Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2017

Г. Л. Рябцевд-р наук держ. упр., професор, провідний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В НАФТОВІЙ СФЕРІ

G. L. RіabtsevDoctor of Science in Public Administration, Professor, Leading Researcher, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

MAIN DIRECTIONS OF ACTIVITY OF LOCAL AUTHORITIES AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON IMPLEMENTATION OF UKRAINE'S OBLIGATIONS RELATING TO THE OIL INDUSTRY

У статті визначено перелік міжнародних зобов’язань України в нафтовій сфері, установлених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Проаналізовано місцеві аспекти цих зобов’язань. Показано, що вплив місцевих органів влади та інститутів громадянського суспільства на виконання міжнародних зобов’язань України зростатиме з огляду на поступову передачу повноважень і ресурсів на місця в рамках децентралізації та реформування органів місцевого самоврядування. Визначено компетенції й повноваження обласних, сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства з виконання міжнародних зобов’язань України в нафтовій сфері. Розроблені практичні рекомендації місцевим органам влади та інститутам громадянського суспільства, що сприятимуть успішній реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
 
The article defines the list of Ukraine's obligations relating to the oil industry, established by the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. The local aspects of these obligations are analyzed. It is shown that the influence of local authorities and civil society institutions on fulfillment of Ukraine's international obligations will increase, as the powers and resources will be gradually transferred to the local level in the process of decentralization and reform of local government. The competences and authority of the regional, rural, settlement, city councils, united territorial communities, territorial divisions of central executive authorities, civil society institutes for fulfillment of Ukraine's international obligations relating to the oil industry were determined. The types of local government activities that are directly related to the fulfillment of these obligations are identified. Practical recommendations for local authorities and civil society institutions have been developed, which will contribute to the successful implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union.

І. П. Мігусд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, (м. Черкаси)К. В. Карповак. е. н., доцент, професор кафедри доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»Я. С. Ковальздобувач, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ З ТОЧКИ ЗОРУ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Iryna MihusDoctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky (Cherkasy)Kristina KarpovaPh.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"Yana KovalResearcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE LEVERS OF STATE CRISIS MANAGEMENT OF BANKS IN TERMS OF THE EMERGENCE OF THE CRISIS

У статті визначено економічну сутність банківської кризи. Запропоновано засади розмежування таких понять, як «банківське регулювання», «банківський нагляд» та «банківський контроль», котрі мають інтегруватися в єдиному механізмі державного регулювання банківського сектора економіки. Розглянуто об’єкти, методи та важелі цього механізму. Розглянуто роль держави у антикризовому регулюванні банківською системою. Надано класифікацію державних важелів антикризового регулювання: фінансові, операційні, структурні. Охарактеризовано елементи механізму державного регулювання банківської системи.
 
The article describes the economic essence of the banking crisis. The principles of differentiation of concepts such as "banking regulation", "banking supervision" and "bank control" are proposed, which should be integrated into a single mechanism of state regulation of the banking sector of the economy. The objects, methods and levers of this mechanism are considered. The role of the state in crisis management of the banking system is considered. The classification of state tools of crisis management is provided: financial, operational, structural. The elements of the mechanism of state regulation of the banking system are described.

І. В. Чаплайканд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

КОМУНІКАЦІЯ В ДЕРЖАВІ ТА СУСПІЛЬСТВІ: ТЕРМІНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ

I. V. ChaplayPhD in Public Administration, Assistant professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

COMMUNICATION IN THE STATE AND SOCIETY: TERMINOLOGY ASPECTS

У статті проаналізовано теоретичні засади визначення поняття та категоріальний ряд комунікації в державі та суспільстві. Результати аналізу показили, що, у сучасних умовах, суттєво змінилося ставлення до комунікації. Синтезуючи основні підходи до теоретичної ідентифікації поняття «комунікація», можна виділити близько тисячі різних теорій та концепції до її феномену, включаючи архітектурну, антропологічну, психологічну, політичну та інші інтерпретації. Авторські рекомендації, за результатами дослідження, включають подальше розширення та інтеграцію наукомістких положень визначення поняття «комунікація».
 
