Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2016

М. В. Андрієнкод. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захистуВ. С. Шакоздобувач, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ РІВНЯХ

M. V. AndriyenkoDoctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil ProtectionV. S. Shakoapplicant, JSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE ESSENCE OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY AT THE NATIONAL AND REGIONAL LEVELS

Розкрито теоретичні засади формування й функціонування екологічної політики, основні завдання та механізми його реалізації, зокрема на загальнодержавному та регіональних рівнях.
 
The theoretical bases of formation and functioning of environmental policy, the main objectives and mechanisms of its implementation, particularly at the national and regional levels.

В. І. Шарийд. держ. упр., завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

V. I. SharyDoctor in Public Administration, the Head of Department Documentation and information activities East European University of Economics and Management

ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE PROVISION OF RECREATION SERVICES

У статті досліджено особливості діяльності органів місцевого самоврядування у сфері надання якісних рекреаційних послуг, розкрито їх значення для відновленням духовних, розумових і фізичних сил людини. Установлено, що головний акцент має бути зроблено на повноваженнях органів місцевого самоврядування у цій сфері, їх взаємодії з суб’єктами господарювання, удосконаленні процедури міжмуніципального співробітництва щодо надання якісних рекреаційних послуг територіальній громаді.
Рівень обслуговування населення, виходячи з умов формування та застосування соціальних стандартів і нормативів повинен забезпечувати реалізацію закріплених Конституцією України, законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування та іншими документами соціальних гарантій та принципів. Складність вирішення цих завдань полягає в тому, що орган місцевого самоврядування має чітко визначити підходи, форми та методи територіальної організації та організаційного управління мережею підприємств сфери обслуговування на основі відповідних наукових обґрунтувань, щоб забезпечити виконання вимог членів територіальної громади.
Це передбачає визначення основних цілей цього процесу, які повинні будуватися на засадах взаємовигідного співробітництва, приносити економічну, соціальну і екологічну користь. Визначено можливі варіанти співробітництва органів місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання шляхом укладення договірних відносин між ними, формування рекреаційної інфраструктури та ін.
 
The article deals with activities of local self-government bodies in the provision of recreation services, defines by their importance to the restoration of spiritual, mental and physical powers of people. It is established that the emphasis should be placed on the powers of local authorities in this area, their interaction with business entities, improve procedures for inter-municipal cooperation in providing quality recreational services local community.
The level of public service is based on the conditions of formation and used of social standards and norms which should enshrine in the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, of the Charter and other documents of social guarantees and principles. The complexity of these tasks is that local government should clearly define the approaches, methods and forms of territorial organization and organizational management of the network of servicing enterprises based on relevant scientific studies to ensure that the requirements of members of the local community.
It is involve identifying key goals of this process, which should be based on mutually beneficial cooperation and bring economic, social and environmental benefits. It is determined the possible cooperation with local government entities by entering into contractual relationships between them, forming recreational infrastructure and others.

С. Г. Самарадиректор Департаменту кадрового забезпечення, Державна пенітенціарна служба України, м. Київ

ВЗАЄМОДІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З МІСЦЕВИМИ ДЕРЖАВНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ: ЗАРУБІЖНІ ТРАДИЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

S. G. SamaraThe Director of the Department of staffing, The State penitentiary service of Ukraine

THE INTERACTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE AND LOCAL STATE ADMINISTRATIONS: FOREIGN TRADITIONS AND DOMESTIC EXPERIENCE

У статті окреслено ключові аспекти організації взаємодії Кабінету Міністрів України з місцевими державними адміністраціями. Ключова увага приділена питанням аналізу провідного зарубіжного досвіду. Використано практику таких країн як США, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Італія, Португалія. Більшу увагу приділено Франції - країні, з якою Україну поєднує багато спільного. Франція, як і Україна, має чотири рівні управління: центральний, регіональний, рівень департаменту та рівень комуни. Акцентовано увагу на можливостях та шляхах запозичення позитивних моделей взаємодії центру та виконавчої влади на місцях.
Особлива увага приділена питанням внесення змін та доповнень до плану та тематики робочих поїздок Прем'єр-міністра України до регіонів і удосконалення їх організаційного забезпечення. Проаналізована практика щодо пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо тематики робочих поїздок Прем'єр-міністра України до регіонів. Зазвичай ці пропозиції стосуються питань, розгляд та вирішення яких знаходиться у компетенції відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади і не потребує втручання Прем'єр-міністра України.
 
