Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2018

Я. Ю. Орленкодоктор наук з державного управлінняЛ. В. Антоновадоктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудитуЧорноморського національного університету ім. П. Могили м. Миколаїв, УкраїнаА. В. Антоновдоктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомір, УкраїнаО. П. Плехановадоктор наук з державного управління,професор кафедри конституційного та адміністративного права і процесуЧорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Y. Y. OrlenkoDoctor of Sciences in Public AdministrationL. V. AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National UniversityA. V. AntonovDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Managementof the Zhytomyr State Technological UniversityO. P. PlekhanovaDoctor of Sciences in Public Administration,Associate Professor of Department of constitutional and administrative law and process of the Petro Mohyla Black Sea National University

MODERN TOOL FOR STATE REGULATION OF PROCESSES FOR PROVIDING QUALITY OF PRODUCTION

Доведено, що поліпшення якості продукції є головним чинником зростання ефективності суспільного виробництва, повного задоволення матеріальних і соціально-культурних потреб споживачів, а також успішності діяльності підприємства. Підкреслено, що актуальнішими стають питання контролю за якістю продукції, яка надходить на споживчий ринок України, адже державні стандарти якості лише гарантують безпеку продукції для споживача. Розглянуто сутність категорій «якість», «якість продукції», «експертиза». Окреслено основні завдання проведення експертизи та наведено класифікацію видів експертизи. Систематизовано зміни, що відбулися у сучасній системі організації обігу товарів в Україні. Доведено необхідність упровадження нових управлінських механізмів у процеси організації товарного обігу. Запропоновано в систему організації товарно-виробничих відносин інтегрувати логістичний підхід до організації експертизи товарів, яка виступає інструментом, що забезпечує якість продукції та, як наслідок, конкурентоспроможність і ринкову стійкість. Представлено принципову схему логістичного підходу до застосування контрольно-експертного інструментарію управління якістю, де об’єктом експертизи виступають два інтегровані потоки. Перший потік є процесом руху товарів від виробника до споживача, другий потік являє собою процес комерційної діяльності (комерційну логістику) від вивчення, виявлення потреб, формулювання бізнес-ідеї до створення або реструктуризації комерційного підприємства. Отже, об’єктом захисту за допомогою споживчої експертизи є споживач, а об’єктом підтримки комерційної експертизи - виробник (підприємець). Але інтереси споживача і виробника збігаються на двох головних діючих елементах ринку – товарах і фірмі. Системно представлено функції споживчої і комерційної експертизи по відношенню до якості товару, конкурентоспроможності товару, конкурентоспроможності фірми, іміджу фірми.
Доведено, що при впровадженні логістичного підходу до управління якістю можливо пов’язати у гармонізовану систему і збалансувати інтерес споживача і виробника при пріоритеті інтересів споживача. Визначено основні принципи впровадження логістичного підходу до управління якістю:
Доведено, що системне впровадження на всіх етапах ланцюга товарно-виробничих відносин контрольно-експертного інструментарію управління якістю дає змогу забезпечити належний рівень відповідності продукції нормам чинного законодавства та мінімізувати кількість спірних ситуації, що виникають між споживачем і продавцем.[||]It is proved that improvement of product quality is a major factor in the growth of the efficiency of social production, full satisfaction of the material and socio-cultural needs of consumers, as well as the success of the enterprise. It is emphasized that the issues of control over the quality of products coming to the consumer market of Ukraine become more topical, because state quality standards only guarantee the safety of products for the consumer. The essence of the categories "quality", "product quality", "expertise" is considered. The main tasks of the examination are outlined and the classification of types of expertise is given. The changes that have taken place in the modern system of organization of goods circulation in Ukraine are systematized. The necessity of introduction of new administrative mechanisms in the processes of organization of commodity circulation is proved. It is proposed to integrate the logistic approach to the organization of commodity-manufacturing relations into the system of organization of commodity-production relations, which acts as an instrument ensuring the quality of products and, as a consequence, competitiveness and market stability. The principal scheme of the logistic approach to the use of control and expert tools of quality management is presented, where the object of expertise is two integrated flows. The first stream is the process of movement of goods from manufacturer to consumer, the second stream represents the process of commercial activity (commercial logistics) from studying, identifying needs, formulating a business idea for the creation or restructuring of a commercial enterprise. Thus, the object of protection by means of consumer expertise is the consumer, and the object of support of commercial expertise is the producer (the entrepreneur). But the interests of the consumer and the manufacturer coincide with the two main operating elements of the market - goods and firms. Systemic representation of the functions of consumer and commercial expertise in relation to the quality of goods, the competitiveness of the goods, the competitiveness of the company, the image of the company.
It is proved that the introduction of a logistic approach to quality management can be linked to a harmonized system and balance the interest of consumers and producers with the priority of consumer interests. The basic principles of implementation of the logistic approach to quality management are defined:
It is proved that the system implementation at all stages of the chain of commodity-production relations of the control and expert tools of quality management enables to ensure the proper level of conformity of products to the norms of the current legislation and to minimize the number of controversial situations that arise between the consumer and the seller.

