Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 10, 2020

N. DatsiiDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National UniversityI. HubarMaster of specialty \"Public management and administration\" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National UniversityP. HubarMaster of specialty \"Public management and administration\" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

EDUCATIONAL MECHANISMS OF LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Н. В. Даційд. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університетІ. С. Губармагістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університетП. М. Губармагістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ОСВІТНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

It is determined that the relevance of local self-government is due to the fact that the level of its development at the territorial level is the main indicator of decentralization of public administration and demonopolization of the economy. The presence of an effective institution of local government ensures the rational distribution of functions, powers, responsibilities and resources at the territorial level and the formation of a qualitatively new, fairer system of relations in society, which allows to obtain a high economic and social effect.
It is proved that the system is based on the assumption that at the local level of government, it should be a balance of territorial and sectoral interests, which is possible by combining two strategies: modernization strategy, which is carried out "from above", defined at the state level, and the strategy of advanced development of education, which is formed as an organic part of the territorial development strategy, takes into account the target priorities and accumulated resource potential of the municipality, based on the integration of goals and resources of local society, economic entities on the territory.
It is substantiated that improving the quality and accessibility of education, for which the conditions are created at the territorial level of government, is possible only through the holistic development of municipal education systems.
It is proved that the implementation of initiatives within the framework of modernization of education requires adaptation to local conditions and the search for those options for innovation, which at the local level of government would create opportunities for the implementation of the strategy of advanced development or would not hinder it. This principle means that in order to achieve socially significant results and rational use of certain resources, it is unacceptable to make changes in the system without adopting a strategy for the development of education, associated with the strategy of sustainable development of the territory.
It is determined that the absolutization of economic factors of education development in the complex of modernization projects coming from the state level should be supplemented by strengthening the social direction of local innovations taking into account the specific characteristics and conditions of municipal education. Only in this case it will be possible to ensure the integrity and sustainability of the education system.
It is substantiated that the minimum level of inclusion is considered to be awareness of the innovations of all those whom it affects to one degree or another. Even such "passive" inclusion in the innovation process can influence a more positive general attitude of society to changes in education, establish a dialogue between all interested social and professional groups, and move on to cooperation on education development.
It is proved that the main conditions for modernization of education at the local level are the development of innovations provided by the state modernization strategy, support of educational institutions to increase the effectiveness of innovations, and provide measures to reduce risks and possible negative consequences in cases where these mandatory innovations are difficult to implement in the municipality.[||]Визначено, що актуальність місцевого самоврядування викликана тим, що рівень його розвитку на територіальному рівні – головний показник децентралізації публічного управління і демонополізації економіки. Наявність дієвого інституту місцевої влади забезпечує раціональне розподіл функцій, повноважень, відповідальності і ресурсів на територіальному рівні та формування в суспільстві якісно нової, більш справедливої системи відносин, що дозволяє отримати високий економічний і соціальний ефект.
Доведено, що система будується на припущенні, що на місцевому рівні управління повинен бути забезпечений баланс територіальних і галузевих інтересів, який можливий при поєднанні двох стратегій: стратегії модернізації, яка проводиться «зверху», визначається на державному рівні і пропонує новації в галузевих механізмах управління освітою, і стратегії випереджального розвитку освіти, яка формується як органічна частина територіальної стратегії розвитку, враховує цільові пріоритети і накопичений ресурсний потенціал муніципалітету, базується на інтеграції цілей і ресурсів місцевого соціуму, суб'єктів господарської діяльності на території.
Обґрунтовано, що підвищення якості та доступності освіти, умови для якої створюються на територіальному рівні управління, можливо тільки шляхом цілісного розвитку муніципальних систем освіти.
Доведено, що реалізація ініціатив в рамках модернізації освіти вимагає адаптації до місцевих умов і пошуку тих варіантів нововведень, які на місцевому рівні управління створювали б можливості для реалізації стратегії випереджального розвитку або не перешкоджали б їй. Такий принцип означає, що для досягнення соціально значущих результатів і раціонального використання визначених ресурсів неприпустимо здійснювати зміни в системі без прийняття стратегії розвитку освіти, пов'язаною зі стратегією сталого розвитку території.
Визначено, що абсолютизація економічних факторів розвитку освіти в комплексі модернізаційних проектів, які йдуть з державного рівня, повинна бути доповнена посиленням соціального направлення місцевих інновацій з урахуванням специфічних характеристик і умов муніципальної освіти. Тільки в цьому випадку можна буде забезпечити цілісність і стійкість розвитку системи освіти.
Обгрунтовано, що мінімальним рівнем включення вважається інформованість про нововведення всіх, кого воно в тій чи іншій мірі зачіпає. Навіть таке «пасивне» включення в інноваційний процес здатне вплинути на більш позитивне загальне ставлення соціуму до змін у сфері освіти, налагодити діалог між усіма зацікавленими соціальними і професійними групами, перейти в подальшому до співпраці по питанням розвитку освіти.
Доведено, що основними умовами для модернізації освіти на місцевому рівні є освоєння тих новацій, які передбачені державною стратегією модернізації, підтримка освітніх установ, щоб підвищити ефективність нововведень, і передбачити заходи щодо зниження ризиків і можливих негативних наслідків у випадках, коли ці обов’язкові новації виявляються важко реалізованими в умовах муніципалітету.

О. Г. Бондаренкод. держ. упр., доцент, начальник кафедри оперативного мистецтва оперативно-тактичного факультету, Національна академія Національної гвардії УкраїниЯ. О. Бондаренкостудентка факультету консалтингу та міжнародного бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

ДИНАМІКА МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ ТА РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЇХ ВРЕГУЛЮВАННІ

O. BondarenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Chief of Operational Art Department, Operational and Tactical Faculty, National Academy of the National Guard of UkraineYa. BondarenkoStudent, Faculty of Consulting and International Business, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DYNAMICS OF INTERNATIONAL CONFLICTS AND THE ROLE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THEIR SETTLEMENTS

