Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 11, 2014

Я. Ф. Радишдоктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниО. М. Соколоваздобувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

НЕОЧІКУВАНІ ВОЄННІ ВИКЛИКИ МИРНОГО ЧАСУ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ)

Jaroslav F. RadyshPhD in Public Administration, Professor, National Academy of Public Administration at the President of UkraineOlga M. Sokolovacandidate for a degree, National Academy of Public Administration at President of Ukraine

UNEXPECTED MILITARY CHALLENGES OF THE PEACETIME (AS REGARD TO THE PROBLEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE HEALTHCARE SYSTEM OF UKRAINE)

У статті висвітлюється роль Міжнародного гуманітарного права як важливого інструменту регулювання діяльності медичного персоналу під час збройних конфліктів та досліджується можливість створення на базі санаторіїв “Авангард” і “Черче” Центрів медичної реабілітації українських військовослужбовців, які отримали вогнепальні поранення в умовах антитерористичної операції на Сході України.

The article highlights the role of the International humanitarian law as an important tool for regulating the activities of the medical personnel in armed conflicts and studies the possibility of the establishment at the premises of the sanatoria “Avangard” and “Cherche” Centers of the medical rehabilitation of the Ukrainian servicemen gunshot wounded under the conditions of the antiterrorist operation in eastern Ukraine.

Л. В. Гонюковад. держ. упр., доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Liliia V. Goniukovadoctor of public admin., docent, Professor of public policy and social development National academy of public administration of the President of Ukraine

STATE REGULATION OF THE FINANCIAL ACTIVITIES OF POLITICAL PARTIES

У статті розглянуто проблеми розвитку політичних партій, їх фінансової спроможності. Проаналізовано державне регулювання розмірів і порядку надання партіям приватних пожертв і внесків. Обґрунтовано обмеження передвиборних витрат і контроль за ними. Розкрито можливості прямого бюджетного фінансування партій державою. Розглянуто зарубіжний досвід фінансового контролю за партіями. Проаналізовано закони про політичні партії Німеччини, Іспанії, Росії, Угорщини, України. Акцентується увага на джерелах фінансування політичних партій. Пропонується кращий можливий варіант для України. Запропоновано визначення поняття фінансування політичної партії і державне фінансування політичної партії. Розкрити загрози таких форм фінансування як державне і приватне для політичних партій. Показані шляхи їх збалансування, що базуються на принципах, рекомендованих Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

The article deals with the problem of development of the political parties, their financial possibilities. Analyzed government regulation of dimension and procedure of private donations and contributions to the parties. Proved limitation of election spendings and control after this process. Revealed the possibilities of direct government financing of the parties. Examined foreign experience of financial control of the parties. Analyzed the laws on political parties in Germany, Spain, Russia, Hungary, Ukraine. Attention is focused on the sources of funding of political parties. Proposed the best possible option for Ukraine. Proposed a definition of the financing of political party and public financing of political party. Disclosed threats of public and private financing for political parties. Showed the ways of its balancing that based on the principles recommended by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

О. А. Мартинюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет м. Одеса, Україна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

E. MartunyukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor International Humanitarian University (Odessa)

STATE REGULATION OF INNOVATIVE MECHANISMS FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статті представлено наукове обґрунтування поняття «сталий розвиток» та його основних структурних елементів. Розглянуто основні парадигми економічних та соціальних перетворень. Виокремлено низку ключових принципів на яких ґрунтується прогрес світової цивілізації. Надається аналіз умов досягнення сталого розвитку, що супроводжується подоланням чисельних явищ дезорганізації, нестійкості, криз. Розглянуто основні моделі сталого розвитку країн, які ефективно функціонують та розвиваються у світу. Визначено основні підходи до формування моделі сталого розвитку України. Досліджено роль інновацій у формуванні сталого розвитку України і країн світу в умовах глобалізованого суспільства. Виділені основні можливості та загрози довгострокового втілення механізму сталого розвитку України.

The paper presents the scientific substantiation of the concept of "sustainable development" and its main structural elements. The basic paradigm of economic and social transformation. Author determined number of key principles on which the progress of world civilization. Provided analysis of conditions to achieve sustainable development, accompanied by overcoming numerous phenomena disruption, instability, crises. The basic model of sustainable development of the countries that effectively operate and develop in the world. The basic approaches to forming a model of sustainable development of Ukraine. The role of innovation in shaping the sustainable development of Ukraine and countries in the globalized society. The basic opportunities and threats to the long-term implementation mechanism for the sustainable development of Ukraine.