О. С. Лаврукк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-ПодільськийВ. В. Лаврукд. е. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. LavrukPhD (Economic), Associate Professor Department of Management, Public management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-PodilskiyV. LavrukD-r of Economics, Associate Professor Head of the Department of Geodesy and Land Management, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskiy

THE METHODICAL APPROACHES TO THE PUBLIC ADMINISTRATION PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM FORMATION AND IMPLEMENTATION

Розглядаються методичні підходи до формування та реалізації системи управління персоналом органів публічного управління. За результатами дослідження встановлено, що ефективність діяльності влади визначається функціонуванням всіх компонентів систем управ¬ління, одним з яких є персонал. Натомість постає необхідність запровадження ефективної системи управління персоналом, що дозволить покращити результативність органів публічного управління. Визначено основні складові формування системи управління персоналом органів публічного управління. Доведено, що обґрунтовані методичні підходи до розробки і реалізації системи управління персоналом органів управління забезпечать єдність цілей як організації, так і працівника, дієвість усієї системи управління персоналом; визначать першочергові практичні заходи в управлінні; досягнуть гармонійного розвитку діяльності в умовах ринку, персональної зацікавленості кожного працівника у кінцевих результатах діяльності організації. Запропоновано напрями розвитку системи управління персоналом органів публічного управління.

The methodical approaches to the formation and implementation of the personnel management system of public administration bodies are considered. According to the results of the study, the effectiveness of government activity is determined by the functioning of all components of the management systems, one of them is the personnel. Instead, there is a need to introduce an effective system of human resources management that will improve the effectiveness of public of the of the bodies of public administration are determined. It is proved that the substantiated methodical approaches to the development and implementation of the personnel management system of management bodies will ensure the unity of the goals of both the organization and the employee, the effectiveness of the entire system of personnel management; determine the top-priority practical measures in management; achieve the harmonious development of activities in the market, personal interest of each employee in the final results of the organization. The directions of the personnel management system development of the public administration bodies are proposed.

Г. І. Мар’яненкок. держ. упр., проректор з наукової роботи, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

КІБЕРБЕЗПЕКА МАЙБУТНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

G. I. MaryanenkoPhD governance, Vice-Rector for Scientific Work, Associate Professor of public management and administration, Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI), Kyiv

