Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 10, 2019

М. І. Іщенкод. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізького національного університетуЄ. В. Міщукк. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізького національного університетуА. Ю. Сорочинськиймагістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Криворізького національного університету,спеціаліст відділу енергоменеджменту ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

M. I. IshchenkoDoctor of Economics, Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administrationKryvyi Rih National UniversityIe. V. MishchukPh.D., Associate Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administration,Kryvyi Rih National UniversityA. Yu. SorochinskyMaster\'s Degree in Public management and administration,Kryvyi Rih National University,Energy Management Specialist PJSC «Central Mining and Processing Plant»

LEGAL BASES OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE FIELD OF PREVENTIVE ANTI-CRISIS MANAGEMENT

У статті обґрунтовано необхідність наукового підходу до визначення правових засад адміністративної діяльності органів публічної влади у сфері превентивного антикризового управління. На основі критичного огляду понятійно-категоріального апарату уточнено визначення адміністративної діяльності органів публічної влади. Запропоноване визначення антикризового управління органами публічної влади. Удосконалено класифікацію криз, на які повинна бути спрямована увага органів публічної влади. Обґрунтовано, що першочерговим завданням на місцевому рівні є профілактика причин кризи. До випереджальних стратегій антикризового управління віднесено своєчасне та в повному обсязі фінансування необхідних заходів і програм. Показано, що реалізація превентивного антикризового управління в сучасних умовах має ґрунтуватися на таких напрямках роботи органів місцевого самоврядування, як планування й виконання бюджетів. Визначено, що правові засади превентивного антикризового управління органами місцевого самоврядування включають здійснення заходів, передбачених рядом міських програм. Розглянуто та конкретизовано такі заходи і програми на прикладі міста Кривий Ріг.[||]The article substantiates the need for a scientific approach to determining the legal foundations of the administrative activities of public authorities in the field of preventive crisis management. Based on a critical review of the conceptual-categorical apparatus, the definition of the administrative activity of public authorities has been clarified, which is described as a legislatively regulated process limited by the competencies of bodies performing public-authority functions and carried out on behalf of the state or territorial community and aimed at satisfying their socio-economic interests . The definition of anti-crisis management of public authorities as a process of organized management aimed at planning and conducting measures to maintain and improve the basic indicators of sustainability and development of their respective territory, including the prevention (prevention) of possible crises, identification and elimination of existing crises, is proposed. The classification of crises has been improved, to which the attention of public authorities should be directed. Differentiated financial, socio-demographic, environmental and organizational crises. It is proved that the primary task at the local level is the prevention of the causes of the crisis. Timely and in full financing of necessary measures and programs is referred to the leading strategies for crisis management. It is shown that the implementation of preventive crisis management in modern conditions should be based on such areas of work of local authorities as planning and budget execution. It is determined that the legal framework for preventive crisis management of local authorities includes the implementation of measures provided for by a number of city programs. Such events and programs are considered and concretized by the example of the city of Krivoy Rog.

Я. Ф. Жовнірчикд. держ. упр., доцент, начальник відділу документообігу,професор кафедри публічного управління та адміністрування,Національний авіаційний університет

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ya. ZHovnirchykDoctor of Sciences of Public Administration, Associate Professor,Head of the Department of Workflow, Professor of the Department of Public Management and Administration, National Aviation University

PUBLIC MANAGEMENT OF THE AGRO-FOOD SECTOR UNDER CONDITIONS OF ENFORCEMENT OF ECONOMIC SECURITY

У статті обґрунтовано, що публічне управління агропродовольчого сектору як аспект економічної безпеки, базується на наступних принципах: аграрному протекціонізмі; програмно-цільовому регулюванні для стимулювання товаровиробників до інтенсифікації виробництва та підвищенню його ефективності; самофінансуванні за рахунок власних накопичень та гарантована державна підтримка, як додаткове джерело фінансування; диференційованому підході та мотивації, а також ефективному використанні ресурсів.
У контексті дослідження запропоновано механізм публічного управління аграрного сектору, який проявляється у взаємозв’язку та єдності процесів впливу органів публічного управління на аграрний сектор на основі прямих й зворотних виробничо-економічних зв’язків з механізмом агроуправління (інституціональним механізмом), наявність яких служить основою економічної безпеки, яку в значній мірі зумовлюють характер організаційно-управлінської побудови та вибір методів для регулювання міжгалузевої діяльності.
Узагальнено, що головною метою публічного управління агропродовольчим сектором, є створення умов для динамічного економічного і соціального розвитку його сфер, функціонування ринкових відносин, підтримки доходів сільськогосподарських товаровиробників, досягнення гідного рівня життя населення та гармонійного розвитку сільських територій. Систематизовано фактори та загрози публічного управління аграрним сектором в умовах досягнення продовольчої безпеки.[||]In the article substantiates, that public management of the agro-food sector as an aspect of economic security is based on the following principles: agrarian protectionism; program-targeted regulation to stimulate commodity producers to intensify production and increase its efficiency; self-financing through own savings and guaranteed state support as an additional source of financing; differentiated approach and motivation, as well as efficient use of resources.
In the context of the reseach, the mechanism of public management of the agrarian sector is proposed, which is manifested in the interconnection and unity of the processes of influence of public administration bodies on the agrarian sector on the basis of direct and inverse industrial and economic relations with the mechanism of agro-management (institutional mechanism), the existence of which serves as the basis of economic security, which is largely determined by the nature of organizational and managerial construction and the choice of methods for regulating cross-industry activity.
Generally speaking, the main purpose of public management of the agro-food sector is to create conditions for the dynamic economic and social development of its spheres, the functioning of market relations, the maintenance of incomes of agricultural producers, the achievement of a decent standard of living for the population and the harmonious development of rural areas. Systematized factors and threats of public management of the agrarian sector in the conditions of achievement of food security.
In essence, public administration is a system of interdependent instruments, methods and forms of influence on socio-economic processes, market relations. The global experience of public management in market conditions has shown that the management strategy in the agrarian sector system should be based on the principle of self-financing. In doing so, the degree of economic security and state support measures should be closely linked to the targeted use of appropriate budgetary funds through specific programs aimed at creating conditions for more efficient management.
It should be noted, that public administration should be based on the totality of objective economic laws inherent in a market economy. Moreover, its main condition is that state interference in market relations should be limited to only those actions that are necessary to maintain the stability of macroeconomic equilibrium, to ensure the functioning of the mechanism of competition or control over those markets where free competition is absent. [9].

