Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 1, 2011

Т. В. Івановак.е.н., проф., Академія муніципального управління

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ДЕРЖАВІ

Сформовано засади державної політики природокористування на основі комплексної системи управління. Досліджено шляхи оптимізації співвідношення стану природного середовища та темпів розвитку суспільства.

Bases of state policy of nature of the use are formed on the basis of the complex control system. The ways of optimization of correlation of the state of natural environment and rates of development of society are explored.

Г. В. Дученкоаспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В статті розглянуто податок на нерухомістьі з точки зору соціальної справедливості і в контексті соціальної безпеки.
  
In the article real estate tax is considered from point of view of social and state social security.

Н. О. Шевченкок.е.н., доц., докторант Донецький державний університет управління

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ АПК

Розглянуто засади удосконалення зовнішньоекономічної політики регіонів України. Визначено основні завдання для поліпшення ситуації у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Сформовано  заходи зовнішньоекономічної регіональної політики АПК, направлених на державне стимулювання експорту продукції.

Bases of improvement of external economic policy of regions of Ukraine are considered. The basic tasks are certain for the improvement of situation in the field of foreign economic activity. The measures of external economic regional policy of agroindustrial complex directed on state stimulation of export of products are formed.

В. М. Мартиненкодоктор наук з державного управління, Харківський регіональний інститут державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

СУДОВІ РІШЕННЯ ТА ДОСТУПНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ЇХ ОСКАРЖЕННЯ

В статті розглянуто механізми оскарження судових рішень відповідно вітчизняного законодавства та здійснено порівняльний аналіз оскарження рішень суду в Україні та країнах Європейського Союзу і Росії при взаємодії судової влади з іншими гілками влади в процесі здійснення державного управління в Україні
 
In the article the mechanisms of appeal of court decisions accordingly of domestic legislation are considered and the comparative analysis of appeal of decreets is carried out in Ukraine and countries of European Union and Russia at co-operating of department judicial with other branches of power in the process of realization of state administration in Ukraine

С. В. Бортнікстарший науковий консультант відділу із соціальних питань та праці, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України

УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті здійснено аналіз діяльності фондів соціального страхування в Україні та визначені найбільш ефективні шляхи вдосконалення управління ними.
 
В статье проанализирована деятельность фондов социального страхования и определены наиболее эффективные пути усовершенствования управления ними.
 
In this article an analysis of social insurance funds activities in Ukraine was made and the most effective ways were defined on how to improve the funds management.

О. П. Єфремоваздобувач, Інституту держави і права України імені В.М. Корецького

ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНКУРСУ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

У статті розглянутий конкурс як вид заміщення вакантних посад на державній службі в Україні, його поняття і принципи. Описані загальні принципи державної служби, з них виділені також принципи конкурсу. Вноситься пропозиція застосовувати принципи на практиці без зайвої формалізації і не відокремлювати від реальних правових механізмів.
 
This article describes the competition as a kind of vacant posts in government service in Ukraine, its concept and principles. Describes the general principles of public service, of which highlighted the principles of competition. It is suggested to apply the principles in practice without undue formality and does not separate from the real legal mechanisms.

Т. А. Комашенкоаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»

У статті визначено подальші перспективи розбудови інститутів державної інвестиційної інфраструктури в напрямку створення нового інституту розвитку – Українського державного венчурного фонду, окреслені основні принципи та інструменти реалізації державних інвестицій, висвітлено основні завдання та функції Українського державного венчурного фонду тощо.   
 
The institutional mechanisms of public investment infrastructure were considered in this article. The establishment of new public institute – Ukrainian Public venture fund was identified.

Л. В. Антоновак.е.н., доц., Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

В статті досліджено механізм забезпечення реалізації державної підтримки підприємництва. Запропоновано напрями створення сприятливих умов для розвитку підприємництва. Визначено шляхи досягнення балансу інтересів суб"єктів господарювання та влади.
 
The article explored the mechanism for implementation of national support. Directions to create favorable conditions for business development. Ways to balance the interests of businesses and government.

В. М. Козаковдоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України

ПРО ДЕЯКІ СУПЕРЕЧНОСТІ ДЕРЖАВНО – ВЛАДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Статтю присвячено розв’язаннюпитань державно-управлінської науки, зокрема визначенню суперечностей та основних пріоритетів розвитку системи державного управління в сучасному українському суспільстві, соціально-ціннісного виміру державного управління
 
The article is dedicated to the cause of solving the basicquestions of a public-administrative science, in particular to emphasize contrariness and main priorities of development the system of the public administration in a modern ukrainian society, social-valuable measurement of public administration.

ТОВ "ДКС Центр"