Міжнародні відносини в епоху постмодерну характеризуються виникненням унікальних міжнародних конфліктів, особливістю яких є гібридний характер. Досліджуючи один із інструментів гібридизації – «гібридні війни», вчені приходять до висновків, що до арсеналу інструментів «гібридної» війни, серед іншого, входять політична пропаганда, дезінформація, економічні важелі впливу та технології викривлення інформаційного простору. Все перелічене можна віднести до сфери стратегічних комунікацій негативного спрямування. Ряд дослідників визнають, що на сьогоднішній день майже зникли міждержавні та колоніальні конфлікти, а домінуючою формою конфлікту став внутрішньодержавний (або громадянський). Важливим аспектом тут є той факт, що такі конфлікти часто відбуваються з залученням гравців з інших держав, таким чином перетворюючись з внутрішньодержавних на міжнародні гібридизовані. Врегулювання конфлікту не викорінює існуючих протиріч, які лежать в основі конфлікту, а всього лише прагне максимально їх згладити і виробити правильну формулу компромісного рішення, яка перешкоджає подальшій ескалації конфлікту. Політичний конфлікт може бути перерваним на будь-якій зі стадій його розгортання, якщо його основні причини будуть викоренені. Саме цю мету й має переслідувати процес стратегічних комунікацій у розв’язанні конфліктів. Стратегічні комунікації стосовно врегулювання міжнародних конфліктів спрямовані як на глобальне безпекове середовище, яке постійно змінюється, так і на виклики (можливості) в інформаційному середовищі завдяки ретельній координації, синхронізації та взаємодії різних комунікаційних функцій у сфері міжнародних відносин. У статті проаналізована динаміка міждержавних конфліктів Серед важливих інструментів урегулювання сучасних міжнародних конфліктів особливо відзначають дипломатію та її основну форму – стратегічні комунікації.[||]International relations in the postmodern era are characterized by the emergence of unique international conflicts, the feature of which is a hybrid nature. Examining one of the tools of hybridization - "hybrid wars", scientists conclude that the arsenal of tools of "hybrid" war, among other things, includes political propaganda, disinformation, economic leverage and technology to distort the information space. All of the above can be attributed to the sphere of strategic communications of a negative nature. A number of researchers acknowledge that interstate and colonial conflicts have almost disappeared to date, and that domestic (or civil) conflicts have become the dominant form of conflict. An important aspect here is the fact that such conflicts often occur with the involvement of players from other states, thus turning from domestic to international hybridized. Conflict resolution does not eradicate the existing contradictions underlying the conflict, but only seeks to smooth them out as much as possible and work out the correct formula for a compromise solution that prevents further escalation of the conflict. A political conflict can be interrupted at any stage of its development if its root causes are eradicated. This is the goal that the process of strategic communication in conflict resolution should pursue. Strategic communications for the settlement of international conflicts are aimed at both the ever-changing global security environment and the challenges (opportunities) in the information environment through careful coordination, synchronization and interaction of various communication functions in the field of international relations. Dynamics of interstate conflicts are analyzed in the article. Among the important tools for resolving modern international conflicts, diplomacy and its main form - strategic communications - are especially noted. Thus, the international conflicts of the XXI century are characterized by: strengthening of integration processes in the field of international relations, involvement of hybrid means of international struggle, separatism, nationalism, insurgency, etc., asymmetry of conflicts, transformation and adaptation of peacekeeping to new conditions, and dominant influence incitement and the settlement of international conflicts. Strategic communications in the settlement of international conflicts are aimed at both the global security environment and the challenges or opportunities in the information environment through careful coordination, synchronization and interaction of various communication functions in the field of international relations.

Н. В. Васильєвад. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

N. VasylievaDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF DEMOGRAPHIC PROCESSES AS CONDITION FOR PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті викладено методологічні засади та обґрунтовано важливість застосування наукових підходів до прийняття управлінських рішень щодо державного управління демографічними процесами для забезпечення сталого розвитку в Україні. Забезпечення сталого розвитку вимагає переформатування ціннісних орієнтирів на рівні прийняття управлінських рішень, зміни мислення та відношення всіх членів суспільства до собі подібних і навколишнього середовища. Методологія є багатоаспектним поняттям, яке передбачає вивчення різних підходів, методів, системи принципів, способів та інших структурних елементів у різних сферах духовної і практичної діяльності. Акцентування уваги науковців, експертів і політиків на “публічному управлінні” викривило зміст місії держави як головного інституту існування певного суспільства. У статті викладені ключові поняття, принципи, парадигми, методи, механізми, інструменти з обраної тематики, наведенні статистичні дані, підтверджуючі актуальність аналізованої проблеми.[||]The methodological approaches and importance of their application in managerial decisions making on public administration of demographic processes for providing sustainable development in Ukraine are analyzed and substantiated in the article. The information base was justified by the results of scientific research, regulations and analytical materials from the official websites of the central executive bodies, which were related with the development of demographic processes and sustainable development. The providing sustainable development requires reformatting values at the level of managerial decision-making, changing the thinking and attitudes of all members of society to their peers and environment. State public policy leads to a demographic crisis and poses a significant threat to demographic security. Methodology is a multifaceted concept that involves the study of different approaches, methods, principles system, methods and other structural elements in different areas of spiritual and practical activities. The emphasis of scholars, experts and politicians on “public administration” distorted the content of the mission of the state as the main institution for the existence of a society. The problems of public administration of demographic processes in Ukraine are closely related to the goals of sustainable development. The main problem of public administration of demographic processes, in our opinion, is the lack of managers' knowledge and skills at all levels to apply methodological approaches to making strategically important decisions to provide sustainable development in Ukraine. It is proved that the correct interpretation of terminology qualitatively affects the effectiveness and efficiency of scientific and practical discussions, project development and implementation of regulations and other strategically important documents to address pressing issues. The article presents the key concepts, principles, paradigms, methods, mechanisms, tools on the selected topic, providing statistics confirming the relevance of the analyzed problem. The management decisions should be developed on a methodological basis, which will allow using a systematic approach in solving current problems. Non-application of methodological tools affects the low level of development of target programs and their implementation in practice.