The article outlines key aspects of the organization of interaction of the Cabinet of Ministers of Ukraine and local state administrations. Key attention is paid to the analysis of the leading foreign experience. Used practice in countries such as USA, Japan, Netherlands, Switzerland, Italy, Portugal. More attention is paid to France - a country with which Ukraine have something in common. France, like Ukraine, has four levels of governance: сentral, regional, departmental and commune level. Focused on the possibilities and ways of drawing positive models of interaction of the center and executive authorities in the field.
Special attention is paid to the issues of changes and amendments to the plan and the working visits of Prime Minister of Ukraine to the regions and improvement of their organizational support. The practice is analyzed on the proposals of the central executive authorities on the topic of working visits of Prime Minister of Ukraine to the regions. Typically, these proposals concern issues and solution which is within the competence of the relevant Ministry or other Central body of Executive power and does not require the intervention of the Prime Minister of Ukraine.

Л. М. Мельничукк. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ

L. M. MelnychukPhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONAL SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGIONS: PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THEIR SOLUTION

У статті здійснено аналіз вітчизняного інституційно-правового середовища вироблення та впровадження державної політики у сфері соціального розвитку регіонів. Визначено основні проблемні аспекти формування інституційного механізму державного управління соціальним розвитком регіонів в Україні. Обґрунтовано, що основними недоліками інституційного забезпечення досліджуваної галузі державного управління є неузгодженість між основними інституційними партнерами, неповнота їх владних повноважень у контексті забезпечення соціального розвитку регіональних утворень, наявність проблем горизонтальної та вертикальної координації діяльності владних структур через недостатність застосування координуючих інструментів державно-управлінського впливу на усіх управлінських рівнях, недосконалість механізму взаємодії з інститутами громадянського суспільства. Окреслено в цілому перспективи оптимізації інституційного механізму державного управління соціальним розвитком регіонів, передусім, у контексті здійснення реформи децентралізації влади.
 
In this article, there is analyzed domestic institutional and legal environment of creation and implementation of public policy into spheres of social development of regions. There are determined the main problematic aspects of formation of the institutional mechanism of public administration of the social development of the regions in Ukraine. It is grounded that main defective feature of institutional support of the examined field of public administration is a lack of coordination between principal institutional partners, insufficiency of their powers in the context of support of social development of regions, problems of horizontal and vertical coordination of the authorities’ activity because of lack of use of coordinating instruments of the public and administrating influence at all management levels, and imperfect mechanism of interaction between institutions of the civil society. It is outlined, as a whole, the perspectives of optimization of institutional mechanism of public administration of the social development of the regions, especially in the context of decentralization reform.

М. М. Шевченкокандидат філософських наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. ДрагомановаО. М. Житникаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

М. ShevchenkoCandidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Docent, Doctoral Сandidate National Pedagogical Dragomanov UniversityO. ZhytnykPostgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE OBJECTIVE AND SUBJECTIVE FACTORS OF INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE NATIONAL SECURITY POLICY OF THE MODERN STATE IN THE CONDITIONS OF THE MILITARY GLOBALIZATION

У статті визначено об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу на формування політики національної безпеки сучасної держави в умовах військової глобалізації, а саме суперечливі тенденції – глобалізація та регіоналізація воєнно-політичних відносин, а також трансформації звичних уявлень про війну.
Враховуючи зазначене, запропоновано авторський варіант визначення завдань для вітчизняної політичної та військової еліти щодо засвоєння нових правил гри в глобалізованому світі та формування нової парадигми національної безпеки, яка б забезпечила подолання надмірної інертності та неспроможність швидкої адаптації її до змін в умовах глобалізації. Зазначене можна реалізувати виходячи з наступних домінант: характеру глобалізаційних трансформацій у політичній та військовій сферах, характеру військово-технічної революції, що відбувається та сучасних тенденцій збройної боротьби, цивілізаційних пріоритетів національної безпеки.
 
