Українською | English

BACKMAIN

Contents № 7, 2018

О. В. Радченкодоктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького orcid.org/0000–0002–0437–6131Р. А. Науменкодоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету orcid.org/0000–0001–9992-8922

ПРИНЦИПИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. V. RadchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Chief Scientist of the Research Department of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnytsky orcid.org/0000–0002–0437–6131R. A. NaumenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv orcid.org/0000–0001–9992-8922

PRINCIPLES OF NATURAL CAPITAL CONSERVATION UNDER THE STRATEGY OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE STATE

У статті проаналізовано проблематику стратегії розвитку держави через призму екологічної безпеки, збереження її природного капіталу в процесі формування та реалізації державної екологічної політики. Розглянуто основні екологічні, економічні, соціальні принципи збереженням природного капіталу України. З’ясовано їх сутність з урахуванням засад державної екологічної політики, що надає змогу акцентувати увагу на реалізації цілей сталого розвитку для України за чотирма ключовими напрямами, які мають найбільший вплив на справедливий соціальний розвиток, стале економічне зростання, зайнятість населення, забезпечення екологічної рівноваги за умови ефективного управління. Обґрунтовано наукові підходи, які мають забезпечити ефективне управління розвитком стратегії екологічної безпеки держави в умовах її модернізації. Визначено сутність ощадливого використання природних ресурсів у господарській діяльності суспільства, як складного державно-управлінського та соціально-економічного утворення, спрямованого на більш ефективне використання та збереження природного капіталу. В його рамках охарактеризовано ключові положення концепції екологічної мережі на основі багаторівневого управління. Зроблено висновок, що визначені в роботі принципи збереження природного капіталу можна класифікувати за такими трьома складовими: біологічною (екологічною), економічною, організаційною (управлінською). Досліджено можливості розвитку стратегії екологічної безпеки України на основі застосування методології збереження природного капіталу з використанням кращого закордонного досвіду та з урахуванням національних особливостей.

The article analyzes the problems of forming the strategy of state development through the prism of the state ecological safety, preservation of its natural capital in the process of formation and implementation of the state ecological policy. The main ecological, economic, and social principles are considered in preserving natural capital of Ukraine. The essence of them is determined taking into account the principles of the state environmental policy, which gives the opportunity to focus on the realization of the goals of sustainable development for Ukraine in four key areas that have the greatest impact on fair social development, sustainable economic growth, employment of the population, provision of ecological equilibrium provided effective management. The scientific approaches, which should ensure effective management of the development of the state ecological safety strategy in the conditions of its modernization, are substantiated. The essence of economical use of natural resources in the economic activity of the society as a complex state-management and socio-economic formation aimed at more efficient use and preservation of natural capital is determined. Within this framework, key concepts of the ecological network concept based on multilevel governance are described. It is concluded that the principles of conservation of natural capital defined in the work can be classified into three components: biological (ecological), economic, organizational (managerial). Possibilities of development of the strategy of ecological safety of Ukraine on the basis of application of the methodology of preservation of natural capital using the best foreign experience and taking into account national peculiarities are explored.

Є. О. Архиповак. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПАТРІОТИЗМ У РОЗУМІННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ

Ye. O. ArkhypovaPhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

PATRIOTISM IN THE UNDERSTANDING OF MODERN YOUTH: ANALYSIS OF RESULTS OF RESEARCH AND THE DYNAMICS OF KEY INDICATORS

В статті відображені результати соціологічного опитування, проведеного у квітні-червні 2018 з метою з’ясування сутності патріотизму у розумінні сучасної української молоді. Прослідковано динаміку патріотичних настроїв молодих людей.
Близько половини респондентів за останні 3-4 роки збільшили обсяг споживання української інформаційної продукції, а серед виробників, що пропонують близькі за ціною та якістю продукти, обирають українського.
Виявлено, що найсильніший вплив на становлення патріотичних почуттів молоді має родина, а також навчальні заклади. Більшість респондентів не схвалює нав’язливого пропагування патріотизму і визнає ефективність тих засобів його розвитку, які дозволяють наочно познайомитися зі здобутками української культури, успіхами українців у різних сферах діяльності.
Показано, що найголовнішою умовою зростання рівня патріотизму є реальний розвиток економіки, соціально-політична стабільність, інформування про досягнення українців та успішність країни в цілому, що формуватиме упевненість молоді у своєму майбутньому.

