Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 1, 2016

О. М. Титаренкок. н. держ . упр., доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління змістом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Oleksandr  TytarenkoPh.D in Public Administration, associate professor, bread-winner of scientific degree of doctor of sciences, National academy of state administration at President of Ukraine, city of Kyiv

DECENTRALIZATION AS FACTOR OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIAL COMMUNITIES IS IN UKRAINE

У статті проаналізовано теоретичні основи та концептуальні домінанти управління провадженням політики децентралізації в Україні як фундаментального чинника забезпечення збалансованого розвитку сільських територіальних громад у контексті переходу держави до сталого розвитку. Визначено комплекс перешкод на шляху децентралізації влади і важливість запровадження реформи у контексті забезпечення переходу держави та її регіонів до сталого розвитку. Досліджено проблеми децентралізації та розбудови дієвих сільських територіальних громад, ідентифіковано загрози і ризики. Доведено, що активізація процесів децентралізації – формує організаційно-економічну та управлінську основу для посилення демократії, забезпечення надійності функціонування сільського господарства, раціоналізації використання природо-ресурсного потенціалу.
 
In the article theoretical bases and conceptual dominants of management realization of politics of decentralization are analyzed in Ukraine as a fundamental factor of providing of the balanced development of rural territorial communities in the context of transition of the state to steady development. The complex of obstacles on the way of decentralization of power and importance of input of reform are certain in the context of providing of transition of the state and his regions to steady development. The problems of decentralization and development of effective rural territorial communities are investigational, threats and risks are identified. It is well-proven that activation of processes of decentralization - forms organizationally-economic and administrative basis for strengthening of democracy, providing of reliability of functioning of agriculture, rationalization of the use of raw material and resource potential.

Л. П. Требикстарший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Хмельницький університету управління та права, м. Хмельницький

ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО АСПЕКТУ В ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ РЕГІОНУ

L. P. TrebykSenior lecturer at the department of Public Administration and Local Self-Government of Khmelnytskyi University of Management and Law, Khmelnytskyi

BACKGROUND INFORMATION AND COMMUNICATION ASPECTS IN THE FURTHER TRAINING OF MANAGERIAL STAFF REGION

В статті обґрунтовано інформаційно-комунікаційний аспект підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону; висвітленні основні проблеми підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону; виокремленні завдання підвищення рівня професійної кваліфікації управлінських кадрів регіону; запропоноване авторське визначення інформаційно-технологічної компетентності управлінських кадрів регіону.
 
In the article the information and communication aspect of management development in the region; coverage of the basic problems of management development in the region; the allocation goals of increasing the level of professional training of administrative personnel of the region; proposed a definition of information-technological competence of administrative personnel in the region.

О. П. Борискандидат технічних наук, заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

O. P. Boriscandidate of technical sciences, Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

HISTORICAL TRENDS FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF CIVIL PROTECTION IN UKRAINE AND THE WORLD

У статті проаналізовано історичні тенденції формування та розвитку системи цивільного захисту в Україні та світі. Зазначено, що в умовах реформування системи державного управління та цивільного захисту особливої уваги набуває питання визначення історичної послідовності формування національної системи захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях. Установлено, що вивчення історії становлення цивільного захисту дозволяє усвідомити основні умови та небезпеки, що впливали на суспільство в певні історичні періоди та які саме заходи державного регулювання застосовувались для зниження ризику їх впливу на життя і здоров’я людини. Наголошено, що знання первинних джерел і аспектів історичного формування та послідовності розвитку системних підходів щодо захисту державних інтересів країн світу дозволяє чітко окреслити мотивацію та підґрунтя становлення світової системи цивільного захисту, а також влив зовнішньополітичних факторів на формування національної системи, її стратегічну мету, основні цілі, завдання. Запропоновано нові часові етапи становлення, формування, розвитку та реформування цивільної оборони в Україні.