In the article the theoretical principles of definition of a concept and a categorical series of communication in the state and society are analyzed. The results of the analysis showed that, in modern conditions, the attitude towards communication has changed significantly. By synthesizing the basic approaches to the theoretical identification of the notion of communication, it is possible to allocate about a thousand different theories and concepts to the phenomenon of communication, including architectural, anthropological, psychological, political and other interpretations. The author's recommendations, based on the results of the study, include the further expansion and integration of knowledge-intensive definitions of the notion of "communication".

М. Г. Орелкандидат наук з державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, Київ

ПРИНЦИПИ, ПІДХОДИ ТА ЧИННИКИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

M. G. OrelPhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Under the President of Ukraine, Kyiv

PRINCIPLES, APPROACHES AND FACTORS OF DEVELOPING AN EFFECTIVE STRATEGY FOR THE ENSURING OF POLITICAL SECURITY OF UKRAINE

В статті обґрунтована доцільність розробки Стратегії забезпечення політичної безпеки України, яка розглядається автором як своєрідний інструмент суб’єктів державного управління у сфері політичної безпеки, за допомогою якого прийняті політичні рішення, відображені у керівних документах стратегічного рівня трансформують у відповідні програми, плани, бюджети тощо. Запропонована низка принципів, якими необхідно керуватися при розробці вказаної стратегії, у контексті організації процесу стратегічного мислення, орієнтованого на пошук оптимального варіанта плану дій у трикутнику “Цілі”, “Засоби”, “Способи”, визначені можливі підходи при її розробці. Визначені чинники, врахування яких забезпечує адекватність Стратегії забезпечення політичної безпеки реаліям державотворення.
 
The article substantiates the expediency of developing a Strategy for ensuring political security of Ukraine, which is considered by the author as a peculiar instrument of public administration in the field of political security, by means of which the adopted political decisions, reflected in the leading documents of strategic level, are transformed into corresponding programs, plans, budgets, etc. A number of principles that need to be guided by the development of a given strategy are proposed in the context of organizing a process of strategic thinking focused on finding an optimal variant of the action plan in the triangle “Goals”, “Tools”, “Methods”, and identifies possible approaches for its development. The identified factors, which are taken into account, ensure the adequacy of the Strategy of ensuring political security to the realities of the state.

С. М. Приліпкок. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОВЕДЕННЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

S. M. PrylipkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

FORMING OF ORGANIZATIONAL MECHANISM OF PASSPORTIZATION FOR THE DEVELOPMENT OF SERVICE COOPERATIVE REGIONAL PROGRAMS

У статті визначено роль паспортизації та особливості її проведення з метою отримання достовірних даних для розробки регіональних програм розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Для ефективного збору необхідної інформації запропоновано на державному рівні створити Координаційний центр з проведення паспортизації сільських населених пунктів. Основна мета його діяльності полягає у плануванні, організації, управлінні, координації заходів та контролі за їх виконанням між представниками залучених сторін. Розглядається формування організаційного механізму проведення паспортизації, що передбачає порядок здійснення запланованих заходів, розподіл завдань і обов’язків між виконавцями на кожному з трьох окремо взятих етапах.

The article defines the role of passportization and the features of its conducting with the aim to obtain reliable data for the writing of regional programs for the development of service cooperatives in rural areas. The creation of Coordinating Center for passportization of rural areas for effective collection of the necessary information at the state level is suggested. The main purpose of its activity is connected with planning, organizing, managing, coordinating of measures and controlling their implementation among representatives of involved sides. The forming of organizational mechanism for conducting the passportization is considered. It predicts the order of realization the planned measures, distribution of tasks and responsibilities between the performers at each of three separate stages.

О. Г. Барилок. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

O. G. BaryloPhD in technical sciences, senior research worker, senior research worker of the Research Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

PROBLEMATIC ISSUES OF INFORMATION PROVISION CIVIL PROTECTION OF UKRAINE

Досліджено проблемні питання інформаційного забезпечення цивільного захисту України та окреслено завдання щодо створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту.
Окреслено важливе проблемне питання цивільного захисту України, що полягає в  удосконаленні її структури та законодавства у зазначеній сфері.
Виявлено, що на законодавчому рівні визначено структуру органів державного управління, однак система інформаційного забезпечення, як окрема складова у вказаних законодавчих актах, не прослідковується.
Досліджено, що на даний час законодавство щодо організації оповіщення та інформування органів державної влади, населення України про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій потребує удосконалення та уточнення.
Запропоновано удосконалити матеріально-технічну базу системи оповіщення та інформування, що потребує переоснащення на сучасні технології.
 
