Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2011

С. І. Черновк.держ.упр., Харківська обласна рада

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА БАЗІ КОМПЛЕКСНИХ ІНДИКАТОРІВ

Визначено завдання системи регулювання розвитку регіону. Обґрунтовано механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на базі комплексного індикатора.

The task of the system of adjusting of development of region is certain. The mechanism of adjusting of socio-economic development of region is grounded on the base of complex indicator.

А. С. Кобецьк.т.н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Проаналізовано класифікацію методів державного регулювання освітньої сфери. Визначено стратегічні функції держави у забезпеченні виконання вищої освіти.

Classification of methods of the state adjusting of educational sphere is analysed. The strategic functions of the state are certain in providing of implementation of higher education.

В. М. Ємельяновк.т.н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ РИНКОВИХ СТОСУНКІВ В РЕГІОНАХ

У статті обґрунтовано методи розробки і прийняття центральними органами державної влади найкращих регуляторних рішень, спрямованих на створення сприятливого підприємницького середовища з метою його покращення.

The methods of development and acceptance by central public authorities of the best regulator decisions directed on creation of favourable enterprise environment with the purpose of his improvement are grounded in the article.

М. В. Банчукк.політ.н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ

Розглянуті можливості застосування нових форм організації наукових досліджень у контексті державного управління медичною галуззю, покращення доступу промисловості й університетів до результатів науково-дослідних і досвідчено-конструкторських робіт, що фінансовані коштами державного бюджету. Обговорено досвід використання міжсекторальної взаємодії при організації наукових досліджень.         
 
The considered possibilities of application of new forms of organization of scientific researches are in the context of state administration, improvement of access of industry and universities, medical industry to the results of research and experienced-designer works that is financed by money of the state budget. Experience of the use of intersectoral co-operation is discussed during organization of scientific researches.

І. В. Лисовк.е.н., докторант, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА РИНКУ ЖИТЛА

Визначено недосконалість існуючої бази даних, та ефективність оціночних процедур, що використовуються при проведенні оцінки нерухомого майна в державі. Обґрунтовано методичні основи масової оцінки нерухомості в державі.

Imperfection of existent database is certain, that efficiency of estimate procedures which are used for conducting of estimation of the real estate in the state. Methodical bases of mass estimation of the real estate are grounded in the state.

А. І. Омельчукмагістр міжнародної економіки, студентка факультету публічного адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНА СУТНІСТЬ

Стаття присвячена розгляду поняття та сутності комунікативної культури та її специфіки у сфері публічного адміністрування.
 
В статье рассматриваются понятие и сущность коммуникативной культуры и ее специфики в сфере публичного администрирования.  
 
In the article is examined a concept and essence of communicative culture and its specific in the field of public administration.

В. Г. Мазураспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України

КОМУНІКАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

У статті досліджено напрямки удосконалення механізму комунікативної діяльності органів влади регіонального рівня, охарактеризовано роль та значення ефективності використання органами влади інноваційних методів комунікативної діяльності при побудові взаємовідносин держави та суспільства, підвищення ефективності функціонування органів публічної влади, підтримки їх єдності.
 
In the article investigational directions of improvement of mechanism of communicative activity of organs of power of regional level, a role and value of efficiency of the use of power of innovative methods of communicative activity organs is described at the construction of mutual relations of the state and society, increase of efficiency of functioning of organs of public power, support of their unity.

Ю. Г. Королюкдоцент,кандидат фізико-математичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

У роботі проведено теоретико-методологічний аналіз процесів формування цілісної системи регіонального управління, її складових частин та аспектів організації. Сформовано та відображено графічно модель системи регіонального управління, розкрито її зміст.
 
The article deals with the theoretical-methodological analysis of the integral regional governing system formation processes, as well as of its constituents and organization aspects. We have made and showed graphically the model of the regional governing system and have revealed its content.

Л. С. Стельмащукаспірант кафедри управління персоналом та державної служби ЛРІДУ НАДУ

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

У статті проведено аналіз основних теоретичних та організаційних аспектів функціонування інституту державної служби; здійснено їх порівняльний аналіз; визначено спільні і відмінні риси у формуванні інститутів державної служби в Україні та США.
 
В статье проведен анализ главных теоретических и организационных аспектов функционирования института государственной службы; проведен их сравнительный анализ; определены общие и отличительные черты в формировании институтов государственной службы в Украине и США.

О. А. Ковтунк.держ.упр., Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ БЛАГОДІЙНОСТІ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена особливостям процесу формування державної політики щодо благодійності в Україні. Автором проаналізовано основні законодавчі акти, що регулюють питання стимулювання та підтримки благодійної діяльності органами державної влади. Констатується той факт, що державне регулювання благодійності повинне ґрунтуватися на ефективних правових засадах.
 
Статья посвящена особенностям процесса формирования государственной политики в сфере благотворительности в Украине. Автором проанализированы основные законодательные акты, регулирующие вопросы стимулирования и поддержки благотворительности деятельности органами государственной власти. Констатируется тот факт, что государственное регулирование благотворительности должно основываться на эффективных правовых началах.
 
