ. Отримані результати дозволяють спрогнозувати тенденції регіонального розвитку інформаційного суспільства при розробці стратегій державної безпеки країни.[||]The article substantiates the relevance of an integrated assessment of the development of information and communication technologies (ICT) in the regions, the results of which are the starting point for the development of an information security strategy for Ukraine. Analysis of recent studies confirms the lack of a generally accepted approach to the integrated assessment of ICT development at the regional level. The purpose of the study is to develop a methodological approach for the integrated assessment of the level of ICT development in the regions of Ukraine using multivariate statistical analysis.
The methodological approach is based on a set of principles, functions of analysis, coordination, organization, motivation, control, as well as on scientific and methodological, informational and organizational, regulatory and resource support.
The first stage involves the development of criteria for the selection of indicators characterizing the development of ICT; formation of a system of dimensionless indicators; the use of the principal components method for constructing an economic and mathematical model of the integrated ICT Development Index. It is proposed to form an integral index as a linear combination of four group indicators characterizing "Access to ICT", "Use of ICT", "Services in the field of ICT", "E-government services".
At the second stage, based on the model, it is necessary to create and test a software module that allows assessing the level of ICT development in the regions of the country. At the third stage, it is necessary to organize a process of continuous monitoring of the development of ICT, based on the results of which recommendations and planned activities aimed at the intensive development of digital technologies are developed. It is also necessary to constantly improve the system of primary indicators in order to ensure the adaptation of indicators to international models for calculating integral indices of digital transformation.
The results of the calculation of the ICT Development Index made it possible to obtain a rating of the regions of Ukraine for 2020. It was found that 10 regions of Ukraine are distinguished by an unsatisfactory level of ICT development. The results obtained make it possible to predict trends in the regional development of the information society when developing strategies for the state security of the country.

В. В. Корольковк. е. н., доцент, декан факультету економіки та управління,Національний університет “Запорізька політехніка”О. Ю. Ткачукк.с.-г.н., доцент кафедри менеджменту,Національний університет “Запорізька політехніка”В. В. Татоянмагістрант, Національний університет “Запорізька політехніка”

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

V. KorolkovPhD in Economics, Associate Professor,Dean of the Department of Economics and Management,National University “Zaporizhzhia Polytechnic”O. TkachukPhD in Agricultural Sciences,Associate Professor of the Department of Management, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”V. TatoianMaster\'s student, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORGANIZATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM IN THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

У статті розглядаються питання впровадження системи управління закупівлям в об’єднаних територіальних громадах. Визначаються основні інституційні засади проєкту децентралізації влади шляхом створення і забезпечення функціонування об’єднаних територіальних громад. Проводиться аналіз процесів формування бюджету об’єднаної територіальної громади і напрямів його використання. Визначається що процес проведення закупівель за кошти бюджету об’єднаної територіальної громади має регламентуватися організаційно-розпорядчими документами та відповідними положеннями про уповноважену особу і тендерний комітет. Розглядаються основні питання організації та управління процесом закупівель в об’єднаній територіальній громаді. Наводиться інформація про використання існуючих електронних майданчиків і електрону систему Prozorro. Конкретизуються функції системи управління і надаються пропозиції їх формалізації.
Розглядається організаційна функція, планова функція, функція обліку, контролю, аналізу і мотиваційна функція. Особливу увагу приділяється необхідності організації моніторингу та аудиту при реалізації функцій контролю та аналізу проведення закупівель.[||]The article considers the implementation of the procurement management system in the united territorial communities. The basic institutional principles of the decentralization power project by creation and maintenance of the united territorial communities functioning are defined. The processes analysis of the united territorial community budget formation and directions of its use is carried out. It is determined that organizational and administrative documents and the relevant provisions on the authorized person and the tender committee should regulate the procurement process at the expense of the united territorial community budget. The main issues of the procurement process organization and management in the united territorial community are considered. Information on the use of existing electronic platforms and the Prozorro electronic system is provided. The functions of the management system are specified and proposals for their formalization are provided.
It is proposed to build the United Territorial Community procurement process management system in accordance with the theory of the management system formation, which provides for the implementation of organizational function, planning function, accounting, control, analysis and motivation. The organizational function, the planned function, the function of accounting, control, analysis and motivational function are considered.
The organizational function of the procurement management system should determine the relationship of procurement participants, their rights and responsibilities. Important components of the management process organizational function are the availability of organizational and administrative documents on the formation of the tender committee, its number, and the distribution of responsibilities among the tender committee members, as well as the appointment of authorized persons working on a permanent basis. The organization should develop regulations on the tender committee and the authorized person and the procedure for establishing a working group to consider tender proposals. All decisions of the tender committee and authorized persons are recorded in the relevant protocols.
The planned function of the system should include the formation of an annual procurement plan. Such a plan must be drawn up before the beginning of each new financial year. The procurement plan determines the range and volume of procurement.
Particular attention is paid to need the monitor and audit of implementation procurement in the performance of control function and analysis function.

