Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 11, 2011

Н. Г. Синицинакандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

НОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ

Аналізуються сучасні підходи до управління людськими ресурсами в освіті України на основі стратегічного розвитку. Розглянуто практичні аспекти запровадження Гарвардської моделі управління людськими ресурсами в діяльність органів управління освітою, освітніх організацій та установ, навчальних закладів.
 
The modern approach to human resource management in the education of Ukraine on the basis of strategic development. We consider the practical aspects ofimplementation of the Harvard model of human resource management activities in theeducational authorities, educational institutions and agencies, educational institutions.

П. І. Гаманд. держ. упр., доц., Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ

Обґрунтовано мотиваційні механізми щодо зниження інституційних бар’єрів. Визначено задачі державного управління щодо сприяння розвитку малої економіки.
 
Motivational mechanisms are grounded in relation to the decline of institute barriers. The tasks of state administration are certain in relation to the assistance of development of small economy.

М. П. Сорокак.е.н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Обґрунтовано Європейське територіальне співробітництво щодо досягнення гармонійного й сталого розвитку, інтеграція територій ЄС на основі досвіду. Удосконалено фінансово-економічні інструменти підтримки транскордонного співробітництва.

Substantiates the European Territorial Co-operation to achieve harmonious and sustainable development, the integration of EU territories, based on experience. Improved financial and economic instruments to support the CBC.

Я. Ф. Жовнірчикдоктор державного управління, Національна академії державного управління при Президентові України

ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ УСВІДОМЛЕНОЇ І ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Обґрунтовано основу доктрини до визначення місця країни в світовій економічній системі. Визначено залежність рівня економічного розвитку від державного втручання в економіку.
 
Grounded basis of doctrine to the location country in the world economic system. Certainly dependence of level of economic development is on state interference with an economy.

Л. М. Бєлкінкандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

СУМНІВНІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕНАЛЕЖНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»)

У статті на прикладі банкрутства відкритого акціонерного товариства «Чернігівський комбінат хлібопродуктів» розглянуті наслідки бездіяльності суб’єктів владних повноважень у здійсненні сумнівних банкрутств. Наведені узагальнення стосовно сумнівних банкрутств інших «боржників».
 
In article on an example of bankruptcy of open joint-stock company «Chernigov industrial complex of bakeries» consequences of a divergence of subjects of imperious powers in realization of doubtful bankruptcies are considered. The resulted generalizations concerning doubtful bankruptcies of other «debtors».

А. В. Поспеловк.е.н., Харківська національна академія міського господарстваТ. А. Пушкарк.е.н., Харківська національна академія міського господарства

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО МІСТА В ФОРМУВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНІВ

У статті розглянуто розвиток процесів урбанізації в Україні та світі. Визначено основні принципи формування міських агломерацій. Окреслено необхідність розробки стратегій розвитку міст як складової стратегії регіонального розвитку.
 
The article discusses the development of urbanization in Ukraine and abroad. The basic principles of urban agglomerations. Outlined the need to develop strategies for urban development as part of regional development strategy.

В. В. Мещеряковслухач заочної форми навчання, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

У статті з’ясовано основні підходи щодо визначення сутності дефініцій „криза”, „антикризова політика”, „антикризове управління”, здійснено аналіз теоретичних підходів до формування антикризової політики в будівельній галузі на місцевому рівні в Україні.
 
The article clarified the basic approaches to determining the nature of definitions of "crisis", "anti-crisis policy", "crisis management", the analysis of theoretical approaches to anti-crisis policies in the construction industry at the local level in Ukraine.

О. В. Сидоренкодоцент, кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ

У статті розглядаються проблеми формування ефективного механізму регулювання біржових ринків шляхом поєднання системи державного регулювання із ринковими регуляторами.
 
The article discusses the problem of formation an effective mechanism for regulation of stock markets through a combination of state regulation and instruments of market regulators.

І. О. Драганд.держ.упр., с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку»

КOНЦЕПТУАЛЬНI ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕPЖАВНOГO УПPАВЛIННЯ ЖИТЛOВO-КOМУНАЛЬНИМ ГOСПOДАPСТВOМ

Здійснено аналіз наукових засад державного управління розвитком житлово-комунального господарства. Обгрунтовано положення загальної концепції ефективного державного управління розвитком житлово-комунального господарства в Україні.
 
The analysis of the scientific principles of public administration development of housing. Substantiates the position of the concept of good governance the development of housing in Ukraine.