The article defines the objective and subjective factors influence the formation of the national security policy of the modern state under the conditions of military globalization, namely the contradictory tendencies – globalization and regionalization of military-political relations, as well as the transformation of habitual representations on war.
Considering the above, the author proposed an alternative definition of tasks for the national political and military elite for the adoption of new rules of the game in the global world and the formation of a new national security paradigm, which would provide an excessive overcome of inertia and failure of its rapid adaptation to changes in the conditions of globalization. The above can be implemented on the basis of the following dominants: the character of globalization transformations in the political and military spheres, the nature of the military-technological revolution that occurs in modern trends of warfare and civilization national security priorities.

В. В. Друкк. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПОЛІТИК: СТРАТЕГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА ТА СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Viktoriya DrukPhD in Public Administration, doctoral candidate of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY STRATEGY AND EASTERN PARTNERSHIP – THE HISTORICAL ASPECTS OF EUROINTEGRATION POLICY

У статті проведено аналіз стану та перспектив інтеграції України з ЄС, досліджено загальнотеоретичні засади взаємодії держави та суспільства у сфері європейської інтеграції, вказано на проблеми, пов'язані із отриманням статусу асоційованого члена, розглянуто новий напрям євро інтеграційної політики – Стратегію Європейської політики сусідства та результат її продовження – Східне партнерство, на цій основі вироблено рекомендації для України.
 
The state and prospects of European integration of Ukraine have been analyzed. The general theoretical principles of interaction between state and society in European integration are studied in the article. The problems, that make Ukrainian goal to obtain the status of association member of EC more difficult were described. The new way of European integration – European Neighbourhood Policy Strategy, and it’s result – Eastern Partnership are investigated in the article.

Г. І. Мар’яненкок. н. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

СУЧАСНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ ТА УЧАСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ У МІГРАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ НАСЕЛЕННЯ

G. MaryanenkoPhD governance, Associate Professor of public management and administration, Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI), Kyiv

MODERN SMART MIGRATION AND ATTENDED THE STATE EMPLOYMENT SERVICE OF UKRAINE IN POPULATION MIGRATION POLICY

У статті автором досліджується проблеми інтелектуальної міграції та ії наслідки. Запропонована політика регулювання інтелектуальної міграції, яка буде спрямувана на розвиток та ефективне використання інтелектуального потенціалу країни.
 
In the article the author examines the problem of intellectual migration and AI effects. The proposed regulation of intellectual migration policy to be directions for the development and effective use of intellectual potential.

Ю. С. Дмитренконауковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Yurii Stepanovich DmitrenkoScientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine, researcher

CONCEPT OF GOVERNMENT CONTROL OF USE POLYGRAPH TECHNOLOGIES IN UKRAINE AS A MEANS OF NATIONAL SECURITY

У статті проаналізовано сутність застосування поліграфних технологій в державних силових структурах України та запропоновано нові поняття в галузі науки державного управління, а саме: “поліграфні технологіїˮ, “державне регулювання використання поліграфних технологій в секторі безпеки і оборониˮ, “механізми державного регулювання використання поліграфних технологійˮ. Зазначено, що ефективна боротьба з корупцією можлива лише за умов створення та реалізації належного державного регулювання здійснення реформ. Одним із таких заходів попередження проявів корупції є запровадження регулювання цих процесів через застосування поліграфних технологій.
 
The article analyzes the nature of the use of polygraph technology in public security agencies of Ukraine and suggested new concepts in science governance, namely: “polygraph technologyˮ, “State regulation of the use of polygraph technology in the sector of security and defense ˮ, “state regulation of the use of polygraph technologyˮ. Noted that an effective fight against corruption is possible only under condition of creation and implementation of appropriate state regulation reform. One such measure for the prevention of manifestations of corruption is the implementation of the regulation of these processes through the application of polygraph technology.

