Українською | English

BACKMAIN

Contents № 4, 2018

Т. І. Бирковичд. держ. упр., доцент, завідувач кафедри державного управління і права Київського університету культури, м. Київ

АКРЕДИТАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

T. ByrkovychPhD. in Public Administration, Associated Professor, the Head of the Department of Public Administration and Law at Kiev University of Culture, Kyiv

ACCREDITATION AND REGULATION OF QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN THE SYSTEM OF HEALTH PROTECTION

Проаналізовано значення і походження терміну «акредитація». Визначено основну мету та ознаки системи акредитації. Проаналізовано існуючу систему акредитації в Україні. Досліджено нормативно-правові аспекти управління якістю. Зауважено на особливостях різних систем акредитації. Зроблено висновок, що на сьогодні в Україні не існує стратегічної уніфікованої національної системи управління якістю, хоча медичні заклади практикують певні аспекти контролю якості, а деякі лікарні ініціювали аспекти управління якістю для певних послуг, які ними надаються.

The significance and origin of the term "accreditation" are analyzed. The main purpose and features of the accreditation system are determined. The existing accreditation system in Ukraine is analyzed. The regulatory-legal aspects of quality management are investigated. Observed on the peculiarities of different accreditation systems. It is concluded that today there is no strategic unified national quality management system in Ukraine, although medical institutions practice certain aspects of quality control, and some hospitals have initiated aspects of quality management for certain services provided to them. The standards of accreditation systems of developed countries are investigated. The reasons of the critical state of the Ukrainian health care system are investigated. It is noted that all countries face these problems, but Ukraine is far behind the EU countries, as it has failed to respond to changing circumstances. The creation of a comprehensive quality management system for medical care in Ukraine based on the experience of the EU countries was proposed. It is proved that pilot projects can be actual, because in the context of decentralization there is a lot of regional initiatives.
After examining the state of accreditation and regulation of medical services in the health care system, we consider it necessary to adopt a national strategy for the quality of medical services that should establish clear and achievable strategic objectives and define the basis of the policy of regulatory reform of the service. Given the cultural context, the national accreditation system will be mandatory, not voluntary. In the future, the new system of accreditation and regulation of medical services should acknowledge the fact that the progress of changes in medicine and technologies can not be supported by a system, the changes in which at the regional and district levels are moving too slowly. For example, the inability of hospitals to carry out basic monitoring of infectious procedures due to the lack of national control systems, and to indicate separate budget items for certain items, which leads to high levels of morbidity, which, although they exist, are not fixed. Thus, the new Accreditation System should focus on policies and management, without defining operational details.

Ю. О. Литвинд. держ. управління, генеральний директор ТВД «РУСЬ», Золотоніський район, Черкаська областьІ. П. Приходькод. держ. управління, професор,завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Yu. O. Lytvyndoctor of public administration,CEO of "RUS" TVD, Zolotonosha District, Cherkassy RegionI. P. Prikhodkodoctor of public administration, professor head of the department of accounting, taxation and management of financial and economic security,Dnipro State Agrarian and Economic University