CYBERSECURITY OF FUTURE REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE AND IN THE WORLD

У статті автором досліджується ризики збільшення еміграції з Європи до України у зв’язку з тотальною кібергізацією і автоматизацією робочих процесів та звільнення ринку праці. Зазначається про необхідність розроблення механізмів ефективності державного контролю та захисту майбутнього ринку праці, державною службою зайнятості та Міністерством соціальної політики України на прикладі сьогоденного досвіду міграційних процесів та нахлинувших біженців до країн Європи. Нові технології – нові потенційні загрози, необхідний новий комплексний підхід до безпеки: стратегія регулювання вимушеної модернізаційної міграції; міграція в хмару – загрози і можливості кібербезпеки¸ Інтернет речей і розвиток гіперпов’язаності, стратегічне планування кібербезпеки, кіберекосистема малого підприємства, формування кіберкультури безпаперового офісу, незалежна оцінка й аналіз поточного рівня кібербезпеки, управління ризиками при збоях даних: відповідь і відновлення, план реагування на інциденти. цифрові докази, розроблення та впровадження національних стандартів і технічних регламентів надання допомоги жертвам міграційних процесів. Ми знаходимось на початку самої швидкої урбанізації людства, нанотехнологічного буму, кіборгізації нейроінтерфейсів, симбіозу біологічного та цифрового інтелекту. Європейський Союз в контексті переваг сучасних технологій, раніше пройде процес автоматизації робочих місць, проблеми безробіття майбутнього несуть тотальну загрозу ринку праці, мігранти всього світу, першої черги Європи та Азії перетнуть кордони нашої країни.

The author investigates the risks of increasing emigration from Europe to Ukraine in connection with total cyberhasing and automation of work processes and the liberation of the labor market. The necessity of the development of mechanisms for the effectiveness of state control and protection of the future labor market, the State Employment Service and the Ministry of Social Policy of Ukraine are illustrated by the example of the current experience of migration processes and fledged refugees in European countries. New technologies - new potential threats, a new comprehensive approach to security is needed: a strategy for regulating forced modernization migration; cloud migration - threats and opportunities kiberbezpeky¸ Internet of Things hiperpov'yazanosti and development, strategic planning, cyber security, kiberekosystema small business, formation of cyberculture paperless office, an independent assessment and analysis of current cyber security, risk management failures in the data, response and recovery response plan for incidents. digital evidence, development and implementation of national standards and technical regulations for assisting victims of migration processes. We are at the very beginning of the fastest urbanization of humanity, the nanotechnology boom, the cyberhasing of neurointerfaces, the symbiosis of biological and digital intelligence. The European Union in the context of the benefits of modern technology, automation process previously held jobs, the unemployment problem of the future are a total threat to the labor market, workers around the world, the first stage in Europe and Asia cross the borders of our country.

О. А. Марушеваканд. юрид. наук., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ РЕГУЛЮВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ В УКРАЇНІ

А. А. MarushevaPhD in Law, Doctoral research scholar of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ACTUAL PROBLEMS OF THE STUDY OF STATE MANAGEMENT BY REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS IN CONSTRUCTION IN UKRAINE

У статті досліджуються проблемні питання наукового розуміння державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві в Україні. Зроблено аналіз ефективності функціонування механізмів регулювання в галузі будівництва на підставі якого визначено дискурсне поле сучасного наукового осмислення проблем механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві у двох головних напрямках. Перший складають відсутність ґрунтовних досліджень природи та сутності використання понятійного апарату в законодавстві, другий − нечіткість в розмежуванні повноважень між державними органами, які здійснюють регулювання цих відносин в даній сфері. Наслідком цього є і неузгодженість використання понятійного апарату в законодавстві, і нечіткість в розмежуванні повноважень між державними органами, які здійснюють регулювання цих відносин в цій сфері. Такі умови призводять до відомих усім проблем: надмірної кількості й складності отримання необхідної дозвільної документації, недостатнього наділення повноваженнями відповідних органів для запобігання чи усунення порушень в разі їх виникнення та ін.

The article deals with the problematic issues of scientific understanding of public administration by regulation of social and economic relations in construction in Ukraine. The analysis of the efficiency of functioning of regulatory mechanisms in the field of construction on the basis of which the discourse field of modern scientific understanding of the mechanism of legal regulation of socio-economic relations in construction in two main directions is determined. The first is the lack of fundamental research on nature and the essence of the use of the conceptual apparatus in the law, the second is the lack of clarity in the division of powers between the state authorities that regulate these relations in this area. The consequence of this is the inconsistency in the use of the conceptual apparatus in the legislation, and the lack of clarity in the division of powers between the state authorities that regulate these relations in this area. Such conditions lead to problems known to all: the excessive number and complexity of obtaining the required permits, insufficient allocation of powers of the relevant authorities to prevent or eliminate violations in case of their occurrence, etc.

