Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 11, 2015

К. В. Мануіловак. і. н., докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Одеського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ ЯК СКЛАДОВИЙ ЧИННИК ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

C. V. ManuilovaPhD in history, doctoral candidate in public administration and local self-governance Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa

DIRECT DEMOCRACY AS AN INTEGRAL FACTOR OF DECENTRALIZED PUBLIC POWER

У статті зазначено, що дієве функціонування органів публічної влади тісно пов'язано зі становленням інституту прямої демократії. Підкреслено, що пряма демократія має спільні риси з децентралізацією публічної влади. Зокрема, це право громадян: безпосередньо управляти державою та контролювати владу; звертатись до власного уряду через різноманітні громадянські інститути; нести пряму відповідальність за прийняття та виконання власних рішень. Зауважено, що в сучасній Україні інститут прямої демократії має низький рівень впливу на політичні процеси в країні. Визначено, що інститути прямої демократії найбільш ефективно та систематично функціонують при функціонуванні децентралізованої публічної влади. Виходячи з цього, актуальним є характеристика особливостей становлення та функціонування різноманітних форм та інститутів безпосередньої демократії в країнах з високим індексом децентралізації.
 
The article states that the effective functioning of the public authorities is closely linked with the development of the institute of direct democracy. It was stressed that direct democracy has common features with the decentralization of public power. In particular, the right of citizens, directly manage and control the power state; contact their own government through various civil institutions; bears direct responsibility for the adoption and implementation of their own decisions. Notice that in modern Ukraine institute direct democracy has a low impact on the political process in the country. Determined, that institutions of direct democracy more effectively and systematically operate in the functioning of decentralized public authorities. Accordingly, the topical characteristic features of formation and functioning of various forms and institutions of direct democracy in countries with a high index of decentralization.

Н. П. Рябоконьк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ: СОЦІАЛЬНИЙ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ АСПЕКТ

N. P. RiabokonAssistant professor of economics and public administration Cherkasy State Technological University

CONCEPTUAL BASES OF THE COST OF PROJECT FORMATION: SOCIAL AND COMMERCIAL ASPECTS

У статті проаналізовано різні підходи до визначення сутності поняття «вартість проекту», доведена багатоаспектність даної економічної категорії, наведені визначення вартості проектів з різних точок зору. Виділені окремі компоненти вартості проекту, які за авторським підходом вважаються найбільш суттєвими. Досліджені окремі оціночні показники, що застосовуються для оцінки вартості проекту. Визначені і особливості суспільної та комерційної ефективності проектів.
 
The article analyzes different approaches to defining the essence of the concept of "project cost", proved multidimensional nature of this economic category, are determining the cost of projects from different perspectives. The selected individual components of the project cost that the author's approach is considered the most significant. Researched individual appraisals used to assess the cost of the project. Discovered peculiarities of public and commercial efficiency projects.

О. О. Скориккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

A. A. SkorikPhD, Associate Professor of economics and public administration Cherkasy State Technological University

NATURE AND COMPONENTS OF SCIENTIFIC - TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF THE STATE

У статті розглядаються різні підходи до визначення сутності поняття «науково-технологічний потенціал», наводиться авторське трактування зазначеної економічної категорії. Визначені характеристики науково-технологічного потенціалу як основи інноваційної системи держави, встановлені форми взаємодії інноваційних суб΄єктів. Наведене авторське трактування класифікації складових елементів науково-технологічного потенціалу держави.

The article considers different approaches to defining the essence of the concept of "scientific-technological potential" the author provides interpretation of the said economic category. The characteristics of scientific and technological potential as the basis of state innovation system established innovative forms of cooperation between subjects. The above author's interpretation of the classification of the constituent elements of scientific-technological potential.

