Українською | English

BACKMAIN

Contents № 5, 2010

О. А. Федькодокторант, кафедра управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Основним змістом діяльності з формування здорового способу життя є розробка і реалізація соціальних проектів, які спираються на певні передумови, принципи, завдання, стратегії, механізми; метою формування здорового способу життя є сприяння досягненню, в широкому розумінні, благополуччя і здоров"я на всіх рівнях і для всіх; а основними механізмами його формування - створення умов для окремих осіб, груп людей, громад позитивно впливати на проблеми здоров"я.
 
The main content of activities aiming formation of healthy lifestyle is development and implementation of social projects basing on certain preconditions, principles, tasks, strategies, mechanisms; the objective of forming healthy way of life is promotion of achieving, in general interpretation, everybody"s wellbeing and health on all levels; and the main mechanism of its formation is creation of conditions for certain persons, groups of people, communities for positive influence on healthcare problems.

О. М. Кондрашовд.держ.упр., Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Визначено основні критерії депресивного стану регіону .Обґрунтовано принципи державної підтримки структурного розвитку промисловості.

The basic criteria of depression of region are certain. It is led to principles of state support of structural development of industry.

В. І. Любімовк.е.н., доцент, Чернігівського державного технологічного університету

ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Обґрунтовано поняття “інвестиційна безпека”. Визначено рівень інвестиційної безпеки України.

A concept is grounded “investment safety”. Investment strength security of Ukraine is certain.

Н. В. Бондарчукк.е.н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

В статті проведено аналіз процесів регіонального розвитку України, визначено основні проблеми та суперечності регіонального розвитку. Окрім того визначено основні пріоритети регіональної соціально-економічної політики держави.
 
В статье проведен анализ процессов регионального развития Украины, определены основные проблемы регионального развития. Кроме того определены основные приоритеты региональной социально-экономической политики государства.

М. Ю. Дітковськак.держ.упр., Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В статті автором надано ієрархічну модель, яка дозволяє досліджувати інформаційні системи органів державного управління на основі визначення основних факторів, що впливають на її функціонування. За допомогою моделі проведено аналіз інформаційної системи обласної державної адміністрації. Виявлено фактори, які потребують першочергового втручання для поліпшення роботи інформаційної системи, а також фактори середньої і нижчої ваги.
 
В статье автором предоставлена иерархическая модель, которая позволяет исследовать информационные системы органов государственного управления на основе определения основных факторов, которые влияют на ее функционирование. С помощью модели проведен анализ информационной системы областной государственной администрации. Обнаружены факторы, которые нуждаются в первоочередном вмешательстве для улучшения работы информационной системы, а также факторы среднего и более низкого веса.

В. М. Шевченкоаспірант кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський університет економіки та права

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Проаналізовано основні складові та структуру механізму державного управління вищих навчальних закладів системи МОН України в умовах інтеграції до європейського освітнього простору, виокремлено класифікацію механізмів державного управління за різними ознаками.
 
Basic constituents and structure of mechanism of state administration of higher educational establishments of the system of Department of education and science of Ukraine are analyses in the conditions of integration to European educational space; classification of mechanisms of state administration is selected on different signs.

Т. І. Бодунаспірант, кафедра державної політики та управління політичними процесами НАДУ при Президентові України

КОНФЛІКТОГЕННИЙ ХАРАКТЕР ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ЙОГО ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ

В статті проаналізовано закономірності демократичного процессу, його конфліктогенний характер та вплив на державно-управлінське середовище.
 
Conformities to law of democratic process are analysed in the article, him conflict character and influence on a state-administrative environment.

Н. О. Котовак. і. н., доцент, доцент, кафедра управління проектами, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДУ

В статті розкрито актуальність та роль територіального маркетингу у формуванні конкурентних переваг регіонів. Наведено приклади використання інноваційних підходів у формування маркетингової стратегії території. Зроблено аналіз сучасних тенденцій та потенційних можливостей використання інноваційних інструментів для забезпечення сталого розвитку регіону.
 
In the article actuality and the territorial marketing role in forming of competitive advantages of regions are opened. The examples of innovative approaches in forming of territory marketing strategy are made. The analysis of modern tendencies and potential possibilities of innovative instruments using for providing of stable region development is done.

О. М. Шевченкоаспірант, Донецький  державний університет  управління

ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ

Стаття присвячена комплексному аналізу та класифікації чинників формування потоку трудової еміграції з України та розробці рекомендацій з удосконалення механізмів державного управління процесом трудової еміграції українських громадян.
 
The article is devoted a complex analysis and classification of  factors  forming  Ukrainian labour emigration stream  and  development recommendations for the improvement state administration mechanisms of  this process.

ТОВ "ДКС Центр"