Муц Луай Файсалкандидат соціологічних наук, Директор центру освітніх послуг для іноземних громадян Запорізької державної інженерної академії

МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ ГРОМАДЯН І ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Muts Luai FaisalCandidate of Sociological Sciences Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens Zaporizhzhya State Engineering Academy

MIGRATION FLOWS: FEATURES OF BORDER CERTAIN CONTROL AND TRANSBOUNDARY COOPERATION

Приведено основні напрямки прикордонного контролю міграційних потоків. Досліджено праці зарубіжних та вітчизняних вчених, що займалися питанням вдосконалення прикордонного контролю міграційних потоків. Висвтілено область державної прикордонної служби відносно регулювання спеціальних економічних зон, технопарків, територій пріоритетного розвитку де одними з пріоритетних напрямків при транскордонному співробітництві є трудова міграція (еміграція). Зазначено підхід щодо аналізу міграційних потоків відносно правил реєстрації мігрантів в країнах світу спричиненими внаслідок різних економічних, політичних, соціальних, історичних, культурних особливостей, тому правила реєстрації мігрантів можуть відрізнятися. В окрему проблему виділяється нелегальна еміграції, з якою має боротися прикордонний контроль України. Проаналізовано правові основи державного прикордоного контролю міграційних процесів в Україні. Запропоновано модель підходів щодо визначення єдиного вектору зниження правопорушень при здійсненні прикордонного контролю. Підведено пісумок особливостей державного контролю внаслідок інтеграції України до стандартів ЄС у регулюванні міграційних процесів.

The main directions of border control of migration flows are given. It was pointed out by foreign and domestic scientists who were involved in improving the border control of migration flows. The area of the State border service is expanded in relation to the regulation of special economic zones, technology parks, priority development areas, where labor migration (emigration) is one of the priority areas for cross-border cooperation. The approach to the analysis of migratory flows regarding the rules of registration of migrants in the countries of the world due to various economic, political, social, historical and cultural peculiarities is noted, therefore the rules of registration of migrants may differ. A separate issue is the illegal emigration to be faced with border control of Ukraine. The legal bases of the state border control of migration processes in Ukraine are analyzed. A model of approaches to the definition of a single vector for reducing offenses in the implementation of border control is proposed. A summary of the peculiarities of state control due to Ukraine's integration into the EU standards in the regulation of migration processes is presented.

О. В. Білозіркандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

СТРУКТУРА САМООРГАНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В ДЕРЖАВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ

Oksana BilozirPhD, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

THE STRUCTURE OF SELF-ORGANIZATION OF PARTNER RELATIONS IN STATE SOCIAL POLICY

Зазначено, що диференціювати ієрархії, ринки і соціальну самоорганізацію як специфічні способи керівництва і контролю (управління), про них слід думати як «ідеальні типи». Насправді, взаємодія не завжди має «прозорий» характер, майже завжди існують перекривання між секторами, які, вважає Т. В. Маматова, можна назвати «сірими зонами» . Ці перекривання можуть стати проблемою або навіть небезпекою для громадянського суспільства, якщо вони стануть домінуючими і непрозорими. У деяких країнах, включаючи Україну, держава і державні посадові особи мають значну частку у власності (чиновники є членами рад директорів найбільших акціонерних компаній, а держава володіє значним числом неприватизованих підприємств або значними пакетами акцій). В принципі, державні доходи повинні складатися з податків і митних зборів, але не з часткою в продуктивному секторі.
Визначено, що для України проблема «сірих зон» стоїть дуже гостро, оскільки ту ж корупцію можна витлумачити як свого роду «перекривання». Корупція перетворилася в стійку систему відносин, розгалужених контрактів між державними службовцями та підприємцями, які не зводяться до простого обміну послугами. Ряд авторів вважає, що ці відносини передбачають взаємну тактичну і стратегічну підтримку в рамках тривалої співпраці, при цьому окремий чиновник по відношенню до відповідного підприємцю все більш починає виступати в ролі партнера по бізнесу. Результатом такого симбіозу стала неефективність національної економіки на макрорівні, оскільки втрати суспільства багаторазово перевищують ті вигоди, які отримують від підтримки таких відносин конкретні фірми і конкретні чиновники. Природно, що певні рішення в соціальній політиці також приймаються в результаті лобіювання їх великим бізнесом.
Запропоновано державну вертикаль (ієрархія), ринковий обмін і соціальну самоорганізацію (добровільної дії) доповнити баланс один одного. Соціальна самоорганізація - один наріжний камінь у цій системі, але не головний або єдиний. Друга умова пов'язана з неминучими перекривання сфер держави, ринків і соціальної самоорганізації. Ці перекривання повинні бути обмежені, прозорі і керовані. По-третє, формалізовані структури організацій, що є державною бюрократією, галузями промисловості або неурядовими організаціями, повинні так чи інакше бути збалансовані неофіційними соціальним контролем громадян в повсякденному житті, громадян, які активно зацікавлені в реалізації як своїх прав, так і своїх громадянських обов'язків.

It is stated that to differentiate hierarchies, markets and social self-organization as specific ways of leadership and control (management), they should be thought of as "ideal types". In fact, the interaction does not always have a "transparent" character, there is almost always an overlap between sectors, which, according to TV Mamatov, can be called "gray zones". These overlaps can be a problem or even a danger to civil society if they become dominant and opaque. In some countries, including Ukraine, the state and state officials have a significant share of ownership (officials are members of the boards of directors of the largest joint-stock companies, and the state owns a large number of non-privatized enterprises or significant stakes). In principle, government revenues should consist of taxes and duties, but not a share in the productive sector.
It is determined that for Ukraine the problem of “gray areas” is very acute, since the same corruption can be interpreted as a kind of “overlap”. Corruption has turned into a stable system of relationships, extensive contracts between civil servants and entrepreneurs, which do not come down to a simple exchange of services. A number of authors believe that these relationships imply mutual tactical and strategic support in the framework of long-term cooperation, with the individual official increasingly becoming a business partner in relation to the respective entrepreneur. The result of this symbiosis was the inefficiency of the national economy at the macro level, since the losses of society far exceed the benefits that particular firms and specific officials receive from maintaining such relations. Naturally, certain decisions in social policy are also made as a result of lobbying their big business.
It is suggested that the state vertical (hierarchy), market exchange and social self-organization (voluntary action) complement each other's balance. Social self-organization is one cornerstone in this system, but not the main or the only one. The second condition is related to the inevitable overlapping of spheres of the state, markets and social self-organization. These overlaps should be limited, transparent and manageable. Third, the formalized structures of organizations, which are state bureaucracy, industries or non-governmental organizations, must be balanced in one way or another by the informal social control of citizens in everyday life, citizens who are actively interested in the exercise of both their rights and their civic responsibilities. ulcers.

С. В. Сухенкоаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

S. V. SukhenkoPostgraduate student, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

LEGAL PROVISION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION: CURRENT STATUS AND PROSPECTS

У статті здійснено аналіз правового забезпечення державного управління у сфері охорони культурної спадщини, через основні положення нормативно-правових актів розкрито реалізацію функцій державного управління з організації, регулювання, контролю і нагляду, планування, обліку, фінансування у зазначеній сфері. Обґрунтовано необхідність удосконалення правових основ державного управління у сфері культурної спадщини, що є передумовою підвищення рівня ефективної діяльності органів влади у цьому напрямку. Окреслено шляхи оптимізації та раціоналізації нормативно-правового забезпечення діяльності щодо охорони та збереження історичних пам’яток, інших об’єктів, що становлять культурну цінність, з метою його гармонізації з сучасними підходами, які регламентовані стандартами світової практики. Наведено огляд ініціатив та відповідних напрацювань, що здійснюються у зазначеному напрямку.