BACKGROUND OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

У статті зазначено , що становлення інноваційної економіки в розвинених державах сприяло тому, що університети стали повноправними елементами національних інноваційних систем. Співпраця закладу вищої освіти, держави та її регіонів викликає обопільний великий інтерес в учасників інноваційного процесу.
Взаємовідносини та правила функціонування закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг повинні відповідати принципу вільної конкуренції між усіма інституціями ринкового середовища. До специфічних принципів побудови суспільства знань, в якому освіті належить важлива роль, зараховують: “створення умов для вільної праці; наукомісткість і високотехнологічність виробництва; принцип власності, що лежить у центрі політичного, соціального й економічного життя світу; наявність соціально-орієнтованих, конкурентоспроможних ринкових відносин; наявність ефективного державного устрою”.
Інноваційна стратегія закладів вищої освіти визначається як частина економічної стратегії, що є собою системною концепцією, яка спрямовує, взаємопов’язаний розвиток його інноваційної діяльності з системою довгострокових цілей, що визначає пріоритети напрямів і форм інноваційного розвитку, характер розподілу та перерозподілу ресурсів, послідовність етапів реалізації довгострокових інноваційних цілей, що забезпечують загальну стратегію і траєкторію інноваційного розвитку вищого навчального закладу.
Інноваційний потенціал є базовим елементом механізму реалізації інноваційної стратегії, її цілей і завдань, що дозволяє оцінити можливість здійснення інноваційної діяльності. Процес формування інноваційної стратегії є найважливішою складовою частиною загальної системи стратегічного вибору ЗВО, до основних елементів якого належать місія ЗВО, її загальні стратегічні цілі розвитку, система функціональних стратегій за окремими видами діяльності ЗВО (в т. ч. інноваційної діяльності) та методи формування, розподілу і перерозподілу ресурсів. Формування інноваційної стратегії ЗВО дозволить забезпечити інтеграцію цілей і напрямів інноваційної діяльності ЗВО з основними механізмами їх реалізації в прогнозованому періоді.
Проблема створення й управління інноваційною діяльністю у ЗВО залежить від використання різних за своєю природою підходів в університетах до процесу управління інноваційною діяльністю. Принцип інноваційного розвитку закладу вищої освіти повинен ґрунтуватися на його конкурентних перевагах і поєднуватися з рівнем природно-сировинної бази, на підставі якої побудована економіка регіону.
Інноваційна діяльність становить одну з основних сфер життя ЗВО і повинна здійснюватися системно залежно від місії закладу та покладених на нього завдань з підготовки кадрів і проведення науково-дослідних робіт.
Ефективність управління інноваційним розвитком закладів вищої освіти, зумовлена адекватністю дотримання процесу цільової орієнтованості на досягнення економічного результату з ресурсними й організаційними можливостями, узгодженістю прийнятих менеджментом заходів з функціональним призначенням процесу управління, мотивованим рівнем і рейтинговою оцінкою успішності менеджменту під час здійснення управлінських рішень.

The article states that the formation of the innovative economy in the developed countries contributed to the fact that universities have become the full elements of national innovation systems. The partnership of higher education institutions, the state and its regions is a mutual great interest in the participants in the innovation process.
Relationships and rules of the functioning of institutions of higher education in the market of educational services should be in line with the principle of free competition between all institutions of the market environment. To the specific principles of building a knowledge society, in which education has an important role, include: "creating conditions for free work; high technology and high-tech production; the principle of property, which lies at the center of the political, social and economic life of the world; the presence of socially-oriented, competitive market relations; the presence of an effective state system ".
The innovative strategy of institutions of higher education is defined as part of the economic strategy, which is a systemic concept that directs the interconnected development of its innovation activity with the system of long-term goals, which determines the priorities of directions and forms of innovation development, the nature of distribution and redistribution of resources, the sequence of stages of implementation long-term innovation goals that provide a common strategy and trajectory for innovation development in higher education.
Innovation potential is the basic element of the mechanism of implementation of the innovation strategy, its goals and objectives, which allows to evaluate the possibility of innovation. The process of forming an innovation strategy is the most important part of the overall system of strategic choice of the IHE, the main elements of which are the IHE mission, its general strategic goals of development, the system of functional strategies for certain types of IHE activities (including innovation activities) and methods of formation, distribution and redistribution of resources. The formation of the innovative strategy of the IHE will allow integration of goals and directions of the innovative activity of the IHE with the main mechanisms of their implementation in the forecast period.
The problem of the creation and management of innovative activities in the IHE depends on the use of different approaches by the nature of the universities to the process of managing innovation activities. The principle of innovative development of the institution of higher education should be based on its competitive advantages and combined with the level of the natural and raw material base, on the basis of which the economy of the region is built.
Innovation activity is one of the main spheres of life of the IHE and should be carried out systematically, depending on the mission of the institution and the tasks assigned to him for training and research.