С. М. Приліпкод. держ. упр., доцент, в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниН. О. Шевченкок. е. н., доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва

МЕХАНІЗМИ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО БЕЗПЕЧНИХ ПРОЄКТІВ У СФЕРАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

S. PrylipkoDoctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Sciences of UkraineN. ShevchenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecology and Life Safety, Uman national University of Horticulture

MECHANISMS OF COOPERATION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND THE PUBLIC REGARDING THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTALLY SAFE PROJECTS IN THE SPHERES OF WATER SUPPLY AND SOLID HOUSEHOLD WASTE

У статті зосереджено увагу на проблемах забезпечення органами публічної влади еколого безпечного середовища проживання мешканців у територіальних громадах як необхідної умови досягнення цілей сталого розвитку. З’ясовано, що Організацією Об’єднаних Націй прийнято значну кількість нормативних документів, які спрямовують зусилля урядів різних країн на створення комфортних умов життєдіяльності громад. В Україні одним із важливих завдань спільної діяльності публічної влади та громадськості залишається вирішення проблем водозабезпечення населених пунктів якісною питною водою та поводження з твердими побутовими відходами. З’ясовано, що зазначені проблеми спричинені недостатнім фінансуванням регіональних програм розвитку територій, зношеністю інфраструктури, відсутністю повноцінної системи поводження з твердими побутовими відходами та низькою активністю громадян. Зазначено, що вирішенню проблем сприятиме реалізація цільових програм, проєктів міжнародної технічної допомоги та здійснення екологічних заходів, передбачених Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року. Обґрунтовано, що для забезпечення синергетичного ефекту на державному, регіональному та місцевому рівнях суб’єктами публічного управління варто застосовувати комплексний механізм, складові елементи якого функціонують як цілісна система. Залучення громадськості до управління територіями є ознакою належного врядування. Активна діяльність громадян спонукає державні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створювати кращі умови проживання, забезпечувати фінансування цільових програм розвитку територій у повному обсязі, удосконалювати існуючі нормативно-правові акти, приймати управлінські рішення щодо створення безпечного середовища життєдіяльності громади, вирішувати питання забезпечення мешканців якісною питною водою та поводження з твердити побутовими відходами.[||]The problems of public authorities providing an environmentally safe living environment for residents in local communities as a necessary condition for achieving sustainable development goals are considered in the article. It was found that the United Nations has adopted a significant number of regulations that guide the efforts of governments to create the comfortable environment in communities. One of the important tasks of joint activities of Ukrainian public authorities and the public is to solve the problems of water supply of territories with quality drinking water and solid waste management. These problems are caused by insufficient funding for regional development programs, depleted infrastructure, lack of a full-fledged system of solid waste management and low activity of citizens. The system of collection, sorting, processing and utilization of household waste in Ukraine is not yet fully formed. It is noted that the solution of problems will be facilitated by the implementation of targeted programs, international technical assistance projects and the implementation of environmental measures provided by the National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030. It is substantiated that the public administration entities should apply a complex mechanism, the structural elements of which function as a whole system, in order to ensure a synergetic effect at the state, regional and local levels. Involvement of the public to the territorial governance is a sign of good governance. Active activity of citizens encourages state executive bodies and local governments to create better living conditions, provide funding for targeted development programs of territories in full, improve existing regulations, make managerial decisions to create a safe living environment for the community, solve issues of providing residents with quality drinking water and solid waste management. They activity should be focused on the creation of specialized municipal waste collection points, the use of deposit systems for containers in retail chains, additional commissioning of waste sorting lines and recycling plants, bringing solid waste landfills to the compliance with environmental requirements.

О. Б. Каламанк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Одеська національна академія харчових технологійО. В. Пурцхванідзек. філософ. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Одеська національна академія харчових технологій

ШЛЯХИ РОЗБУДОВИ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ В ДІДЖИТАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

O. KalamanPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food TechnologiesO. PurtskhvanidzePhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

WAYS TO BUILD A LOCAL COMMUNITY IN A DIGITALIZED WORLD

У статті розглянуто шляхи розбудови місцевої громади на основі діджиталізації. Вивчено основні підходи до даного процесу у зарубіжній та вітчизняній науці. На основі проведеного дослідження зроблені висновки та подані рекомендації для розвитку інформатизації місцевих громад. Зазначено, що необхідність діджиталізації місцевих громад зумовлено об’єктивними процесами інформатизації сучасного світу. Проаналізовано успішне впровадження цифрової стратегії у м. Глазго. Відмічено переваги цифрового шляху розвитку місцевої громади. Доведено, що ретельне планування процесу діджиталізації є важливою запорукою успіху даного процесу. Обґрунтовано необхідність розробки карти ресурсів громади для оцінки можливостей власного розвитку. Відмічено необхідність просвіти населення, направленої на поширення навичок роботи із сучасними цифровими технологіями як вихідного пункту стратегії діджиталізації.[||]In today's computerized world, the role and place of the community is changing rapidly. The following problem comes to the fore: how to adapt the local community to technological and informational changes, how to minimize their negative impact and use them to accelerate the development of the local community, its infrastructure, improve living standards. It is critical that communities have a realistic picture of global change, that they do not waste valuable time and resources and can use their results to their advantage. The article considers the ways of building a local community on the basis of digitalization. The main approaches to this process in foreign and domestic science are studied. Based on the study, conclusions were drawn and recommendations were made for the development of informatization of local communities. It is noted that the need for digitalization of local communities is due to objective processes of informatization of the modern world. The successful implementation of the digital strategy in Glasgow is analyzed. The advantages of the digital way of local community development are noted. Careful planning of the digitalization process has been proven to be an important key to the success of this process. The necessity of developing a map of community resources to assess the possibilities of their own development is substantiated. The need for public education aimed at spreading skills in working with modern digital technologies as a starting point for the digitalization strategy is clarified. An illustrative example of the introduction of digitalization in Glasgow has been studied. Smart implementation of information technologies allows to work with large volumes of information, to increase the efficiency of local self-government bodies. The result of digitalization should be an increase in the quality of life and efficiency of management. Digitization education is the starting point of digitalization methodology. Public involvement around the world in state-building processes has been a key factor in ensuring the functioning of democracies in the twenty-first century.