Т. В. Криворучкоаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

Taras V. KryvoruchkoPhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MONITORING OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY: STATUS AND PROBLEMS

Стаття присвячена теоретичному аналізу сучасного стану інноваційного розвитку країни. Проаналізовані основні нормативно-правові акти, які визначають та регулюють державну інноваційну політику. Автором визначені основні проблеми, які гальмують інноваційний розвиток нашої держави, та обґрунтовані головні чинники щодо посилення конкурентоспроможності сектору наукових досліджень і розробок, підвищення ефективності управління, бюджетного фінансування наукової сфери та забезпечення його інтеграції в Європейський дослідницький простір.

The article is devoted to theoretical analysis of the current state of innovative development of the country. Main legal acts that define and regulate state’s innovation policy are analyzed. The author identified the main problems that hinder innovative development of our country, and substantiated main factors that enhance the competitiveness of research and development sector, improve management and budget funding of research of sector, and ensure its integration into the European Research Area.

О. А. Філоненкоздобувач Академії муніципального управління

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

O. A. Filonenkoapplicant Academy of Municipal Management

ADAPTATION FOREIGN EXPERIENCE REFORM AND REGULATION PENSIONS TO UKRAINIAN REALITY

Розглянуто досвід реформування пенсійних систем в розвинутих країнах. Визначені основні шляхи стабілізації пенсійної системи в умовах економічної, фінансової та демографічної криз. Запропоновані шляхи модернізації пенсійної системи України на основі досвіду зарубіжних країн .
 
Pensions play an important role in the economic, social, political life and public sector financial state. International experience has accumulated a significant number of options effectively build the system. Despite the differences in the construction of pension systems around the world, all of them are based on the general principles of reliability accumulation and savings participants. Their main task - to safeguard the assets and their lasting for decades, protection against inflation. Therefore the question of the efficient functioning of the pension system and its reform under best practices is extremely relevant today. In OECD countries, pension systems are changing with amazing speed all over the last few years. After decades of debate and, in some cases, political stop, many countries have begun significant pension reforms, including raising the retirement age, changes to existing benefits, pension calculation and other activities aimed at implementing savings in their pension systems associated with financial and economic crisis. OECD countries have very different pension schemes, but this new wave of reforms faced with very similar problems: how to ensure that pension systems are financially stable and how to give citizens an adequate income in retirement. Many experts on financial markets, and ordinary citizens agree on the low social effectiveness of the current pension system in Ukraine, the crisis which will only increase every year. For better development of the pension system should take into account the practice of pensions developed countries: Ukraine should develop a system of corporate pensions, as the financial component of the current pension system is insufficient (now the company agreed to help their employees save for retirement decent, but instead get tax benefits); appropriate increase in activity rate of accumulation of nonpublic personal pension; need to maintain a distribution of pensions as a guarantee of minimum size.

Д. М. Малихінаспірант Академії муніципального управління

ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

D. M. MalihinPostgraduate Academy of Municipal Management

EVALUATION OF THE APPLICATION OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF LAND RELATIONS IN UKRAINE TODAY

Здійснено аналіз сучасного стану операцій на ринку землі. Визначено доцільність сприяння державою створення інтегрованих структур в агропромисловому комплексі для розвитку земельних відносин. Досліджено проблеми перетворень земельних відносин у сільському господарстві. Наголошено на проблемах раціоналізації земельних відносин на різних ієрархічних рівнях господарювання. Запропоновано напрями вдосконалення механізмів державного управління розвитком земельних відносин в Україні.
 
The analysis of the current state of transactions in the land market. Determine the feasibility of promoting the creation of the state of the integrated structures in the agricultural sector for the development of land relations. The problems of transformation of land relations in agriculture. There are problems of rationalization of land relations in the different hierarchical levels of management. Directions of improving the mechanisms of state management of development of land relations in Ukraine.

І. С. Бандурааспірант Академії муніципального управління, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

I. S. Banduraa graduate student of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

EVOLUTION OF THE CONTENTS OF STATE SOCIAL POLICY

Визначено, що вихідним положенням концепцій, яку ми підтримуємо є визнання того, що в конкурентній ринковій економіці закладені функції саморегулювання і саморозвитку, які визначають ефективність системи. Однак межі саморегулювання в наукові теорії визначають по-різному. Соціальні ефекти конкурентного ринку, елементи якого мають поширення в цивілізованому світі, за словами автора концепції соціального ринкового господарства. Під політикою взагалі розуміється діяльність органів державної влади та державного управління, що відображає суспільний лад і економічну структуру країни, а також діяльність суспільних класів, партій та інших класових організацій, громадських угруповань, що визначається їх інтересами і цілями.
 
Determined that the starting point concepts, which we support is the recognition that in a competitive market economy inherent self-regulation and self-determining system performance. However, the limits of self-regulation in the scientific theories define differently. The social effects of the competitive market, whose elements are common in the civilized world, according to the author of the concept of social market economy. Under the policy generally refers to activities of public authorities and public administration, reflecting the social system and economic structure of the country and the activities of social classes, class parties and other organizations, community groups, determined by their interests and goals.

ТОВ "ДКС Центр"