Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 1, 2013

І. Я. Погрібнийд. е. н., доцент, зав. кафедрою обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університетуО. К. Тімофеєвк. е. н., директор інжинірингово-фінансова компанія «ЕТІС»

СТАНОВЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ТАРИФІКАЦІЇ, ЯК ВАЖЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

В статті визначені основні напрямки гарбології як окремого наукового напрямку, що займається дослідженням відходів і систем поводження з ними. Визначені основні вимоги до системи поводження з побутовими відходами. Розглянуті сучасні системи тарифікації поводження з відходами в Україні і вимоги до таких систем як елементу модернізації системи управління побутовими відходами
 
The article outlines the main directions of garbology as a separate scientific field that studies the waste treatment and system management. The basic requirements for systems of solid waste management are determined. The modern tariff systems of waste management in Ukraine and requirements for such systems as part of the modernization of waste management are examined.

С. О. Линниккандидат наук з державного управління, директор державної установи «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ПОЛОЖЕНЬ СТРАТЕГІЇ ВООЗ «ЗДОРОВ’Я - 21» ЩОДО ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Актуальність проведеної наукової роботи зумовлена необхідністю удосконалення якості медичної допомоги, що надається населенню, у зв’язку зі стійким погіршанням здоров’я населення України та обмеженим фінансуванням галузі охорони здоров’я.
У статті досліджено виконання в Україні шістнадцятого завдання міжнародної стратегії ВООЗ «Здоров’я 21 – здоров’я для всіх в 21-ому столітті» щодо здійснення контролю за якістю надання медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах України. Вивчено стан запровадження регіональними органами державного управління у сфері охорони здоров’я порядку здійснення контролю за якістю надання медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах. Визначено напрями діяльності регіональних органів державного управління у сфері охорони здоров’я у зазначеній сфері та механізми державного управління, які застосовано з цією метою.
 
Relevance ongoing scientific work due to the need to improve the quality of care provided to the population, due to the steady deterioration of health of Ukraine"s population and limited financial health.
The article examines the implementation in Ukraine sixteenth international assignment WHO strategy "Health 21 - health for all in the 21st century" for overseeing the quality of care in medical institutions of Ukraine. The state of implementation of the regional state administration in the health agenda of control over the quality of care in health care settings. The directions of the regional government in the health sector in this area and state management mechanisms that are used for this purpose.

Р. Р. Марутянкандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Досліджено методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління, подано характеристику різних методологічних принципів науково-експертного та аналітичного забезпечення державного управління.
 
Investigated the methodological basis of information and analytical support for governance, the characteristic of different methodological principles of scientific expertise and analytical support of government.
 
Исследованы методологические основы информационно-аналитического обеспечения государственного управления, дана характеристика различных методологических принципов научно-экспертного и аналитического обеспечения государственного управления.

М. М. Медвідьк. е. н., с. н. с., заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу, Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНІХ УМОВ ГАРАНТОВАНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСАД ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Визначено чинники, що впливають на реалізацію процесу комплектування військових посад військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, та можливість управління ними. Обґрунтовано достатні умови гарантованого комплектування військових посад.
 
There are factors that influence on realization of process of completing of military positions of the soldiery forming and law enforcement authorities of the special setting and management possibility by them. The sufficient terms of the assured completing of soldiery positions are reasonable.

М. В. Сіцінськак. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАД РОЗВІДУВАЛЬНИМИ СЛУЖБАМИ

В статті проаналізовано досвід Румунії, Боснії і Герцеговини щодо законодавчого регулювання питань парламентського контролю над розвідувальними службами.
 
The paper analysed the experience of Romania, Bosnia and Herzegovina, on regulatory issues of parliamentary control over the intelligence services.

Н. В. Даційд. держ. упр., доц., Академія муніципального управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Визначено ключові принципи організації моніторингу на місцевому рівні. Обґрунтовано підходи до комплексного аналізу і моніторингу соціально-економічного розвитку території.
 