Т. В. Зaпорожецькaндидaт філоcофcьких нaук, доцент кaфедри cуcпільних нaук, Універcитет економіки тa прaвa „КРОК”

ЕКОНОМІЧНА ЕЛІТА У ПОЛІТИЧНОМУ ПОЛІ УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Tetiana ZaporozhetsPhD in Philisophy, Docent at Social Science Department, University of Economic and Law“KROK”

THE ECONOMIC ELITE IN THE POLITICAL SPHERE OF UKRAINE. THE PROBLEMS AND THE FINDINGS

У статті розглядаються питання про функціонування сили економічної еліти в «політичному полі» України. Зроблена спроба виявити моделі політичної участі української економічної еліти, поширені форми її впливу та позиціонування в політичному процесі України.
Характерною рисою українських бізнесменів (економічних акторів) є їхня участь у політиці. Однак мотиви політичної поведінки у різних представників бізнесу не є однаковими. Зіставлення моделей політичної поведінки свідчить про те, що у різних представників підприємництва є свій поріг залучення до політичної діяльності. Здатність до політичної мобілізації значної частини підприємницького корпусу засвідчує наявність у підприємницькому середовищі значних резервів політичної дії.
У середовищі підприємництва немає єдиних політичних інтересів; формуються групи, які відрізняються за своїми політичними орієнтирами, ступенем взаємодії з політичними інституціями, формами і методами політичного тиску.
Становлення цієї елітної групи продовжується, її вирізняє значна внутрішньогрупова диверсифікація ціннісних орієнтацій та установок. Перманентний розкол усередині української економічної еліти веде до формування в ній різних груп, які відстоюють рiзнi варіанти соціальних змін.
Важливим є прогнозування пріоритетних напрямів політичної активності з боку різних груп підприємців у короткотривалій перспективі, а також вироблення рекомендацій, спрямованих на піднесення ефективності зворотного впливу державних структур на бізнес. Такий вплив є необхідним для консолідації соціальної бази і знаходження розумних політичних компромісів, які забезпечують поступальний хід реформаторських процесів.
 
The article is devoted to the problem of economic elite power function in «political field» of Ukraine. An attempt is undertaken to detect models of political participation of Ukrainian economic elite, common forms of influence and positioning in the political process of Ukraine.
The participation of Ukrainian businessmen (economic actors) in politics is their characteristic feature. However, the motives of political behavior in different business representatives are not the same. Comparison of models of political behavior indicates that different members of your business are the threshold involvement in political activitiesThe ability to mobilize a large part of the political body certifies presence of significant reserves political action in the business environment.
There no common political interests in a businesses environment; groups that differ in their political orientations, the degree of interaction with political institutions, forms and methods of political pressure are forming.
The formation of this elite group continues and it characterized by significant intragroup values orientations and attitudes. The permanent split within Ukrainian economic elite leads to the formation of different groups in it, defending various social changes.
It is important to forecasting priorities of political activity on the part of different groups of entrepreneurs in the short term, and to develop recommendations aimed at raising the efficiency of the reverse effect state structures in business. Such influence is necessary for consolidation of the social base and of a reasonable political compromise that ensure the progressive course of reform processes.

О. Ю. Лебідьк. фіз.-мат. н., доцент кафедри вищої математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

О. U. Lebid'Ph.D., Associate Professor, Department of Mathematics and Computer Science, University of Customs and Finance

SOME ASPECTS OF COGNITIVE MODELING IN PUBLIC ADMINISTRATION

Наведено теоретико-методологічні аспекти когнітивного моделювання процесів, що спостерігаються в державному управлінні. При описанні основних етапів побудови когнітивних моделей (когнітивних карт) розкрито деякі аспекти застосування математичного апарату. Зазначено деякі проблемні моменти процесу когнітивного моделювання процесів, що спостерігаються при державному управлінні. Розглянуто основні можливості програмних засобів, що використовують когнітивний аналіз. Обґрунтовано доцільність використання когнітивних технологій при прийнятті державно-управлінських рішень.
 
We present theoretical and methodological aspects of cognitive modeling observed in public administration. In the description of the main stages of the construction of cognitive models (cognitive maps) disclosed some aspects of mathematics. Indicated some problematic aspects of cognitive modeling observed in public administration. The main capabilities of software that use cognitive analysis. The expediency of the use of cognitive techniques in making public-management decisions.

