Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 10, 2011

Ю. В. Столєтовзаступник директора центру митної справи та післядипломної освіти Академії митної служби України

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проаналізовано поняття ризику, аналіз ризику, оцінка ризику, індикатор ризику, профіль ризику. Визначені шляхи і напрями щодо підвищення ефективності регулювання з боку держави під час здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Проанализировано понятие риск, анализ риска, оценка риска, индикатор риска, профиль риска. Определены пути и направления по повышению эффективности регулирования со стороны государства во время осуществления внешнеэкономических операций.

The concept of risk, risk assessment, risk indicator, risk profile are analyzed. Ways and methods as to the improvement of the regulation effectiveness by the state during the implementation of foreign economic operations are determined.

О. В. Надошааспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

В межах даної статті здійснено аналіз сутності сталого розвитку, конкретизувати його зміст, у всіх його об’єктивних проявах, концептуальні суперечності у підходах реалізації його принципів, чітко ідентифікувати фактори впливу на функціонування сучасних систем державного управління, їх організаційно-функціональний потенціал по управлінню процесами сталого розвитку.

В рамках данной статьи осуществлен анализ сущности устойчивого развития, конкретизировать его содержание, во всех его объективных проявлениях, концептуальные противоречия в подходах реализации его принципов, четко идентифицировать факторы влияния на функционирование современных систем государственного управления, их организационно-функциональный потенциал по управлению процессами устойчивого развития.

Є. О. Березовська, Н. П. КризинаДержавна установа «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

В статті дана характеристика та проведено аналіз стану психіатричної допомоги в міжнародних нормативно-правових актах. Приведено досвід деяких зарубіжних країн в наданні психіатричної допомоги.
Ключові слова: психіатрична допомога, медична допомога, нормативно-правові акти
 
В статье дана характеристика и проведен анализ состояния психиатрической помощи в международных нормативно-правовых актах. Приведен опыт некоторых зарубежных стран в оказании психиатрической помощи.

М. П. Сорокак.е.н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Визначено взаємозв’язок понять, що відбивають складові регіонального управління, яке здійснюється у державі. Досліджено існування значної нерівномірності у рівнях соціально-економічному розвитку регіонів.

Defines the relationship of concepts that reflect elements of regional governance, which is in the state. Investigated the existence of significant non-uniformity in levels of socio-economic development of regions.

С. В. Левцовслухач заочної форми навчання Національної академії державного управління при Президентові України, заступник голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ

У статті з’ясовано підходи щодо трактування сутності понять “публічна влада”, “адміністративний район”, здійснено аналіз теоретичних основ функціонування публічної влади в адміністративному районі у світлі удосконалення адміністративно-територіального устрою на районному рівні в Україні.
 
The article found approaches to the interpretation of the essence of the concepts of "public authority", "Administrative Region", the analysis of theoretical foundations of the functioning of public authorities in the administrative district in the light of improving the administrative and territorial structure at district level in Ukraine.

М. В. Банчукк.політ.н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Розглянуті стратегічні питання організації державного управління санітарно - епідеміологічною ситуацією на державному, регіональному та локальному рівнях. Підкреслюється необхідність паралельного ведення показників стану здоров’я населення, біологічного моніторингу й інтегральних показників стану навколишнього середовища.
 
Strategic questions of organization of state administration of sanitary and epidemiologic situation on state, regional, and local levels are considered. The necessity of parallel conduction of indexes of health state of population, biological monitoring, and integral indexes of the state of environment are underlined.

В. Г. Бульбакандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ, м. ХарківА. В. Меляковкандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ

ГРОМАДСЬКА ГУМАНІТАРНА РАДА ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ: ПІДСУМКИ РОКУ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті розглянуто діяльність Громадської гуманітарної ради при Президентові України протягом першого року її роботиі (квітень 2010 - травень 2011 р.) Показано, що за цей час Рада стала одним з центрів вироблення державної гуманітарної політики. Доведено, що для покращення роботи Гуманітарної ради необхідно вдосконалити механізми співпраці з іншими консультативними органами, покращити інформаційне забезпечення її діяльності.
 
