Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 11, 2012

В. О. КротіновЗаступник Голови Ленінського районного суду м. Донецька, викладач кафедри кримінального права і процесу Донецького національного університету

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ СУДУ ЄС В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

Стаття розглядає сутність та специфіку контролю Суду ЄС в системі європейського управління. Розкривається роль Суду ЄС в розробці європейських стандартів управління, взаємодія національного та наднаціонального судового контролю.
 
The article describes the nature and specifics of the EU Court of Justice control in european administration system. It shows the role of the Court of Justice in the development of European standards of administration, the interaction of national and supranational judicial control.

О. Ю. Малеванначальник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захистуЮ. П. Переверзінкандидат військових наук, доцент, Інститут державного управління у сфері цивільного захистуВ. О. Тищенкокандидат наук з державного управління, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ

Досліджено проблемні питання державного управління у сфері цивільного захисту.
 
Investigational problem questions of state administration in the field of civil defence.

Л. Д. Оліфіренкок. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ПРОМИСЛОВОСТІ

Стаття присвячена визначенню механізму формування інституціональної політики держави, складові якого спроможні ефективно впливати на розвиток корпоративного сектору економіки.
 
The article is devoted to the definition of the mechanism formation of institutional policy, the components of which are able to influence the development of the corporate section.

В. І. Юрченкок. н. з держ. упр., ст. викл. каф. економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ В НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто макроекономічну політику сприяння міжрегіональній економічній інтеграції в напрямку розвитку національної економіки.
 
Macroeconomic politics of assistance of interregional economic integration in the direction of development of national economy is considered in the article.

Г. Л. Рябцевканд. техн. наук, доцент, доцент Національної академії державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Запропоновано систему формування та реалізації державної політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні, що складається з двох взаємозалежних і взаємопов’язаних підсистем. Підсистема превентивної політики дозволяє державі, аналізуючи і прогнозуючи розвиток ситуації, планувати і здійснювати заходи, що не дозволяють проблемам набути загального характеру. Підсистема реактивної політики дозволяє державі дієво реагувати на проблеми, що об’єктивно набули загального характеру.
 
The system for the development and implementation of public policy of development of the Ukrainian oil market, which consists of two interdependent and interrelated subsystems, is proposed. Preventive policy subsystem allows the state based on the analysis and development forecasts to plan and carry out activities that do not allow to market problems are universal. Reactive policy subsystem allows the state to effectively respond to the challenges of general problems.

О. О. Дармограйаспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА

Стаття присвячена аналізу основних теорій та моделей лідерства. В статті систематизовано теоретичні підходи, стосовно того, що повинен знати сучасний керівник відносно лідерства і лідерів. Ціль статті – акцентувати увагу на тому фактові, що лідер-керівник повинен володіти системним мисленням і знати закони, відповідно до яких системи живуть і розвиваються. Враховуючи проаналізовані теорії і моделі лідерства, детально визначено вимоги до сучасного лідера-керівника й особлива увага акцентована на основній вимозі – системному мисленні.
 
The article is devoted to the analysis of the main theories and models of the leadership. The article systemizes the theoretical approaches regarding the obligatory knowledge of the manager on the leadership and leaders. The aim of the article is to concentrate the attention on the fact that the leader-manager shall have the systematic thinking and know the rules of the systems existence and development. Taking into account the analyzed theories and models of the leadership the detailed requirements to the modern leader-manager are defined. The biggest emphasis is made on the main requirement - systematic thinking.

Я. В. Бережнийкандидат наук з державного управління, старший консультант відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТОВАРНИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

У статті вивчено особливості функціонування товарних ринків і умови ведення економічної діяльності після світової фінансово-економічної кризи в Україні. Встановлено конкурентні передумови розвитку товарних ринків.
 
In the article the features of market and duing business in Ukraine are studied, after the world crisis. Competition pre-conditions of market’s development are set.

Т. Є. Висоцькааспірант Національної Академії державного управління при Президенті України

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Досліджено систему державного регулювання та управління безпекою польотів, визначені суб’єкти такої діяльності. Уточнено поняття «безпека польотів». Запропоновані основні напрямки удосконалення державної політики забезпечення безпеки польотів суден цивільної авіації.
 
Исследовано систему государственной регуляции и управления безопасностью полетов, определенные субъекты такой деятельности. Уточнено понятие «безопасность полетов». Предложены основные направления усовершенствования государственной политики обеспечения безопасности полетов судов гражданской авиации.
 
Researched the system of safe flight state regulation and administration, defined the following activity objects. Specified the «flight security» definitions. Proposed the main tendencies in improving the state policy providing flights security of civil aviation planes.

В. О. Фастуновастарший викладач кафедри фінансів, Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

У статті обґрунтовано методологічні засад аналізу фінансових потоків страхової компанії. Визначено основні переваг та недоліків існуючих методик, а також вироблено пропозицій стосовно їх вдосконалення.
 
В статье обоснованы методологические принципы анализа финансовых потоков страховой компании. Определены основные преимущества и недостатки существующих методик, а так же разработаны предложения относительно их усовершенствования.  
 