М. В. Андріуцаголовний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку НАДУ, м. Київ

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

M. V. Andriutsasenior consultant SVRU Ukraine, postgraduate student of the Department of State Policy and Social Development of the NAPA

APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF PUBLIC POLICY IN UKRAINE AND ITS INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT

У статті проаналізовано підходи до вироблення державної політики в Україні та його інформаційно-аналітичного забезпечення на прикладі формування системи посадових окладів в державному управлінні. На основі дослідження положень прийнятих нормативно-правових актів проведений порівняльний аналіз їх положень, здійснено узагальнення, визначено тенденції розвитку відповідної державної політики та чинники, які призводять до існуючого стану, запропоновано шляхи вирішення проблеми.
 
The article analyzes approaches to policy making in Ukraine and its information and analytical support to the example of the formation of the salary system in the public administration. Based on a study of the provisions adopted regulations comparative analysis of provisions made generalizations identified trends relevant government policy and the factors that lead to the current situation, the ways of solving problems.

Т. М. Барановськамагістр державного управління, здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ при Президентові України, перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області, м. Харків

ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

T. M. BaranovskaMaster of Public Administration, Competitor for scientific degree of Regional Administration and Local self-government Department of KRI NAPA, First deputy chief of Main territorial department of justice in Kharkiv region, the city of Kharkiv

THE FUNCTIONS OF A MODERN STATE IN THE SPHERE OF LOCAL GOVERNMENT

Стаття базується на визначенні функцій держави, яка здійснюється комплексне вивчення основних напрямів і видів діяльності держави у сфері місцевого самоврядування. Пропонується з точки зору функції держави у сфері місцевого самоврядування виділити їх наступні основні форми: 1) здійснення державно-правового регулювання; 2) формування і реалізація державної політики у сфері місцевого самоврядування; 3) державна підтримка місцевого самоврядування; 4) державний захист і гарантування місцевого самоврядування; 5) здійснення державного контролю і нагляду за дотриманням законності в діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування; 6) установлення відповідальності органів і виборних посадових осіб місцевого самоврядування, включаючи припинення їх повноважень. Фактичний стан розвитку місцевого самоврядування у державі є основним критерієм, який визначає сутність, зміст, обсяги впливу, форми та інші параметральні характеристики функцій держави у сфері місцевого самоврядування і розвитку територіальних громад.
 
The article is based on the definition of state functions carried out a comprehensive study of the main directions and activities of the state in local government. It is proposed in terms of state functions in local government allocate them following main forms: 1) implementation of state-legal regulation; 2) the formation and implementation of state policy in the sphere of local government; 3) state support for local government; 4) State protection and guarantee of local government; 5) state control and supervision over compliance with the law and in the work of local government officials; 6) establishing the accountability of elected officials and local governments, including the termination of their office. Actual development of local government in the state is the main criterion that determines the nature, content, scope of influence, shape and other characteristics parametrial state functions in local government and development.

Л. В. Бондарчукк. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. V. BondarchukPhD, assistant professor of management and administration, Vinnitsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