І. М. Дорошстарший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м.ЛьвівО. І. Дорошк. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

I. DoroshSenior Lecturer of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University, LvivO. DoroshPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE EVALUATION SYSTEM EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF CIVIL SERVANTS IN UKRAINE

У статті проаналізовані правові засади оцінювання ефективності та результативності державних службовців в Україні в умовах реформування галузі. Обгрунтовано важливість окремого підходу до системи оцінювання різних типів посад в межах однієї категорії, залежно від класифікації Клімова. Визначені основні правові норми конкурсного відбору на заміщення посад державної служби, а також оцінювання якості роботи державних службовців на займаних посадах. Представлені особливості проведення такого оцінювання у різних країнах світу, а також органи, які за це відповідають. Визначені основні проблеми та недоліки існуючої вітчизняної системи в розрізі зарубіжного досвіду, а також її дієвість на практиці. Сформовані актуальні вимоги до системи атестації державних службовців та пропозиції щодо її удосконалення.[||]The article analyzes the legal basis for evaluating the efficiency and effectiveness of civil servants in Ukraine in terms of reforming the industry. A high level of civil service professionalism is obligatory for this type of activity. Requirements for civil servants of various categories and ranks are prescribed by law. However, civil servants within one category also need to be differentiated according to requirements. Thus, approaches to the formation of a quality system for the evaluation of civil servants should be adapted to the appropriate type of civil servant, depending on Klimov's classification.
The article also identifies the main legal norms of competitive selection for civil service positions, as well as assessing the quality of work of civil servants in positions held, was described the current methods developed by the National Agency of Ukraine for Civil Service. The results of an online survey of civil servants on their attitude to the existing evaluation system are also presented. The peculiarities of conducting such assessment in different countries of the world, and also the bodies who are responsible for it are presented. The main problems and disadvantages of the existing domestic system in terms of foreign experience, and also its effectiveness in practice are identified. There were proposed topical requirements to the system of attestation of civil servants such as: measurability of indicators, independence and impartiality, impact of results on further service, flexibility and adaptability, integration with the system of training and advanced training, etc.
The implementation of a complex evaluation system should take place step by step, but it is necessary to form requirements for it, based on the successful experience of other countries. The current problem of the existing system of evaluation of civil servants is the lack of information about its effectiveness. There are no statistics about successful certification by officials, the impact of its results on the continuation or termination of service, in particular in 2019, which provokes a biased attitude to the system both by civil servants and society as a whole. This current situation creates preconditions for improving the system of evaluation of civil servants and transparency of its results.

В. О. Кушнірк. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

V. KushnirPhD in Public Administration, doctoral student of the Department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence

PROPOSALS FOR IMPROVING THE LEGAL MECHANISM ON STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Сучасні виклики та загрози національній безпеці України зумовлюють необхідність пошуку дієвого та комплексного інструментарію, за допомогою якого стане можливим планування і координація комунікативної діяльності органів військового управління Збройних Сил України з державними і неурядовими інституціями, зарубіжними партнерами, а також реалізації ефективних внутрішніх комунікацій. Ключовим фактором формування та розвитку такої взаємодії можна вважати повноцінну реалізацію стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України, як однієї з найважливіших складових системи державного та військового управління, що дають можливість, залишаючись у межах демократичних практик і принципів, організовувати ефективну відсіч будь-яким деструктивним інформаційним операціям.
У розвитку стратегічних комунікацій на національному рівні Україна досягла певного успіху, але він може бути підсилений за рахунок поглиблення співробітництва з країнами НАТО і удосконалення механізму стратегічних комунікацій на основі власного унікального досвіду, отриманого за останні роки та вивчення закордонної практики.
У статті запропоновано шляхи удосконалення правового механізму стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони України. Визначено, що для визначення ролі та місця стратегічних комунікацій у структурі Збройних Сил України та запровадження прийнятих у державах-членах НАТО принципів і підходів щодо реалізації стратегічних комунікацій на підтримку цілей і завдань Збройних Сил України пропонується керівний документ – Доктрина зі стратегічних комунікацій Збройних Сил України. Доктрина буде призначена для використання посадовими особами у органах військового управління, які виступають суб’єктом стратегічних комунікацій або реалізовують завдання інформаційної політики у Збройних Силах України та може бути використана на будь-якому рівні в рамках процесу реформування або в ході підготовки та проведення операцій об’єднаних сил. Доктрина зі стратегічних комунікацій Збройних Сил України стане гарною основою для роботи відповідальних посадових осіб у сфері стратегічних комунікацій, що дозволить систематизувати понятійний апарат, який лежить у основі терміну стратегічні комунікації, та домогтися успіху у інформаційному протистоянні.[||]Modern challenges and threats to Ukraine's national security necessitate the search for effective and comprehensive tools that will enable planning and coordination of communication activities of the military authorities of the Armed Forces of Ukraine with governmental and non-governmental institutions, foreign partners and effective internal communications.
A key factor in the formation and development of such cooperation can be considered the full implementation of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine, as one of the most important components of public and military governance, enabling, while remaining within democratic practices and principles, information operations.
Ukraine has made some progress in the development of strategic communications at the national level, but it can be strengthened by deepening cooperation with NATO countries and improving the mechanism of strategic communications based on its own unique experience gained in recent years and foreign practice.
The article suggests ways to improve the legal mechanism of strategic communications in the Ministry of Defense of Ukraine. It is determined that a guiding document - the Doctrine on Strategic Communications of the Armed Forces of Ukraine - is proposed to determine the role and place of strategic communications in the structure of the Armed Forces of Ukraine and to implement the principles and approaches adopted in NATO member states for the implementation of strategic communications.
The doctrine will be intended for use by officials in military administration persons who are the subject of strategic communications or implement information policy tasks in the Armed Forces of Ukraine and can be used at any level in the reform process or in the preparation and conduct of joint operation forces.
This Doctrine will be a good basis for the work of responsible officials in the field of strategic communications, which will systematize the conceptual framework that underlies the term strategic communications, and succeed in information confrontation.

Н. М. Махначовак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУІ. Ю. Семенюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУЯ. А. Ременюкздобувач освітнього ступеня «бакалавр», Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АДАПТАЦІЯ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ ДО УКРАЇНСЬКИХ ЗАПИТІВ

N. MakhnachovaPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and Administration, VITE KNUTEI. SemeniukPhD in Economics,Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, VITE KNUTEYa. RemeniukCandidate for a bachelors degree, VITE KNUTE

