Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2014

О. М. Бурінк. ф.-м. н., докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

O. M. BurinPhD, doctoral student, National academy of public administration the President of Ukraine

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF LOCAL DEMOCRACY IN UKRAINE

У статті розглянуто концептуальні засади локальної демократії та її складові: основні теоретичні положення, міжнародно-правова база, інституціональні форми. Зазначається, що концепція динамічно розвивається на теоретичному та методологічному рівні, разом з тим, основні принципи набули формалізації у вигляді міжнародних стандартів, розроблених Радою Європи у низці міжнародно-правових актів основним з яких є Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. Аналізується вплив європейських стандартів локальної демократії на процес становлення місцевого самоврядування в Україні. Обґрунтовується, що створення власної моделі локальної демократії є необхідною умовою результативного реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

The article deals with the conceptual foundations of local democracy and its components: basic theoretical principles, the international legal framework, institutional forms. It is noted that the concept is developing dynamically at the theoretical and methodological level, however, the basic principles become formalization as international standards, developed by the Council of Europe in a number of international instruments such as European Charter of Local Self-government (1985). Influence of European standards of local democracy on the development process of local government in Ukraine analyzed. Justified that create own models of local democracy is a necessary condition for effective reform of local self-government and territorial power organization in Ukraine.

О. В. ЄвсюковаКандидат наук з державного управління. Завідувач відділом міжнародних зв’язків та організаційної роботи, співдиректор Україно - польського інституту управління Академії муніципального управлінняА. М. ГоворущакCтудент факультету менеджменту Академії муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ГАЛУЗЗЮ, ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

O. V. EvsukovaPhD in Public Administration. Head of Department of International Relations and organizational work, co-director of the Ukraine - Polish Institute of Management Academy of Municipal ManagementA.M. Hovorushchakstudent of the Academy of Management Municipal Management

STATE REGULATION OF THE TRANSPORT SECTOR AS PART OF ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті висвітленні шляхи формування державної політики відносно розвитку транспортної системи у складi виробничої інфраструктури. Охарактеризовані головнi передумови та умови розвитку транспортної мережi.

The article highlighting the ways public policy with respect to development of the transport system consisted of industrial infrastructure. We characterize holovni prerequisites and conditions for the development of the transport network.

З. Р. Криворученкостарший викладач, Університет новітніх технологій, м. Київ, аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ

Z. R. KrivoruchenkoSenior Lecturer, University of Emerging Technologies, Kyiv, Ukraine, postgraduate student, National Institute for Strategic Studie, Kyiv, Ukraine

TENDENCIES AND POTENTIAL CONSEQUENCES GLOBAL AND REGIONAL CLIMATE CHANGE

У статті розглядаються основні тенденції зміни клімату, причини і наслідки, сфери, яких торкнуться кліматичні зміни. Визначена динаміка зміни середньорічної температури повітря для різних регіонів України. Окреслені шляхи адаптації та пом'якшення негативних наслідків зміни клімату, зокрема для України.

The article outlines basic tendencies, causes and consequences of climate change, and spheres, which will be concerned by climate change, are considered. Determine the dynamics of change of the average annual air temperature for different regions of Ukraine. Ways of adaptation and mitigation of climate change, particularly for Ukraine.

Г. П. КухареваМагістр держ. управління, заступник директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради з правової та організаційної роботи, м. Харків

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД ЯПОНІЇ

G. P. KukharevaMaster of public administration, deputy director on legal and organizational work of the department of Budget and Finance of Kharkiv City Council, Kharkiv

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM: JAPANESE EXPERIENCE

У статті досліджено досвід державного управління Японії, проаналізовано положення Конституції Японії щодо формування та функціонування органів влади країни, в тому числі особливості статусу Імператора, Імператорського Дому, Парламенту, Кабінету Міністрів. Вивчено досвід проведення адміністративної реформи в Японії, шляхи реструктуризації функцій органів влади та реструктуризацію центральних органів влади країни. Досліджено питання регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, в тому числі вивчено досвід проведення реформи децентралізації влади та її наслідки. Особливу увагу приділено виявленню слабких сторін в проведенні адміністративної реформи та реформи децентралізації влади. Проведено аналіз статті 9 Конституції Японії, якою закріплено відмову від війни як засобу здійснення суверенного права держави. Досліджено спірні питання щодо дії зазначеної статті в умовах сьогодення.