О. А. Менськак. ю. н., головний консультант відділу організаційного забезпечення діяльності Першого заступника Голови Верховної Ради України Апарату Верховної Ради України

ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

O. MenskaPhD in Law, Chief Consultant of the Department for Organizational Support of the First Deputy Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, Staff of the Verkhovna Rada of Ukraine

INSTITUTE OF PUBLIC INSPECTORS IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION AS AN TOOL OF PUBLIC CONTROL IN UKRAINE

Авторка статті здійснила аналіз стану правового регулювання залучення громадськості до сфери охорони культурної спадщини, зокрема, розглянуто інститут громадських інспекторів як інструмент громадського контролю у сфері охорони культурної спадщини в Україні. На переконання авторки, існує нагальна потреба законодавчого врегулювання правової діяльності громадськості у сфері охорони культурної спадщини, через інститут громадських інспекторів, і цю потребу спроможна забезпечити відповідна норма у профільному законі. Проголошуючи цю тезу як основоположну засаду, авторка вважає, що сфера охорони культурної спадщини потребує такого інституту як громадські інспектори і його впровадження в Україні є на часі.
Законодавча фрагментарність та невизначеність питань з поточної теми, криє в собі значно глибші нюанси, аніж ті, про які авторка зазначила, і тому описувана проблема повинна стати імпульсом для подальших наукових розвідок, а глибина перспективи для подальших наукових пошуків із означеної теми однозначно демонструє широке поле для цього.[||]The author of the article analyzed the state of legal regulation of public involvement in the protection of cultural heritage, in particular, the institution of public inspectors was considered as an instrument of public control in the field of protection of cultural heritage in Ukraine. According to the author, there is an urgent need for legislative regulation of the legal activities of the public in the field of cultural heritage protection, in particular through the institution of public inspectors, and this need can be provided by the corresponding norm in the relevant law. Proclaiming this thesis as fundamental, the author believes that the sphere of cultural heritage protection needs such an institution as public inspectors and its implementation in Ukraine is urgent.
The relevance of the chosen topic is explained by the fact that control in the field of cultural heritage protection has a sufficiently large number of mechanisms and forms to ensure the safety of cultural heritage objects for future generations, in particular, one of such forms is public control. Recently, the interest of the scientific community has increased in the topic we have formulated, that aspect of it that concerns the role of public control over socially important processes in the state, including those related to the preservation of the national cultural heritage.
The study of the issues of preserving the national cultural heritage from the standpoint of public administration science aims to focus on the study of the implementation of the institution of public inspectors in the field of cultural heritage protection as an instrument of public control.
The basis for the analysis were the texts of regulations, including those that have expired, the current and the provisions of the submitted draft laws, which contain a number of effective proposals. This was necessary in order to trace in retrospect the process of formation and development of the issues identified in the topic.
Legislative fragmentation and uncertainty of issues on the current topic conceals deeper nuances than those mentioned by the author, and therefore the described problem should become an impetus for further scientific research, and the depth of prospects for further scientific research on this topic clearly demonstrates a wide field for this.

А. В. Леськ. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університетА. В. Ращенкок. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування,Поліський національний університет, Житомир, УкраїнаЮ. М. Тарасенкомагістр, Поліський національний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

A. LesPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Environmental Safety and Natural Resources Management, Polissya National University, Zhytomyr, UkraineA. RashchenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Natural Resources Management, Polissya National University, Zhytomyr, UkraineIu. TarasenkoMaster\'s student, Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