А. М. Валюхдиректор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеД. Б. Зайцевначальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеА. Ю. Якимчукд. е. н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ

A. M. ValyukhDirector of Scientific-Research Institute of Economics and Management, PhD in Economics, Аssociate Professor of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, RivneD. B. Zaitsevthe Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region, post-graduate student National University of Water and Environmental Engineering, RivneA. Y. YakymchukDr hab. in Economics, Professor of Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, NUWMNRU, Rivne

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF PRESERVATION AND REPRODUCTION OF NATURAL CAPITAL

Розглянуто питання міжнародної співпраці у галузі збереження природного капіталу. Проаналізовано діяльність та структуру міжнародних організацій, що здійснюють екологічну політику. Досліджено основні аспекти та особливості кооперації зусиль у галузі збереження природного капіталу, виявлено недоліки здійснення міжнародної діяльності та запропоновано шляхи їх усунення. Особливу увагу автором приділено діяльності Глобального екологічного фонду (ГЕФ), як найбільшого фінансового інвестора заходів збереження природного капіталу у світі. Проаналізовано обсяги фінансування природоохоронних проектів ГЕФ за певний період. Запропоновано основні заходи удосконалення державної політики збереження й відтворення природного капіталу.

The question of international cooperation in the conservation and reproduction of natural capital has been discussed. The activity and structure of international organizations engaged in environmental policy have been analyzed. The basic features aspects and cooperative efforts in biodiversity identified shortcomings for international and suggests ways to address them have been investigated. The particular attention is paid to the Global Environment Fund (GEF) as the largest financial investor activities of conservation and reproduction of natural capital in the world. The finansing of environmental projects GEF has been analyzed. The basic state policy measures improving conservation and reproduction of natural capital have been ordered.

О. В. Марценюк-Розарьоновак. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університетО. М. Чорнопищукбакалавр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університетЯ. Р. Якубовськабакалавр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

O. V. Martsenyuk-RozaronovaCandidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian UniversityO. M. Chornopischukbachelor, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian UniversityY. R. Yakubovskabachelor, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

FEATURES OF INSURANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR

У статті визначається сутність та необхідність аграрного страхування для сільськогосподарських товаровиробників. Визначається роль держави у процесі організації агрострахування в Україні. Під час дослідження нами було проведено оцінку сучасного стану ринку аграрного страхування в Україні та визначено перспективи його подальшого розвитку. Також розглянуто питання проблем і перспектив проведення страхування ризиків в аграрному секторі. Виявлено найефективніший засіб захисту та зменшення ризиків у сільському господарстві. Досліджено основну класифікацію видів ризиків у сільському господарстві. Запропоновано головний фінансово-економічний інструмент захисту майнових інтересів аграрних підприємств під час виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.
Обґрунтовано нові наукові підходи до розкриття сутності страхового захисту у сільському господарстві на основі використання наукового інструментарію економічної теорії, філософії, фінансової науки, притаманних їм форм і методів пізнання.

The essence and necessity of agrarian insurance for agricultural commodity producers are determined. The role of the state in the process of organizing agri-insurance in Ukraine is determined. During the study, we evaluated the current state of the agrarian insurance market in Ukraine and outlined the prospects for its further development. Issues and perspectives of risk insurance in the agrarian sector are also considered. The most effective means of protection and reduction of risks in agriculture are revealed. The main classification of types of risks in agriculture is investigated. The main financial and economic tool for protection of property interests of agrarian enterprises during production and processing of agricultural products is offered.
New scientific approaches to the disclosure of the essence of insurance protection in agriculture are grounded on the basis of the use of scientific instruments of economic theory, philosophy, financial science, their forms and methods of cognition inherent in them.

А. П. Миколаєцьк. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ НОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

