Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2016

Н. А. Сіцінськийк. держ. упр., Європейська академія дипломатії, Польща

КОМПЛЕКСНЕ БАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ТА ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ МОНІТОРИНГОВОЇ МІСІЇ ОБСЄ В УКРАЇНІ

Nazariy SitsinskiyCandidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING OF THE DIRECTIONS AND WAYS TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE MINSK AGREEMENTS IN THE CONTEXT OF ACTIVITIES OF THE SPECIAL MONITORING MISSION OF OSCE IN UKRAINE

У статті зазначено, що забезпечення територіальної цілісності України, недоторканості її державних кордонів та відновлення миру, а також гарантування непорушної незалежності – це основні завдання сучасної державної політики національної безпеки, вирішення яких можливе лише за умов ефективної взаємодії, синергії та злагодженої роботи всіх заінтересованих суб’єктів як на національному, так і міжнародному рівнях. Наголошено, що керівництво Української держави ініціювало безпрецедентні політичні та дипломатичні заходи щодо інтенсифікації та мобілізації міжнародних і національних зусиль у напрямі забезпечення національної безпеки. Обгрунтовано, що дії Російської Федерації на Сході України, військова інтервенція, тимчасова окупація Автономної Республіки Крим вимагають готовності від ОБСЄ добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання та гарантувати забезпечення безпеки в межах всієї зони відповідальності Організації. Запропоновано комплексне бачення напрямів та шляхів забезпечення виконання положень мінських домовленостей у контексті діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Доведено, що розгортання на території України Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є наразі найбільш значимим інструментом ОБСЄ, на який усіма державами-учасницями покладається надія у врегулюванні кризової ситуації, що склалася в Україні.
 
The article stated that the territorial integrity of Ukraine, inviolability of its state borders and restore peace and guarantee the inviolable independence are the main tasks of modern state policy of national security, the solution of which is possible only under condition of effective cooperation, synergy and teamwork of all stakeholders, both at national and international levels. Noted that the leadership of the Ukrainian state has initiated unprecedented political and diplomatic measures to intensify and mobilize international and national efforts towards ensuring national security. It is proved that the actions of the Russian Federation in the East of Ukraine, military intervention, the temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea require the readiness of the OSCE to fulfil in good faith its obligations and to ensure security within the entire zone of responsibility. A comprehensive vision of the directions and ways to ensure compliance with the Minsk agreements in the context of the activities of the special monitoring mission of OSCE in Ukraine. It is proved that the deployment on the territory of Ukraine Special monitoring mission of the OSCE are currently the most important instrument of the OSCE, to which all States parties have a hope in resolving the crisis situation in Ukraine.

О. Є. Денисовдокторант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

ПАРАМЕТРИ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. E. Denysovdoctoral, “KROK” University, Kiev

PARAMETERS AND INDICATORS FOR ASSESSING ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Дана стаття покликана дослідити існуючі підходи для здійснення оцінки рівня економічної безпеки держави. В статті особлива увага приділяється питанню порогового рівня економічної безпеки як вираженням кількісно-якісної характеристики стану економічної безпеки. Автором підкреслюється важливість розуміння суб’єктивної позиції кожного дослідника, а також пріоритетність визначених інтересів, загроз, показників та їх порогових рівнів в процесі визначення критеріїв економічної безпеки держави.
 
This article aims to examine existing approaches to assess the level of economic security. The article focuses on the issue of economic security threshold as an expression of quantitative and qualitative characteristics of economic security. The author emphasizes the importance of understanding the subjective position of each researcher and priorities defined interests, threats, indicators and their thresholds in scope of criteria of economic security.