The article analyzes the legal provision of public administration in the sphere of cultural heritage protection, the realization of the public administration functions of organization, regulation, control and supervision, planning, accounting, financing in this area is disclosed through the main of legal acts. The necessity to improving of public administration legal foundations in the field of cultural heritage is substantiated, which is a prerequisite for raising the level of authorities’ effective activity in this direction. The ways of optimization and rationalization of the normative and legal provision for activities, related to the protection and preservation of historical monuments and other objects of cultural value, are outlined with the aim of its harmonization with modern approaches, which are regulated by the standards of world practice. An overview of the initiatives and related developments in the indicated direction is given in the article.

Р. Ю. Праваспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

R. Yu. PravPostgraduate Student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ACTIVITY OF THE SUBJECTS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF STATE SECURITY IN THE INFORMATION SPHERE OF UKRAINE

У статті автором визначено роль суб’єктів формування та реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері.
Систематизовано класифікацію суб’єктів формування та реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері: відносно рівня вироблення та реалізації державної політики інформаційної безпеки (державні суб’єкти різних рівнів та недержавні); відносно функціонального навантаження (суб’єкти, що виконують дослідницько-інформаційні, організуючі та реалізуючі функції); відносно статусу суб’єктів (органи влади та організації, що не пов’язані з державним управлінням). Визначено, що суб’єктів формування та реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері можна розділити на дві основні категорії: органи державної влади України (різних рівнів та сфер життєдіяльності, органи місцевого самоврядування); суб’єкти, що функціонують поза системою державного управління: підприємства та організації різних форм власності і господарювання, громадські об’єднання, асоціації та інші організації громадянського суспільства. Встановлено, що спеціалізовані органи влади, що формують і реалізовують політику національної безпеки, а саме Рада національної безпеки і оборони України, і її профільний комітет здійснюють моніторинг та дослідження загального рівня загроз інформаційної безпеки, вивчення стану та ефективності реалізації стратегій та програм, метою яких є підвищення рівня інформаційної безпеки, подають пропозиції щодо нейтралізації загроз інформаційного характеру. Верховна Рада України, а саме Комітет з питань інформації та зв’язку, формують та розглядають пропозиції внесення законодавчих змін у сферах: електронного обігу, телекомунікацій, розвитку інформаційного суспільства, національної програми інформатизації, захисту системи електронних інформаційних ресурсів.[||]In the article the author defined the role of the subjects of formation and implementation of the policy of state security in the information sphere.
The classification of the subjects of formation and implementation of the state security policy in the information sphere is systematized: regarding the level of development and implementation of the state policy of information security (state entities of different levels and non-state actors); relative to the functional load (subjects performing research and information, organizing and implementing functions); with regard to the status of subjects (authorities and organizations not associated with public administration). It is determined that the subjects of formation and implementation of the state security policy in the information sphere can be divided into two main categories: the bodies of state power of Ukraine (different levels and spheres of vital activity, bodies of local self-government); entities operating outside the system of public administration: enterprises and organizations of various forms of ownership and management, public associations, associations and other organizations of civil society. It has been established that the specialized authorities that form and implement the national security policy, namely the National Security and Defense Council of Ukraine, and its specialized committee monitor and study the general level of information security threats, study the status and effectiveness of the implementation of strategies and programs aimed at increase the level of information security, submit proposals on the neutralization of threats of informational character. The Verkhovna Rada of Ukraine, namely the Committee on Information and Communication, forms and considers proposals for introducing legislative changes in the areas of electronic circulation, telecommunications, information society development, national information programs, and the protection of the electronic information resources system.

