Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 10, 2010

Ю. В. Шпаккандидат економічних наук, доцент докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

У статі досліджується проблеми державного регулювання   конкурентного середовища в аграрному сектору, як важливого елемента ринкової економіки. Вплив держави на розвиток агарного сектору економіки. Функції аграрного сектору. Масштаби державної участі в регулюванні аграрного сектора економіки. Визначення напрямів державної політики щодо регулювання конкурентного середовища аграрної галузі.

In the floor investigated problems of government control of competition environment in to the agrarian sector as an important element of market economy. Influence of the state on development agar to the sector of economy. Functions agrarian to the sector. Scales of the state participating are in adjusting of agrarian sector of economy. Determination of directions of public policy is in relation to adjusting of competition environment of agrarian industry.

З. Б. Янченкозаслужений економіст України, кандидат економічних наук, начальник Головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації

МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

У статті розглядаються регіональні особливості ведення малого підприємництва та роль владних структур регіону щодо його пожвавлення в умовах викликаного тривалими кризовими явищами дефіциту фінансових ресурсів підтримки.
 
The paper considers regional features of small business conduction as well as a part of regional authorities concerning its activization in terms of the financial support resources deficiency caused by the long-term crisis phenomena.

Б. К. Копилздобувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗБУДОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР

Розглянуто організаційно-правові засади розбудови місцевого самоврядування в Україні в євроінтеграційному контексті, наведено приклади регіонального поділу деяких країнах Європи.
 
A organizational and legal principles of development of local government in Ukraine in the context of European integration, are examples of regional division of some European countries.

Т. Є. Роматаспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В АСПЕКТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті аналізується сучасний стан законодавчого регулювання порівняльної реклами в аспекті захисту прав інтелектуальної власності. Досліджується відповідність вітчизняного законодавства в цій галузі світовим стандартам, а також проблеми його застосування на практиці. В статті розроблені рекомендації працівникам рекламної сфери щодо правового аспекту використання порівняльної реклами.

The article analyzes the current state of legislative regulation of comparative advertising in the aspect of protection of intellectual property rights. We investigate the compliance of domestic legislation in this field with international standards, as well as problems of its application in practice. This article contains recommendations to advertisers on the legal aspects of comparative advertising.

О. В. Алейніковак.е.н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

Проаналізовно стан підтримки аграрного сектора економіки країни та її регіонів за рахунок різних джерел інвестування з метою отримання ефективних результатів за наявності відповідного механізму використання.
 
The condition of support of agrarian sector of national economy and its regions at the expense of various sources of investment for the purpose of reception of effective results in the presence of the corresponding mechanism of use is analysed.

С. А. Пінчукздобувач, Академія муніципального управління

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

У статті аналізуються існуючі правові механізми безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування та обґрунтування необхідності запровадження додаткового регулювання цих механізмів органами місцевого самоврядування задля забезпечення ефективного функціонування форм безпосередньої демократії на муніципальному рівні.

In the article the existent legal mechanisms of direct participation of citizens are analysed in realization of local self-government that necessity of introduction of the additional adjusting of these mechanisms by the organs of local self-government for the sake of providing of the effective functioning of forms of direct democracy at municipal level.

Л. В. Пельтекк.е.н., доцент, Запорізький національний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

В статті запропоновано алгоритм оцінки ефективності взаємодії державних і промислових структур у формі приватно-державного партнерства; обґрунтовано підходи до вибору найефективнішого підходу до фінансування проекту на основі рейтингового показника та найбільш дієвих форм співпраці.

In the article the algorithm of estimation of efficiency of co-operation of state and industrial structures is offered in form privately state partnerships; grounded a choice of the most effective going is near financing of project on the basis of rating index and most effective forms of collaboration.

Г. В. Дмитренкокандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

ПАРАДИГМА ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Стаття присвячена проблемам ефективності використання підприємствами агропромислового комплексу коштів, спрямованих з державного бюджету на розвиток селекції в тваринництві та визначення проблемам у їх використанні.

Article is devoted to efficient use of agriculture funds allocated from the state budget development in animal breeding, to identify problems in their use.

В. Б. Татаренковикладач кафедри держаної служби, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ

В статті дано оцінку діючого механізму здійснення судочинства в Україні на базі порівняльного аналізу кращих світових практик та підходів
 
In the article estimation of operating mechanism of realization of the legal proceeding is given in Ukraine on the base of comparative analysis of the best worlds practical worker and approaches

В. М. Безпрозванназаступник головного лікаря, Державний заклад клінічна поліклініка № 1 Державного управління справами, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВА ЗАХИЩЕНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

У статті розглядається питання правової захищеності медичних працівників в Україні.
 
The article is considered an issue on the legal protection of the health workforce in Ukraine.

В. Ф. Смолянюкдоктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології і соціології, Київський національний економічний університет ім. В. ГетьманаО. М. Суходолядоктор наук з державного управління, доцент, заступник керівника управління, Апарат Ради національної безпеки і оборони України

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ РУДЕНКО О. М. «ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ»

І. О. ДраганДокторант НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ УМОВ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

В статті розроблено нову модель державного управління процесом модернізації житлово-комунального господарства України. Визначено, що головним та основоположним постулатом модернізації житлового господарства є функціонування регульованої сфери житлового господарства. Визначено, що основними напрямами з удосконалення державного управління процесом модернізації комунального господарства є створення управляючої компанії, яка за організаційно-правовою формою має бути акціонерним товариством, що укладає договори на обслуговування комунальних мереж з асоціаціями мешканців.

The paper developed a new model of public administration modernization process of housing and communal services of Ukraine. Determined that the principal and fundamental postulate of the modernization of housing operation is controlled areas of housing. Determined that the main areas for improvement of public administration modernization process is the creation of municipal management company, which in organizational form has to be joint-stock company that enters into contracts for utility services from residents associations.

Л. М. Васільєвадоцент кафедри обліку і аудиту Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

В статті удосконалено інструментарій державного регулювання аграрного сектора за відповідним його поділом на інструменти: підвищення ефективності аграрного виробництва; забезпечення соціальної захищеності сільського населення та розвитку соціально-виробничої інфраструктури сільських територій.
 
In the article improved instruments of state regulation of the agricultural sector for its appropriate division of tools: improve agricultural production, ensure social security and rural development of social and industrial infrastructure of rural areas.

С. С. ДобруновАкадемія муніципального управління

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Актуальність проблеми не викликає сумніву, адже реорганізація структури промислового виробництва, збільшення частки наукоємних, ресурсозберігаючих, екологічно безпечних та соціально важливих галузей, принципове оновлення ресурсної бази із залученням нових джерел енергії, конструкційних матеріалів та інформаційних технологій, удосконалення процесу використання факторних ресурсів у виробничо-відтворювальному циклі, підвищення конкурентоспроможності промислових товаровиробників на українському, європейському та світовому ринках високотехнологічних товарів і послуг, зменшення технологічного навантаження на довкілля це ті завдання, які мають бути вирішенні завдяки оптимізації системи фінансового забезпечення інноваційно-промислової політики в Україні.

А. В. Антоновк. е. н., докторант Академії муніципального управління (м. Київ)

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

У статті досліджено особливості реалізації програм сталого розвитку сільських територій; сформульовано ключові аспекти розробки стратегічних планів розвитку сільських територій; запропонованого напрями вдосконалення системи управління сільськими територіями.
 
In article features of implementation of programs of a sustainable development of rural territories are investigated; key aspects of development of strategic development plans of rural territories are formulated; the offered direction of improvement of a control system of rural territories.

ТОВ "ДКС Центр"