Л. А. Весельськак. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ: БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ

L. A. VeselskaPhD in public administration., doctoral student of department globalization, european integration and national security management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC POLICY OF UKRAINE ON THE FIGHT AGAINST ILLEGAL MIGRATION:  SECURITY ASPECTS

У статті уточнено зміст понять “національна безпека”, “національні інтереси України” та “міграція”. Доведено, що неконтрольовані міграційні процеси є загрозою національним інтересам. Обґрунтовано, що з етнополітичної точки зору індикаторами безпеки можуть бути: демографічна ситуація, міграційні тенденції, рівень безробіття серед певної етнічної групи, життєвий рівень різних народів, ступінь політизації етнонаціональних утворень. Шляхом аналізу впливу міграції на національну безпеку нашої держави, доведено, що основними недоліками державної міграційної політики щодо боротьби з неконтрольованою міграцією є недостатня кількість фахівців та експертів у сфері міграції, а також те, що негативні наслідки неконтрольованої міграції в нашій країні ще не проявлялись повною мірою, помилки у визначенні національних інтересів призводять до державного безладдя, створюють загрозу нації. Крім того, з’ясовано, що загрозу для суспільства становлять біженці, які перебувають у країні нелегально і не реєстровані відповідними органами. Нелегальна міграція виявляється також у погіршенні криміногенної та санітарно-епідеміологічної ситуації, можливих конфліктах на національному ґрунті, з нелегальною міграцією пов’язана корупція та зловживання службовим становищем посадових осіб, організована злочинність тощо. На основі наукового дослідження, розроблені пропозиції щодо вдосконалення міграційної політики.
 
The article clarifies the essence of the concepts such as “national security”, “national interests of Ukraine” and “migration”. The uncontrollable migratory processes are proved to be a threat to national interests. The author justifies the following indicators of security from the ethnopolitical point of view: demographic situation, migratory tendencies, unemployment rate among a certain ethnic group, living standard of different nations, and the degree of politicizing of ethnopolitical formations.
Analyzing the influence of migration on national security of our state, the author singles out the major drawbacks of public migratory policy on the fight against uncontrollable migration, namely: lack of specialists and experts in the sphere of migration, the negative consequences of uncontrollable migration in our country that have not yet become fully apparent, errors in determination of national interests that result in state disorder and create a threat to the nation. Furthermore, it is ascertained, that illegal refugees in a country not registered by the corresponding authorities can be treated as community danger. Illegal migration also results in the worsening of criminogenic as well as sanitary and epidemiological situation, possible conflicts based on the national grounds, illegal migration is connected with corruption and misfeasance of public servants, organized crime etc. The suggestions in relation to perfection of migratory policy are developed based on the scientific research done.

Л. М. Акімовак. е. н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

L. M. Akimova

STAGES OF ESTABLISHMENT OF ECONOMIC SAFETY OF STATE: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

У статті проаналізовано проблеми економічної безпеки країни. Систематизовано рівні економічної безпеки. Досліджено періодизацію розвитку економічної безпеки держави. Проаналізовано етапи розвитку економічної безпеки в Україні. Обґрунтовано визначення та значущість економічної безпеки на різних рівнях.
 
The article analyzes the problems of economic security of the country. Systematic levels of economic security. The periodization of the development of the economic security of the state is investigated. The stages of development of economic security in Ukraine are analyzed. The definition and significance of economic security at different levels are substantiated.

Г. М. Савранськааспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

G. N. SavranskaPostgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE QUESTIONS OF IMPROVEMENT OF CONCEPTUAL-CATEGORICAL APPARATUS OF PROBLEMS OF PROVIDING OF SOCIAL SECURITY OF UKRAINE

У статті уточнено статус та зміст понять «державне управління соціальним партнерством», «публічна політика соціального партнерства», «механізми розробки та реалізації політики соціального партнерства», «система соціальної безпеки», «система забезпечення соціальної безпеки», «механізм державного управління соціальним партнерством в контексті забезпечення соціальної безпеки» в категоріальній сітці теорії державного управління.
Встановлено взаємозв’язок та ієрархія зазначених понять, які мають стати головними структурно-функціональними факторами формування ієрархії: «Стратегія сталого розвитку – Стратегія національної безпеки – Стратегія соціальної безпеки – концепція та державна цільова програма» і, відповідно, визначено зміст, призначення та спрямованість вказаних документів.
 
The article is made more exact the status and meaning of conceptions "public administration by social partnership", "public policy of social partnership", "mechanisms of working out and realization of social partnership policy", "social security system", "system of providing of social security", "mechanism of public administration by social partnership in the context of providing of social security "in the categorical net of public administration theory.
It is established the interrelation and hierarchy of these concepts, which might become the main structural-functional factors of forming hierarchy: "Sustainable Development Strategy - National Security Strategy - Strategy of social security – the concept and the state target program" and therefore it is determined the content, purpose and focus of these documents.