Article is devoted to the features of the formation of public policy on charity in Ukraine. The author analyzes the main legislation governing the promotion and support of charitable activities by public authorities. Ally the fact that state regulation of charity should be based on effective legal basis.

О. М. Клименкок. держ. упр., ст. викладач, Нікопольський інститут Запорізького національного університету (м. Нікополь)

РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Розглянуто необхідність та стан розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, зокрема розвитку недержавних пенсійних фондів.

Рассмотрена необходимость и состояние развития негосударственного пенсионного обеспечения в Украине, в частности развития негосударственных пенсионных фондов.

В. М. Олещенкоаспірант Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ЕВОЛЮЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ В УКРАЇНІ

Розшарування суспільства на нерівні соціальні групи у відносинах з владою і різним політичним впливом дає підґрунтя для розвитку досліджень такого політичного явища як політична еліта. У статті аналізується політична еліта як предметне явище, зокрема досліджуються його методологічні особливості. Виокремлюється проблема стосовно недостатньої ефективності методологічних підходів щодо дослідження еліт у сучасному суспільстві.
 
Расслоение общества на неровные социальные группы в отношениях с властью и разным политическим влиянием дает почву для развития исследований такого политического явления как политическая элита. В статье анализируется политическая элита как предметное явление, в частности исследуются его методологические особенности. Выделяется проблема относительно недостаточной эффективности методологических подходов относительно исследования элит в современном обществе.
 
Stratification of society into unequal social groups in relations with the government and various political influence provides the foundation for the development of studies of political phenomena such as the political elite. The article analyzes the political elite as a substantive phenomenon, in particular its methodological features studied. Released problem about lack of effectiveness of methodological approaches to the study of elites in modern society.

Н. А. Фойгтк. е. н., ст.н.с., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України

ОЦІНКА ПРІОРИТЕТІВ РЕФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

Стаття присвячена моделюванню взаємодії первинної і вторинної ланок медичної допомоги у межах існуючих моделей фінансового, організаційного та кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням старіння населення. Побудована структурна модель функціонування ПМСД як передумови формування необхідного обсягу стаціонарних медичних послуг в умовах демографічного старіння. Здійснена оцінка пріоритетних напрямів реформування ПМСД в Україні у контексті подолання негативних наслідків старіння населення.
 
The article deals with the simulation of interrelationship between the primary and secondary links of Health Care in Ukraine with the introduction of different models of the financial, organizational and stuff provision of outpatient care under the population aging. The structural model of functioning of Primary Care as the pre-condition of the needed volume of inpatient care in the context of the demographic aging is built. The evaluation of the most prioritative directions of the Primary Care reformation to overcome negative consequences of population ageing is conducted.

К. В. ПаригінаІнститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ, головний спеціаліст

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У статті проаналізовано видозміну моделі організаційної комунікації. Зосереджено увагу на появі нового компоненту, що має властивості зворотнього зв’язку – репутації. Розглянуто методи виміру репутації та відзначено ті, які можливо адаптувати до державних організацій.

В статье проанализированы изменение модели организационной коммуникации. Сосредоточено внимание на появление нового компонента, имеющего свойства обратной связи - репутации. Рассмотрены методы измерения репутации и обозначены те, которые возможно адаптировать для государственные организации.
 
The article analyzes the change in the model of organizational communication. Focused attention on the emergence of a new component with the properties of feedback - reputation. Methods for measuring reputation and identified those that can be adapted for public organizations. 

Г. Л. Рябцевканд. техн. наук, доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ВИРОБНИКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Визначено систему виробників державної політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні Установлено, що вони мають достатні повноваження та ресурси для вирішення суспільних проблем, але всі необхідні повноваження «розсіяні» між державними інституціями, які мають різний ступінь автономності щодо ухвалення рішень. Щоб підвищити дієвість державної політики, запропоновано покласти функції координування взаємодії між виробниками політики на вже існуючу робочу групу з опрацювання питань функціонування ринку нафти й нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України.
 
The system of public policy makers for development of Ukrainian oil market is defined. It is established that they have sufficient authority and resources to solve problems, but all authority "scattered" between state institutions, which have varying degrees of autonomy in decision-making. To improve the effectiveness of public policy, it is proposed to entrust of coordination between public policy makers for acting for the Cabinet of Ministers of Ukraine working group on evaluation questions of operation oil market and the development of petroleum industry.

Г. Г. Новоселовак. гос. упр., докторант, Донецкий государственный университет управления, г. Донецк

СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «АУТОПОЙЕЗИС»

Исследована сущность и эволюция понятия «аутопойезис». Аутопойезис определен как одно из необходимых условий существования сложной открытой динамической системы, которое определяется ее способностью к самоидентификации и самообновлению во взаимодействии с внешней средой. Определено, что свойством аутопойезиса обладают не только живые системы, но и другие виды систем, относящиеся к классу сложных открытых динамических.

The essence and evolution of “autopoiesis” concept has been investigated. Autopoiesis has been defined as one of necessary living conditions of complex open dynamic system which is defined by its ability to self-identification and self-updating in interaction with environment. It has been defined that property of autopoiesis possess not only live systems, but also other kinds of systems belonging to the class of the complex open dynamic.

ТОВ "ДКС Центр"