A. MikolaetsPh.D., lecturer Interregional Academy of Personnel Management

CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF NEW CIVILIZATION AND NATIONAL CHALLENGES

Зазначено, що проблеми і труднощі формування громадянського суспільства в Україні обумовлені, перш за все, історичними умовами і характером проведених в країні реформ. На відміну від західних демократій, які зростали «знизу» на основі історично доспілих об'єктивних і суб'єктивних передумов, в Україні громадянське суспільство ініціювалося «зверху», виступало швидше мобілізаційної моделлю, яку, за образом і подобою західних про зразків, по-перше, треба було створити, і, по-друге - «наповнити» демократичним змістом. Все це в епоху розгорнулися українських реформ уявлялося в дико спрощеному, схематичному, «динамічному» варіанті.
Запропоновано визначити завдання системи взаємодії інститутів громадянського суспільства, зокрема: узгодження цілей, форм і методів обмеження спільних дій, розробка програми конкретних заходів і заходів щодо реалізації угод участі сторін; формування гармонійної системи взаємодії ієрархічних (державних) і мережевих (недержавних) структур управління, тобто розробка технологій і процедур спільного прийняття рішень, механізми координації, узгодження інтересів і консолідації сторін; нормативно-правове закріплення процедури делегування повноважень і системи відповідальності партнерів за взяті на себе зобов'язання; підвищення рівня громадянської самосвідомості через розробку форм співробітництва, джерел фінансування, організаційного та ресурсного забезпечення соціальної активності населення, висунення спільних ініціатив інститутів громадянського суспільства; підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які сприяють зростанню професіоналізму державних службовців і лідерів недержавних організацій в питаннях взаємодії та управління; забезпечення прозорості функціонування державних і недержавних організацій шляхом створення загального інформаційного поля; використанням різних технологій електронного уряду, спільних PR-компаній, інформаційного супроводу взаємодії, а також різних механізмів інформаційного впливу на індивідуальне, групове і суспільне усвідомлення.

It is noted that the problems and difficulties of forming a civil society in Ukraine are due, first of all, to the historical conditions and the nature of the reforms carried out in the country. Unlike Western democracies that grew "bottom" on the basis of historically advanced objective and subjective prerequisites, civil society was initiated in Ukraine "from above", which was more of a mobilization model, which, in the image and likeness of the Western ones, first, it was necessary to create, and, secondly, to "fill" with democratic content. All this during the era of Ukrainian reforms was presented in a wildly simplistic, schematic, "dynamic" version.
It is proposed to determine the tasks of the system of interaction of civil society institutions, in particular: harmonization of goals, forms and methods of limiting joint actions, development of a program of concrete measures and measures for implementation of agreements of participation of the parties; the formation of a harmonious system of interaction between hierarchical (state) and network (non-state) governance structures, that is, the development of technologies and procedures for joint decision-making, coordination mechanisms, coordination of interests and consolidation of the parties; legal regulation of the delegation of powers and system of responsibility of partners for the obligations undertaken; raising the level of civic consciousness through the development of forms of cooperation, sources of funding, organizational and resource provision of social activity of the population, the promotion of joint initiatives of civil society institutions; improvement of the quality of training, retraining and professional development of personnel, which promote the professionalism of civil servants and leaders of non-governmental organizations in issues of interaction and management; ensuring the transparency of the functioning of state and non-governmental organizations through the creation of a common information field; using various technologies of e-government, joint PR-companies, information support of interaction, as well as various mechanisms of information influence on individual, group and public awareness.

М. С. Орлівкандидат економічних наук, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК СИСТЕМНИХ ЛІДЕРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНО-ЦЕНТРИЧНИМ ТА СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНИМ ПІДХОДАМИ

M. S. OrlivPh.D. in Economics, Doctoral Student of Parliamentarism and Political Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SYSTEMIC LEADERS DEVELOPMENT FOR PUBLIC ADMINISTRATION BY INDIVIDUAL-CENTRIC AND SYSTEM-ORIENTED APPROACHES

У статті охарактеризовано існуючу в Україні практику розвитку лідерських якостей керівних кадрів органів влади та виявлено проблеми забезпечення її ефективності. З урахуванням результатів емпіричних досліджень зарубіжних експертів обґрунтовано необхідність застосування концепції системного (контекстуального) лідерства в умовах існуючих для державного управління викликів. Визначено основні характеристики індивідуально-центричного та системно-орієнтованого підходів до розвитку системних лідерів органів влади. Обґрунтовано доцільність використання інструменту «Пошук лідерства: організаційна перспектива», розробленого експертами Інституту системного лідерства (Великобританія). Запропоновано алгоритм розробки і реалізації програм підвищення кваліфікації, спрямованих на розвиток системного лідерства за індивідуально-центричним та системно-орієнтованим підходами. Визначено роль генеральних директоратів та модернізованих служб управління персоналом органів влади у забезпеченні їх реалізації.