Н. А. Ясинськад. е. н., доцент, професорДонецького державного університету управління (м. Маріуполь)Ю. М. Рябоконьздобувач ОС «магістр», спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)В. В. Рябоконьздобувач ОС «магістр», спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ КАДРІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

N. A. Yasyns'kaDoctor of Economics, Associate Professor, Donetsk State University of Management, (Maryupol')Yu. M. Riabokon'Applicant of Master OS, specialty \"Public management and administration\",Donetsk state university of management, (Maryupol\')V. V. Riabokon'Applicant of Master OS, specialty \"Public management and administration\",Donetsk state university of management, (Maryupol\')

IMPROVEMENT OF THE PROCESS SELECTION PROCESS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SERVICE OF UKRAINE

У статті визначено необхідність запровадження досконалого процесу підбору кадрів, здійснено аналіз чинної нормативно-правової бази щодо відбору кадрів на державну службу з метою виявлення і залучення на державну службу висококваліфікованих фахівців і, як результат, підвищення якості відбору персоналу. Проведений аналіз дає підстави зазначити, що вибір методів, на підставі яких буде проводитись відбір кадрів, повинен визначатися критеріями, які мають відповідати вимогам посади та органу державної влади для виявлення на ранній стадії можливої невідповідності людини займаній посаді в майбутньому. Для цього запропоновано розробити документ, який визначить професійну кваліфікацію та сертифікацію фахівців у сфері публічного управління та налагодити роботу Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС, щоб мати можливість залучати до роботи на державній службі найкращі професійні кадри.[||]Highly skilled is also motivated personnel is a basis of increase in overall performance of public authorities that is one of the main tasks which face our state as power institute. But high-performance work of public servants depends not only on the qualitative structure and management of personnel, but also on development of professional potential and an operating time of necessary experience. The problem of formation and development of personnel capacity of public service acquired special relevance because of the low level of providing public services for today in our country as success of implementation of policy of the state in general depends on personnel potential. Back in article need of introduction to perfect process of staff recruitment was defined, the analysis of the operating regulatory framework concerning selection of shots on public service for the purpose of identification and attraction on public service of highly qualified specialists and as result, improvement of quality of selection of personnel is carried out. The carried-out analysis gives the grounds to note that the choice of methods on the basis of which selection of shots on public service will be made has to be defined by criteria which have to conform to requirements of a position and public authority for identification at an early stage of possible discrepancy of the person of a post in the future. It was for this purpose offered to develop the document which will define professional qualification and certification of experts in the sphere of public management, to give an opportunity to all public servants to study on an online resource "New public service: well about the main thing" which is available only to candidates for positions of specialists in issues of reforms now to develop the document on the basis of the reference book of standard vocational characteristics of positions of public servants that characteristics of public servants which apply for positions were regulated by the current legislation and to adjust work of the Center of adaptation of public service to standards of the European Union to have an opportunity to involve the best professional staff in public service.

О. Ю. Стояндоктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту Чорноморського національного університету ім. П. Могили

ЛІДЕРСЬКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ-ЛІДЕРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. StoyanDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Management of the Petro Mohyla Black Sea National University

LEADERSHIP COMPETENCIES FOR LEADERS IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

У статті розглянуто поняття лідерства з позиції теорії державного управління. Визначено сутнісні відмінності у смисловому наповненні таких понять як «компетентність» і «компетенція». Для більш зрозумілого і змістовного визначення понять «компетентність» і «компетенція» визначено їх ключові слова-маркери (що обумовлюють їх відмінність і запобігають підміні одне іншим) у контексті успішної професійної діяльності керівників сфери публічного управління. Виділено основні типи компетентностей. Розкрито поняття «лідерські компетентності». Визначено і розкрито зміст лідерських компетентностей для керівників-лідерів у сфері публічного управління. З’ясовано базові компетентності якими повинен володіти сучасний керівник-лідер (процесуальний лідер). Наведено варіації конфігурацій лідерських компетентностей для керівників у сфері публічного управління. Розглянуто поняття «профіль компетентностей», «профіль лідерських компетентностей». Наведено європейські підходи до розвитку спроможності лідерів у сфері публічного управління. У контексті адаптації вітчизняного публічного управління до європейських стандартів визначено позиції базового узагальнюючого профілю лідерських компетентностей для керівників органів публічної влади України.[||]The article substantiates that the modern key and most effective tool for human resource management is leadership. The concept of leadership from the standpoint of the theory of public administration is considered. Significant differences in the semantic content of such concepts as "competence" and "competence" are identified. For a clearer and more meaningful definition of the concepts of "competence" and "competence", their key markers are defined (which determine their difference and prevent their substitution) in the context of successful professional activity of heads of public administration. The main types of competencies are highlighted. The concept of "leadership competencies" is revealed. The content of leadership competencies for leaders in the field of public administration is defined and disclosed. The basic competencies that a modern leader-leader (procedural leader) should possess have been clarified. Variations of configurations of leadership competencies for managers in the field of public administration are given. The concept of "profile of competencies", "profile of leadership competencies" is considered. European approaches to developing the capacity of leaders in the field of public administration are presented. In the context of adaptation of domestic public administration to European standards, the positions of the basic generalizing profile of leadership competencies for heads of public authorities of Ukraine are determined. The necessity and advantages of active application of leadership competencies in the field of public administration of modern Ukraine are indicated. The necessity of introduction of criteria of stricter selection of officials of public authorities taking into account their or already existing leadership competencies or leadership potential is substantiated. It has been proven that leadership competencies and profiles of leadership competencies are used in many areas of human resource management: recruitment and promotion, performance appraisal, career and development planning, human resource planning. It is substantiated that one of the main tools for the formation of the leadership of public authorities is leadership competencies, which should determine the specific qualities of leaders they need to work effectively, and contribute to the formation of a qualitatively new culture of domestic public administration. It is proved that the definition and disclosure of the content of leadership competencies for leaders in the field of public administration is part of the system of improving its personnel policy. Awareness of the relevance and multifaceted nature of this topic identified further theoretical and practical steps of domestic science and the Ukrainian state.

Т. Л. Шестаковськакандидат економічних наук, старший викладач Чернігівського національного технологічного університету

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

T. L. ShestakovskаCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer,Chernihiv National University of Technology

METHODICAL INSTRUMENTS AND APPLIED ASPECTS OF FORMATION OF THE STATE POLICY OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR IN UKRAINE

В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність удосконалення інструментарію оцінки результативності державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні. Визначена мета та необхідність моделювання інноваційного розвитку аграрного сектору, що сприяє вирішенню актуальних завдань державної політики. Сформовано послідовність етапів когнітивного моделювання оцінки результативності державної політики інноваційного розвитку агарного сектору (оцінка ситуації із забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору; побудова когнітивної карти; побудова когнітивної моделі інноваційного розвитку аграрного сектору з урахуванням напрямів державної політики; сценарне моделювання розвитку ситуації; вибір напрямів і заходів реалізації обраного сценарію інноваційного розвитку аграрного сектору у контексті імплементації інструментів державної політики). У межах дослідження для побудови когнітивної карти інноваційного розвитку аграрного сектору відібрані фактори розподіллено і представлено трьома групами: цільові, базові та управляючі, які характеризують результативність державної політики. З використанням когнітивної карти досліджено характер впливу управляючих факторів на інноваційний розвиток аграрного сектору. Здійснено оцінку несуперечності дії заходів державного регулювання та зміни рівня інноваційного розвитку аграрного сектору. Визначені перспективи та переваги когнітивного моделювання для аналізу і оцінки результативності державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору України.[||]The article substantiates the feasibility and formalized content of improving the tools for assessing the effectiveness of state policy for innovative development of the agricultural sector in Ukraine. The purpose and necessity of modeling the innovative development of the agrarian sector, which contributes to solving urgent problems of public policy, have been determined. The sequence of stages of cognitive modeling of the evaluation of the effectiveness of the state policy of innovative development of the agar sector (assessment of the situation for the provision of innovative development of the agricultural sector; construction of a cognitive map; construction of a cognitive model of innovative development of the agricultural sector taking into account the directions of state development; scenario the selected scenario of the innovative development of the agricultural sector in the context of implementation of instruments e public policy). Within the framework of the research, for the construction of the cognitive map of innovative development of the agrarian sector, the selected factors are distributed and presented in three groups: target, basic and manager, which characterize the effectiveness of public policy. Using the cognitive map, the nature of the influence of governing factors on the innovative development of the agricultural sector was investigated. The consistency of measures of state regulation and changes in the level of innovative development of the agrarian sector were evaluated. Prospects and advantages of cognitive modeling for analysis and evaluation of the effectiveness of the state policy of innovative development of the agrarian sector of Ukraine are determined (conducting assessment of innovative development of the agricultural sector based on scenario studies and substantiation of the choice of alternatives of object development strategies; transition from analysis of statistical variables to identification of relationships and patterns of public policy factors; obtaining methodological assessment tools based on timely identification and Predicting the impact of threats on the innovative development of the agricultural sector, serves as a basis for the formation of public policy tools for innovation tion of the agrarian sector of Ukraine).