In the article activity of Public humanitarian advice is considered at President of Ukraine in the first year of his work (April 2010 is May, 2011). It is shown that for this time Advice became one of centers of determination of public humanitarian policy. It is well-proven that for the improvement of work of Humanitarian advice it is necessary to perfect the mechanisms of collaboration with other consultative organs, to improve the informative providing of his activity.
 
В статье рассмотрена деятельность Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины в первый год его работы (апрель 2010 - май 2011 г.). Показано, что за это время Совет стал одним из центров определения государственной гуманитарной политики. Доказано, что для улучшения работы Гуманитарного совета необходимо усовершенствовать механизмы сотрудничества с другими консультативными органами, улучшить информационное обеспечение его деятельности.

П. І. Гаманд. держ.упр., доц., Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СТАТУС ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ

Досліджено понятійно-термінологічний апарат документаційного забезпечення управлінської діяльності. Сформовано систему принципів документаційного забезпечення управління.

The concept-terminology vehicle of the document providing of administrative activity is explored. The system of principles of the document providing of management is formed.

В. А. Степановк.і.н., політологН. І. Пахомовак.е.н., Дипломатична академія України при МЗС України

ПОСОЛЬСЬКИЙ КОРПУС УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН

У січні наступного року відзначатимемо двадцяту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Федеративною Республікою Німеччина. „Сьогодні між Україною та Німеччиною налагоджено досить потужне політичне та економічне співробітництво, яке наразі не використовує більшості свого потенціалу і потребує нового імпульсу”, – зазначалося у Щорічному (2011 року) посланні Президента України Верховній Раді України.

І. О. Драганд.держ.упр., с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку»

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ДЕPЖАВНOГO УПPАВЛIННЯ POЗВИТКOМ ЖИТЛOВO-КOМУНАЛЬНOГO ГOСПOДАPСТВА В УМOВАХ СУСПIЛЬНOЇ ТPАНСФOPМАЦIЇ

Проведено аналіз проблем державного управління житлово-комунальним господарством в Україні на місцевому, регіональному та національному рівні. Визначено напрями перетворень в цій сфері щодо зміни структури житлового і комунального господарства, вдосконалення системи державного управління, забезпечення ефективного використання власності та залучення інвестицій.
 
The analysis of problems of public administration of housing and communal services in Ukraine at the local, regional and national level. The directions of change in this area to change the structure of housing and communal services, improving governance, ensuring effective use of property and investment.

П. Й. Кузьмінськийдиректор медичного училища Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Робота присвячена узагальненню літературних джерел, в яких досліджуються питання сутності та правового виміру відповідальності у медичній діяльності.
 
This research is devoted to generalization of literary sources, where the questions of subject matter and legal measuring of responsibility in medical activities are examined.

В. В. Кощинецьздобувач, Академія муніципального управління

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В статті досліджено методологічний інструментарій оцінки ресурсного потенціалу регіону. Виходячи з того, що метою визначення оцінки й аналізу використання ресурсного потенціалу регіонів є забезпечення економічного зростання, виокремлюють принциповий методологічний підхід на основі процесного підходу до управління якістю економічного зростання – узгодження потенціалу розвитку регіону із його результатами та обґрунтування на цій основі стратегії на перспективу.
 
The article investigates the methodological tools of evaluation of resource potential. Based on the fact that the purpose of the measurement and analysis of resource potential of the regions is to ensure economic growth, outline the principal methodological approach based on process approach to quality management of economic growth - the coordination of capacity development in the region with its results and rationale for this strategy based on future.

Н. О. Борецьказдобувач Академії муніципального управління

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Проведено аналіз механізмів державного регулювання ринку освітніх послуг в Україні. Розроблено шляхів оптимізації стратегічних напрямів та механізмів державного регулювання ринку освітніх послуг в контексті створення європейського освітнього простору.
 
The mechanisms of state regulation of the market of educational services in Ukraine. Developed ways to optimize the strategic directions and mechanisms of state regulation of the market of educational services in the context of a European educational space.
 
Проведен анализ механизмов государственного регулирования рынка образовательных услуг в Украине. Разработаны пути оптимизации стратегических направлений и механизмов государственного регулирования рынка образовательных услуг в контексте создания европейского образовательного пространства.

ТОВ "ДКС Центр"