О. Ю. Корчмітаспірант кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління При Президентові України

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІЛІТАРИЗОВАНОГО РЕГІОНУ

The article is dedicated to the analysis of the investment potential of Sevastopol militarized region. The shortcomings of modern public regulation mechanisms of militarized regions investment support are defined. The author also proposed an introduction of optimal innovative investment structure of development by the example of Sevastopol city.
 
Проведено аналіз інвестиційного потенціалу Севастопольського мілітаризованого регіону. Визначені недоліки сучасних механізмів державного регулювання інвестиційного забезпечення мілітаризованих регіонів. Запропоновано запровадження оптимальної інноваційно-інвестиційної структури розвитку на прикладі міста Севастополь.

І. С. Герасименко,

ДЕРЖАВНІ ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОМПЛЕКСНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Досліджуються теоретичні аспекти формування концептуальних засад управління інвестиційним процесом в комплексному розвитку регіону. Обгрунтовуються  державні пріоритети управління інвестиційними процесами в комплексному регіональному розвитку.
 
The  theoretical aspects of  forming  conceptual principles of investment process control are investigated in complex development of region. State priorities of management investment processes are  grounded in complex regional  development.

І. І. Бецаздобувач, Академія муніципаліьного управління

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У РЕКЛАМНІЙ СФЕРІ

Характерні риси сучасного ринку реклами, а саме неструктурованість, перенасиченість, жорстка конкуренція, нажаль, свідчать про відсутність досконалої стратегії державного управління, та ефективного менеджменту регіональними органами державної влади у сфері регулювання рекламної індустрії, не сформованість цілісної загальнодержавної та регіональних концепцій управлінських практик і контролю над цією галуззю, неефективність і неадекватність функціонування вже напрацьованих правових механізмів державного регулювання, невідповідність вимогам часу і застарілість наявних організаційного-регуляторних алгоритмів, схем і моделей контролю.

С. С. Добруновздобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ СПРИЯННЯ ДЕРЖАВОЮ ФОРМУВАННЮ МІЖГАЛУЗЕВИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розвиток економічних процесів, які відбуваються сьогодні в промисловості України, зумовив зростання конкуренції між товаровиробниками, як вітчизняними, так і світовими. Разом з цим досягти конкурентних переваг, використовуючи лише традиційні ресурси і підходи для багатьох вітчизняних підприємств неможливо. Дійсно, у більшості випадків окреме підприємство вже не в змозі самостійно розробляти, виробляти і продавати продукцію, а досягнення конкурентних переваг можливе на основі утворення інтегрованих структур.

А. М. Федорукаспірант кафедри фінансів Донецького державного університету управління

ДИСПРОПОРЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЄС

В статті виявлено основні наслідки реалізації регіональної політики ЄС періоду 2007-2011 рр. на основі оцінки регіональних диспропорцій.

Main consequences of realization of regional policy of the EU in the period of 2007-2011 are defined on the basis of estimation of regional disproportions.

С. М. Двигунаспірант Академії муніципального управління

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

В статті розкрито сутність методології державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах розвитку інтеграційних процесів за такими основними елементами: мета, об’єкт, предмет, суб’єкт, завдання, механізми та результати. Запропоновано класифікацію методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності за: формою впливу, характером, способом здійснення, призначенням, терміном дії.
 
In the article essence methodology state of international management in the field of trade in the development of integration processes in the following main elements: purpose, object, object, subject, objectives, mechanisms and results. The classification of methods of regulation of foreign economic activity: influence of form, character, method of implementation, purpose, duration.

А. В. Клименкоаспірант Академії муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В статті приділено увагу сучасному стану розвитку житлового господарства на регіональному рівні. Доведено, що основною метою державної житлової політики є задоволення основних житлових потреб населення територій шляхом створення механізму функціонування збалансованого ринку житла й розподілу відповідальності між його учасниками, підвищення якості житлово-комунальних послуг.
 
In articles paid attention to the current state of housing at the regional level. It is shown that the main goal of public housing policy is to meet the basic needs of the population living area through a mechanism of functioning of a balanced housing market and the division of responsibility between the parties, improving the quality of housing and communal services.

Р. В. Поворозникаспірант Академії муніципального управління

РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

В статті приділено увагу дослідженню чинних механізмів екологічного управління. Проведений аналіз доводить, що ситуація у сфері природоохоронної діяльності на регіональному рівні набуває рис, що наближують Україну до стандартів міжнародного співтовариства.
 