О. Є. ЦевельовНачальник управління контролю та документального забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

УМОВИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

O. TseveloyvThe head of Department of control and documentary support the administration of the State border service of Ukraine

CONDITIONS AND FACTORS AFFECTING THE STATE SECURITY STATE BORDER OF UKRAINE

У статі проаналізовано підходи до основних умов та факторів, що впливають на стан безпеки державного кордону, досліджено вплив цих умов та факторів на різні аспекти оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби Україні. Наголошено, що стратегічні підходи до процесу врегулювання проблемних питань забезпечення національної безпеки у сфері безпеки державного кордону набули в ХХІ столітті універсального змісту в контексті актуалізації світових глобальних викликів та загроз. Під час дослідження оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України, вивчено рівень її потенційних небезпек, а також з’ясовано, яким чином він взаємодіє із цією невизначеністю або як потенційна небезпека впливатиме на діяльність прикордонної служби.
 
The article analyzes the approaches to the main conditions and factors affecting the security of the state border, the influence of these factors on various aspects of operational activity of the State border service of Ukraine. Noted that strategic approaches to the resolution of problematic issues of national security in the sphere of security of the state border entered into the twenty-first century universal content in the context of updating the global challenges and threats. During the study of operational and service activity of State border guard service of Ukraine, studied the level of its potential dangers, and also clarified how it interacts with the uncertainty or as the potential danger to affect the activity of the border service.

Д. В. Гончарукаспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПЕРВИННИХ ДИЛЕРІВ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Dmytro HoncharukPost-graduate student of national economy management and economic policy faculty of National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

IMPROVING OF FUNCTIONING OF A PRIMARY DEALERS AT THE GOVERNMENT SECURITIES MARKET IN UKRAINE IN THE VIEW OF EUROPEAN EXPERIENCE

Стаття досліджує поняття інституту первинних дилерів як одного із механізмів регулювання відносин на ринку державних цінних паперів. Визначено сутність поняття «Інститут первинних дилерів», основні види формалізації відносин між первинними дилерами та урядом. Проведено аналіз основних прав та обов’язків які характерні для первинних дилерів та національних регуляторів. Досліджена історія становлення інституту перинних дилерів у світі. Аналізується нормативно-правова база, що виступає основою регулювання діяльності первинних дилерів в Україні. Розглядається особливості регулювання інституту первинних дилерів в країнах ЄС. Проаналізовано основні етапи відбору первинних дилерів. Визначено можливості використання досвіду регулювання діяльності первинних дилерів в країнах Європейського союзу для удосконалення функціонування інституту первинних дилерів в Україні.
 
The article is focused on the notion of “Primary Dealers” as one of the mechanisms of regulation of government securities market. The author defines what the “primary dealer” is and what the main types of relations between primary dealers and government are. The main rights and obligations that are typical for primary dealers and government debt offices are analyzed. The author looks for the origin of primary dealers on the world markets. The main features of regulation of primary dealers in the EU countries are considered. The author analyzes the legal framework of regulation of primary dealers in Ukraine. The paper defines possibilities of applying experience of regulation of primary dealers in the European Union to improve the functioning of a primary dealers in Ukraine.

А. А. Штирлінааспірант кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ НАДАННЯ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. ShtyrlinaPh.D student of the Department of state governance Taras Shevchenko national university of Kyiv