The article analyzes the historical trends in the formation and development of the civil protection system in Ukraine and in the world. It is noted that in the conditions of reforming the system of public administration and civil protection, special attention is given to determining the historical sequence of the formation of the national system of protection of population and territories in emergency situations. It has been established that the study of the history of the establishment of civil protection allows us to understand the main conditions and dangers that influenced society in certain historical periods and which measures of state regulation were used to reduce the risk of their impact on human life and health. It is emphasized that the knowledge of the primary sources and aspects of historical formation and the sequence of development of systemic approaches to the protection of the state interests of the countries of the world allows us to clearly outline the motivation and foundation for the formation of the world civil protection system as well as the influence of foreign policy factors on the formation of the national system, its strategic goal, task. New time periods of formation, formation, development and reform of civil defense in Ukraine are offered.

Т. О. Костюкк. політ. наук, доцент, доцент політології, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

ВИЩА ОСВІТА НА ЕКСПОРТ: ВИМОГИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДО СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Tetiana KostiukPhD in political science, senior lecturer of the Chair of political science, JSC “Higher education institution “Interregional Academy for personnel management”, Kyiv

HIGHER EDUCATION TO EXPORT: REQUIREMENTS OF INTERNATIONALISATION TO THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

Українська вища освіта постійно відчуває виклики та глобалізаційні трансформації так званого суспільства знань, серед яких загальна інтернаціоналізація вважається ключовою стратегією. Водночас не втрачають актуальності проблеми, пов'язані з доступом, доброчесністю, якістю та релевантністю. Цей новий контекст сприяє збільшенню зовнішнього попиту на національну вищу освіту та змушує державні інституції переглядати свою місію, завдання та обов'язки та розробляти інноваційні підходи для підвищення спроможності конструктивно відповідати на вимоги процесу інтернаціоналізації. Аналізується стан інтернаціоналізації вищої освіти в Україні з точки зору її експортоорієнтованого потенціалу та основних вимог до належного державного управління його забезпечення.
 
Ukrainian higher education is constantly faced with the challenges and globalizing transformations of so-called society of knowledge, among which universal internationalisation is considered to be a key strategy. At the same time, it solves still being actual problems related to access, integrity, quality and relevance. This new context contributes to increasing external demand for national higher education and forcing state institutions to review their mission, tasks and responsibilities and develop innovative approaches to enhance the ability to respond constructively to the requirements of the internationalisation process. The article analyzes the state of internationalisation of higher education in Ukraine from the point of view of its export-oriented potential and the basic requirements for proper state governance of its provision.

С. К. Базиказдобувач Хмельницького університету управління та права, м. Хмельницький

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА АУДИТУ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

S. K. BazykaCandidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

AUDIT EFFICIENCY AS PERSPECTIVE FORM OF PUBLIK AUDIT

Обгрунтовано актуальність наукових досліджень теоретико-методологічних засад аудиту ефективності як перспективної форми аудиту публічного сектору в Україні. Висвітлено базові наукові підходи до визначення сутності понять “аудит” і “публічний аудит”. Проведено порівняльний аналіз сучасних форм публічного аудиту, серед яких: фінансовий аудит, аудит відповідності, аудит ефективності. Охарактеризовано традиційні для світової практики підходи до проведення аудиту ефективності публічного сектора з виокремлення перспективного підходу, пов᾿язаного з орієнтаціяєю на цілі публічного управління (system-oriented аpproach).
 
The relevance of scientific research of theoretical and methodological principles of audit of effectiveness as a perspective form of public sector audit in Ukraine is substantiated. The basic scientific approaches to the definition of the essence of the concepts of “audit” and “public audit” are highlighted. A comparative analysis of modern forms of public audit, including: financial audit, compliance audit, audit of efficiency, was conducted. The traditional approaches to the world practice of auditing the effectiveness of the public sector are described, with a view to highlighting a promising approach related to the system-oriented apprachance.