The article presents the results of the sociological survey conducted in April-June 2018 in order to clarify the essence of patriotism in the understanding of modern Ukrainian youth. The dynamics of the patriotic mood of young people has been followed.
About half of the respondents in the last 3-4 years have increased the consumption of Ukrainian informational products, and among Ukrainian producers offering similar in price and quality products choose the Ukrainian.
It has been revealed that the family and educational institutions have the strongest influence on the formation of patriotic feelings of youth. The majority of respondents does not approve of the obsessive propaganda of patriotism and admits the effectiveness of those means of its development, which allow to get acquainted with the achievements of Ukrainian culture and the successes of Ukrainians in various fields of human activity.
It is shown that the most important condition for the growth of patriotism is the real development of the economy, socio-political stability, informing about the achievements of Ukrainians and the success of the country as a whole, which will shape the confidence of the youth in their future.

М. А. Ажажакандидат наук з державного управління, здобувач кафедри публічного управління та землеустрою Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

M. A. AzhazhaCandidate of Science in Public Administration, applicant of the Department of Public Administration and Land Management Сlassical private university, Zaporozhye

THEORETICAL BASES OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF FUTURE SPECIALISTS IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF EDUCATION

У статті розкрито сутність понять «потенціал», «професійний потенціал», «інтелектуальний потенціал», визначено їхнє теоретичне підґрунтя; проаналізовано державні нормативні документи щодо розвитку професійного потенціалу; окреслено значення державного регулювання розвитком професійного потенціалу майбутніх фахівців і роль управлінських механізмів у модернізації вищої освіти України. Відзначено, що завдяки консолідації зусиль органів державної влади та громадянського суспільства, впровадження ефективної економічної політики у сфері освіти, вдосконалення системи управління освітою, можна модернізувати систему вищої освіти України, посилити розвиток професійного потенціалу України, розробити чіткі і перспективні прогнози для потреб виробництва у фахівців з вищою освітою (зокрема для кожної галузі економіки та сфери суспільного життя).
Доведено необхідність вдосконалення державного регулювання розвитку професійного потенціалу – як основи для майбутнього країни; розробки механізмів державного управління модернізацією вищої освіти загалом.

The article reveals the essence of the concepts of "potential", "professional potential", "intellectual potential", in particular their theoretical basis; the state normative documents on the development of professional potential have been analyzed; outlined the importance of state regulation by developing the professional potential of future specialists and the role of managerial mechanisms in modernizing higher education in Ukraine.
It is noted that due to consolidation of efforts of state authorities and civil society, implementation of effective economic policy in the field of education, improvement of the education management system, it is possible to modernize the system of higher education of Ukraine, to strengthen the development of professional potential of Ukraine, to develop clear and promising forecasts for the needs of production in specialists with higher education (specifically for each branch of the economy and the sphere of public life).
It is necessary to improve the system of government activity, in particular, the state regulation of the development of professional potential - as the basis for the future of the country; to develop mechanisms of state management of modernization of higher education in general.

А. В. Мовчанюкк. е. н., старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. УманьМ. I. Дяченкок. с.-г. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. V. MovchaniukPh.D., Senior Lecturer of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, UmanM. I. DiachenkoPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

THE MODERN STATE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UMAN DISTRICT OF CHERKASY AREA IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