Б. В. Шевченкоаспірант Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЛАСНОСТІ: РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ТА ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

B. V. ShevchenkoPostgraduate student of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

OWNERSHIP TRANSFORMATION: PROPERTY DENATIONALIZATION AND PRIVATIZATION AS AN OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Стаття присвячена розгляду питань соціально-економічних та нормативно-правових перетворень на етапі роздержавлення і приватизації в контексті публічного управління та адміністративного регулювання як механізмів впливу на трансформаційні процеси власності, виділені основні етапи української приватизації та ґрунтовно розкрита їх характеристика, показана сутнісна першооснова змісту і структури понять «державне» і «публічне» управління, проведено аналіз зарубіжних і вітчизняних наукових підходів до вивчення трансформації власності як об’єкту і предмету публічного управління в нових умовах господарювання в Україні. Однак, зважаючи на те, що проблемам роздержавлення і приватизації у вітчизняній науці присвячено чимало публікацій, питання наукового обґрунтування трансформації власності в Україні та пошук механізмів публічного управління розвитком інфраструктури державного і приватного секторів господарювання, об’єднання активів держави з інвестиційними, управлінськими, мотиваційними та іншими ресурсами приватного сектору для ефективного використання потенціалу суспільства і вирішення соціально значимих завдань, залишаються актуальними.

Transformation of centralized management in the context of transition from planned economy to market relations involves significant socio-economic and regulatory-legal transformations. The most important among them is the change of ownership as a systemically organized denationalization and privatization. The changes taking place at this stage require a thorough understanding of theoretical issues in the field of public administration, the relevance of which will continue to grow, and the practical implementation of research results will be a sound basis for creating conditions for the establishment of equal market competition and commercialization on the principles of public administration and balanced administrative regulation.
The article is devoted to the consideration of issues of socio-economic and normative-legal transformations at the stage of denationalization and privatization in the context of public administration and administrative regulation as mechanisms of influence on transformation processes of property, highlights the main stages of Ukrainian privatization and thoroughly reveals their characteristics, the essential essence of the content and structure of concepts "State" and "public" management, an analysis of foreign and domestic scientific approaches to the study of ownership transformation as object and subject of public administration in the new economic conditions in Ukraine.
The author has proved that despite the positive comforts of solving the problem, the essential shortcomings and contradictions of mass privatization were not avoided. The main objective of privatization, which should create conditions for increasing the efficiency of production, was not achieved. The leading motive for privatization processes was to seek economic efficiency and efficiency through streamlining the ownership structure and ensuring competition. Transformation of ownership from state to non-state should gradually decrease, and the role of the state in the regulation of economic processes should not decrease in the same rate at the same rate. The role of the state in the presence of pluralism of ownership in the economy should consist, on the one hand, in ensuring a legal mechanism for the implementation of property relations and mechanisms for the interaction of economic objects, and, on the other, in the effective use of various economic instruments such as tax rates, interest rates , state order, privileges, restrictions, which, as a rule, ensures the organization and efficient functioning of the economy. In addition, the state should leave strategically important objects in its possession and has a real impact on the process of social reproduction. According to the examples of Eastern European countries, such a management of state property and the indirect regulation of activity of enterprises of other forms of ownership gave a positive stabilizing effect. In Ukraine, often, for subjective reasons, strategically important objects were subject to privatization, and funds from its implementation were not always used to finance activities that had important socio-economic significance. As a result, as some scientists rightly point out, the negative tendency of using funds from the sale of state means of production did not address the strategic problems of the national economy, it broke the process of necessary updating of means of production. Failed to fully realize the principle of social justice in the process of redistribution of state property. The real benefit from it was a small stratum of society. The privatization processes in the minds of most Ukrainians began to be associated as antisocial, anti-Ukrainian and criminal phenomenon, opaque, corrupted, and aimed exclusively at the interests of criminal-clan structures and individuals close to power. Such a regime of privatization and privatization became the key to integrating the institution of state power with a powerful oligarchic financial and industrial group.

ТОВ "ДКС Центр"