The problem issues of information provision of civil defense of Ukraine were investigated and the task of creating a system of informational and analytical provision of civil protection was outlined.
The important issue of civil protection of Ukraine is outlined, which is to improve its structure and legislation in this area.
It was revealed that the structure of public administration is determined at the legislative level, but the system of information support, as a separate component in the said legislative acts, is not followed.
It was investigated that at present the legislation on organizing the notification and informing of public authorities, population of Ukraine about the threat and occurrence of emergencies needs improvement and clarification.
It is proposed to improve the material and technical basis of the system of notification and information, which needs to be re-equipped with modern technologies.

О. В. БілозірКандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Oksana BilozirPhD, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

IMPROVEMENT OF METHODS OF PUBLIC RELATIONS WITHIN BETWEEN STATE SOCIAL POLICY

Визначено, у сучасній економіці також використовується метод синергетики. Синергетика віднесена до загальним методам пізнання з тієї причини, що вона виступає як відносно нове світобачення, світосприйняття, докорінно міняє сформовані розуміння необхідного (закономірного, детермінованого) і випадкового в самих основах світоустрою. Вона, по своєму, трактує причини і форми розвитку процесів економічної, політичної, соціальної та інших сфер людської діяльності, в зв'язку з чим подібний погляд представляє певний інтерес при дослідженні державної соціальної політики. А так як абсолютно очевидно, що державної соціальної політики є в якійсь мірі відкритою системою, то вона не може не використовувати в своєму арсеналі методологію синергетики. На нашу думку, відносна самоорганізація в трансформаційний період може бути присутнім в окремі незмінні моменти, короткострокові в часі, так як сучасна економіка розвивається досить динамічно і державна соціальна політика піддається численним протиріччям і впливів.
Зазначено, що дану систему, як і всі інші, створила людина, і після її запуску при стабілізації економічного ладу і відносин в суспільстві, система якийсь час може працювати само організовано. Але якщо її довгий час не підтримувати, не "ремонтувати" і розвивати, а також оновлювати і замінювати або модернізувати окремі її складові, то система може давати збій, працювати неякісно, ні в тому ритмі, що відбивається на рівні життя людини, який (людина ) починає застосовувати заходи для її поновлення або навіть заміни [3, c.505]. В цьому випадку, якийсь час йде на запуск системи і в країні відбувається плутанина, відсутній порядок, який, після запуску економічної системи, відновлюється, відбувається стабілізація і знову економічна система і всі вхідні в неї підсистеми, в тому числі і соціальної політики як системи, також упорядковується; і відносини, що виникають в них, стабілізуються і так до нескінченності. Основні підходи такого загальнонаукового методу як метод системно-структурного аналізу стосовно державної соціальної політики полягають, на нашу думку, в наступному: соціальна політика держави може бути представлена як цілісний механізм взаємопов'язаних цілей і дій її елементів; соціальна політика держави утворює певну єдність економіки, суспільства і держави; соціальна політика окремого рівня сама є елементом системи більш високо порядку застосування а; елементи і дії, що використовуються при проведенні державної соціальної політики на кожному підрівні виступають як системи більш низького порядку.

It is determined that in the modern economy the synergetic method is also used. Synergetics refers to the general methods of cognition for the reason that it acts as a relatively new worldview, worldview, radically changes the formed understanding of the necessary (regular, deterministic) and accidental in the very foundations of world order. It, in its own right, interprets the causes and forms of the development of processes of economic, political, social and other spheres of human activity, in connection with which such a view is of some interest in the study of state social policy. And since it is quite obvious that state social policy is to some extent an open system, it cannot but use synergetic methodology in its arsenal. In our opinion, relative self-organization in the transformational period can be present in certain unchanging moments, short-term in time, as the modern economy is developing quite dynamically and the state social policy is subject to numerous contradictions and influences.
It is stated that this system, like all others, was created by a person, and after its launch, with stabilization of the economic order and relations in society, the system can work independently for a while. But if for a long time it is not maintained, not "repaired" and developed, as well as updating and replacing or upgrading its individual components, then the system may fail, work poorly, or in a rhythm that affects the standard of living of a person who (a person ) begins to apply measures for its renewal or even replacement [3, p.505]. In this case, some time goes into launching the system and there is confusion in the country, there is no order, which, after the economic system is started, is restored, the economic system and all subsystems, including social policy as a system, are stabilized, also sorted; and the relationships that arise in them are stabilized and so on forever. The basic approaches of such a general scientific method as the method of system-structural analysis in relation to state social policy are, in our opinion, the following: the social policy of the state can be presented as a coherent mechanism of interrelated goals and actions of its elements; the social policy of the state forms a certain unity of economy, society and state; individual-level social policy is itself an element of the higher-order system; elements and actions used in the conduct of state social policy at each sub-level act as lower order systems.