The article characterizes the existing practice of the leadership qualities development of senior executives of public authorities in Ukraine and identifies the problems of ensuring its effectiveness. The necessity of applying the concept of systemic (contextual) leadership in the conditions of existing challenges for public administration taking into account the results of empirical studies of foreign experts, is substantiated. The basic characteristics of the individual-centric and system-oriented approaches to the development of systemic leaders of public authorities are determined. The expediency of using the tool «The Search for Leadership: An Organizational Perspective», developed by experts of the Institute of Systemic Leadership (UK), was substantiated. The algorithm for formation and implementation of in-service training programs aimed at the development of systemic leadership based on individual-centric and system-oriented approaches is proposed. The role of general directorates and modernized personnel management departments of the public authorities in ensuring their implementation is determined.

І. В. Чаплайканд. наук з держ. упр., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ

I. V. ChaplayPhD in Public Administration, PhD student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

WAYS OF OPTIMIZING THE EFFECTIVENESS OF STATE-CIVIL COMMUNICATION IN UKRAINE

У статті узагальнено теоретичні засади та обґрунтувано пріоритетні напрями та інструменти оптимізації ефективності державно-громадянської комунікації в Україні. Аналіз наукової літератури щодо досліджуваного питання засвідчив, що, на сьогоднішній день неурядові об'єднання Україні мають обмежені практичні можливості для розвитку і роботи на благо громадськості. Цьому перешкоджає відносно непроста процедура реєстрації, відсутність пільг на орендовані приміщення, неадекватно складна система отримання пожертвувань, інших форм допомоги тощо. Проаналізовано підходи до дослідження Концепції державно-громадянської комунікації, визначено засади її реалізації, механізми реформування.

The article generalizes theoretical principles and substantiates the priority directions and tools of optimization of the efficiency of state-civil communication in Ukraine. An analysis of the scientific literature on the issue under investigation showed that, to date, non-governmental organizations have limited practical opportunities for development and work for the benefit of the public. This is hindered by the relatively difficult registration procedure, the lack of privileges for leased premises, inadequately complex system for receiving donations, other forms of assistance, etc. The approaches to the study of the Concept of state-civil communication have been analyzed, the principles of its implementation have been determined; mechanisms of reform.

О. П. Василенкок.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.М. І. Дяченкок.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ І ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГРОМАДИ

O. P. VasylenkoCandidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy regionM. I. DiachenkoCandidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

DECENTRALIZATION OF POWER AND ITS SOCIETY CONSEQUENCES

В статті розглядаються питання децентралізації в реформуванні системи місцевого самоврядування на прикладі Паланської об’єднаної територіальної громади. Сфокусовано увагу реалізації концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в регіоні. Акцентовано увагу на проблемах які необхідно враховувати під час перщих кроків новообраної влади в об’єднаній територіальній громаді.
Розглянуто ряд організаційних питань, що забезпечили старт Паланської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

The question of decentralization in reforming the system of local self-government for example of Palanka incorporated territorial society is examined. The attention is focused on realization the conception of reform the local self-government and the territorial organization of power in a region. The attention is accented on the problems that must be taken into account during the first steps of the new elected power in the incorporated territorial society. The row of organizational questions provided the start of Palanka village rada of the incorporated territorial society is considered.

О. В. Іванюкк. е. н, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирВ. А. Довженкок. е. н, доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирІ. В. Кравецьк. е. н, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. V. IvaniukPh.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrV. A. DovzhenkoPh.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrI. V. KravetsPh.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

PERSPECTIVES OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DOMESTIC PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

В статті досліджується процес впливу інформаційних технологій на трансформацію публічного управління в Україні. Аналізуються передумови трансформації публічного управління, основні проблеми та перешкоди впровадження системи електронного урядування. Розглянуто роль людського капіталу при запровадженні електронного урядування, визначено його основні цілі і завдання.

The article analized the process of influence of information technologies on the transformation of public administration in Ukraine. The preconditions of the transformation of public administration, the main problems and obstacles of implementation of the system of electronic governance are analyzed. The role of human capital in the implementation of e-government is considered, its main goals and objectives are defined.

