Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 1, 2012

К. А. Андрющенкок.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ЖКГ, Державна академія житлово-комунального господарства

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ЯК СЛАДОВОЇ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

У статті висвітленні питання формування підходів до державної програми розвитку дорожньо-транспортної системи в структурі виробничої інфраструктури регіону. Розроблено базові принципи модернізації дорожньо-транспортної системи виробничої інфраструктури, а також проаналізовані передумови та умови розвитку інституту державно-приватного партнерства.
 
В статье освещены вопросы формирования подходов к государственной программе развития дорожно-транспортной системы в структуре производственной инфраструктуры региона. Разработаны базовые принципы модернизации дорожно-транспортной системы производственной инфраструктуры, а также проанализированы  предпосылки и условия развития института государственно-частного партнерства.

Н. І. Шевченкок.держ.упр., Дніпропетровська державна фінансова академіяВ. О. КуліченкоДніпропетровська державна фінансова академія

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМАТИКА, НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ

Зміна внутрішнього фінансового ладу,  політичного й економічного курсу України у напрямку інтеграції до міжнародного простору повинні супроводжуватися докорінною перебудовою управлінських функцій держави, в тому числі контрольних.
Недооцінка ролі фінансового контролю є однією з причиною кризових явищ, що відбуваються у нашій державі протягом останніх років. Існування об’єктивної потреби створення дієвої, ефективної та життєздатної фінансової системи, і як наслідок покращення рівня фінансової дисципліни, що забезпечить зменшення кількості бюджетно-фінансових порушень, породжує необхідність звернути увагу на вирішення проблемних питань у сфері функціонування системи державного фінансового контролю в Україні.

В. В. Дудказдобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРЕВАГИ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ВИГОДИ ДЕРЖАВИ У ПІДТРИМЦІ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЇ СФЕРИ)

У статті за матеріалами літературних джерел українських авторів висвітлюються переваги приватної медицини та вигоди держави у підтримці розвитку приватного сектора системи охорони здоров”я, а також аналізуються особливості складання договору про надання платних медичних послуг.
 
В статье на основании материалов украинских исследователей освещаются преимущества частной медицины и польза государства в поддержке частного сектора системы здравоохранения, а также анализируются особенности составления договора о предоставлении платных медицинских услуг.
 
In the article advantages of private medicine and state’s benefit in support of private sector of health care system light up on the basis of Ukrainian researchers materials, and also the paid medical services agreements’ particularities are analysed.

Л. І. Паращенкокандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Узагальнено різні підходи до визначення змісту та структури поняття «механізм державного управління». Проаналізовано використання терміну «механізми державного управління» у стратегічних документах щодо розвитку національної системи освіти. Запропоновано визначення та структурну модель механізму державного управління розвитком загальної середньої освіти.
.
Author generalizes different approaches to determining the content and structure of the concept of «public administration mechanism». Use of the term "mechanisms of public administration" in the strategic documents for the development of the national educational system is analyzed. The definition and the structural model of the mechanism of public administration of the development of general secondary secondary education are proposed.

О. К. Ткачовастарший викладач кафедри вищої математики та інформатики, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

СПЕЦИФІКА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ

У статті розглянуто особливості інституціонального підходу при дослідженні процесів державного управління митною справою.
 
In the article the features of institutional approach are considered at research of processes of state administration by custom business.

В. В. Шпачукк. держ. упр., доцент Національної Академії статистики, обліку та аудиту

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕРЕХОДУ ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

Стаття присвячена окресленню основних організаційних засад переходу до стратегічного антикризового управління банківською системою з урахуванням проблем та викликів, що були спричинені сучасною світовою фінансово-економічною кризою.
 
Статья посвящена определению основных организационных положений перехода к стратегическому антикризисному управлению банковской системой с учетом проблем и причин, спровоцировавших мировой финансово-экономический кризис.

ТОВ "ДКС Центр"