In the article attention is paid to the study of the mechanisms in environmental management. The analysis shows that the situation in the field of environmental activities at the regional level acquires features that brings Ukraine closer to the standards of the international community.

Ю. М. Сірийаспірант Академії муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ НАДАНЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В статті розглянуто теоретичні основи державного управління бюджетними видатками в процесі надання суспільних послуг в умовах економічних трансформацій. Аналіз засобів та форм державного регулювання бюджету дав змогу сформувати систему існуючих в країні прямих і непрямих методів управління бюджетом (в залежності від способу впливу) та визначити їх значення для соціально-економічних послуг.
 
In the article the theoretical foundations of government budgetary expenditure in the provision of public services in economic transformation. Analysis of means and forms of state regulation of the budget allowed to form a system existing in the country of direct and indirect methods of budget management (depending on the method of exposure) and to determine their significance for the social economic services.

В. В. Федорченкоаспірант Академії муніципального управління

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Статтю присвячено визначенню стратегічних пріоритетів державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва на регіональному рівні. Визначено, що основною метою системи дерегулювання й підтримки малого та середнього підприємництва є сприяння його розвиткові й становленню як найважливішого сектора сучасної ринкової економіки, що допоможе Україні вийти з економічної кризи та увійти у світову економіку рівноправним партнером міжнародних відносин.
 
Article is devoted to the strategic priorities of government regulation of small and medium enterprises at the regional level. Determined that the primary purpose of deregulation and support small and medium enterprises is to promote its development and establishment as an important sector of the modern market economy, which will help Ukraine emerge from the economic crisis and enter into the world economy as an equal partner in international relations.

Г. Л. Рябцевканд. техн. наук, доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ – УЧАСНИКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Визначено групи спеціальних інтересів – учасників державної політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні. Щоб підвищити дієвість державної політики, запропоновано ввести представників усіх груп до складу існуючої робочої групи з опрацювання питань функціонування ринку нафти й нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України, на яку покласти функції координування взаємодії між групами інтересів, творцями та аналітиками політики.

Special interest groups – stakeholders of the public policy for Ukrainian oil market are defined. To improve the effectiveness of public policy, representatives of all groups must be included into the existing working group on evaluation questions of operation oil market and the development of petroleum industry, which will coordinate the interaction between interest groups, public policy makers and analysts for the Cabinet of Ministers of Ukraine.

А. В. Антоновк. е. н., докторант Академії муніципального управління (м. Київ)

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

В статті з’ясовано основні проблеми, що стримують розвиток сільських територій; розкрито сутність інфраструктурної підтримки малого підприємництва на селі; визначено напрями створення сприятливого підприємницького середовища на сільських територіях.
 
In article the main problems constraining development of rural territories are found out; the essence of infrastructure support of small business in the village is opened, the directions the directions to create favorable conditions for entrepreneurship in rural areas.

В. Д. Барвіненкоздобувач, Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ У УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Сформована принципово нова методологія державної політики розвитку продовольчих ринків. Розглянуто основні завданнями аграрної політики. Запропоновано вироблення комплексної науково обґрунтованої Програми продовольчої безпеки.
 
Сложена принципиально новая методология государственной политики развития продовольственных рынков. Рассмотрены основные задачи аграрной политики. Предложена выработка комплексной научно обоснованной Программы продовольственной безопасности.
 
Formed fundamentally new methodology for policy development of food markets. The main objectives of agricultural policy. A comprehensive developing science-based food safety programs.

Д. О. Демченкоаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Статтю присвячено визначенню особливостей формування якості авіатранспортних послуг. Розглянуто дієвість реалізації державного контролю та нагляду за безпекою та якістю авіатранспортних послуг.
 
This article is dedicated to identifying features of formation quality of air transport services. Consider the effectiveness of state control and supervision of safety and quality air transport services.

А. І. Бережнийздобувач, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

В статті досліджено основні пріоритети модернізації освіти в Україні та напрями взаємодії центральних та регіональних органів влади з їх досягнення .

Main priorities of modernization of education in Ukraine as well as main directions of interaction of the central and regional authorities on achievement of these priorities are revealed in the article.

В. В. Фомінздобувач, Донецький державний університет управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

В статті на основі аналізу теоретичних підходів виявлено сутнісні складові трактування поняття «ефективність державного управління».

В статье на основе анализа теоретических подходов выявлены сущностные составляющие трактовки понятия «эффективность государственного управления».

Essential components of interpretation of the concept “efficiency of public administration” are revealed in the article on the basis of the analysis of theoretical approaches.

ТОВ "ДКС Центр"