Л. Б. Круп’яккандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналуТернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

L. B. KrupiakPh.D., associate professor, assistant professor of Management,public government and staffTernopil National Economic University, Ternopil

PECULIARITIES OF A MOTIVATIONAL STRATEGY IMPLEMENTATION AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF PUBLIC AUTHORITIES FUNCTIONING

Окреслено особливості реалізації мотиваційної стратегії як чинника підвищення ефективності функціонування органів публічної влади. Досліджено реалізацію мотиваційної стратегії в системі публічної служби, що дало змогу виокремити ті завдання, які повинен вирішувати кожний керівник. Акцентовано увагу на негативних аспектах, що мають місце в органах публічної влади, а це свідчить, що мотиваційна стратегія в системі публічного управління в повну міру не реалізується. Обґрунтовано неспроможність нашої держави задовольнити всі потреби державних службовців, неповну реалізацію законодавчої бази, незадовільну економічну ситуацію в державі, і як наслідок, низька заробітна плата державним службовцям призводять до того, що знижується мотивація до праці, втрачається зацікавленість у підвищенні професійних якостей та в службовій кар’єрі, виникає тенденція до демотивації. Виокремлено фактори, що впливають на результати роботи працівників органів публічної влади та мотивують до ефективної праці. Обґрунтовано формування новітніх підходів до реалізації мотиваційної стратегії, що полягає в класифікації мотивів на основі узгодження інтересів всіх учасників процесу надання послуг. Окреслено створення ефективної мотиваційної системи, яка буде сприяти активній, ефективній і продуктивній діяльності персоналу для досягнення визначених завдань. Обґрунтовано необхідність впровадження та використання у сфері публічної служби моніторингу з метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці, прийняття кваліфікованих управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності функціонування органів публічної влади. Акцентовано увагу на необхідності створення науково обґрунтованого мотиваційного механізму в органі публічної влади, який би зміг за допомогою дійових важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати, сприяти піднесенню їх конкурентоспроможності. Запропоновано використання інструментарію мотиваційного механізму, здатного поєднати в єдиний зв'язок цілі і результати діяльності персоналу, щоб на практиці реалізувати цілеорієнтовану мотивацію його високопродуктивної праці. Виокремлено заходи в напрямку стимулювання та підвищення мотивації персоналу, що передбачає ефективна реалізація мотиваційної стратегії органу публічної влади.[||]The peculiarities of a motivational strategy implementation as a factor of increasing the efficiency of public authorities functioning have been outlined. The implementation of the motivational strategy in the public service system has been investigated, which made it possible to identify the tasks for each manager to solve. Attention has been drawn to the negative aspects that occur in public authorities, which indicates that the motivational strategy in the system of public administration is not fully implemented. The inability of our state to satisfy all the needs of civil servants, incomplete implementation of the legislative framework, unsatisfactory economic situation in the state, has been substantiated; as a result, low salaries for civil servants lead to a decrease in motivation to work, a loss of interest in enhancing professional skills and career, there is a tendency for demotivation. The factors that influence the results of the employees of public authorities' work and motivate them to work effectively have been distinguished. The formation of the newest approaches to the implementation of a motivational strategy has been substantiated, which consists in the classification of motives based on the coordination of interests of all participants of the service provision process. The creation of an effective motivational system, which will facilitate the active, efficient and productive activity of the personnel for the achievement of certain tasks, has been outlined. The necessity of the monitoring implementation and use in the sphere of the public service for the purpose of its operative diagnostics and evaluation in dynamics, making qualified managerial decisions in the interest of increasing the efficiency of the public authorities functioning, has been substantiated. Emphasis has been placed on the need to create a scientifically grounded motivational mechanism in the public authority, which could, with the help of effective levers and incentives, increase the interest of employees to work productively and qualitatively, to promote their competitiveness. It has been suggested to use the tools of a motivational mechanism that can combine the purposes and the results of the personnel's activity in a single connection, in order to realize in practice the purposeful motivation of highly productive work of such personnel. The measures in the direction of stimulation and increase of the personnel's motivation, which are envisaged by the effective implementation of the motivational strategy of the public authority, have been highlighted.

О. І. Сердюкк. е. н., професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академіїЛ. М. Горбатюкасистент кафедри підприємництва і праваБ. В. Божкомагістрант за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Полтавської державної аграрної академії

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В СИСТЕМУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. I. Serdiuk L. M. Horbatiuk B. V. Bozhko

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE FORMS OF TRAINING IN THE SYSTEM OF INCREASE OF QUALIFICATION OF CIVIL SERVANTS AND OFFICIALS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Розглянуто основні цілі реалізації державної кадрової політики, що передбачають виконання першочергових завдань за напрямом підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Обґрунтовано роль і місце підвищення кваліфікації державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування. що забезпечує стабільність публічної служби, мотивацію кадрів та їхню ефективну й результативну діяльність. Визначено систему підвищення кваліфікації, яка складається з центрального та регіонального рівнів, з’ясовані її основні форми. Досліджено напрямки роботи Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та з’ясовано його основні показники діяльності. Запропоновано застосування інноваційного підходу до навчального процесу, шляхом поєднання традиційного очного навчання із застосуванням елементів дистанційної освіти.[||]The main goals of the implementation of the state personnel policy, which foresee the fulfillment of priority tasks in the field of training and retraining of personnel, are considered. The role and place of training of civil servants of local self-government officials is substantiated, which ensures the stability of the public service, motivation of the personnel and their effective and efficient activity. The system of training and advanced training of civil servants and officials of local self-government has been defined, which includes educational institutions licensed under the educational and vocational program of specialty 281 «Public administration and administration», as well as other institutions of advanced training in public administration. The organizational structure of this system consists of two levels - central and regional. The directions of work of Poltava Oblast Center for Retraining and Advanced Training of Employees of State Bodies, Local Self-Government Bodies, State-Owned Enterprises have been investigated, its structure and state of material and technical base have been determined.
The main indicators of the activity of the Center were determined, namely: actual indicators of professional development of all, persons; by category of positions and types of training. The number of teachers (including teachers of the Poltava State Agrarian Academy) who were involved in the training were determined, 16 of them doctors of science, 27 candidates of science, the rest - 136 practitioners.
It is substantiated that the main source of funding for the training of Center-based officials during 2016-2018 is local budget funds, and their share during the study period is 100%.
It is proposed to apply innovative approaches to the educational process, namely: the combination of online lectures with classroom based on cooperation with the largest project of free education in Ukraine - Prometheus. Upon completion of the online courses, certificates will be issued and emailed. The types of certificates, their advantages and disadvantages are considered.