STUDY OF MECHANISMS ECONOMIC SECURITY ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION PROCESSES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Економічна безпека держави та регіону повинна підтримуватись як в межах країни, так і в європейському економічному середовищі. Підтримка економічної безпеки як регіону, так і держави в цілому, може бути реалізована за допомогою визначених критеріїв та показників, за якими необхідно здійснювати моніторинг реалізації стратегії економічної безпеки та її адаптації при реалізації тактичних управлінських рішень. Необхідність акцентувати увагу на питанні врахування впливу євроінтеграційних процесів, формування цільової стратегії економічної безпеки обумовили тему та мету подальших досліджень. Метою статті є розкриття сутності економічної безпеки та формування загального цільового стратегічного механізму її підтримки з врахуванням впливів євроінтеграційних процесів. Серед напрямів економічної безпеки відокремлюють такі: зовнішньоекономічна; науково-технічна; фінансова; соціальна; екологічна; виробнича; енергетична; демографічна; продовольча;кримінальна. В стратегії національної безпеки України визначені наступні загрози: слабкість внутрішнього ринку; низький технологічний рівень вітчизняної економіки; валютні та бюджетні ризики; низький рівень впровадження інноваційних проектів та технологій; велика частка іноземного капіталу в стратегічно важливих галузях національної економіки. Окремим питанням є інформаційна безпека, особливо в умовах активного розвитку електронного урядування. Під критерієм економічної безпеки, як правило, розуміють оцінку стану економіки з погляду гарантування такої безпеки, а саме: ресурсного потенціалу і можливостей його розвитку; рівня ефективності використання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів); конкурентоспроможності економіки; цілісності економічного простору; економічного суверенітету, незалежності; соціальної стабільності; регіональної автономії; рівня інноваційного розвитку. Активізація економічного розвитку місцевих центрів області й посилення їх ролі в соціально-економічному розвитку сусідніх територій можлива тільки на основі структурної перебудови економічної бази, за умови розвитку нових форм господарювання, залучення вітчизняного виробничого потенціалу та іноземних інвестицій. Виконані дослідження дозволяють визначити загальний механізм економічної безпеки в умовах активізації євроінтеграційних процесів, який передбачає стандартизацію індикаторів економічної безпеки, внесення змін в економічні показники Держкомстату та регіональних відділень, періодів оцінки індикаторів безпеки та внесення змін в цільові програми та плани стратегічного розвитку держави та регіонів за результатами моніторингу показників безпеки. Крім загальних показників безпеки, кожен регіон формує власні індикатори відповідно до ключових стратегічних особливостей розвитку та загроз економічної безпеки.
 
The economic security of the state and the region should be supported both within the country and in the European economic environment. Support for the economic security of both the region and state as a whole can be implemented using established criteria and indicators for monitoring implementation of the necessary economic security strategy and its adaptation when implementing tactical management decisions. The need to focus attention on account of the impact of European integration, formation strategies targeted economic security led to the theme and purpose of further research. The article is the disclosure of economic security and forming a common strategic target its support mechanism, taking into account effects of European integration processes. Among the areas of economic security separated the following: foreign trade; science and technology; financial; social; environmental; production; energy; population; Food, criminal. In the National Security Strategy of Ukraine, the following threats: the weakness of the internal market; low technological level of the national economy; monetary and budgetary risks; low level of innovation and technology; a large share of foreign capital in strategic sectors of the national economy. Another issue is information security, especially in active development of e-government. Under the criterion of economic security is generally understood assessment of the economy in terms of guaranteeing such security, namely, resource potential and opportunities for its development; efficient use of factors of production (labor, capital, natural resources); economic competitiveness; the integrity of economic space; Economic sovereignty and independence; social stability; regional autonomy; level of innovation. Enhancing local economic development centers in the region and strengthening their role in socio-economic development of neighboring areas is possible only through the restructuring of the economic base, subject to the development of new forms of management, involvement of domestic productive capacity and foreign investment. The investigations can determine the general mechanism of economic security in an intensification of European integration, which provides standardized indicators of economic security, changes in economic indicators of evaluation indicators security and changes in targeted programs and plans for the strategic development of the country and regions of the results monitoring of safety parameters. In addition to general safety indicators, each region generates its own indicators according to the characteristics of key strategic and economic security threats.

А. П. Миколаєцьздобувач Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

Anatoly Petrovich Mykolayetsapplicant Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

FEATURES AND MECHANISM OF CONTROL OF CUSTOMS IN UKRAINE FINANCIAL CONTROL

Здійснено аналіз відповідного термінологічного інструментарію, що стосується митного контролю в системі фінансового контролю України з метою уникнення неоднозначності тлумачення термінів. Розглянуто класифікацію митного контролю за видами, встановлено форми митного контролю, визначено його принципи та функціональне призначення, акцентовано увагу на особливостях механізму організації та проведення митного контролю. З’ясовано основні проблеми, які перешкоджають проведенню ефективного митного контролю в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення.
 