The key principles of monitoring at the local level. The approaches to complex analysis and monitoring of socio-economic development of the territory.

В. С. Сіцінськийад’юнкт Національної академії Державної прикордонної служби України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ У СФЕРІ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

У статті досліджено теоретичні аспекти державного управління національною безпекою у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України.  
 
The article examines the theoretical aspects of the national security state in the legal registration of the state border of Ukraine.

В. Г. ВоропаєвМагістр Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

НАРОДЖУВАНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

У статті досліджено роль та місце народжуваності як фактору формування майбутнього української нації, проаналізована демографічна ситуація в Україні та її динаміка, розглянуто причини урбанізації та проблема неповернення населення у села.
 
The article deals with the role and place of birth rate as a factor shaping the future of the Ukrainian nation, analyzed the demographic situation in Ukraine and its dynamics, examined the causes of urbanization and the problem of no return of the population in the village.

О. В. Банчук-Петросоваздобувач кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ВІЙСЬКОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУРАХ: ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ДОСВІД

У статті досліджено характерні особливості реалізації кадрової політики у військових та правоохоронних структурах провідних європейських країн.
 
This article explores the characteristics of personnel policy in the military and law enforcement structures of the leading European countries.

І. О. Драганд. держ. упр., с. н. с., професор кафедри управління муніципальним розвитком Академії муніципального управління

ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

В статті узагальнено зарубіжний досвід щодо забезпечення ефективності державної служби. Здійснено аналіз підходів до проблеми розвитку кар’єри державних службовців, узгодження особистісно-професійних цілей, мотиваційних механізмів. Обґрунтовано положення щодо удосконалення реалізації кадрового менеджменту в системі державної служби України.
 
The article summarizes international experience to ensure the effectiveness of public service. The analysis approaches to career civil servants, the coordination of personal and professional goals, motivational mechanisms. The thesis on the improvement of personnel management in the Civil Service of Ukraine.

Н. М. Пилипенкоаспірант кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ, м. Харків

КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

В статті розглянуто особливості казначейського контролю та визначені його суб’єкти і об’єкти. Обґрунтовано виділення казначейського контролю як самостійного поняття.
 
The article deals with subjects, objects, and specific features of treasury control. Proved allocation of treasury control as an independent concept.
 
В статье рассмотрены субъекты, объекты, особенности и специфика казначейского контроля. Обосновано выделение казначейского контроля как самостоятельного понятия.

Є. Є. Савінзаступник голови Харківської обласної державної адміністрації, здобувач кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЮ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО УСПІШНОЇ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Запропоновано цілі державної політики у сфері соціалізації молоді, які знайшли свій прояв у відповідному ідеальному профілі молодої людини, який, у свою чергу, забезпечує як життєздатність суспільства, так і соціальну успішність окремих індивідів.
 
A public policy objectives in the socialization of young people, that have found their expression in the corresponding ideal profile of a young man, which, in turn, provides both a viable society and social success of individuals.

Ж. Д. Анпілоговак. е. н., докторант Академії муніципального управління

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Zhanna. D. AnpilogovaPh.D., Ph.D. Academy of Municipal Management

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ BY PROCESSES IN THE INDUSTRIAL COMPLEX

Жанна. Д. Анпилоговак. э. н., докторант Академии муниципального управления

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

У статті наведено аналіз досвіду державного регулювання промислового комплексу у розвинених країнах, виявлені стратегічні пріоритети його державної підтримки, розглянуто основні важелі впливу, дія яких створює сприятливу кон’юнктуру для забезпечення стійкого промислового розвитку й формування ефективної державної промислової політики.

In article the analysis of experience of state regulation of an industrial complex in the developed countries is resulted, strategic priorities of the state support of an industrial complex are revealed, the basic levers of the influence which action creates a favorable conjuncture for maintenance of steady industrial development and formation of an effective state industrial policy are considered.