О. В. Пурцхванідзекандидат філософських наук, доцент кафедри менеджмента і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

ПРОБЛЕМА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ФОКУСІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

O. PurtskhvanidzePh.D., Associate Professor,Associate Professorof the Department of Management and Logistics

THE PROBLEM OF UKRAINIAN LOCAL COMMUNITY IN THE FOCUS OF SYNERGETIC METHODOLOGY

Статтю присвячено проблемі відродження української територіальної громади. Проаналізовано основні теоретичні підходи до її розуміння, котрі розповсюджені у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Запропоновано використовувати синергетичну методологію для аналізу проблем громади та пошуку можливостей їх вирішення. Автор дійшов висновку, що місцеві громади в Україні мають, серйозний потенціал Доведено, що відмова від всебічного розгортання її потенціалу на користь постійного пошуку зовнішньої допомоги є безперспективним шляхом. Зловживання сторонньою допомогою веде до залежності від зовнішнього фінансування, з’являється ефект накопичення витків залежності. Стратегії побудовані на потребах, можуть гарантувати лише виживання, вони ніколи не приведуть до серйозних змін, або розвитку громади. Обґрунтовано ідею, що треба розглядати територіальні громади системно, як спільноти, котрі не просто займають певну територію, а знаходяться в складних взаємовідносинах державою та суспільством в цілому. Окремий наголос зроблено на екологічному аспекті обраної теми.[||]The article is devoted to the problem of revival of the Ukrainian territorial community. The basic theoretical approaches to its understanding, which are distributed in the domestic and foreign scientific literature, are analyzed. It is suggested to use a synergistic methodology to analyze community problems and find ways to solve them. The author concludes that the local communities in Ukraine have serious potential. It is proved that refusing to fully expand its potential in favor of constantly seeking external assistance is an unpromising way. Needs-based strategies can only guarantee survival. They will never lead to major change or community development. The alternative path is very simple; it leads to the development of policies and activities that are based on the abilities, skills and resources of poor people in the community. Substantial development is possible only if the members of the local community themselves are aware of the need to invest in themselves, as well as in the cause of community revival. In order for the local community to wake up for active engagement, creative community leaders need to emerge who will realize the hard truth and change the community's orientation in favor of an alternative model. The key to success is mobilizing all available local resources, combining them with one another in a way that enhances their power and efficiency. Making each institution feel responsible for the health of the local community, as well as establishing mechanisms that allow the community to influence and even control certain aspects and relationships between the institutions and local units, is a very challenging management task. The psychological climate that territorial communities should strive for should be based on the awareness that people can count on the support of their neighbors and local resources. In a situation where a person uses his or her abilities, the community becomes stronger, the person becomes more powerful. The idea is justified that territorial communities should be viewed systematically as communities that not only occupy a certain territory but are in complex relationships with the state and society as a whole. Particular emphasis is placed on the environmental aspect of the topic chosen.

А. М. Приймаккандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських і германських мов,Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. ЖитомирІ. М. Приймакголовний спеціаліст відділу регіонального розвитку Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, магістрантка з публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Alla PryimakCandidate of Philological Sciences, Assistant professor of the department of slavic and germanic languages, Zhytomyr Ivan Franko State UniversityIryna PryimakChief specialist, Regional development department of the Zhytomyr regional state administration, Master Student in public management and administration, Zhytomyr Polytechnic State University

THE IMPLEMENTATION OF STATE HOUSING PROGRAMS AS AN ACTIVE MECHANISM FOR IMPROVEMENT OF STATE HOUSING POLICY (ON THE EXAMPLE OF ZHYTOMYR REGION)

У статті зроблено спробу вивчення ключових аспектів реалізації державної житлової політики в Україні, в тому числі основні засади законодавчого регулювання державної житлової політики, вирішення питання поліпшення житлових умов громадян, а також основні показники реалізації на теренах Житомирської області державних та регіональних житлових програм як дієвого механізму удосконалення житлової політики.
Дослідженням встановлено, що однією з найбільших прогалин існуючої державної житлової політики є здебільшого застарілі норми житлового законодавства, що не відповідають реаліям сьогодення та не забезпечують громадянам конституційно гарантоване право на житло, а також недостатнє фінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів усіх рівнів державних та регіональних програм забезпечення житлом громадян,що потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування.[||]The social and economic policy of any modern democratic state is aimed at ensuring the vital needs of everyone and creating the conditions for the achievements of public prosperity. This goal is of particular importance for present-day Ukraine. Local governments are currently on their way of developing a democratic and socially oriented society. In accordance with the level of its development and financial capacity, the state is obliged to enable citizens to obtain normal living conditions, including private housing, which in its turn will enable people to realize their potential within the home state.
The article attempts to study the key aspects of the implementation of state housing policy in Ukraine, including the basic principles of legislative regulation of state housing policy, addressing the issue of citizens’ living conditions improving, as well as the main indicators of state and regional housing programs implementation in Zhytomyr region as an effective housing program policy.
The authors of the article have analyzed the activity of the main housing programs executors in Zhytomyr region – Zhytomyr regional department of the State specialized financial institution "State Fund for Youth Housing Construction" and the Municipal Enterprise Support Fund for Individual Housing in the Rural Region of the Zhytomyr Regional Council.
The study focuses on one of the biggest gaps in existing public housing policy, which lies in rather outdated housing legislation. It does not correspond to the modern realities and can’t provide citizens with a constitutionally guaranteed right to housing, as well as insufficient funding from the state budget and local budgets at all levels of the state and local budgets. Regional housing programs are also not suitable for poor citizens who are waiting for better housing conditions and are on the local government executive committee’s housing register. Furthermore, reforming public housing policy will enable citizens to solve their housing problems and reduce state’s housing obligations. It will maintain citizens' trust in the government. Such policy will help the local self-government bodies to prevent the emergence of new long-term construction and complete the existing unfinished works. The enterprises of the construction industry will be able to increase the number of jobs and ensure the flow of investment in this field.