The analysis tools relevant terminology concerning customs system of financial control in Ukraine to avoid ambiguous interpretation of terms. Emphasized that customs may be understood as a specific activity of customs bodies of Ukraine aimed at implementing required by law tasks and functions to comply with legal and physical persons customs legislation of Ukraine, international agreements of Ukraine and other regulations.
Types of customs control are allocated according to criteria such classification, the chosen customs regime (customs mode of export, import, transit, temporary admission, etc.); the direction of movement of goods (customs controls on goods imported, exported and transported through Ukraine); Customs status of goods (customs Ukrainian and foreign goods); characteristics of goods (customs control of hand luggage, luggage, energy, currencies, etc.); type of vehicle (customs control of sea and river vessels, vehicles, rail vehicles, etc.); the nature of the cooperation of neighboring countries (unilateral, bilateral and joint customs control); the number of times the movement of goods and vehicles (single and multiple customs control); venue (in the area of customs control and temporary customs control zone); subject (customs control of goods and vehicles); form (actual and documentary); legal regime of customs control object (regular, special and simplified customs control).
Considered customs classification by type, established forms of customs control, defined its principles and functionality, attention is focused on the specifics of the Organization and customs control.
It is noted that the State Customs Audit can be understood as one of the measures possible warnings customs offenses, the use of which will enable Customs timely and adequately perform economic and regulatory, protective, fiscal and statistical information and customs policy functions, using existing staff facilities.
It was found the main problems that hinder effective customs control in Ukraine and the ways of their solution.

М. І. Баюкмагістр державного управління, директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

РУХ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

M. I. Bayukmaster of Public Administration, Director of Khmelnytsky Center for Retraining and Upgrading of Workers' Bodies State authorities, local self-government bodies, State enterprises, institutions and organizations, Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky city

PUBLIC MOVEMENT AND ACTIVITY OF INTELLIGENCE FOR PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS IN THE PERIOD OF UKRAINIAN STATE

У науковому дослідженні проаналізовано вагомість у національно-культурному відродженні України в період української революції просвітницького руху різних громадських організацій, об’єднань, товариств, політичних партій. Охарактеризована їх роль в українізації роботи культурно-освітніх закладів Української Народної Республіки, в протидії зовнішнім спробам зберегти серед населення традиції “російського світу”. Провідне місце в статті відведено організації діяльності “Просвіт”, визначено основні напрями їх культурно-освітньої роботи. Сформульовано роль просвітянських товариств у державотворчих процесах, звернуто увагу на різновекторність, національну політичну спрямованість діяльності політичних партій, об’єднань. Акцентовано увагу на постійних загрозах, що існували під час формування, утвердження української державності. У дослідженні висвітлено діяльність та значення видатних історичних постатей в пробудженні серед населення національної свідомості, поширення просвітянських національних ідей, консолідації українського народу. Підкреслено, що після поразки Української революції, політичні осередки, організації продовжували пропагувати прогресивні національні ідеї в країнах Європи. Вказано на своєчасну необхідність, вагомість у забезпеченість безпеки держави в сучасний період розвитку України, розвитку національної гуманітарної політики, консолідації дій інститутів державної влади, громадських, політичних організацій, патріотично налаштованих громадян України.
 
In the scientific research the importance of the national-cultural revival of Ukraine during the Ukrainian Revolution of the educational movement of various public organizations, associations, societies, political parties was analyzed. Their role in Ukrainianization of the work of the cultural and educational institutions of the Ukrainian People's Republic in their opposition to the external attempts to preserve the tradition of the Russian world among the population is described. The leading place in the article is dedicated to the organization “Prosvita”, identified the main directions of their cultural and educational work. The role of educational societies in state-building processes was formulated, attention was drawn to the multidisciplinarity, the national political orientation of the activities of political parties, associations. The attention is focused on the constant threats that existed during the formation and approval of Ukrainian statehood. The research highlights the activities and values of prominent historical figures in the awakening among the population of national consciousness, the spread of enlightenment national ideas, the consolidation of the Ukrainian people. It was emphasized that after the defeat of the Ukrainian Revolution, political parties, organizations continued to promote progressive national ideas in European countries. It is indicated on the timely need, the importance of ensuring the security of the state in the modern period of development of Ukraine, the development of the national humanitarian policy, consolidation of the actions of the institutions of state power, public, political organizations, patriotic citizens of Ukraine.

ТОВ "ДКС Центр"