STATE POLICY OF QUALITY ASSURANCE OF CARDIOLOGICAL HIGHLY SPECIALIZED MEDICAL CARE

У статті проведено аналіз державної політики забезпечення якості надання кардіологічної високоспеціалізованої медичної допомоги. Наведено позитивний досвід Сполучених Штатів Америки щодо результатів (покращення клінічних показників) запровадження бюджетних програм у сфері охорони здоров’я. Згруповано бюджетні програми Міністерства охорони здоров’я України у чотири основні групи (організація і підготовка кадрів у сфері охорони здоров’я; реконструкція корпусів та капітальне будівництво; надання медичної допомоги населенню; протиепідеміологічні заходи) та виділено ті, що містять напрями щодо надання висококваліфікованої кардіологічної допомоги. Наведено структуру обсягів фінансування бюджетних програм за напрямами реалізації у сфері охорони здоров’я у 2021 р. Систематизовано основні методи забезпечення якості медичних послуг. Наведено окремі показники клінічної ефективності у роботі Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова.[||]The article analyzes the state policy of quality assurance of cardiac highly specialized medical care. According to the World Health Organization, cardiovascular disease is the leading cause of death in the world. Every year, 17.9 million people die from this problem in the world. An important element of health care is to provide a scientifically sound model of management of the process of providing highly qualified cardiac care. One of the instruments of the state policy in the field of health care is the mechanism of realization of the corresponding budgetary programs. The positive experience of the United States of America on the results (improvement of clinical indicators) of the implementation of budget programs in the field of health care is presented. The budget programs of the Ministry of Health of Ukraine are grouped into four main groups (organization and training in the field of health care; reconstruction of buildings and capital construction; provision of medical care to the population; anti-epidemiological measures) and those that contain areas for providing highly qualified cardiology assistance are highlighted. The goals of the state health policy aimed at the above programs are to create an accessible and capable network of specialized health care facilities for the provision of quality medical services, as well as the rapid recovery of patients. The ultimate goal of health programs is to achieve the desired health outcomes and improve the quality of life of the population. Based on the above, it is obvious that quality measurement is mandatory. In the process of organizing the quality control of medical services, it is proposed to divide the tools into external (those performed by a third party) and internal (tools used by the company's staff). The structure of volumes of financing of budgetary programs on directions of realization in the field of public health services in 2021 is resulted. The basic methods of maintenance of quality of medical services are systematized. Some indicators of clinical efficiency in the work of the National Institute of Cardiovascular Surgery named after MM Amosov are given.

Ю. А. Дзюбастудентка 2-го курсу магістратури, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ УКРАЇНА-ЄС НА ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ РІВНІ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Yu. Dziuba2nd year master’s student, Educational and Scientific Institute of Public Management and Public Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

UKRAINE-EU POLICY DIALOGUE AT THE PARLIAMENTARY LEVEL: FEATURES OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT

В статті, в першу чергу, консолідовано усі аспекти політичного діалогу України - ЄС саме в парламентському вимірі, проаналізовано і виокремлено різні формати такого політичного діалогу в рамках парламентів України та ЄС. В статті виокремлено суб’єктів політичного діалогу на парламентському рівні з Європейським Союзом, а також розкрито особливості організаційних засад забезпечення кожного з форматів політичного діалогу на рівні Європейського парламенту та Верховної Ради України. Запропоновано пріоритетні напрями з удосконалення як внутрішнього (організаційного), так і зовнішнього аспектів такого діалогу. У статті також віднайшли свій розвиток базові концепти, зокрема «парламент», «представницька функція парламенту» саме в контексті парламентського діалогу, а також було сформульовано взаємозв’язок представницької функції парламенту з принципами формування міжпарламентських делегацій.[||]The article, first of all, consolidates all aspects of the political dialogue between Ukraine and the EU in the parliamentary dimension, analyses and identifies various formats of such political dialogue within the parliaments of Ukraine and the EU. The article identifies the subjects of political dialogue at the parliamentary level with the European Union, as well as reveals the features of the organizational framework for each format of political dialogue at the level of the European Parliament and the Verkhovna Rada of Ukraine. Specific conclusions and proposals were also made to improve both the internal (organizational) and external aspects of such a dialogue. Separately, the article improved and developed the basic concepts of "parliament", "representative function of parliament" in the context of parliamentary dialogue, formulated the relationship of the representative function of parliament with the principles of interparliamentary delegations. Parliamentary political dialogue plays an important role in the process of European integration. Parliamentary dialogue takes various forms. The Parliamentary Committee of the Association is a forum for members of the Verkhovna Rada of Ukraine and the European Parliament to hold meetings and exchange views. The authority given to the Parliamentary Committee of the Association to make recommendations to the Council of the Association – the main body for control and monitoring of the application and implementation of the Agreement testifies to the importance of this body. The paper also provides an overview of recent developments in the work of the Bureau of the Parliamentary Committee of the Association. Although the COVID-19 pandemic affected the intensity of the work, important policy statements and recommendations were adopted at a remote meeting of the Parliamentary Committee of the EU-Ukraine Association. The results and conclusions presented in this article can be used in the activities of executive bodies in Ukraine, in particular in the work of the expert group on political dialogue and in the process of implementing the Ukraine’ strategic course for EU membership.