В. П. Якобчукк. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університетЛ. І. Симоненкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університетЮ. В. БалановичЖитомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

V. P. Yakobchuk L. I. Symonenko Yu. V. Balanovych

FORMATION OF PUBLIC WASTE MANAGEMENT SYSTEM

Здійснено аналіз формування системи публічного управління відходами з позиції забезпечення збалансованого функціонування механізму її реалізації. Показано, що це передбачає забезпечення раціонального співвідношення організаційно-адміністративного й економічного методів впливу. Таке співвідношення методів впливу обумовлює дієвість системи управління щодо вирішення питань екологічного характеру. Проведений аналіз здійснено з урахуванням позитивного практичного досвіду ЄС щодо управління відходами, з урахуванням окремих Директив Європейського парламенту та ради. Зазначено, що при виборі методів вкрай важливим є врахування не лише зарубіжного досвід. Необхідно виходити, перш за все, зі специфіки економічного та соціального розвитку країни. Максимальна ефективність системи управління забезпечується через комбінування різних методів на основі їх збалансування. В статті також уточнено сутність основних категорій та розкрито змісті механізму реалізації управління відходами, а також його ключових принципів.[||]The analysis of the formation of the system of public waste management from the point of view of ensuring the balanced functioning of the mechanism of its realization is carried out. It is shown that this implies ensuring a rational correlation between organizational, administrative and economic methods of influence. The analysis carried out is based on the positive practical experience of the EU in waste management, taking into account individual Directives of the European Parliament and the Council. The essence of the main categories has been clarified and the content of the waste management implementation mechanism and its key principles have been revealed. The principles discussed are implemented using state environmental policy instruments. Conceptually, the following groups of instruments of the waste management implementation mechanism can be distinguished: economic and organizational-administrative. The use of economic tools motivates the environmental activities of business entities. In the future, this toolkit becomes a source of funding for development programs in this area. Their main purpose is to stimulate, create appropriate conditions for the behavior of economic entities, the result of which is to meet the requirements for environmentally sound waste management, compliance with these priorities, minimize waste generation, as well as their recycling, use of innovative technologies.

О. В. Клименкоголовний спеціаліст відділу захисту прав споживачів департаменту страхового регулювання та нагляду Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

НАУКОВІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ

O. V. KlymenkoPrincipal specialist of the Consumer Protection Department of the Insurance Regulation and Supervision Department of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

SCIENTIFIC AND APPLIED ASPECTS OF STATE REGULATION OF INSURANCE MARKET ACTIVITIES

На прикладі страхового ринку проаналізовано систему державного управління (у формі регулювання) ринками небанківських фінансових послуг. Підтримана аргументами позиція науковців, які вважають, що поняття "страховий ринок" є більш широким і узагальнюючим визначенням ніж "ринок страхових послуг". Страховий ринок виконує декілька додаткових функцій крім надання посередницьких страхових послуг. Але допустимо, а іноді і доцільно, при розгляді питань державного управління, регулювання ринків небанківських фінансових послуг використання як одного, так і другого визначення. Розглянуто особливості і тенденції розвитку ринку страхування в Україні. Недоліками страхового ринку є недостатній рівень відповідальності деяких страхових компаній щодо виконання зобов'язань перед страхувальниками за договорами страхування, низька довіра громадян України до страховиків, слабкий попит на страхові послуги, недостатня регіональна розгалуженість і місткість страхового ринку та інші. Ці недоліки вказують на необхідність активізації держави у напрямі підвищення ефективності державного регулювання страхового ринку. Наведені конкретні приклади діяльності на страховому ринку недобросовісних компаній, які використовують страхування, як засіб ухилення від сплати податків. Регулятор ринку страхування не повною мірою захищає інтереси як страхувальників, так і інтереси держави. Розглянуті особливості нових Законів України, які стосуються внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг і захисту споживачів фінансових послуг. Удосконалення законодавства передбачає скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг. Запроваджена відповідальність фінансових установ за порушення прав споживачів фінансових послуг. Уповноваженим органам надано право застосовувати до суб'єктів господарювання заходи впливу та накладати на посадових осіб адміністративні стягнення. Завдяки підвищенню ефективності державної регуляторної політики, розширенню і посиленню механізмів державного регулювання та нагляду, має бути припинена діяльність недобросовісних та неплатоспроможних компаній на фінансових ринках України. Узагальнені зауваження щодо нових законів і запропоновані пропозиції для розгляду. Висловлено сподівання, що прийняття нових законів є позитивним кроком на шляху удосконалення нормативно-правової бази щодо ринків страхування. Слід очікувати позитивного впливу цих законів також на ефективність регулювання державними органами ринків небанківських фінансових послуг.[||]On the example of the insurance market, the system of public administration (in the form of regulation) by the markets of non-banking financial services is analyzed. The arguments are supported by the position of scientists who believe that the concept of "insurance market" is a broader and more general definition than "market of the insurance services". The insurance market performs several additional functions in addition to providing intermediary insurance services. But it is permissible, and sometimes even expedient, when considering issues of public administration, regulation of non-banking financial services markets, the use of both one and the second definition. The features and development trends of the insurance market in Ukraine are considered. The disadvantages of the insurance market are the low level of responsibility of some insurance companies in fulfilling obligations to policyholders under insurance contracts, low confidence of Ukrainian citizens in insurers, weak demand for insurance services, insufficient regional branching and capacity of the insurance market, and others. These shortcomings indicate the need to activate the state in the direction of increasing the efficiency of regulation of the insurance market. Concrete examples of activities in the insurance market of unscrupulous companies that use insurance as a means of tax evasion are given. The insurance market regulator does not fully protect the interests of both policyholders and the state. The features of the new laws of Ukraine regarding amendments to some legislative acts to expand the functions of state regulation of financial markets and protect consumers of financial services are considered. Improving legislation provides for a reduction in the number of regulatory authorities in the non-banking financial services markets. The responsibility of financial institutions for violating the rights of consumers of financial services has been introduced. The authorized bodies have the right to apply measures of influence to business entities and impose administrative penalties on officials. Due to increasing the effectiveness of state regulatory policy, expanding and strengthening mechanisms of state regulation and supervision, unscrupulous and insolvent companies should be discontinued in the financial markets of Ukraine. Comments on new laws are summarized and suggestions are given for consideration. It was hoped that the adoption of new laws was a positive step towards improving the regulatory framework for insurance markets. One should expect a positive impact of these laws on the effectiveness of government regulation of non-banking financial services markets.

А. В. ДубовикМіжрегіональна академія управління персоналом

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

A. V. DubovikInterregional Academy of Personnel Management

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC AND PROGRAMMING-TARGET MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE REAL ESTATE MARKET

Встановлено, що організаційно-економічний механізм регулювання ринку нерухомості включає чотири взаємопов'язаних рівнів, що забезпечують коригування підходу до регулювання такого ринку на основі комплексного використання організаційних та економічних інструментів, що забезпечують можливість підвищення ефективності функціонування основних учасників ринку відповідно до сучасних соціально-економічних умов, темпів науково-технічного прогресу, тенденцій і основних напрямів вдосконалення й підвищення конкурентоспроможності української економіки. Реалізація механізму програмно-цільового регулювання дає змогу обґрунтувати умови просторової реорганізації комунального господарства на різних рівнях управління, стратегію диверсифікації житлового комплексу, а також розробити сукупність програм розвитку малого бізнесу й підвищення стійкості об'єктів житлової інфраструктури, що забезпечують функціонування ринку нерухомості.[||]The conducted analysis of the state and problems of the real estate market (in particular the residential real estate segment) in the largest cities of Ukraine made it possible to identify the main participants of such real estate market and to reveal the economic relations between them, which are the basic elements that form the structural basis of the mechanism for regulating the real estate market development, to develop conceptual provisions of the strategy regulation of the real estate market and to systematize the factors of influence of the external and internal environment on the real estate market by each of the selected elements. The following basic elements of the system of regulation of the development of the real estate market include: institutional, social, economic, infrastructure, investment components.
It is established that the organizational and economic mechanism of regulation of the real estate market includes four interrelated levels, providing adjustment of the approach to regulation of such market on the basis of complex use of organizational and economic instruments, providing the possibility of increasing the efficiency of functioning of the main market participants in accordance with modern socio-economic conditions. , rates of scientific and technological progress, trends and main directions of improvement and increase of competitiveness of Ukrainians vein economy. Implementation of the mechanism of program-targeted regulation allows to substantiate the conditions of spatial reorganization of communal services at different levels of management, the strategy of diversification of housing complex, as well as to develop a set of programs of development of small business and increase of sustainability of objects of residential infrastructure that ensure the functioning of the real estate market.