Ю. Ю. Ряховськакандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Y. Y. RyakhovskayaPh.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STATE INNOVATIONAL POLICY

В статті розглянуто шляхи підвищення ефективності інноваційного процесу, використовуючи досвід розвинених країн. Проаналізовано трансакційні витрати при впровадженні нових технології та нових продуктів. Запропоновано модель гнучкого ринку праці, яка є іманентною складовою інноваційної політики з її постійними і надзвичайно швидкими змінами як в технологіях, так і організації виробництва. Зазначено, що глобалізація є об'єктивно вигідною для висококваліфікованих працівників і становить загрозу для низько кваліфікованих.

The article considers ways to increase the efficiency of the innovation process, using the experience of developed countries. Transaction costs are analyzed in the implementation of new technologies and new products. The model of the flexible labor market is proposed, which is an inherent part of the innovation policy with its constant and extremely rapid changes both in technologies and in the organization of production. It is noted that globalization is objectively beneficial for highly skilled workers and poses a threat to the low skilled.

Т. С. Яровойк. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛОБІЗМ, ЯК ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКОНОТВОРЦІВ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

T. S. YarovoiCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

EUROPEAN LOBBYISM AS A GUIDE FOR DOMESTIC LAWMAKERS: THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND AND THE REPUBLIC OF LITHUANIA

В статті проаналізовано особливості розвитку європейського лобізму та нормативно-правового регулювання лобізму в деяких державах-членах Євросоюзу: Республіці Польща та Литовській Республіці.
Автор акцентує увагу на причинах прийняття відповідних національних законів, їх недоліках. Запропоновано заходи, які дозволили б усунути зазначені недоліки в даних країнах та мають бути враховані в процесі розвитку вітчизняного інституту лобізму.
 
The article analyzes the peculiarities of the development of European lobbyism and regulatory legal regulation of lobbyism in some member states of the European Union: the Republic of Poland and the Republic of Lithuania.
The author focuses on the reasons for the adoption of relevant national laws, and its shortcoming. Proposed measures that would eliminate these shortcomings in the given countries and should be taken into account in the process of development of the domestic institute of lobbying.

А. М. Валюхк. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ НА ПРИКЛАДІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ТА РОЗВИНЕНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ

A. M. ValyukhPhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

THE CHARACTERISTIC OF NATURAL CAPITAL CONDITION ON THE EXAMPLE OF FOREST ECOSYSTEMS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE AND DEVELOPED COUNTRIES IN THE WORLD

Охарактеризовано стан природного капіталу України. Виявлено недоліки в системі державного управління збереженням природного капіталу України. Велику увагу приділено функціонуванню лісових екосистем. Запропоновано механізми державного управління для підвищення ефективності збереження природного капіталу в Україні.
 
The characteristic of the state of natural capital of Ukraine has been done. The deficiencies in the system of public management of the preservation of natural capital have been revealed. The functioning of forest ecosystems has been investigated. The mechanisms of governance to improve of natural capital conservation in Ukraine have been ordered.

П. Ю. Кулішздобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

P. Yu. KulishPhD Candidate in Public Administration, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE

У статті проаналізовані основні підходи до публічного управління у сфері МТД. Визначено, що ефективність залучення, використання та аудиту відповідних ресурсів в Україні неможлива без комплексних перетворень на усіх рівнях публічного управління у контексті сучасного реформування зовнішньої допомоги в світі. Офіційна допомога розвитку має на меті надати можливості та інструменти для країн, що розвиваються. Проте, задля підвищення рівня публічного управління Україна не в повній мірі використовує свій потенціал у рамках отримання та реалізації МТД. Це питання обумовлено низкою проблем правового й організаційного характеру, які потребують комплексного вирішення з метою збільшення обсягів капіталу та зміцнення економіки.
 
