Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 11, 2010

Ю. В. Шпаккандидат економічних наук, доцент докторант кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

У статі досліджується проблеми державного регулювання економічно - безпечного розвитку агропромислового виробництва, як важливого елемента ринкової економіки. Вплив держави на розвиток агарного сектору економіки. Функції аграрного сектору. Масштаби державної участі в регулюванні аграрного сектора економіки. Визначення напрямів державної політики щодо регулювання економічно - безпечного розвитку агропромислового виробництва.
 
В этой статье исследуется проблемы государственного регулирования экономически - безопасного развития агропромышленного производства, как важного элемента рыночной экономики. Влияние государства на развитие агарного сектора экономики. Функции аграрного сектора. Масштабы государственного участия в регулировании аграрного сектора экономики. Определение направлений государственной политики относительно регулирования экономически - безопасного развития агропромышленного производства.

О. Г. Барилокандидат технічних наук, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту УкраїниС. П. Потеряйкокандидат військових наук, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту УкраїниВ. О. Тищенкоаспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

У статті розглянуті питання застосування безпілотних літальних апаратів в системі державного управління під час реагування на надзвичайні ситуації.
 
In the article the considered questions of application of pilotless aircrafts are in the system of state administration during reacting on extraordinary situations.

О. О. Бутникаспірант, РВПС НАН України

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

В статті проаналізовано чинники активізації інвестиційних процесів в Україні. Запропоновано методи стимулювання інвестиційної діяльності держави.

Тhe article analyzes the factors of investment processes in Ukraine. The methods of stimulating public investment.

О. В. Скиданд. е. н., доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

АГРАРНА ПОЛІТИКА ЯК ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Аграрна політика є важливою складовою соціально-економічної політики в державах з різним політичним ладом і економічними системами. У статті визначені основні категорії аграрної політики. Обґрунтовано необхідність її розробки та організації практичного втілення на принципах соціальності, системності, стратегічності і стабільності. Предметом вивчення обрані лише окремі аспекти проблеми, переважно ті з них, за якими ще не досягнуто єдності поглядів.
 
Agrarian policy is a significant part of social and economic policy in countries with varying political structures and economic systems. This article determines the main сoncepts of agrarian policy. The necessity of the new agrarian policy development and its implementation on principles of sociality, stability, strategical and system approach is grounded. The subject of study is the only separate aspects of a problem, mainly those of them, on which there is not unity of sights.

Р. В. Войтовичдоктор наук з державного управління, професор кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз європейської моделі суспільного розвитку, з’ясовано сутність та критерії формування європейської інноваційної моделі суспільного розвитку, досліджено особливості сучасної євроінтеграційної політики, розкрито суперечності у реалізації європейської моделі суспільного розвитку та шляхи її реалізації в Україні.
 
The article is theoretical and methodological analysis of European innovation model of social development, the essence of the European criteria and innovative model of social development, peculiarities of modern integration policy, and reveals the contradictions in the implementation of innovative European model of social development and ways of its realization in Ukraine.

Т. В. Івановак.е.н., проф., Академія муніципального управління

EКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ДEРЖАВИ

Обгрунтовано вирішeння питань eкологічно збалансованого розвитку в державі. Визначено проблeми забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку на дeржавному та рeгіональному рівняx.

The decision of questions of the ecologically balanced development is grounded in the state. The problems of providing ecologically of steady development are certain at state and regional levels.

М. І. Росенкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки і менеджменту, Севастопольський філіал Європейського університету

ЛОБІЗМ І ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПАРЛАМЕНТІВ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОБІСТІВ В ПАРЛАМЕНТІ УКРАЇНИ

В результаті роботи досліджені відмінності лобістської діяльності, її меті, різновиду, виявлені негативні і позитивні риси лобізму, проаналізовано його впливи на розвиток суспільства і вироблені пропозиції по регулюванню і введенню в законодавче русло лобістською діяльності в Україні.
 
In the article there were investigated the distinctive features of lobbyists activity, its purposes, varieties, there were exposed the negative and positive features of lobbyism, there were analysed its influence on the development of society. The author made suggestions on adjusting and setting up to the legislationdirected to the lobbyist activity in Ukraine.

Я. І. ФеданНУ «Львівська політехніка», кафедра ППП

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО – ПОЛІТИЧНИХ АСПЕКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕПОВНОСПРАВНИХ В УКРАЇНІ

В статті проаналізовано деякі аспекти соціального державного регулювання щодо неповно справних, представлено основні принципи соціальної політики в загальному вигляді, показано сутність політики держави щодо людей з обмеженими можливостями.

The article analyzes some aspects of state regulation on social disabilities, presents basic principles of social policy in general terms, and shows the essence of policy regarding people with disabilities.

В. Г. Горникк.держ.упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Досліджено грошово-кредитну політику як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки. Розроблено заходи щодо створення достатнього рівня потенціалу національної економіки. Обґрунтовано перехід до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку за рахунок підвищення рівня монетизації економіки.

A monetary policy as factor of influence is explored on the competitiveness of national economy. Transition is grounded to the investment-innovative model of development due to the increase of level of monetsnton economy. Measures are developed on creation of sufficient level of potential of national economy.

Т. О. Буренкоаспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються причини різного сприйняття категорії “адміністративні послуги” в Україні та “публічні послуги” у світі. Також у статті пропонуються напрями концептуальних підходів для реформування системи адміністративних послуг в Україні.

In the article reasons of different perception of category are probed “administrative services” in Ukraine and “public services” in the world. Also in the article directions of conceptual approaches are offered for reformation of the system of administrative services in Ukraine.

О. В. Кулебаздобувач, Академії муніципального управління

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

Стаття відображає наукове осмислення ролі іміджу політичного лідера в період глобальних трансформацій. Також підтверджена важливість визначення існуючого іміджу політика та чинників його формування в процесі виборчої кампанії
 
Статья отображает научное осмысление роли имиджа политического лидера в период глобальных трансформаций. Так же подтверждена важность определения существующего имиджа политика и факторов его формирования в процессе избирательной кампании

Т. В. Філіпенкокандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Донецький державний університет управління

ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Стаття присвячена проблемам забезпечення валютної безпеки держави, як неодмінної складової національної економічної безпеки в умовах світової глобалізації.
 
Article is devoted problems of maintenance of currency safety of the state, as obligatory making national economic safety in the conditions of world globalization.

А. В. Гіндесздобувач, Академія муніципального управління

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДЕРЖАВИ

Визначено основні умови створення і підтримки економічної безпеки національної економіки. Обгрунтовано різні підходи до визначення місця країни в світовій економічній системі.

Certainly basic terms of creation and support of economic safety of national economy. Different approaches are grounded to the location country in the world economic system.

М. В. Вишиванюккандидат економічних наук, здобувач Академії муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

В статті досліджені основні інструменти та заходи державного забезпечення еколого-економічної збалансованості та запропоновати основні шляхи її забезпечення

In the article the basic tools and measures of state support environmental-economic balance and offered basic ways to ensure.

ТОВ "ДКС Центр"