В статье приведен анализ опыта государственного регулирования промышленного комплекса в развитых странах, выявлены стратегические приоритеты государственной поддержки промышленного комплекса, рассмотрены основные рычаги влияния, действие которых создает благоприятную конъюнктуру для обеспечения устойчивого промышленного развития и формирования эффективной государственной промышленной политики.

О. В. Клименкокандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права Академії муніципального управління

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН І РОЗРОБКИ МЕДИЧНОГО КОДЕКСУ

Дана стаття висвітлює сучасний стан та перспективи розвитку законодавства в сфері охорони здоров'я.

Given article covers a modern condition and prospects of development of the legislation in sphere of health protection.

В. В. Олійникк. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

На основі аналізу показано, що при вельми потужній загальнонауковій розробці системного підходу в опрацюванні проблем, пов’язаних з управлінням освітою, помітна тенденція до виокремлення його певних аспектів у якості основоположних, проте поза увагою залишається загальний потенціал системного методу. Саме на цьому зосереджено увагу.

The analysis shows that the most powerful general development of a systematic approach to exploring issues related to the management of education, a tendency towards separation of its specific aspects as fundamental, but overlooked is the overall potential systematic method. It is this focus.

А. В. Соколовк. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ «СЕРВІСНОЇ» ДЕРЖАВИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статі розглянуто передумови та особливості реалізації моделі «сервісної» держави у системі державного управління. Проаналізовано перехід від бюрократичної до сервісної моделі державного управління, в основі якої лежить сервісна логіка функціонування і розвитку сектора державного управління. Розкрито чотири виміри «сервісної» моделі держави. Розглянуто зарубіжний досвід сучасних адміністративних реформ в зарубіжних країнах та виділено основні принципи сервісної моделі держави. Акцентовано увагу на особливостях стратегій у сучасному процесі реформування державного управління. Виокремлено основні проблеми реалізації теорії «сервісної» держави. Показано можливості перегляду стосунків між державою і суспільством шляхом суб'єктно-орієнтованої спрямованості діяльності сектора державного управління як чинника економічного і соціального добробуту. Визначені необхідні умови функціонування і розвитку сектора державного управління ‑ суб'єктна орієнтація його діяльності, яка припускає зміну об'єктної державної дії на суб'єкт-суб'єктні взаємодії, максимальну реалізацію суб'єктних якостей учасників такої взаємодії, переорієнтацію на задоволення потреб зовнішніх суб'єктів, обліку їх цілей і інтересів. Узагальнено сутність сервісної логіки вдосконалення інститутів держави, їх призначення і діяльності. В цілях реалізації моделі «сервісної» держави запропоновано концептуальну орієнтацію сектора державного управління на: надання сервісного продукту, який оцінюється користувачем і суспільством; створення можливості і умов для виробництва такого продукту; узгодження цілей і інтересів, ресурсів і потенціалу усіх залучених в процес надання державної послуги сторін.
 
The article discussed prerequisites and characteristics of the model "service" of the state in public administration. Analyzed the transition from the customer bureaucratic model of public administration, which is based on service logic operation and development of the general government. Revealed four dimensions "service" model state. Foreign experience of modern administrative reforms in foreign countries and highlighted the basic principles of service model state. Attention is focused on the features of modern process strategies in public administration reform. Author determined basic problems of implementing the theory of "service" state. The possibilities of viewing the relationship between state and society by subject-oriented focus of the general government as a factor of economic and social well-being. The necessary conditions for the operation and development of the sector governance subjective orientation of its activity, which involves changing the object of state action on the subject-subject interaction maximize the subjective qualities of the participants of this interaction, shifting the focus to meet the needs of external sub objects, keeping their goals and interests. Overview essence improve service logic state institutions, their purpose and activities. In order to implement the model of "service" state A conceptual orientation in public administration sector: providing a service product, which is estimated by the user and society; creating opportunities and conditions for the production of the product; coordination of goals and interests, resources and potential of all involved in the provision of public services of the parties.

ТОВ "ДКС Центр"