В статті проаналізовані актуальні питання необхідності поліпшення соціально – економічного благополуччя сільських територій, підвищення рівня якості життя населення у селищах та селах шляхом забезпечення спроможності органів місцевого самоврядування створювати економічні та соціальні умови розвитку територіальних громад та їх об’єднань. Акцентовано увагу на розробку сучасних технологій управління територіями та на відповідну підготовку керівних кадрів для територіальних громад.
Організація розвитку сільських територій у сучасних умовах вимагає вдосконалення системи розподілу функцій органів центральної та місцевої влади під час створення моделі управління сільськими територіями спрямованої на розвиток місцевого самоврядування, надання повноважень управління земельними ресурсами, організації створення у громадах доступних соціальних послуг, адаптації та побудові ефективної форми розвитку аграрного сектору, об’єктів житлово-комунальної, соціальної інфраструктури для всіх груп сільського населення та інше.
Розширення повноважень органів місцевого самоврядування має здійснюватися так, щоб, з одного боку, максимально наблизити процес прийняття рішення до громадян, а з іншого, щоб органи влади володіли організаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами, достатніми для забезпечення необхідного обсягу та якості послуг, які надаються населенню згідно з загальнодержавними соціальними стандартами.

The article analyzes the urgent issues of the need to improve the socio - economic prosperity of rural areas, improve the quality of life of settlements and villages by providing local governments with the opportunity to create economic and social conditions for the development of territorial communities and their associations. The emphasis is on the development of modern technologies for managing the territories and the appropriate training of leading personnel for the territorial communities.
The organization of rural development in modern conditions requires the improvement of the system of distribution of the functions of central and local authorities in the creation of a model of management of rural areas aimed at developing local self-government, providing authority for land management, organizing the creation of affordable social services in communities, adapting and building an effective form of development the agrarian sector, objects of housing and communal services, social infrastructure for all groups of the rural population.
The empowerment of local governments should be carried out so that on the one side, to bring decision-making process to the public and on the other side, that the authorities had organizational, material and financial resources to ensure the required scope and quality of services which are provided to the public in accordance with national social standards.

Т. Л. Томнюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

T. L. TomniukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

LIBERALIZATION OF THE UKRAINIAN TAX SYSTEM: TRENDS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION

У статті здійснено оцінку податкових реформ в Україні з позицій лібералізації податкової системи та визначено напрями податкових трансформацій щодо стимулювання економічного зростання.
Розглянуто постулати теорії економіки пропозиції як концепції, що обґрунтовує забезпечення економічного зростання через зниження рівня оподаткування економіки. Продемонстровано досвід окремих країн щодо впровадження податкових реформ на основі положень теорії економіки пропозиції, зокрема Грузії, Сполучених Штатів Америки.
Визначено, що пріоритетом податкової політики України з часу прийняття Податкового кодексу є лібералізація податкової системи. Продемонстровано еволюцію податкових змін в Україні щодо зниження рівня оподаткування економіки. Засвідчено зниження рівня податкового навантаження для великого бізнесу та відсутність реальних кроків до лібералізації оподаткування щодо суб’єктів малого бізнесу.
Визначено, що податкову реформу доцільно проводити у напрямку лібералізації податкової системи загалом та, зокрема, щодо оподаткування суб’єктів малого бізнесу.

The article assesses tax reforms in Ukraine from the point of view of the liberalization of the tax system and identifies the directions of tax transformations to stimulate economic growth.
The postulates of the Economic Theory of Supply as a concept that justifies the providing of economic growth through the reduction of the level of taxation of the economy are considered. The experience of separate countries, in particular Georgia, the United States of America, in implementation the tax reforms on the basis of the Economic Theory of Supply are demonstrated.
It has been determined that the priority of the tax policy of Ukraine since the adoption of the Tax Code is the liberalization of the tax system. The evolution of tax changes in Ukraine regarding the reduction of the level of taxation of the economy is demonstrated. A reduction of the tax burden for large businesses and the lack of real steps towards tax-free liberalization for small business entities are documented.
It has been determined that it is advisable to carry out tax reform in the direction of the liberalization of the tax system in general and, in particular, the taxation of small business entities.