THE MARKETING METHODOLOGY TO PROVIDE SERVICES IN PUBLIC ADMINISTRATION

У статті розглядається вплив маркетингу на державне управління в сучасних умовах. Необхідність практичного функціонування державного маркетингу, який має досить добре розроблену теоретико-методологічну базу свого розвитку, що має міждисциплінарний характер та особливості його вплив на формування практики діяльності державних органів, а саме надання державних послуг. У межах цілої низки концепцій та теорій розробляються проблеми соціальної сутності, функцій, суб’єкт-об’єктних відносин, технологій маркетингу в контексті його можливого використання в діяльності органів державної влади. Розглядається проблема, що жодна з існуючих маркетингових концепцій не дозволяє в повному обсязі адекватно досліджувати проблеми державного маркетингу, оскільки має власний предмет аналізу, який не співпадає з проблематикою використання маркетингу в державному управлінні, що створює нові перепони для розвитку теоретичного базису та вдосконалення практичного надання послуг органами державної влади.
Маркетингова переорієнтація державного управління є світовою тенденцією. Її основою є клієнталістська модель державного управління, що реалізується в різноманітних формах і веде до зростання ролі громадянина в суспільстві. Отже, нами здійснено спробу довести, що нагальною є розробка вітчизняної моделі клієнталізму в межах формування системи державного маркетингу в Україні.
 
In the article the impact of marketing on public administration in modern conditions.The necessity of the practical function in gofgovernment marketing that has a fairly well developed theoretical and methodological basis of its development, which is inter disciplinary character and features its in fluence on the formation practices of public authorities, namely grant public services. In the framework a range of concepts and theories developed problems of social nature, functions, subject-object relationship the marketing technologies in the contex to fitspossibleuse in the work of public authorities.Considers the problems is that none of the existing marketing concepts can’t fully adequate to investigate problems of public marketing. Because the subject has its own analysis, which is different from the problems of using marketing in government that creates new obstacles for the development of theoretical basis and practical improvement of service delivery by public authorities.
The marketing reorientation governance is a global trend. It’s basis is the client's model of public administration, implemented in different forms and leads to an increase in the role of a citizen in society.We have attempted to prove that there is an urgent national development model clienteles within the formation of the public marketing in Ukraine.

Б. В. Помогайбоаспірант Академії муніципального управління

ВЕКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Bogdan Veniaminovich PomohayboPhD student of the Academy of Municipal Management

VECTORS IMPROVEMENT MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOFTWARE

В статті констатовано відсутність єдиного підходу до трактування сутності поняття «державно-приватне партнерство». Уточнено сутність поняття «державно-приватне партнерство», як інноваційної організаційно-економічної моделі взаємовигідного співробітництва держави та приватних партнерів в особі представників бізнес-структур та суб'єктів підприємницької діяльності, яка передбачає передачу державою приватному бізнесу на основі укладених договорів ДПП (за якими особи несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями) певних повноважень з проектування, управління, фінансування, експлуатації та обслуговування об’єктів з метою здійснення суспільно значущих проектів.
Проведено критичний аналіз механізму реалізації державно-приватного партнерства у контексті забезпечення сталого розвитку. Виявлено проблемні питання інституційно-законодавчого забезпечення розвитку державно-приватного партнерства. Розроблено практичні рекомендації з удосконалення механізму реалізації державно-приватного партнерства, реалізація яких дозволить прискорити практичне запровадження основних форм державно-приватного партнерства з метою залучення приватних інвестиційних ресурсів задля модернізації економіки держави. Запропоновано схему механізму реалізації державно-приватного партнерства. Визначено вектори активізації розвитку державно-приватного партнерства в Україні.
 
The article stated the lack of a unified approach to the interpretation of the essence of the concept of "public-private partnership." The essence of the concept of "public-private partnership" as innovative organizational and economic model of mutually beneficial cooperation of state and private partners represented by representatives of businesses and entrepreneurs, which involves the transfer of state-private business on the basis of contracts concluded PPP (which person are jointly liable for the obligations) of certain powers on the design, management, financing, operation and maintenance of facilities for the implementation of socially important projects.
A critical analysis of the implementation of public-private partnerships in the context of sustainable development. Identified areas of institutional and legislative support of public-private partnerships. Practical recommendations to improve the mechanism for implementing public-private partnership, whose implementation will accelerate the practical implementation of the main forms of public-private partnerships to attract private investment resources for the modernization of the national economy. The scheme implementation mechanism of public-private partnerships. Determined vectors enhance the development of public-private partnership in Ukraine.

ТОВ "ДКС Центр"