О. В. Капштикздобувач Хмельницького університету управління та права

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ

O. V. KapshtykCandidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

STRATEGIC COMMUNICATIONS AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF COUNTERACTION OF THE HYBRID WAR

У даній статті автор дослідив роль стратегічних комунікацій як ефективного механізму протидії у веденні гібридній війні з боку Російської Федерації. Проаналізував Стратегію національної безпеки Російської Федерації, що є базовим документом стратегічного планування та визначає національні інтереси і стратегічні національні пріоритети Російської Федерації, цілі, завдання і заходи в сфері внутрішньої і зовнішньої політики, спрямовані на зміцнення національної безпеки. Розглянув загальну характеристику сутності і змісту гібридної війни та основні принципи реалізації стратегічних комунікацій. Враховуючи зазначене, автор прийшов до висновку, що стратегічні комунікації можуть та повинні бути задіяні як ефективний механізм протидії у веденні гібридної війни з боку Російської Федерації в Україні зі стратегічним наративом – змусити агресора відмовитися від наміру руйнувати Україну і розглядати українську територію виключно як зону своїх інтересів та впливу з метою відновлення територіальної цілісності держави.
 
In this article, the author examined the role of strategic communications as an effective mechanism of counteraction in the conduct of hybrid warfare by the Russian Federation. Analyzed the National Security Strategy of the Russian Federation, which is the basic document of strategic planning, defines the national interests and strategic national priorities of the Russian Federation, goals, tasks and activities in the field of domestic and foreign policy aimed at strengthening national security. He considered the general characteristics of the essence and content of the hybrid war and the basic principles of the implementation of strategic communications. Taking into account the above, the author came to the conclusion that strategic communications can and should be involved as an effective mechanism of counteraction in conducting a hybrid war on the part of the Russian Federation in Ukraine with a strategic narrative − to force the aggressor to give up the intention to destroy Ukraine and consider the Ukrainian territory exclusively as a zone of their interests with the goal of restoration of the territorial integrity of the state.

М. М. Любецьказдобувач Хмельницького університету управління та права

АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

М. Liubetska

ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL APPROACHES, FORMS AND METHODS FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL SUPPLY OF FAMILIES (PERSONS) WHICH ARE IN COMPLEX LIVING CIRCUMSTANCES

У статті розглянуто підходи, форми та методи щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Зазначено, що в умовах реформування системи державного управління та соціального захисту населення, особливої уваги набуває питання вивчення та розгляду підходів, форм і методів соціальної роботи. Установлено, що ефективність соціальної роботи з сім’ями (особами), які опинилися у складних життєвих обставинах, багато у чому залежить від правильного вибору форм і методів роботи з ними. Здійснено аналіз, систематизацію, порівняння, узагальнення та зіставлення наукових поглядів щодо підходів вирішення складних життєвих ситуацій, застосування форм та методів здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Наголошено, що змiни у суспiльствi змушують вести пошуки нових форм та методів надання комплексної індивідуальної соціальної допомоги сім’ям (особам), залежно від індивідуальних потреб і ресурсів. Доведено, що питання розгляду та аналізу підходів, форм та методів щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах в роботі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, займає важливе значення для забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних послуг вразливим групам населення,здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.
 
The article deals with approaches, forms and methods for the implementation of social support of families (individuals) who are in difficult life circumstances. It is noted that in the conditions of reforming the system of public administration and social protection of the population, special attention is paid to the issues of elucidation and consideration of approaches, forms and methods of social work.It has been established that the effectiveness of social work with families (individuals) in difficult life circumstances depends in many ways on the right choice of forms and methods of working with them. The analysis, systematization, comparison, generalization and comparison of scientific views on approaches to solving difficult life situations, application of forms and methods of social support of families (persons) in difficult living conditions have been carried out.It is stressed that changes in the society are forcing to search for new forms and methods of providing comprehensive individual social assistance to families (individuals), depending on individual needs and resources. t has been proved that the issue of reviewing and analyzing approaches, forms and methods for the social support of families (individuals) living in difficult living conditions in the work of social service centers for families, children and young people is important for quality assurance and effectiveness of provision social services for vulnerable groups of the population, social support of families (persons) who are in difficult living conditions.

ТОВ "ДКС Центр"