Г. О. Сабадошк. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївО. В. Харченкобакалавр факультету економіки та управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

H. SabadoshPh.D., Associate Professor, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, KyivO. KharchenkoBachelor of Faculty of Economics and Management, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

EFFECTIVENESS EVALUATION OF EXECUTIVE BODY FUNCTIONING: PROBLEMS OF ADMINISTRATION PROCESS

У статті розглянуто питання вирішення проблем, що пов’язані з процесом адміністрування вимірювання ефективності окремих працівників та органу публічної влади в цілому. Досліджується становлення теоретико-методологічних основ сутності поняття ефективності у публічному управлінні. Виділино основні підходи до визначення сутності ефективності. Наголошено на мотивуючій функції оцінки ефективності органу публічної влади. Досліджується вплив результатів діяльності органів публічної влади на кожного індивіда і суспільства в цілому. Розглядається складність на особливість формування системи критеріїв оцінювання ефективності на державному та муніципальному рівнях. Аналізується місце України в міжнародних рейтингах вимірювання ефективності публічного управління. Звертається увага на впровадження системи КРІ в процес адміністрування вимірювання ефективності та результативності окремог спеціаліста та органу публічної влади в цілому.

Solving problems related to the administration process of the effectiveness evaluation of individual workers and the public authority in general is being considered in the article. The formation of theoretical and methodological foundations of the efficiency concept in public management is being studied. The main approaches to determining the essence of effectiveness are highlighted. The motivating function of evaluating the effectiveness of the public authority is emphasized. The influence of the results of the activity of public authority bodies on each individual and society in general is researched. The complexity of the peculiarity of creating a system of criteria for evaluating efficiency at the state and municipal levels is considered. The place of Ukraine in the international ratings for measuring the effectiveness of public administration is analyzed. The attention is drawn to the implementation of the KPI system in the administration process of the efficiency and effectiveness of a single specialist and public authority in general.

Р. С. КропивницькийІнститут державного управління у сфері цивільного захисту

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НАУКОВИХ УСТАНОВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

R. S. KropivnitskiyInstitute of public administration in the field of civil protection

MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

На основі раніше проведених досліджень, запропоновано структуру механізму державного управління науковою діяльністю наукових установ системи Міністерства внутрішніх справ України. Запропоновано авторське визначення поняття «механізм державного управління науковою діяльністю наукових установ системи МВС України», яке на відміну від інших враховує саме специфіку наукових установ зазначеної системи. Систематизовано основні елементи такого механізму, до яких віднесено наступні: мету, завдання, об’єкти та суб’єкти управління, основні принципи, забезпечення, методи, важелі впливу, інструменти, методичні підходи до оцінювання результатів діяльності та заходи щодо вдосконалення наукової діяльності наукових установ системи МВС України. Запропоновано використання ієрархічного підходу до класифікації суб’єктів механізму державного управління науковою діяльністю наукових установ системи МВС України. Встановлено Взаємозв’язки між суб’єктами механізму зазначеного механізму. Запропоновано заходи щодо оптимізації наукової діяльності наукових установ системи МВС України.

Based on previous researches, the structure of the mechanism of state management of scientific activity of scientific institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine was proposed. Author's definition of the concept of "mechanism of state management of scientific activity of scientific institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine" is proposed, which, unlike the others, takes into account the specifics of the scientific institutions of the specified system. The main elements of such a mechanism are systematized, which include the following: the purpose, tasks, objects and subjects of management, the basic principles, provision, methods, levers of influence, tools, methodical approaches to the evaluation of the results of activities and measures to improve the scientific activities of scientific institutions systems of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The use of the hierarchical approach to the classification of subjects of the mechanism of state management of scientific activity of scientific institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is proposed. The interconnections between subjects of the mechanism of the indicated mechanism are established. The measures for optimization of scientific activity of scientific institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are proposed.

Д. С. Лаврентійаспірант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, ORCID: 0000-0003-3414-6705

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Dmitriy Lavrentypost-graduate student, Taurida National Vernadsky University

DIRECTIONS OF PERFECTION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HEALTH CARE OF UKRAINE

В статті з метою удосконалення системи забезпечення впровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я пропонуються напрями вдосконалення публічно-приватного партнерства у сфері вітчизняної охорони здоров'я як такі, що найбільшою мірою відповідають цінностям та завданням Цілей сталого розвитку України. Серед них: розроблення єдиного підходу до розвитку державно-приватного партнерства, визначення сфери охорони здоров’я пріоритетною сферою застосування; удосконалення нормативно-правової бази з питань державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я; здійснення чіткого розподілу повноважень між органами виконавчої влади у системі державного управління сферою охорони здоров’я щодо державно-приватного партнерства; надання державних гарантій; підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо використання сучасних механізмів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я.