ADAPTATION OF GLOBAL TRENDS IN TERRITORIAL BRANDING TO UKRAINIAN REQUIREMENTS

В статті досліджуються світові тенденції брендування територій. Пропонується адаптувати кращі закордонні практики до запитів українського суспільства. Визначено, що в Україні актуальність проблематики обумовлюється як процесами децентралізації в Україні (створенням ОТГ), так і зростаючою конкуренцією в умовах глобалізації світової економіки. Території конкурують за створення найбільш привабливих умов проживання та ведення бізнесу. Обґрунтовано, що глобальний ринок територій знаходиться в стадії активного формування: ті території, які першими почнуть використовувати філософію та інструменти брендингу для свого позиціонування та просування, будуть мати конкурентні переваги перед тими територіями, які не приділяють належної уваги розвитку своєї привабливості. Наголошено, що для того, щоб створити сильний бренд міста, потрібен цілий набір атрибутів, на базі яких можна сформулювати позитивний імідж.[||]The article deals with the global trends in territory branding. It is proposed to adapt the best foreign practices to the needs of the Ukrainian society. The article states that the relevance of the problem is determined both by the processes of decentralization in Ukraine and by the growing competition in the context of world economy globalization. The territories compete to create the most attractive living and business conditions. It is substantiated that the global market of territories is in the stage of active formation: those territories that are the first to start using the philosophy and tools of branding for their positioning and promotion will have competitive advantages over those territories that do not pay due attention to the development of their attractiveness. It is noted that in order to create a strong brand of a city, a whole set of attributes is needed, on the basis of which a positive image can be formulated. It was determined that the competition between territories is most obvious in the field of tourism and recreation. Tourism is one of a limited number of industries that has hardly been affected during the global economic crisis. International tourism is developing at a very high rate, its role in the economy of many territories of different levels is constantly growing. At the same time, it is very important to take into account the huge impact of traditional tourism on business tourism, and therefore on investors. Low participating in the competition for attracting tourists means losing opportunities to attract potential investors. It was noted that as a result of the coverage of the world community by the Covid-19 pandemic, local tourism also comes out on top in many countries. It is noted that branding of a territory can give preference to society and, accordingly, its further social and economic development. It is determined that the territories that have formed their branding concept expediently continued its implementation, using the entire toolkit for the formation and promotion of branding. It is proposed to introduce the stages of territory branding into the strategic plan for the development of a territorial community as the most adequate tool in modern conditions to respond to the uncertainty of the external environment and the formation of a favorable local business climate for the development of the economy, which will increase the competitiveness and material and financial self-sufficiency of the territory instead of focusing on state aid.

С. Є. Антоновак. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористуванняВ. І. Корбутякк. т. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

S. AntonovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources UseV. KorbutiakPhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

MONITORING COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLES OF TRANSPARENCY AND OPENNESS IN THE ACTIVITIES OF AUTHORITIES IN UKRAINE

У статті проаналізовано індекс сприйняття корупції у світі, в результаті чого виокремлені основні проблеми, що не сприяють прозорості та відкритості органів влади в Україні, серед яких недостатня політична воля керівництва до боротьби з корупцією, недовіра до судів та прокуратури. Зазначено, що за останні роки мало позитивних зрушень у цій сфері в нашій країні. Виявлено, що важливим засобом інформування громадян про діяльність місцевих рад є офіційні веб-сторінки органів публічної влади та оцінено інформаційне наповнення офіційних веб-сайтів центральних та місцевих органів виконавчої влади. Наведено результати моніторингу забезпечення доступу до публічної інформації органами місцевого самоврядування за такими критеріями: реалізація законодавчих норм забезпечення доступу до публічної інформації в офіційних документах, забезпечення доступу до публічної інформації у відповідь на інформаційні запити та шляхом оприлюднення на офіційних сайтах, реалізація законодавчих норм забезпечення доступу до публічної інформації в офіційних документах, забезпечення доступу до публічної інформації у відповідь на інформаційні запити та шляхом оприлюднення на офіційних сайтах. Показано рейтинг щодо імплементації законодавчих норм забезпечення доступу до публічної інформації, в якому більшість областей України мають високий рівень. Визначено лідерів та аутсайдерів рейтингу міських рад стосовно відкритості у наданні публічної інформації у відповідь на запити. Систематизовано показники, що характеризують рівень наповнення офіційних сайтів міських рад за критеріями повнота, доступність та актуальність інформації. Опрацьовано дослідження, спрямовані на визначення індексу публічності міських рад обласних центрів та з’ясовано позитивну динаміку його зростання. З метою дослідження можливостей та здатності органів місцевого самоврядування у інвестиційній сфері наведена оцінка рівня прозорості в інвестиційній сфері найбільших міст України. Обґрунтовано необхідність впровадження заходів, які сприятимуть прозорості та доброчесності публічного сектору.[||]The article analyzes the index of perception of corruption in the world, as a result of which the main problems that do not promote transparency and openness of the authorities in Ukraine are highlighted, including insufficient political will of the leadership to fight corruption, distrust of courts and prosecutors. It is noted that in recent years there have been few positive developments in this area in our country. It was found that the official web pages of public authorities are an important means of informing citizens about the activities of local councils and the information content of the official websites of central and local executive bodies was assessed. The results of monitoring the provision of access to public information by local governments are presented according to the following criteria: implementation of legislative norms to ensure access to public information in official documents, ensuring access to public information in response to information requests and publication on official websites, implementation of legal norms to ensure access to public information in official documents, providing access to public information in response to information requests and by publishing them on official websites. The rating on the implementation of legislative norms to ensure access to public information is shown, in which most regions of Ukraine have a high level. Leaders and outsiders of the rating of city councils regarding openness in providing public information in response to inquiries have been identified. Indicators that characterize the level of filling the official websites of city councils according to the criteria of completeness, availability and relevance of information are systematized. Studies aimed at determining the publicity index of city councils of regional centers and the positive dynamics of its growth have been developed. In order to study the capabilities and capabilities of local governments in the investment sphere, an assessment of the level of transparency in the investment sphere of the largest cities of Ukraine is given. The need to implement measures that will promote transparency and integrity of the public sector is substantiated.