Ю. І. Косенюкаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ В ПАРТНЕРСТВІ БІЗНЕСУ І ДЕРЖАВИ

Y. I. Kosenyukpostgraduate student, Department of global studies, European integration and management national security The national Academy of public administration under the President of Ukraine

RESOLUTION OF CONFLICTS OF INTERESTS  IN THE PARTNERSHIP OF BUSINESS AND GOVERNMENT

В основі конфліктів інтересів закладено розбіжність цінностей, недосконалість нормативно-правової бази (прогалини, неврегульованість питань, нерівність захисту прав суб’єктів, відсутність механізму правових механізмів з вирішення спорів) та історичні традиції. Підприємці зацікавлені у дерегулюванні як невтручанні держави в економіку, але бізнес прагне отримати захист своїх інтересів у держави, яка здатна виконувати функцію арбітра, що буде карати порушника певних правил. Існують законні та протизаконні способи врегулювання конфліктів держави і бізнесу.
 
Conflicts of interests often underly on divergence of values, inherent imperfection of the legal framework (gaps, unresolved issues, inequality in protection of parties` rights, lack of legal mechanisms for decision of disputes), as well as historical traditions. Entrepreneurs are interested in deregulation, which treated as non-intervention of the state in economy, but business seeks protection of its interests from the state which is able to act as an arbitrator, who will punish the offending certain rules. There are legal and illegal ways of conflict resolution between state and business.

С. Г. Власенкоаспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. H. VlasenkoPostgraduate student of the Chair of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

OPTIMIZATION PRINCIPLES OF INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE INTEGRATION IN DEMOCRATIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

У статті здійснено концептуальний аналіз оптимізаційних принципів інституціоналізації політичної та адміністративної інтеграції у демократизації державного управління. Відповідно до цього конкретизовано зміст поняття “політико-адміністративна інтеграція” та визначеного його функції.
Розкрито інтеграційні фактори, які мають забезпечити демократизацію державного управління, серед яких: соціально-економічні та етнокультурні ідеї, що забезпечують згуртованість суспільства, а також базові цінності для демократизації державного управління (патріотизм, соціальна справедливість, громадська консенсусність, історична спільність). Також проаналізовано дезінтеграційні фактори у політико-адміністративній взаємодії. З’ясовано сутність поняття фрагментарної політико-адміністративної інтеграції.
Показано методологічну відмінність між політико-адміністративною інтеграцією та політико-адміністративною консолідацією, які синтезовано здатні забезпечити інституціоналізацію зворотної взаємодії не лише між політичним та адміністративним секторами суспільства, а передусім з громадянським суспільством.
 
The article analyzes the conceptual optimization principles of institutionalization of political and administrative integration in democratization of public administration. Accordingly, the meaning of term “political and administrative integration” is specified and its functions are defined.
Integration factors that should ensure democratization of public administration are revealed including: socio-economic and ethno-cultural ideas that ensure social cohesion; basic values for the democratization of public administration (patriotism, social justice, social consensus, historical community). Disintegration factors in the political and administrative cooperation are as well analyzed. The essence of the concept of fragmented political and administrative integration is revealed.
Methodological distinction between political and administrative integration and political and administrative consolidation is pointed out. It is noticed that these two synthesized processes are able to provide institutionalization of reverse interaction not only between political and administrative sectors of society, but especially with civil society.

В. В. Матвієнкоаспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

V. V. Matvienkograduate of Donetsk State University of Management, Mariupol

ASSESSMENT AND PROSPECTS OF THE RAILWAY SECTOR IN UKRAINE

В статті доведено пріоритетну позицію залізничної галузі в транспортній системі Україні серед інших видів транспорту. Визначено переваги та недоліки залізничного транспорту. Досліджено визначені тарифні норми в Україні: тарифи на перевезення вантажів у межах України, перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу у внутрішньому та міжнародному сполученні. Проведено аналіз сучасного стану залізничної галузі в Україні. Розглянуто структуру освоєння капітальних інвестицій, динаміку пасажирообігу, обсягів вантажних перевезень, чистого доходу від реалізації перевезень, рівень зносу основних засобів та наслідки збройного конфлікту на Сході країни для українських залізниць. Визначено ключові проблеми, які стримують розвиток залізничного транспорту в Україні. Обґрунтовано необхідність удосконалення системи управління залізничним транспортом та забезпечення державної підтримки його реформування.
 