In the article with the purpose of improvement of the system of ensuring the implementation of public-private partnership projects in the field of health proposes guidelines to improve public-private partnership in the field of domestic as such, that most meet the values and goals of sustainable development of Ukraine. Among them: developing a unified approach to the development of public-private partnership, the definition of health as a top priority; improving the legal framework on public-private partnerships in the health sector; the implementation of a clear distribution of powers between the executive authorities in the public health sector management regarding public-private partnerships; the provision of State guarantees; improving the institutional capacity of the organs of State power and bodies of local self-government on the use of modern mechanisms of public-private partnerships in the health sector.

В. В. Джумеляздобувач Інституту законодавства Верховної Ради України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

V. V. Dzhumeliaapplicant of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF COUNTERACTION TO THE SHADOW ECONOMY

У статті окреслені основні моменти аналізу ефективності механізмів реалізації державної політики протидiї тiньовій eкономiці. Відповідно до стратегічних завдань, що стоять перед органами державної влади в контексті протидії розвитку тіньової економіки визначено головні цілі системи ключових показників ефективності. Для оцінювання ефективності механізму реалізації державної політики протидії тіньовій економіці запропоновано використовувати такі 2 типи показників як: змістові та організаційно-функціональні показники. Також обґрунтовано базові задачі оцінювання діяльності органів державного управління, які пов’язані із реалізацією діяльності щодо протидії тіньовій економіці, якими бажано користуватись у ході проведення безпосередньої оцінки. З метою підвищення ефективності механізмів реалізації державної політики протидiї тiньовій eкономiці запропоновано застосовувати як поточні, так і глибокі показники ефективності. Також окреслено основні зaвдaння дeржaвної полiтики протидiї тiньовій eкономiці в Укрaїні та заходи органів державної влади стосовно зaпобiгaння підвищення рівня тiньової економіки.

The article outlines the main points of the analysis of the effectiveness of the mechanisms of implementation of the state policy of counteracting the shadow economy. In accordance with the strategic tasks facing public authorities in the context of counteracting the development of the shadow economy, the main objectives of the key performance indicators system have been identified. To assess the effectiveness of the mechanism for implementing the state policy of counteracting the shadow economy, it is proposed to use the following two types of indicators: content and organizational and functional indicators. It also substantiates the basic tasks of assessing the activities of the public administration bodies that are related to the implementation of anti-shadow economy activities that are desirable to use in the course of direct evaluation. In order to increase the effectiveness of the mechanisms of implementation of the state policy of counteracting the tiny economy, it is proposed to use both current and deep performance indicators. It also outlines the main developments of the government policy of counteraction to the tiny economy in Ukraine and measures of state authorities in favor of raising the level of the shadow economy.

А. А. Лукіянчукаспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЇЇ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Anatolij Lukijanchukpostgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

RESOURCE SAFETY OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND THE INFLUENCE OF GOVERNMENTAL REGULATION ON THE FORMATION OF ITS COMPONENT ELEMENTS