К. В. Копнякстарший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. ВінницяВ. В. Покиньчередак.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ, ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

K. KopniakSenior lecturer of the Department of Economic Cybernetics and Information Systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, VinnytsiaV. PokyncheredaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION, ADVANTAGES AND PROSPECTS

Електронний документообіг є інструментом організації та адміністрування інформації, що також виступає каталізатором управління знаннями та постійного вдосконалення. Ефективність публічного управління та адміністрування значною мірою залежить від швидкого вирішення завдань створення, відправлення, одержання, оброблення, передавання, зберігання електронних документів. Системи електронного документообігу підвищують ефективність роботи, скорочують тривалість вирішення завдань, пов’язаних із діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування. У статті проаналізовано проблеми впровадження електронного документообігу в публічному управлінні та фактори, що їх спричиняють, визначено головні переваги, досліджено стан та окреслено перспективи в контексті становлення цифрового урядування. Систематизовані та узагальнені підходи щодо побудови та впровадження системи електронного документообігу як складової підвищення ефективності та прозорості діяльності органів державної влади. Авторами запропоновано узагальнену схему електронного документообігу організації, що сприятиме збереженню і раціональному використанню людських ресурсів, а також підвищенню ефективності управління потоками документів в органах публічної влади.[||]Electronic document management is a tool for organization and administration of information, which also acts as a catalyst for knowledge management and continuous improvement. The efficiency of public management and administration mostly depends on rapid problems solving of creating, sending, receiving, processing, transmission, storage of electronic documents. Electronic document management systems increase the efficiency of work, reduce the duration of solving tasks related to the activities of public authorities and local governments. The article analyzes the problems of implementation of electronic document management in public administration and the causative factors. The main advantages are identified, the conditions are researched and the prospects in the context of digital governance are identified. The approaches to the construction and implementation of electronic document management as a component of improving the efficiency and transparency of public authorities are systematized and generalized. The objective of electronic document management is to create in public authorities a fully developed system of document management, workflow management, control of executive discipline, including mechanisms for technological and information processes of document processing and control of these processes. The authors propose a generalized scheme of electronic document management of the organization, which will save and rationalize use of human resources and improving the efficiency of document flow management in public authorities. The incorporation of electronic document management systems requires integrated planning, otherwise it does not produce to significant improvements and even disrupt efficient “manual” processes. For this purpose, should be used the preferences of concept of "single window" and "single office" for digital information flow to reduce costs, to improve processes and the quality of the services. This way, it enables the electronic interaction with the citizens, service providers and officials to make processes more transparent.

Т. С. Яровойк. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ

РОЛЬ ПРОФАЙЛІНГУ В ЛОБІСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕРЖАВНО УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

T. YarovoiPhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ROLE OF PROFILING IN LOBBYING: PUBLIC ADMINISTRATION ASPECT

Статтю присвячено дослідженню профайлінгу, як одного з інструментів ефективної лобістської діяльності. З’ясовано, що у вітчизняній науці наявні численні, подекуди взаємовиключні, або вкрай вузькі визначення профайлінгу. Серед іншого, констатовано відсутність в українському науковому просторі досліджень профайлінгу, що застосовується у рамках лобістської діяльності.
На основі розгляду численних визначень профайлінгу, наданих зарубіжними та вітчизняними дослідниками, автор доходить до його сприйняття як сукупності прийомів щодо збору та аналізу інформації про особу, з метою формування її психологічного портрету.
Акцентовано на ролі профайлінгу в ефективності роботи лобіста, з огляду на необхідність для лобіста розуміти мотиви людей, їх прагнення та інтереси, помічати прагнення приховати щось, спроби обману або маніпуляції, тобто вміти «читати співрозмовника». Комплекс методів окреслення психічного портрету особистості на основі аналізу її поведінкових та емоційних реакцій у західній науці отримав назву «профайлінг». Профайлінг у лобістській діяльності являє собою сукупність заходів щодо збору, аналізу та узагальнення інформації стосовно психологічного портрету того чи іншого учасника лобістського процесу. При цьому, такий профайлінг включає в себе як збір інформації у процесі особистого спілкування, так і аналіз інформації, отриманої з інших джерел.
Надано авторське визначення профайлінгу в лобістській діяльності, як сукупності заходів щодо збору, аналізу та узагальнення інформації стосовно психологічного портрету того чи іншого учасника лобістського процесу. На переконання автора, такий профайлінг включає в себе як збір інформації у процесі особистого спілкування, так і аналіз інформації, отриманої з інших джерел. З точки зору мети, профайлінг у лобістській діяльності може бути орієнтований на усунення загроз, підвищення ймовірності реалізації цілей лобістської діяльності, або ж зниження витрат на реалізацію таких цілей.
Окрему увагу присвячено питанню етичності застосування профайлінгу в процесі лобістської діяльності. Актуальним лишається дослідження допустимих меж застосування профайлінгу та втручання в емоційну сферу людини.[||]The article is devoted to the study of profiling as one of the tools of effective lobbying. It has been found that in domestic science there are numerous, sometimes mutually exclusive, or extremely narrow definitions of profiling. Among other things, the lack of profiling research used in lobbying in the Ukrainian scientific space was stated.
Based on the review of numerous definitions of profiling provided by foreign and domestic researchers, the author comes to its perception as a set of techniques for collecting and analyzing information about a person, in order to form his psychological portrait.
Emphasis is placed on the role of profiling in the effectiveness of the lobbyist, given the need for the lobbyist to understand people's motives, aspirations and interests, to notice the desire to hide something, attempts to deceive or manipulate, ie be able to "read of the interlocutor". A set of methods for outlining the mental portrait of a person based on the analysis of his behavioral and emotional reactions in Western science is called "profiling". Profiling in lobbying is a set of measures for collecting, analyzing and summarizing information about the psychological portrait of a participant in the lobbying process. In this case, such profiling includes both the collection of information in the process of personal communication and analysis of information obtained from other sources.
The author's definition of profiling in lobbying as a set of measures for collecting, analyzing and summarizing information about the psychological portrait of a participant in the lobbying process was given. According to the author, such profiling includes both the collection of information in the process of personal communication and analysis of information obtained from other sources. From the point of view of the purpose, profiling in lobbying activity can be focused on elimination of threats, increase of probability of realization of the purposes of lobbying activity, or reduction of expenses for realization of such purposes.
Particular attention is paid to the ethical use of profiling in the lobbying process. The study of the permissible limits of profiling and intervention in the emotional sphere of a person remains relevant.