In the article it is proved a priority position in the field of railway transport system of Ukraine to other modes of transport, advantages and disadvantages of rail transport. There is investigated the tariff standards in Ukraine: tariffs for cargo transportation within Ukraine, passenger, baggage and cargo in domestic and international traffic. It is analysed of the current state of the railway industry in Ukraine: the structure of the development capital investment, dynamics passenger, freight volumes, net sales traffic, the level of depreciation and consequences of the armed conflict in the East of the country to Ukrainian Railways. The key issues that hinder the development of rail transport in Ukraine are determined. There is grounded the necessity of improving the system of rail and providing support its reforms.

О. А. Шпакаспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при президентові України, м. Київ

ІНТЕГРОВАНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ

O. A. ShpakPostgraduate student of the Chair of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

INTEGRATED INNOVATION POLICY OF ADMINISTRATION OF MODERNIZATION PROCESSES IN UKRAINE

У статті здійснено аналіз інтегрованої інноваційної політики управління модернізаційними процесами. Ідентифіковано основний інструментарій формування інтегрованих інноваційних структур в органах державної влади як суб’єкта формування інноваційно-модернізаційної політики розвитку. Розкрито поняття інтегрованих інноваційних структур. Відповідно до цього охарактеризовано основні принципи, проблеми та засоби реалізації інноваційно-модернізаційної політики розвитку в сучасних умовах суспільного розвитку України. Доведено, що запровадження інтегрованої інноваційної політики управління модернізаційними процесами супроводжується створенням матричних структур в органах державної влади, які інтегровано здійснюють процесне та проектне управління ними, що тим самим сприяє досягненню необхідного модернізаційного ефекту.
На підставі аналізу державного управління модернізаційними процесами в Україні виявлені дефекти, які перешкоджають побудові ефективної інноваційної інфраструктури як головного інструменту модернізації.
 
The article presents the analysis of the integrated innovation policy of administration of modernization processes. The basic tools of formation of integrated innovative structures in government as subjects of innovation and modernization development policy are identified. The concept of integrated innovative structures is revealed. The basic principles, problems and means of implementing innovation and modernization development policy in modern conditions of social development of Ukraine are described. It is proved that the introduction of an integrated innovation policy of administration of modernization processes is accompanied by the creation of matrix structures in government which carry out its administration, thereby promoting the necessary modernization effect.
Defects that prevent the construction of efficient innovation infrastructure as the main instrument of modernization are revealed basing on the analysis of public administration of modernization processes in Ukraine.

А. М. Валюхк. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ

A. M. ValyukhPhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration,  Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INSTRUMENTS OF STATE REGULATION OF BIODIVERSITY OF NATURAL CAPITAL РRESERVATION

Розглянуто основні інструменти державного регулювання, організаційну структуру державного управління збереженням природного капіталу України. Проаналізовано ефективність державного управління збереженням природного капіталу. Розглянуто кращий міжнародний досвід державного управління та розроблено рекомендації щодо його імплементації в Україні.
 
The main instruments of state regulation, organizational structure of public administration of natural capital conservation of Ukraine have been investigated. The government nature capital conservation effectiveness has been analyzed. The best practices of public administration and recommendations for its implementation in Ukraine have been learned.

В. П. Залізнюкк. е. н.

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДІВ ЩОДО ВИМІРУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Viktoriia ZalizniukCandidate of Economic Sciences