Зазначено, що державне регулювання складу ресурсів і ресурсних умов виробництва має базуватися на принципі необхідності включення всіх чинників, що впливає на виробництво продукції. Зазначено, що сутність аграрного ресурсного потенціалу як цілісного системного об'єкта виражається з одного боку, в інтегральних властивостях і функціях системи (на відміну від властивостей і функцій її компонентів і підсистем); з іншого - у вигляді відносної автономності. Визначено, що державне регулювання аграрного сектору і ресурсного потенціалів регіонів можливо використовувати принаймні два різних підходи: традиційний відтворювальний (виходячи з аналізу факторів виробництва, «замикаючим» показником тут є «потужність» системи, випуск) і поведінковий (реакція системи на зміну кон'юнктури - «виклик-відповідь», характеристикою тут виступає стійкість основних параметрів і здатність до зростання і розвитку). Запропоновано потенціал, розглядати як систему конкурентних переваг і відповідно слабкості регіону. При цьому вводиться динамічна складова - оцінка перспективних можливостей території, необхідна для розробки механізму нарощування конкурентних переваг та нівелювання слабких сторін, - стратегія маркетингу. Перспектива оцінюється в двох аспектах: для зовнішніх і для внутрішніх факторів. Відповідно загальний рейтинг території пропонується складати з рейтингів поточного стану і перспективи. Обґрунтовано під державним регулюванням розвитку аграрного ресурсного потенціалу галузі та регіону розуміти сукупну величину реалізованих і нереалізованих можливостей результативного і продуктивного використання ресурсів в процесі задоволення різноманітних державних, громадських, бізнес потреб.[||]It is noted that state regulation of resource composition and resource conditions of production should be based on the principle of the need to include all factors affecting the production of products. It is noted that the essence of agrarian resource potential as a holistic system object is expressed on the one hand in integral properties and functions of the system (in contrast to the properties and functions of its components and subsystems); on the other - in the form of relative autonomy. It is determined that state regulation of the agrarian sector and resource potential of regions can use at least two different approaches: the traditional reproductive (based on the analysis of factors of production, the "closing" indicator here is the "power" of the system, output) and behavioral (the reaction of the system to change the conjuncture - "call-response", the characteristic here is the stability of the main parameters and the ability to grow and develop). The potential is proposed, considered as a system of competitive advantages and, accordingly, the weakness of the region. At the same time, a dynamic component is introduced - an assessment of the prospective opportunities of the territory necessary to develop a mechanism for enhancing competitive advantages and leveling down the weaknesses - a marketing strategy. The perspective is evaluated in two aspects: for external and for internal factors. Accordingly, the overall rating of the territory is proposed to comprise ratings of the current state and prospects. It is grounded under the state regulation of development of agrarian resource potential of the industry and the region to understand the aggregate value of realized and unrealized possibilities of effective and productive use of resources in the process of satisfaction of various state, public and business needs.

Ю. А. Сакаспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Yu. A. SakInterregional Academy of Personnel Management

IMPLEMENTATION OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE REFORMATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE WORLD AND IN UKRAINE: THEORETICAL PRINCIPLES

У статті здійснено аналіз політико-адміністративного реформування системи публічного управління в Фінляндії та Китаї. Запропоновані наступні шляхи політико-адміністративного реформування в Україні: по-перше, зміни концептуальне спрямування системи управління, яке повинно бути спрямоване на споживача адміністративних послуг; по-друге, оптимізацію органів державної влади з урахуванням вимог суспільства та зменшенням дублювання функцій; по-третє, продовжити реформування кадрового потенціалу системи публічного управління з урахуванням потреб суспільствам, прийняти Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», який би гармонізував з новелами Закону України «Про державну службу», розробити та впровадити дієві методи відбору кадрів без впливу суб’єктивних та маніпулятивних факторів оцінювання, запровадити інноваційну систему розподілу посад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням функціонального навантаження на посади; по-четверте, формування антикорупційної культури населення країни з метою запобігання та боротьби з корупцією.[||] The article analyzed the political and administrative reform of the public administration system in Finland and China. The author proposed the following ways of political and administrative reform in Ukraine: firstly, changes in the conceptual direction of the management system, which should be directed to the consumer of administrative services; secondly, optimization of public authorities taking into account the requirements of society and reducing the duplication of functions; thirdly, continue to reform the staffing capacity of the public administration system, taking into account the needs of societies, to adopt the Law of Ukraine "On the Service in Local Self-Government Bodies", which would be in harmony with the novels of the Law of Ukraine "On Civil Service", to develop and implement effective methods of recruiting without influence subjective and manipulative factors of evaluation, introduce an innovative system of distribution of civil service positions and service in local self-government bodies, taking into account the functional load on siege; fourthly, the formation of anticorruption culture of the country's population in order to prevent and combat corruption.

ТОВ "ДКС Центр"