This article investigates Japan experience of public administration. Norms of Japan Constitution that regulate formation and functioning of country`s authorities are analyzed. It concerns features of the status of the Emperor, the Imperial Household, the Parliament, and the Cabinet of Ministers. The article investigates the experience of administrative reform realization in Japan, as well as ways of re-structuring of authorities` functions and re-structuring of central government bodies of the country. Questions of the regulation of local government`s functioning and the experience of power decentralization reform and its results are examined. Particular attention is given to the detection of weak sides in the process of administrative reform and power decentralization reform realization. The work investigates the article 9 of Japan Constitution that approves the refusal of taking a part in any war as a mean of sovereign country`s right realization. Disputable questions of this norm functioning at present time are examined.

Т. Є. Крикунаспірант кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ ТА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ КРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

T. Krykunpost-graduate student of the Department of Information Policy and E-Government of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SPECIAL ASPECTS OF NATION BRANDING THEORY DEVELOPMENT AND FORMATION OF COUNTRY’S INTERNATIONAL IMAGE WITHIN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

У статті досліджено розвиток теорій національного брендингу, розглянуто сутність державного бренду, репутації та іміджу країни, проаналізовано відмінності та спільні ознаки для цих понять. Проаналізовано процес національного брендингу та формування міжнародного іміджу країни в системі державного управління. Досліджено роль державних інституцій у процесі національного брендингу та формування міжнародного іміджу країни, а також їх роль у формуванні скоординованої стратегії (політики) та інформаційного забезпечення. Розглянуто різноманітні напрями наукових досліджень у даній сфері, зокрема такі поняття як національний (державний) брендинг, державний бренд. Визначено основні фактори, які впливають на імідж країни. Згруповано результати науково-теоретичних і практичних досліджень проблеми формування та розвитку бренду, зокрема національного (державного) бренду, та брендингу території (країни).

The article explores the development of nation branding theory, studies the notion of state brand, country image and reputation, analyzes the differences and common characteristics of these notions. The process of nation branding and forming of country’s international image within the system of public administration has been analyzed. The role of state institutions in the process of nation branding and forming of country’s international image has been explored as well as their role in forming coordinated strategy (policy) and informational communications. Different directions of scientific studies in this area, in particular such notions as nation (state) branding, state brand, have been studied. The main factors that influence the image of the country have been defined. The results of scientific and theoretical analysis and practical research of brand’s formation and development namely national (public) brand and territory (country) brands were systematized.

О. В. Хілієнкоздобувач Донецького державного університету управління

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В НАФТОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. V. Khiliyenkocompetitor of an academic degree of Donetsk state University of management

ECONOMIC EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PETROLEUM REFINING INDUSTRY

Стаття присвячена проблемам теоретичного обґрунтування доцільності обрахунку економічної ефективності державного управління в нафтопереробній промисловості в умовах кризи. Дається характеристика проблеми, визначаються шляхи вирішення описаної проблеми на основі використання набутого досвіду науковцями-попередниками. В роботі запропонована концепція нового способу управління, який вміщує в себе адміністративний та суспільний ресурс, що, у кінцевому рахунку, сприятиме розробці методики обрахунку економічної ефективності державного управління розвитком національної економіки, і, в цьому аспекті, всіх її складових, зокрема нафтопереробної промисловості. Останній також дана характеристика сучасного стану та проблем існування. В статті сформульована думка, що втілення заявленої концепції в життя можливе лише в демократичній державі, яка впровадила низку соціально-економічних і політичних реформ.
 
The article is devoted to a theoretical substantiation of expediency of calculation of economic efficiency of state management in the petroleum refining industry in crisis. There are describes of the problem, identifies solution paths described problems using the experience gained by scientists-predecessors. The proposed concept of the new method of administration, which houses the administrative and public resource that, ultimately, will contribute to the development of a methodology of calculation of economic efficiency of state management of the development of the national economy, and, in this aspect, all its components, in particular the refining industry. The latter also characterizes the current state and problems of existence. The article formulates the idea that the embodiment of the claimed concept is possible only in a democratic state, which has implemented a number of socio-economic and political reforms.

ТОВ "ДКС Центр"