The article covers basic approaches to public administration in the sphere of international technical assistance. It states that the effectiveness of attracting, use and auditing the appropriate resources in Ukraine is impossible without complex transformations at all levels of public administration in the context of the current reforming foreign aid in the world. Official Development Assistance aims to provide opportunities and tools for developing countries. However to increase the level of public administration, Ukraine does not make most of its potential within the framework of receiving and implementing ITA. This issue is due to a number of legal and organizational issues requiring a comprehensive solution to increase capital share and strengthen the economy.

С. О. Сироваткааспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

S. Syrovatkapostgraduate, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv city

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR STUDYING THE BEHAVIOR OF THE HOUSING AND UTILITIES MARKET’S PARTICIPANTS

У статті проведено дослідження теоретико-методичних основ поведінки учасників ринку ЖКП. Зокрема проведено аналіз змістовного навантаження поняття «інтерес», на підставі якого сформульовано його визначення. Встановлено, що при дослідженні поведінки учасників ринку ЖКП доцільно застосовувати об’єктивно-суб’єктивний підхід до розкриття змісту категорії «інтерес». У статті сформульовано поняття «економічні інтереси», що є передумовою взаємодії економічних суб’єктів на ринку ЖКП. Доведено, що пізнання економічного інтересу та співставлення його з ціннісними установками слугує підґрунтям для формування мотиву діяльності. Також, встановлено, що економічні інтереси мають нерозривний зв'язок з економічними потребами. При цьому об'єктом, що безпосередньо спонукає людей до економічної діяльності, є економічні стимули – зовнішні спонукання, які мають цільову спрямованість. Вивчення понять потреби, мотиву, стимулу, інтересів дозволило визначити поняття "мотивація", яка як функція управління виступає не лише інструментом узгодження інтересів, але і виконує роль регулюючого механізму. Керуючись теоретичними здобутками, визначено економічні інтереси держави, споживачів, постачальників, виконавців послуг та їх взаємозв’язок на ринку ЖКП.
Також встановлено, що стимулююча роль економічних потреб, інтересів і сформованих на їхній основі мотивів господарської поведінки визначається соціально-економічним середовищем та специфічними рисами конкретної економічної системи. Доведено, що система ринкових відносин у сфері ЖКГ складна, неоднорідна, характеризується неадитивними властивостями, процес надання ЖКП являє собою складну взаємодію учасників цього ринку, що містить в собі ряд важливих проблем. Отже необхідно вдосконалити систему державного регулювання ринку ЖКП, що базуватиметься на побудові моделі раціональної поведінки учасників ринку ЖКП. Тобто постає проблема раціонального вибору, яка передбачає аналіз його критеріїв, умов, цілей, інструментів, механізму і процедури, що є предметом подальших розвідок у даному напрямі.
 
The article studies theoretical and methodical basics of the behavior of members of utility market. In particular the analysis of the semantic meaning of "interest" concept has been made, on the basis of which its definition is formulated. It has been established that on study of behavior of members of utility market it is advisable to use an objective-subjective approach to the disclosure of the content of "interest" category. The article defines the concept of "economic interests", which is a prerequisite of interaction of economic entities in the utility market. It has been proven that knowledge of the economic interest and its comparison with value judgments provides the basis for the formation of the motive of the activity. It has been also established that economic interests are intimately connected with the economic needs. Moreover, the object that directly encourages people to economic activities is economic incentives – external intentions that have a specific focus. The study of the concepts of need, motive, incentive and interests allowed defining the "motivation" concept, which as a management function acts as not only a tool for coordination of interests, but also performs the role of the regulatory mechanism. Based on the theoretical achievements, the economic interests of the state, consumers, suppliers, providers of services and their interaction in the utility market were determined.
It has been also established that an incentive role of economic needs, interests and motives of economic behavior formed on their basis is determined by the socio-economic environment and specific features of a particular economic system. It has been proven that the system of market relations in the utility sector is complex, heterogeneous, characterized by inadequate properties, the process of providing utility services is a complex interaction of members of the market that contains a number of important issues. Therefore, it is necessary to improve the system of the state regulation of the utility market that will be based on the construction of the model of rational behavior of members of the utility market. That is, a problem of rational choice arises, which involves the analysis of the criteria, conditions, objectives, tools, mechanisms and procedures being the subject of further research in this line.