EVOLUTION OF THE CONCEPT AND THE FOOD SECURITY MEASURES

У статті виділено етапи в еволюції підходів до трактування і виміру продовольчої безпеки, яка була обумовлена поглибленням поділу праці, змінами в рівні життя населення, а також науково-технічним прогресом. Перехід між різними етапами часто здійснювався на тлі і в зв'язку зі значимими викликами забезпечення продовольчої безпеки: світова війна, продовольча криза тощо.
В даний час (з початку 2000-х років) намітилася тенденція до синтезу й об'єднанню проблем продовольчої безпеки та безпеки харчування, що дає підставу до виділення окремого, шостого за рахунком етапу в еволюції підходів до оцінки і визначення продовольчої безпеки. Дана тенденція ще не знаходить належного відображення у вітчизняних наукових роботах, правових документах і методиках оцінки продовольчої безпеки, позначаючи можливий напрямок їх вдосконалення.
З точки зору методології оцінки продовольчої безпеки, яка застосовується ФАО, Україна відноситься до числа країн, що розвиваються. За рядом показників продовольчої безпеки в Україні спостерігається позитивна динаміка. При цьому їх значення не завжди досягають рівнів, середніх для країн, що розвиваються. До числа показників продовольчої безпеки ФАО, за якими в Україні спостерігаються найбільші проблеми, можна віднести високий індекс рівня цін на продукти харчування та низькі значення індексу політичної стабільності й відсутності тероризму / насильства.
 
Further research into the theoretical foundations of food security and its measurement requires the study of the evolution of the concept and approaches to the assessment of food security in the XX and the beginning of the XXI century. The use of the historical approach will make an objective picture of the development of the concept of food security in different periods of time, to identify the main trends and regularities of the process.
At the moment, there is no single approach to the question of which stages of evolution of food security measurement approaches need to be identified and what is the content of each particular stage. A common feature of most of the work that attempts to systematize and synthesize approaches to assessing and defining food security existing at different times is not based on concrete actions by states or international organizations, but on declarative documents - memoranda, conferences, declarations, scientific publications . This does not always take into account the fact that the implementation of the practice of ideas contained in such documents, as a rule, occurs with some delay or does not occur at all. In addition, insufficient attention is paid to the factors that determine the transition from one stage to another, as well as the events after which such a transition occurs.
Stages in the evolution of approaches to the interpretation and measurement of food security were identified, which was due to the deepening of the division of labor, changes in the standard of living of the population, as well as scientific and technological progress. The transition between different stages was often carried out on the background and in connection with the significant challenges of ensuring food security: world war, food crisis, etc.
Currently (since the early 2000s) there has been a trend towards the synthesis and integration of food security and food security issues, which provides the basis for the separate, sixth stage in the evolution of approaches to the assessment and definition of food security. This tendency is not yet properly reflected in domestic scientific papers, legal documents and methods for evaluating food security, indicating the possible direction of their improvement.

І. Ю. Родченкоаспірант Міжрегіональної академії управління персоналом, Україна

ЗАКОНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИВ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Igor Rodchenkopost-graduate student Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

LAWS, REGULARITIES, AND PRINCIPLES IN THE SYSTEM PUBLIC ADMINISTRATION

В статті визначено та проаналізовано закони, закономірності, принципив системі державного управління, серед яких встановлення її впорядкованого стану з початкової невпорядкованості структур та процесів функціонування та забезпечення її еволюційного розвитку.
 
Consider self-regulation in the system of public administration from the standpoint of ensuring its evolutionary development. In this case, the organization of "material" should be understood as the consistent gradual improvement of the basic characteristics and indicators of such systems (efficiency, cost effectiveness, efficiency, democracy, innovation, planning, resilience to change, staff readiness, etc.). Under these conditions, we are talking about the egalitarian nature of the evolutionary development of the state administration system.
The disorganization of the evolutionary development of such systems is manifested in the violation of the consistency development, the lack of innovation, the cessation of the basic characteristics improvement and indicators, the deterioration of the latter, the inhibition of development, stagnation and disintegration. Disorganization of evolutionary development includes possible situations and the creation of situations that can lead to crises (political, economic, social, humanitarian, environmental, constitutional and others.
It is very important to understand what is happening in the system of government, in fact, immediately transferred to the relevant objects of public administration. If the subject of management ceases to develop in the modern globalized world, then in the corresponding object of management, similar processes will most likely pass. This circumstance and the conditions for coming to crisis situations are the most menacing consequences of the disorganization of evolutionary development.
The overcoming of disorganization of the evolutionary development of public administration systems is usually achieved by a wide range of revenues, depending on the situation. Among them, reform, anti-crisis management, propagation, creation of reserves, etc. Particular attention is paid to monitoring, to monitor and assess the degree of threat to evolutionary development.

ТОВ "ДКС Центр"