І. В. Моргачовк. е. н., доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляЄ. І. Овчаренкод. е. н., професор та завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляР. В. Овчаренкод. держ. упр., професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляЄ. А. Івченкод. е. н., професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

I. MorhachovPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National UniversityIe. OvcharenkoDoctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National UniversityR. OvcharenkoDoctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National UniversityYe. IvchenkoDoctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

PREREQUISITES FOR CREATING AND REGULATIONS REGIONAL INVESTMENT FUNDS

Питання передумов створення регіональних інвестиційних фондів в сучасних умовах України ще залишаються актуальними та не повністю вивченими. Такі питання є зовсім різними щодо окремих видів регіональних інвестиційних фондів, що робить важливим детальну диференціацію та систематизацію таких структур. Уточнено, що регіональні інвестиційні фонди є каталізаторами інвестиційних процесів, тому дослідження передумов їхнього створення та регулювання є актуальними. В роботі розглянуто та здійснено аналіз передумов створення та регулювання регіональних інвестиційних фондів в сучасних умовах в Україні з урахуванням диференціації таких фондів за видами. Останні розділено за чотирма видами. Визначено, що чинники та причини створення регіональних інвестиційних фондів в Україні є. За трьома чинниками з п’яти наведених умови в країні є сприятливими для відповідних фондів. Основні передумови створення та регулювання таких фондів досліджено щодо першого виду - структур, які акумулюють інвестиційні ресурси регіональних інвесторів та спрямовують ці ресурси в інвестиції (як правило на світовому фондовому ринку) у високоліквідні цінні папери. Для такого виду регіональних інвестиційних фондів як передумови створення та регулювання уточнено такі: ставка податку на дивіденди в країні; рівень інвестиційної мотивації індивідуальних інвесторів; облікова ставка НБУ; збіг чи навпаки країни, де знаходиться інвестор з країною, в яку здійснюються інвестиції, а також умови передачі спадщини на активи в цінних паперах; рівень прозорості та контрольованості фондового ринку. В якості важливого чинника створення та існування регіонального інвестиційного фонду уточнено можливість використання фінансового важелю. Науковою новизною статті є уточнення передумов створення та регулювання регіональних фондів одного з їх видів в сучасних умовах України.[||]It is specified that regional investment funds are catalysts of investment processes, therefore researches of preconditions of their creation and regulation are actual. The issues of preconditions for the creation and regulation of regional investment funds in the current conditions of Ukraine are still relevant and not fully explored. Such issues are quite different for certain types of regional investment funds, which makes it important to detail the differentiation and systematization of such structures. The scientific novelty of the article is the clarification of the prerequisites for the creation and regulation of regional funds of one of their types. The paper considers and analyzes the preconditions for the creation and regulation of regional investment funds in modern conditions in Ukraine, taking into account the differentiation of such funds. The latter are divided into four types. It is determined that there are factors and reasons for the creation of regional investment funds in Ukraine. Three of the five factors in the country are favorable to the respective funds. The main prerequisites for the creation and regulation of such funds are studied in relation to the first type - structures that accumulate investment resources of regional investors and direct these resources to investments (usually in the global stock market) in highly liquid securities. For this type of regional investment funds, the following are specified as prerequisites for creation and regulation: the dividend tax rate in the country; the level of investment motivation of individual investors; NBU discount rate; coincidence or vice versa of the country where the investor is located with the country in which the investment is made, as well as the conditions of the transfer of inheritance to assets in securities; the level of transparency and controllability of the stock market. As an important factor in the creation and existence of a regional investment fund, the possibility of using financial leverage has been clarified. The structure of the balance sheet of such funds has been clarified, which allows the use of financial leverage and ensures compliance with the principles of financial stability of the relevant structures.

О. М. Ієвлєвк. т. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

O. IyevlyevPhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education, Institute of Law, Psychology and Innovative Education, National University «Lviv Polytechnic», Ukraine

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL MOBILITY OF THE TEACHER AS A FACTOR OF QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS: THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH

Для успішності професійної діяльності педагога провідну роль відіграє його професійно-педагогічну мобільність. Професійно-педагогічно мобільний викладач є професіоналом своєї справи, йому притаманні мотивація до роботи, творчість, швидка адаптація до роботи із студентами. Мова йде як про формування цього виду мобільності у майбутніх викладачів, що навчаються на другому (магістерському) рівні освіти, так і про підвищення кваліфікації вже працюючих викладачів за відповідними професійними програмами. Оцінка професійно-педагогічної мобільності виступає важливим показником якості освітнього процесу закладу вищої освіти (для системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти). Цілями такої системи університету є: забезпечення вимог та очікувань здобувачів освітніх послуг університету (абітурієнтів, студентів, аспірантів), а також працедавців та органів державної влади й управління; моніторинг та оцінювання якості освітнього процесу на всіх етапах його реалізації, та ін.
Як свідчать результати проведеного дослідження оцінки параметрів якостей професійно-педагогічно мобільного викладача, перш за все, він має бути фахівцем у галузі (спеціальності) за якої відбувається підготовка студентів. Високий рівень оцінки інших якостей свідчить про важливість їх ролі у його професійній діяльності. Аналіз результатів проведеного експерименту із формування професійно-педагогічної мобільності показав підвищення рівня професійно-педагогічної мобільності в експериментальній групі майбутніх викладачів. Це свідчить про ефективність розробленої методики та необхідність її практичного запровадження в освітній процес закладів вищої освіти України.[||]For the success of the professional activity of the teacher the leading role is played by his professional and pedagogical mobility. Professionally and pedagogically mobile teacher is a professional in his field, he is characterized by motivation to work, creativity, rapid adaptation to work with students. It is a question both of formation of this kind of mobility at the future teachers studying at the second (master'’s) level of education, and of advanced training of already working teachers on the corresponding professional programs. Assessment of professional and pedagogical mobility is an important indicator of the quality of the educational process of a higher education institution (for the system of internal quality assurance of educational activities and the quality of higher education). The goals of such a university system are: to meet the requirements and expectations of applicants for educational services of the university (entrants, students, graduate students), as well as employers and public authorities and administration; monitoring and evaluation of the quality of the educational process at all stages of its implementation, etc.
According to the results of the study of the evaluation of the parameters of the qualities of a professionally and pedagogically mobile teacher, first of all, he must be a specialist in the field (specialty) in which students are trained. The high level of evaluation of other qualities indicates the importance of their role in his professional activity. Analysis of the results of the experiment on the formation of professional and pedagogical mobility showed an increase in the level of professional and pedagogical mobility in the experimental group of future teachers. This indicates that the effectiveness of the developed methodology and the need for its practical introduction into the educational process of higher education institutions of Ukraine.