О. В. Турійаспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президенті України

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. V. TuriiPhD student of the Department of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SOME ASPECTS OF THE INTERACTION OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS WITH STATE AUTHORITIES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY

В статті охарактеризовані основні фактори розвитку громадянського суспільства в Україні. Проаналізовані принципи взаємодії організацій громадянського суспільства з державними органами влади та їх вплив на розвиток правової держави. Визначено ряд проблемних питань щодо співпраці влади та громадськості.
 
The article described the main factors of civil society in Ukraine. Analyzed the principles of interaction of civil society with government authorities and their influence on the development of law. Determined number of issues concerning cooperation between the authorities and the public.

О. З. Хомааспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ТА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Olga Homapostgraduate Interregional Academy of Personnel Management

FEATURES OF LABOR MARKET INTEGRATION AND EQUAL SERVICES MARKET AT REGIONAL LEVEL

Розглянуто зміст інтеграції ринку праці та ринку освітніх послуг на регіональному рівні, де передбачається аналіз технологій і форм втручання держави в інтеграційні процеси з метою їх прискорення і отримання найбільшого кумулятивного соціально-економічного ефекту. Визначені складові елементи інфраструктури та функції державної служби зайнятості. Зазначено, що вихідною умовою подальшого реформування системи освіти стала передача законодавчих і виконавчих функцій в сфері освіти регіонах. Це означало, що розвиток законодавчої бази в сфері освіти і функціонування ринку праці переміщається з національного на регіональний рівень. Першим кроком до цього була передача початкової та середньої професійної освіти в ведення регіонах України.
Визначено, що розвиток інтеграції ринку праці та ринку освітніх послуг передбачає формування необхідних передумов на всіх рівнях. На національному рівні створення основ взаємодії цих двох ринкових інститутів сприяють такі заходи: створення законодавчо-нормативної бази, яка закріплює широке коло повноважень з регулювання ринку праці та ринку освітніх послуг, зайнятості і системи освіти;становлення нормативно-методологічного фундаменту по забезпеченню системи освіти і освітніх установ на рівні сучасних вимог; розробка чіткої державної політики щодо інтеграції ринку праці та ринку освітніх послуг.
Запропоновано розробка Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року обумовлена була новою потребою забезпечити економіку. Даний документ являє сукупність пріоритетів, одним з яких став розвиток кваліфікованої робочої сили на основі неперервної професійної освіти і системи внутрішньофірмової підготовки кадрів. У даній програмі, з урахуванням того, що зазначені роки стали останніми роками збільшення чисельності населення працездатного віку, визначені ключові напрямки вдосконалення політики зайнятості в країні.
 
The content of the integration of the labor market and the market of educational services at the regional level is considered, which provides for an analysis of the technologies and forms of state intervention in the integration processes in order to accelerate them and obtain the largest cumulative socio-economic effect. Identified components of the infrastructure and functions of the public employment service. It was noted that the initial condition for the further reformation of the education system was the transfer of legislative and executive functions in the area of education in the regions. This meant that the development of the legislative framework in the field of education and functioning of the labor market moves from the national to the regional level. The first step to this was the transfer of primary and secondary vocational education to the maintenance of the regions of Ukraine.
It is determined that the development of the integration of the labor market and the market of educational services involves the formation of the necessary prerequisites at all levels. At the national level, the establishment of the bases for the interaction between these two market institutions is facilitated by the following measures: the creation of a legislative and regulatory framework that establishes a wide range of competences for regulating the labor market and the market for educational services, employment and education systems, the establishment of a normative and methodological foundation for the provision of education and educational institutions at the level of modern requirements; the development of a clear state policy on the integration of the labor market and the market for educational services.
The development of the Program for promoting employment and stimulating the creation of new jobs for the period up to 2017 is due to the new need to provide the economy. This document represents a set of priorities, one of which was the development of a skilled workforce based on continuing vocational education and intra-firm training. In this program, given that these years have become the last years of increasing the population of working age, identified key areas for improving the employment policy in the country.

ТОВ "ДКС Центр"