Methodological principles of analysis of the financial flow in the insurance companies are provided in this article. The main advantages and disadvantages of the existed methods are defined, and proposals for their improvements are also elaborated.

А. В. Халецькийкандидат наук з державного управління

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Проаналізовано провідний зарубіжний досвід взаємодії органів державної влади з громадськістю як критерії ефективності механізмів державного управління сприяння розвитку громадянського суспільства та розроблено пропозиції щодо його впровадження в Україні.
 
Проведен анализ передового зарубежного опыта взаимодействия органов государственной власти с общественностью как критерия эффективности механизмов государственного управления содействию в развитии гражданского общества и разработаны предложения по его внедрению в Украине.
 
The analysis of foreign experience of interaction between the government and the public as a criterion of the effectiveness of public administration in the development of civil society and proposals for its implementation in Ukraine have been made.

І. В. Бурешстарший офіцер управління кримінального аналізу та інформаційного-аналітичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

У статті проаналізовано міжнародні догори з протидії торгівлі людьми.
 
В статье анализируются международно-правовые соглашения в сфере противодействия торговле людьми.
 
In the article the international are analysed up with the observance of human rights in a human trafficking sphere.

В. В. Узуновк. е. н., доцент, ректор, Університету економіки та управління

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Досліджено інноваційний потенціал та особливості протікання регіонального інноваційного процесу. Розглянуто основні засади реалізації інноваційної політики в Україні. З’ясовано сутність ролі держави в інноваційному процесі. Визначено основні підходи до розгляду поняття інноваційного потенціалу. Обґрунтовано алгоритм оцінки інноваційного потенціалу на регіональному рівні.

Innovative potential and features of flowing of regional innovative process are investigational. Basic principles of realization of innovative politics are considered in Ukraine. Essence of role of the state is found out in an innovative process. The basic going is certain near consideration of concept of innovative potential. The algorithm of estimation of innovative potential is reasonable at regional level.

А. О. Машковаспірант Академії муніципального управління

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

У роботі досліджуються основні стратегічні напрямки державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності України в умовах інноваційного розвитку. Визначені основні складові, принципи та пріоритетні напрямки зовнішньоекономічної політики. Запропоновано схему розробки державної стратегії розвитку зовнішнішньоекономічної діяльності. Розроблено пріоритетні напрямки зовнішньоекономічної політики України. Запропоновано до впровадження схему розробки заходів щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності.
 
The paper examines the key strategic areas of state regulation of foreign economic activity in Ukraine in terms of innovation. The basic components, principles and priorities of foreign policy. The scheme of developing the national strategy of zovnishnishnoekonomichnoyi activities. A priority directions of foreign policy of Ukraine. A scheme for the implementation of measures to improve the development of foreign economic activity.

А. І. КамінськийЗдобувач Національного університету водного господарства та природокористування

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Проведено аналіз сучасного стану інноваційної інфраструктури та визначено її елементи. Досліджено взаємозв’язки підсистеми інноваційної інфраструктури з іншими складовими регіональної інноваційної системи. Виявлено проблемні питання у функціонуванні наявної регіональної інноваційної інфраструктури. Доведено ефективність створення інноваційних інфраструктур на базі вищих навчальних закладів. Запропоновано напрями удосконалення політики центральних і місцевих органів влади, спрямованої на створення умов для підтримки та ефективного функціонування інноваційної інфраструктури, особливо на регіональному рівні.

The analysis of the current state of innovation infrastructure and identified its elements. Investigated the relationship of innovation infrastructure subsystem with the other components of the regional innovation system. Outstanding issues in the functioning of the existing regional innovation infrastructure. The efficiency of creating innovative infrastructure at the universities. Directions improvement policies of central and local authorities aimed at creating conditions for the maintenance and effective functioning of the innovation infrastructure, especially at the regional level.

Е. Г. Карташовздобувач Академії муніципального управління, кандидат философских наук

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

В статті визначено, що важливим напрямом ефективного здійснення регіональної екологічної політики має стати, з одного боку, створення умов для реалізації базових екологічних прав людини, а з іншого – забезпечення всіх суб’єктів екологічних відносин на регіональному рівні повноцінною екологічною інформацією, відповідно до законодавства України. Обґрунтовано принципову схему створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) реалізації регіональної екологічної політики.
 
The article stipulates that an important area of the effective implementation of the regional environmental policy should be, on the one hand, the creation of conditions for basic environmental rights, and the other - ensuring all subjects of environmental relations at regional level full environmental information, in accordance with the laws of Ukraine . Grounded schematic diagram creation of information and analytical support (SIAZ) implementation of regional environmental policies. Modernization of the mechanisms for the implementation of regional environmental policy in the direction of democratization should be based on rational and balanced (by the criterion of the final ecological and economic effect) a combination of state and market, administrative and economic mechanisms and levers regulation of environmental relations, environmental management and environmental activities at the regional level. One of the most effective mechanisms corresponding to the above principle in light of limited material and financial resources are targeted environmental programs. The above mechanism, like most others in the field of environmental management is complex and operates on the basis of administrative cooperation, economic and organizational levers.

ТОВ "ДКС Центр"