К. С. Голєусоваслухач магістратури кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. ШупикаВ. В. Коцурд. і. н., доцент, в.о. ректора, Університет Григорія Сковороди в ПереяславіО. Г. Завадазавідувач навчальним кабінетом кафедри ракетних військ факультету ракетних військ і артилерії,Національна академія сухопутних військ імені Петра

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

K. HolieusovaMaster's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, UkraineV. KotsurDoctor of Historical Sciences, Associate Professor,Acting Rector, Hryhorii Skovoroda University in PereiaslavO. ZavadaMаstеr\'s dеgrее of Public Administration,Chief of theDepartment of Rocket Forces of the Department of Forces andArtillery of Petro Sahaidachny, National Academy of Ground Forces

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF CIVIL SERVICE PROFESSIONALIZATION

В статті розглянуто механізм державного регулювання професіоналізації державної служби. Ефективність державного регулювання економіки та політики залежить не тільки від залученості та готовності державних службовців виконувати свої обов’язки, але й від їх професіоналізму, що забезпечується, в першу чергу, відпрацьованим механізмом їх підготовки. В структурі системи державного регулювання якість державного управління забезпечує кадрова політика. Адже жодні найкращим чином облаштовані інститути влади та управління, як і найкращі закони не забезпечать якість державного управління, не зроблять його ефективним, якщо не буде підготовлених кадрів, які здатні правильно та своєчасно використовувати нормативно-правові установки, досягнення науки в практичній функціонально-управлінській діяльності. Важливим чинником, що обумовлює актуальність розробки теоретико-методологічних основ кадрової політики є необхідність подолання характерної для теперішнього часу певної методологічної дезорієнтації у суспільній свідомості щодо її необхідності.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації знаходять істотне положення в структурі державної служби. Доведено, що для успішної реалізації державних стратегій соціально-економічного розвитку країни необхідний компактний, професійний, висококваліфікований кадровий склад державної служби, здатний швидко та ефективно діяти в нестабільних сучасних умовах. Від професійних якостей державних службовців безпосередньо залежить якість державного управління в Україні. Встановлено, що під професіоналізацією розуміються завдання, функції та результати державної служби та кадрової політики, а також обов’язки державного службовця, що встановлені законодавством. Визначено, що регулювання професіоналізації державної служби – це перш за все прерогатива держави, та представляє собою один з ключових напрямів державного управління. Розроблено комплексний механізм державного регулювання професіоналізації державної служби та визначено напрями підвищення професіоналізації державної служби.[||]The article considers the mechanism of state regulation of professionalization of the civil service. The effectiveness of state regulation of the economy and politics depends not only on the involvement and willingness of civil servants to perform their duties, but also on their professionalism, which is ensured, first of all, by a well-established mechanism for their training. In the structure of the system of state regulation, the quality of public administration is ensured by personnel policy. After all, no well-equipped institutions of power and management, as well as the best laws will ensure the quality of public administration, will not make it effective, if there are no trained personnel who are able to properly and timely use regulations, scientific achievements in practical functional management. . An important factor that determines the relevance of the development of theoretical and methodological foundations of personnel policy is the need to overcome the current characteristic of a certain methodological disorientation in the public consciousness about its necessity.
Training, retraining and advanced training find a significant position in the structure of the civil service. It is proved that for the successful implementation of state strategies of socio-economic development of the country requires a compact, professional, highly qualified staff of the civil service, able to act quickly and efficiently in unstable modern conditions. The quality of public administration in Ukraine directly depends on the professional qualities of civil servants. It has been established that professionalization means the tasks, functions and results of the civil service and personnel policy, as well as the responsibilities of a civil servant established by law. It is determined that the regulation of professionalization of the civil service is primarily the prerogative of the state, and is one of the key areas of public administration. The complex mechanism of the state regulation of professionalization of civil service is developed and the directions of increase of professionalization of civil service are defined.

ТОВ "ДКС Центр"