Н. А. Розмаріцинааспірант кафедри економічної та фінансової політики,Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

N. A. RozmaritsynaPhD student of the Department of Economic and Financial Policy,Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine

CONTROL OF PROVIDING OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN CONDITIONS OF REFORM OF PUBLIC BODIES

У статті досліджено систему надання адміністративних послуг з позиції функціонального підходу, який притаманний менеджменту. Охарактеризовано процес надання адміністративних послуг в умовах реформування органів публічної влади. Проаналізовано підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників по даній тематиці, виявлено ключові проблеми організаційного механізму надання адміністративних послуг в Україні. Запропонована авторська модель системи контролю за наданням адміністративних послуг, що базується на процесному підході.
Наведено систематизацію трактувань поняття "контроль за діяльністю органів публічної влади" з позицій відомих в управлінні підходів. Дослідження системи контролю за наданням адміністративних послуг, що базується на процесах, описаних в стандартах серії ISO 9000, дозволило найбільш повно розкрити шляхи вдосконалення цієї системи.
Виявлені об’єктивні передумови впровадження авторської моделі системи контролю за наданням адміністративних послуг на сучасному етапі політичних та економічних реформ. Доведено, що основні недоліки існуючих на сьогодні лінійно-функціональних структур органів публічної влади пов’язані не тільки з недосконалістю їх організаційної побудови, але й з самою ідеологією публічного управління.[||]The article explores the system of providing administrative services from the point of view of the functional approach inherent in management. The process of providing administrative services in the conditions of reforming public authorities is characterized. The approaches of domestic and foreign researchers on this topic are analyzed, the key problems of the organizational and legal mechanism of providing administrative services in Ukraine are identified: imperfection of national legislation on the responsibility of public authorities and their officials, lack of mechanism of interaction with civil society, security, etc. The positive results have not yet acquired the critical mass that would allow to achieve a qualitative and effective turning point in the functioning of the system of providing administrative services, to better meet the needs of citizens. An authoritative model of a system of control over the provision of administrative services based on a process approach is proposed.
The systematization of interpretations of the concept of "control over the activity of public authorities" from the positions known in management approaches is presented. It is established that control in public authorities is considered as one of the important mechanisms by which it provides detection of violations of current legislation and deviations from the established standards and rules, timely introduction of adjustments in management activities. The study of the system of control over the provision of administrative services, based on the processes described in the standards of the ISO 9000 series, made it possible to fully reveal the ways of improvement of this system.
Objective prerequisites for introducing an authoritative model of the system of control over the provision of administrative services at the current stage of political and economic reforms have been identified. It is proved that the main shortcomings of the existing linear-functional structures of public authorities are connected not only with the imperfection of their organizational construction, but also with the ideology of public administration.

Р. Є. Рущенкоаспірант кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В РЕФОРМУВАННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

R. Rushchenkopostgraduate student, Department of Public Administration,Kyiv National University of Trade and Economics

THEORETICAL PRINCIPLES OF DECENTRALIZATION IN THE REFORM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів та ролі децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування. Розглянуто феномен децентралізації як один з пріоритетних напрямів вітчизняного державотворення. З урахуванням сучасних підходів до розгляду децентралізації в теорії державного управління акцентується увага на характерних рисах децентралізації. Запровадження децентралізації державного управління зумовлене нагальною потребою трансформації державного управління, що характеризується жорсткою централізацією повноважень та ресурсів, неспроможністю ефективно розв’язувати проблеми розвитку територіальних громад та їх об’єднань (у межах районів та областей), наявністю непрозорих механізмів прийняття рішень і, як наслідок, значними проявами корупції. Складність і багатоаспектність децентралізації державного управління, яка б нарешті надала суттєвого динамізму економічному та соціальному розвитку країни та її регіонів, потребує теоретичного обґрунтування умов, за яких передача повноважень і відповідальності від центрального на регіональний та місцевий рівні не призведуть до подальшого погіршення надання населенню публічних послуг, зростання диспропорцій у доступі до них громадян залежно від місця проживання і посилення у зв’язку з цим як соціальної напруги, так і відцентрових проявів, що загрожують цілісності держави.[||]The article deals with the theoretical aspects and the role of decentralization in the reform of local self-government. The phenomenon of decentralization is considered as one of the priority directions of national state formation. Given modern approaches to considering decentralization, the theory of public administration focuses on the features of decentralization.
Since Ukraine's independence, a number of reforms have been implemented in different years that affect the functioning of many economic and political processes in Ukraine. But these changes did not affect the quality of life of ordinary citizens who continued to face the same problems of a particular city, town or village: kindergartens and schools that were closed due to lack of funding, ineffective primary care, or none at all. pollution of reservoirs, lack of quality drinking water and much more. Therefore, the most pressing and socially demanded reform has been the reform of local self-government in Ukraine, which affects not only the form of public administration but also the constitutional system in Ukraine. Ukrainian law introduces a new form in the administrative-territorial structure of the state - united territorial communities.
The phenomenon of decentralization is considered as one of the priority directions of national state formation. Given modern approaches to considering decentralization, the theory of public administration focuses on the features of decentralization. The introduction of decentralization of public administration is conditioned by the urgent need for public administration transformation, characterized by rigid centralization of powers and resources, the inability to effectively address the problems of development of territorial communities and their associations (within regions and regions), the presence of opaque decision-making mechanisms and, as a consequence, , significant manifestations of corruption. The complexity and multidimensionality of decentralization of public administration, which would finally add significant dynamism to the economic and social development of the country and its regions, requires a theoretical justification of the conditions under which the transfer of powers and responsibilities from central to regional and local level will not lead to further deterioration of public services. increasing disproportions in access to them by citizens, depending on their place of residence and, in this connection, both social tension and centrifugal oyaviv that threaten the integrity of the state.