О. І. Бобровськийаспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

ВИКОРИСТАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. BobrovskyiPostgraduate student of the Department of Public Administration and Local Government, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Ukraine

USE OF CYBERNETIC APPROACH IN ORGANIZATIONAL MODERNIZATION OF PUBLIC GOVERNMENT BODIES

На основі дослідження і аналізу досконалості структурної побудови і організації управлінської діяльності органів публічного управління визначені проблеми, які перешкоджають підвищенню ефективності і продуктивності управлінської діяльності. Доведена необхідність зміни підходів до побудови органів публічного управління й удосконалення організаційно-технологічного забезпечення розробки і реалізації управлінських рішень. Формування нового підходу до змістовно-функціональної і організаційної модернізації і проєктування систем управління пропонується з використанням кібернетичного підходу, який дозволяє створити умови для оптимального управління із застосуванням наукоємних, інформаційних та інформаційно-комп’ютерних технологій. На основі аналізу характерних рис системи управління, запропонованих наукою кібернетикою, пропонується спільне використання архетипу оптимального управління і архетипу рефлексійного управління, які акумулюють у собі вищу форму концентрації наукових знань, компетенцій і вмінь і здатні реалізовувати найновіші ідеї і заходи в удосконаленні й функціонуванні систем управління. Смарт-технологічна платформа розглянута як інтелектуальне підґрунтя і основа реалізації організаційних та забезпечувальних функцій, а також «розумного» технологічного забезпечення публічного управління.[||]On the basis of research and analysis of the perfection of the structural construction and organization of management activities of public administration bodies identified problems that prevent the increase of efficiency and productivity of management activities. The necessity of changing approaches to the construction of public administration bodies and improving the organizational and technological support for the development and implementation of management decisions is proved. The formation of a new approach to the content-functional and organizational modernization and design of control systems is proposed using a cybernetic approach, which allows to create conditions for optimal management using science-intensive, information and information-computer technologies. Based on the analysis of the characteristics of the control system proposed by the science of cybernetics, it is proposed to share the archetype of optimal control and the archetype of reflective control, which accumulate the highest concentration of scientific knowledge, competencies and skills and are able to implement the latest ideas and measures. The given structural construction of the system model of the public administration body consists of a number of interconnected and interacting model blocks: knowledge-intellectual, information-analytical, organizational, operational-technological and financial. The "intellectual core" of the control system forms a knowledge-intellectual unit - a set of modern scientific, theoretical, methodological and practical knowledge that create and implement the cumulative intelligence of the control system. It is implemented in the model of other blocks by applying innovative-reflective and optimal models of control technology, built on the principles of cybernetics of its system archetypes. The use of the ideas of cybernetics and its archetypal approach can significantly update the existing and introduce new organizational forms of the system of public administration. The archetypal approach involves the formation of a new idea of the management system as a sum of modern innovative knowledge and skills of intellectual systems thinking and vision of the behavior of the management system and changes that may be needed in solving management problems given their future transformation. Smart-technological platform is considered as an intellectual basis and basis for the implementation of organizational and support functions, as well as "smart" technological support of public administration by decomposing its goals, its iterative implementation given long-term priorities and directions of economic and scientific development of the territory and country. taking into account the progressive foreign experience.

Л. О. Польськааспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

L. PolskaPostgraduate student of the Department of Management and Public Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR THE AGRICULTURAL SECTOR: EUROPEAN EXPERIENCE

Міжнародний досвід фінансово-економічних механізмів підтримки аграрного сектору є досить важливим для України зважаючи на те, що в 2014 році було підписано Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. Україна долучилась до Європейської спільноти і в Конституції закріпила свій європейський вибір (абзац п'ятий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 2680-VIII від 07.02.2019). Крім права на вільне переміщення країнами, що входять до Європейського Союзу, важливим пунктом даної асоціації є економічна співпраця між країнами, а саме запровадження зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, що передбачає безмитний імпорт агропродовольчих товарів. В статті розглянуті основні засади аграрної політики ЄС. Насамперед, проведено аналіз основних положень спільної аграрної політики (The Common Agricultural Policy (CAP), яку було затверджено ще в 1962 році. Програма САР затверджується кожні 7 років, і відповідно до пріоритетних завдань затверджується бюджет для кожної країни окремо. Дана аграрна політика направлена на: підтримку фермерів та підвищення продуктивності аграрного сектору; захист фермерів ЄС та забезпечення високого рівня життя в сільській місцевості; допомогу боротьбі зі змінами клімату та стале управління природними ресурсами; підтримку сільських територій та ландшафтів країн ЄС; забезпечення життєстійкості сільської економіки, шляхом сприянню робочих місць у сільському господарстві, та розвитку інших суміжних галузей економіки.
Для України вивчення досвіду успішних країн в реформуванні аграрно-промислового сектору є досить важливим. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва здійснюється всіма країнами світу, і насамперед, досвід країн ЄС з їх передовими технологіями та інноваціями в АПК показує ефективність запроваджуваної аграрної політики, методів і механізмів державного регулювання аграрного сектору, які направлені на підтримку вітчизняних виробників і створюють умови для розвитку сільськогосподарського підприємництва, відновлення і процвітання сільських територій.[||]The international experience of financial and economic mechanisms to support the agricultural sector is very important for Ukraine given that in 2014 the Association Agreement between Ukraine and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States was signed. Ukraine has joined the European Community and enshrined in the Constitution its European choice (paragraph five of the preamble, as amended by Law № 2680-VIII of 07.02.2019). In addition to the right to free movement of countries that are members of the European Union, an important point of this association is economic cooperation between the countries, namely the introduction of a free trade zone between Ukraine and the EU, which provides duty-free imports of agri-food products. The article considers the basic principles of EU agricultural policy. First of all, an analysis of the main provisions of the Common Agricultural Policy (CAP), which was approved in 1962. The CAP program is approved every 7 years, and in accordance with the priorities approved budget for each country. This agricultural policy is aimed at: supporting farmers and increasing the productivity of the agricultural sector; protecting EU farmers and ensuring a decent standard of living in rural areas; assistance in combating climate change and sustainable management of natural resources; support for rural areas and landscapes of EU countries; ensuring the viability of the rural economy, by promoting jobs in agriculture, and development of other related sectors of the economy.
For Ukraine, studying the experience of successful countries in reforming the agro-industrial sector is quite important. State support for agricultural production is provided by all countries, and above all, the experience of EU countries with their advanced technologies and innovations in agriculture shows the effectiveness of agricultural policy, methods and mechanisms of state regulation of the agricultural sector, which support domestic producers and create conditions for agricultural entrepreneurship, re-establishment and prosperity of rural areas.

ТОВ "ДКС Центр"