Н. В. Сенишинздобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу

КОНЦЕПЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В СУЧАСНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ: КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ

N. V. SenyshynPostgraduate Student of Department of Public Administration and Local Government of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THE CONCEPT OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF POWER IN MODERN PUBLIC GOVERNANCE: A CATEGORICAL AND CONCEPTUAL ANALYSIS

Стаття присвячена розгляду місця концепції територіальної організації влади в системі категорій та понять сучасного публічного врядування. На підставі широкого джерелознавчого аналізу згенеровано хмару тегів публічного дискурсу проблематики територіальної організації влади в державному управлінні та місцевому самоврядуванні та визначено, що в сучасному світі накопичено чимало проблем публічного управління в сфері державної влади, коли в умовах ресурсних, часових та інших обмежень, характерних для першої чверті ХХІ століття існуючі органи публічного врядування вже не здатні ефективно виконувати покладені на них функції. Відтак держави шукають нові шляхи вдосконалення системи територіальної організації влади, проводять адміністративні та адміністративно-територіальні реформи.
Обґрунтовано, що термін “територіальна організація влади” (як і близькі поняття “територіальна організація держави”, “територіальна організація державної влади”) є одним із важливих наукових понять науки державного управління, що охоплює всі аспекти територіального розподілу влади, форми її організації, обумовлює форму державного устрою, адміністративно-територіальну організацію суспільства та адміністративно-територіальний поділ країни.
Зроблено висновок, що в умовах транзитивного типу суспільного розвитку, коли Україна вимушена знаходити нові механізми економічного та суспільно-політичного поступу, щоб наздогнати передові держави світу, принципове значення має розробка стратегічних механізмів оптимального формату територіальної організації органів публічної влади в Україні, здатного зберегти цілісність держави, організаційну єдність системи публічного врядування, яка б могла забезпечити підвищення ефективності управління економічними та соціально-політичними процесами, залучення інноваційних політико-управлінських механізмів, спроможних вдосконалити державний лад та демократичну політичну систему нашої країни, поліпшити якість життя та людського потенціалу нашої держави.[||]The article is devoted with the consideration of the place of the concept of territorial organization of power in the system of categories and concepts of modern public governance. Based on a broad source analysis, a cloud of public discourse tags was generated on the issues of territorial organization of power in state administration and local self-government, and it was determined that many problems of public administration in the sphere of public power were accumulated in the modern world when in terms of resource, time, and other In the fourth quarter of the 21st century, the existing public authorities were no longer able to perform their functions effectively. Therefore, the states are looking for new ways to improve the system of territorial organization of power, carry out administrative and administrative-territorial reforms.
It is substantiated that the term "territorial organization of power" (as well as close concepts of "territorial organization of the state", "territorial organization of state power") is one of the important scientific concepts of the science of public administration, which covers all aspects of the territorial distribution of power, forms of its organization, determines the form of government, the administrative-territorial organization of society and the administrative-territorial division of the country.
It is concluded that in the conditions of transitive type of social development, when Ukraine is forced to find new mechanisms of economic and socio-political progress in order to catch up with the leading states of the world, it is of fundamental importance to develop strategic mechanisms of the optimal format of territorial organization of public authorities in Ukraine capable of preserving the integrity of the state. , the organizational unity of the public administration system, which could ensure the improvement of economic and socio-political governance processes, attraction of innovative political and administrative mechanisms that can improve the state system and democratic political system of our country, improve the quality of life and human potential of our country.

І. М. Петріваспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ ДЕРЖАВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

I. Petrivpostgraduate student,Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF THE STATE GOVERNANCE OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE BODY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE EXPERIENCE OF THE EAST STATES

У статті досліджено статус органу конституційної юстиції в Україні та державах Східної Європи і визначено його основні елементи. Вивчено та проаналізовано законодавчі підходи до визначення статусу органу конституційної юстиції в системі органів державної влади. Зазначено, що орган конституційної юстиції, за сукупністю елементів правового статусу має виключний вплив на функціонування механізму державного управління через призму прийняття рішень щодо відповідності основному закону рішень вищих органів державної влади. Проаналізовано основні практично реалізовані у державах Східної Європи підходи до позиціонування органу конституційної юстиції в механізмі державного правління.
Метою статті є дослідження особливостей статусу органів конституційної юстиції в Україні та державах Східної Європи.
Наукова новизна полягає у дослідженні та визначенні особливостей статусу органів конституційної юстиції в Україні та державах Східної Європи як ключового елемента механізму державного управління.
Висновки. Побудова ефективного механізму державного управління передбачає системну роботу над вирішенням проблемних питань, що виникають при взаємодії органів державної влади як на найвищому державному рівні так і на регіональному. Розвинуті демократії будуються на принципах, відображених в основних законах, впровадження та захист яких має відбуватися з використанням інструментів конституційної юстиції. Дослідження досвіду застосування конституційної юстиції держав Східної Європи свідчить про те, що діяльність органу конституційної юстиції в механізмі державного управління відіграє в окремих випадках надважливу роль за рахунок вирішення конфліктних ситуацій на найвищому рівні. Водночас, обсяг ефективного впливу на механізм державного управління безпосередньо залежить від законодавчо закріпленого статусу органу конституційної юстиції. Органи конституційної юстиції, які наділені повним об’ємом активних та пасивних засобів реагування на порушення основного закону, які володіють достатнім об’ємом функціонального ресурсу та засобами контролю за виконанням своїх рішень демонструють можливість реального забезпечення дотримання принципів, закріплених в основному законі. Механізм державного управління має працювати в першу чергу в інтересах суспільства та окремо взятого громадянина. У цьому зв’язку надзвичайно важливо забезпечити взаємодію органу конституційної юстиції з органами державної влади. Державно-управлінські відносини мають будуватися на неухильному дотриманні основного закону та підкріплюватися ефективним контролем з боку органу конституційної юстиції. Разом з тим, орган конституційної юстиції повинен бути політично незаангажованим та залишатися органом, що зрівноважує механізм державного управління, а не виступати безпосереднім регулятором, перебираючи на себе непритаманні функції.[||]The article explores the status of the constitutional justice body in Ukraine and the countries of Eastern Europe and identifies its main elements. Legislative approaches to determining the status of a constitutional justice body within the system of public authorities have been studied and analyzed. It is stated that the body of constitutional justice, along with the elements of legal status, has an exclusive influence on the functioning of the mechanism of public administration through the prism of decisions on compliance with the basic law of decisions of higher bodies of state power. The basic approaches to the positioning of the constitutional justice body in the mechanism of state government are practically implemented in the countries of Eastern Europe.
The purpose of the article is to investigate the peculiarities of the status of constitutional justice bodies in Ukraine and the countries of Eastern Europe.
The scientific novelty is to investigate and determine the features of the status of constitutional justice bodies in Ukraine and the countries of Eastern Europe as a key element of the mechanism of public administration.
Conclusions. Establishing an effective mechanism of public administration implies systematic work on solving the problematic issues that arise in the interaction of public authorities both at the highest state level and at the regional level. Developed democracies are built on the principles reflected in the fundamental laws, the implementation and protection of which must take place using the tools of constitutional justice. The study of the experience of applying the constitutional justice of the states of Eastern Europe shows that the activity of the body of constitutional justice in the mechanism of public administration in some cases plays an important role at the expense of the resolution of conflicts at the highest level. At the same time, the amount of effective influence on the mechanism of public administration depends directly on the statutory status of the body of constitutional justice. The bodies of constitutional justice, which are endowed with a full range of active and passive means of responding to violations of the basic law, who have a sufficient amount of functional resources and the means to control the implementation of their decisions, demonstrate the ability to actually ensure compliance with the principles enshrined in the basic law. The mechanism of public administration should work first and foremost in the interests of society and the individual citizen. In this regard, it is extremely important to ensure that the constitutional justice body interacts with public authorities. Public administration relations should be built on the strict observance of the basic law and underpinned by effective control by the body of constitutional justice. At the same time, the body of constitutional justice should be politically uninvolved and remain a body that balances the mechanism of public administration, and not act as a direct regulator, taking over the inherent functions.

П. В. Ліліковичздобувач Чернігівського національного технологічного університету

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СЕРВІСНИМИ ЦЕНТРАМИ МВС УКРАЇНИ

P. V. Lilikovichapplicant of Chernihiv National Technological University

WAYS TO ENSURE THE QUALITY OF PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES BY SERVICE CENTERS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

У статті досліджено шляхи забезпечення якості надання адміністративних послуг в Україні. Відзначено, що виникають певні складності у процесі визначення якості практичної діяльності органів публічної влади в частині надання адміністративних послуг суспільству. Наведено основну мету діяльності міжнародної стандартизаційної організації, основи системи управління якістю в органах влади, головні завдання використання стандарту ISO 9001, принципи, серед яких орієнтація на споживача; лідерство; мотивація; процесний підхід; системний підхід. Досліджено переваги запровадження ISO 9001 в управлінській діяльності. Зазначено, що процес впровадження сучасних європейських принципів публічного адміністрування в діяльність Міністерства внутрішніх справ України поки що не є ідеальним через недостатню увагу до адміністративного формування взаємодії сервісних центрів з органами місцевого самоврядування та громадськими утвореннями. Визначено, що головними завданнями використання стандарту ISO 9001 є надання споживачам впевненості в тому, що організація здатна стабільно задовольняти їх вимоги; надання керівництву організації впевненості в тому, що вона здатна стабільно задовольняти вимоги споживачів; надання працівникам організації впевненості в тому, що вони чітко, якісно та в повному обсязі виконують свої обов’язки та поставлені завдання. Схарактеризовано критерії, принципи та інструменти оцінки якості надання послуг сервісними центрами Міністерства внутрішніх справ України. Окреслено проблематику, що підлягає вирішенню відносно якості надання адміністративних послуг сервісними центрами. Наголошено, що контроль якості адміністративних послуг, які надаються сервісними центрами вимагає додаткових заходів, що передбачають обов’язкове залучення всіх зацікавлених сторін. Представлено загальну концепцію контрольної діяльності у визначеній сфері. У рамках реформування системи надання адміністративних послуг з метою їх поліпшення наголошено на необхідності вдосконалення процедури моніторингу та оцінювання. Відзначеній позитивні зрушення та сформовані подальші шляхи у напрямі забезпечення якості послуг на рівні сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України.[||]In the article, the author explored ways to ensure the quality of administrative services in Ukraine. It is noted that there are some difficulties in the process of determining the quality of practical activities of public authorities in terms of providing administrative services to society. The author described the main purpose of the international standardization organization, the basics of the quality management system in government, the main objectives of the ISO 9001 standard, the principles, including consumer orientation, leadership, motivation, process approach, and system approach. The advantages of the introduction of ISO 9001 in management are investigated. It is noted that the process of implementing modern European principles of public administration in the activities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is not yet ideal due to insufficient attention to the administrative formation of interaction of service centres with local governments and NGOs. It is determined that the main tasks of using the ISO 9001 standard are to provide consumers with confidence that the organization is able to consistently meet their requirements; giving the organization's management confidence that it is able to consistently meet customer requirements; assuring employees of the organization that they clearly, efficiently and fully perform their duties and tasks. Criteria, principles and tools for assessing the quality of service delivery by service centres of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are characterized. The issues to be addressed regarding the quality of administrative services provided by service centres are outlined. It is emphasized that quality control of administrative services provided by service centres requires additional measures that require the involvement of all stakeholders. The general concept of control activity in the certain sphere is presented. As part of the reform of the system of providing administrative services in order to improve them, the need to improve the monitoring and evaluation procedure was emphasized. Positive changes were noted and further ways were formed in the direction of ensuring the quality of services at the level of service centres of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Л. В. Бричаспірант кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка»М. Ф. Криштановичдоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ

L. BrychPhD student of the Department of Pedagogy and Innovative Education Lviv Polytechnic National UniversityM. KryshtanovychDoctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education, Institute of Law, Psychology and Innovative Education National University \"Lviv Polytechnic\", Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FORMATION OF MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE STATE EMPLOYEE IN THE WORLD AND UKRAINE

Проведено дослідження процесу становлення механізмів розвитку соціально-психологічного ресурсного потенціалу державного службовця на сучасному етапі з урахуванням основних завдань широкомасштабної реформи місцевого самоврядування, об’єктивно потребує певної перебудови системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, а також активного залучення до цього процесу недержавних суб’єктів освітньої діяльності. Розкрито особливості соціально-психологічного ресурсного потенціалу службовця в системі державного управління, що сприятиме підвищенню ефективності роботи з кадрами, вирішення проблем добору, підготовки, планування та професійного розвитку кадрів державної служби.
Досліджено зарубіжний досвід соціально-психологічного розвитку ресурсного потенціалу державного службовця у найбільш розвинених країнах світу, що дає можливість зробити висновок, що основними елементами системи, які використовуються в публічному секторі при формуванні соціально-психологічного ресурсного потенціалу державного службовця є комплексна система формування освітньо-фахового рівня державно-управлінських кадрів.
Розкрито та охарактеризовано основні детермінанти соціально-психологічного ресурсного потенціалу службовця в системі державного управління у порівнянні з управлінцями сфер бізнесу та освіти.[||]A study of the process of formation of mechanisms for the development of the socio-psychological resource potential of a civil servant at the present stage, taking into account the main tasks of a large-scale reform of local self-government, objectively requires a certain restructuring of the system of training, retraining and advanced training of employees of local self-government bodies, employees of public utilities, as well this process of non-state actors in educational activities. The article reveals the features of the social and psychological resource potential of an employee in the system of public administration, which will help to increase the efficiency of work with personnel, solving the problems of selection, training, planning and professional development of civil service personnel.
The foreign experience of the socio-psychological development of the resource potential of a civil servant in the most developed countries of the world has been studied, which allows us to conclude that the main elements of the system that are used in the public sector in the formation of the socio-psychological resource potential of a civil servant is a complex system of formation of the educational and professional level of the state. - management personnel.
It has been substantiated that the structure of personal potential differs between entrepreneurs and civil servants. The structure of the personal potential of a civil servant is simpler, it is more consistent. Entrepreneurs who have established their own business are prepared for uncertain and unexpected situations, risk. In stressful situations, they are active and active and able to learn from their own experience. They perceive their life as more interesting and meaningful. That is, for entrepreneurs, work is associated with deeper personal dispositions - their attitude to life, the perception of it as meaningful. Civil servant does not differ in terms of meaningfulness of life, resilience and tolerance to uncertainty. Moreover, they are less active, their vitality is lower. Thus, each profession requires a specific set of instinctive manifestations.
The main determinants of the social and psychological resource potential of an employee in the system of public administration in comparison with managers of the spheres of business and education are revealed and characterized.

ТОВ "ДКС Центр"