О. В. Митяйк. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. УманьО. М. Світовийк. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ СПІЛЬНОТОЮ В УКРАЇНІ

O. MityayPhD (Economics), Assistant Professor, Uman National University of Horticulture, UmanA. SvitoviiPhD (Economics), Assistant Professor, Uman National University of Horticulture, Uman

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE TERRITORIAL COMMUNITY IN UKRAINE

У статті аналізуються особливості публічного управління у зв'язку з проведенням реформи децентралізації в Україні. Досліджуються особливості проведення конституційної децентралізації в Україні. При цьому враховується місце і роль органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в системі органів публічної влади, а також сталий в науці державного управління понятійний ряд «мети - завдання - функції - компетенція». Значна увага приділяється аналізу джерел відносно децентралізації публічної влади в іноземних державах. Формулюються положення відносно ролі органів місцевого самоврядування в управлінні територіальною спільнотою, а також пропозиції по вдосконаленню конституційного законодавства України.

In the article the features of public management are analysed in connection with realization of reform of decentralization in Ukraine. The features of realization of constitutional decentralization are investigated in Ukraine. A place and role of executive public and organs of local self-government authorities are thus taken into account in the system of public government bodies, and also permanent in science of state administration a concept row of «aim is a task - functions - competense». Considerable attention is spared to the analysis of sources in relation to decentralization of public power in the foreign states. Provisions are formulated in relation to the role of organs of local self-government in a management, and also suggestion, territorial community on perfection of constitutional legislation of Ukraine.

Ю. Ю. Ряховськакандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Y. Y. RyakhovskayaPh.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION OF MODERN GOVERNMENT INNOVATIVE POLICY

В статті розглянуто іноземний досвід формування сучасної державної інноваційної політики. Визначено, що венчурний капітал найкраще себе почуває в країнах з розвиненим фондовим ринком, де компанії, що роблять ставку на нові технології, знають, що у них є реальна можливість залучити капітал на цьому ринку. Зазначено, що успіх у створенні інноваційної політики багато в чому визначається склалася моделлю ринку капіталу. Запропоновано створення податкової системи, адекватної вимогам інноваційної політики.

In the article the foreign experience of formation of modern state innovation policy is considered. It is determined that venture capital is best in countries with a developed stock market, where companies that are betting on new technologies know that they have a real opportunity to raise capital in this market. It is noted that success in creating innovation policy is largely determined by the capital market model. It is proposed to create a tax system that is adequate to the requirements of innovation policy.

О. В. Білозіркандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ В КРАЇНІ

Oksana BilozirPhD, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL ASPECTS OF STATE INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE SOCIAL COMMUNITY IN THE COUNTRY

Зазначено, що плюралістичний підхід стверджує, що влада в суспільстві не може належать будь-якої однієї групи. Різні групи розглядаються як життєво необхідні для демократії і стабільності, так як вони поділяють влада і запобігають, використовуючи компроміси, переважання впливу якої-небудь однієї групи або класу. Держава встановлює баланс між різними інтересами і стежить за тим, щоб політичні рішення враховували різні думки, висловлені групами жителів (виборців). Що стосується роботи в спільнотах, то їй пропонується роль активної підтримки та заохочення участі в політичних і адміністративних процесах, а також засоби підвищення доступності та контролю за якістю послуг для населення. Роль роботи в спільнотах - допомогти різним групам подолати проблеми, з якими вони зустрічаються в умовах спільного (сусідського) проживання, через взаємну підтримку, спільну діяльність і спробу забезпечити їх членів кращими послугами.
Визначено, що велику зайнятість жінок роботою в спільнотах можна, звичайно, тлумачити як ще одну форму гноблення. На теоретичному рівні соціалістичний фемінізм доводить неадекватність марксистського структурного підходу в поясненні гноблення жінок. Використовується традиційний аргумент, що чоловіки отримують матеріальні вигоди від неоплачуваної домашньої роботи жінок і зацікавлені в збереженні такого становища. Проголошуючи, що «особисте є політичним», феміністки чинять тиск на політичні аспекти особистісних стосунків і вказують на необхідність зв'язку вдома, роботи і спільноти. Висвітлюючи важливість особистого досвіду, феміністська теорія стверджує, що поки жінки індивідуально відчувають (терплять) пригнічення, вони поділяють загальний інтерес, який неминуче впливає на сприйняття їх роботи і проблеми, над якими вони працюють. Однак інші автори зауважують, що загальні інтереси не повинні використовуватися для захисту утопічного ідеалу сестринства. Вони стверджують, що тендерні відмінності не можуть і не повинні бути мінімізовані, але, навпаки, можуть забезпечити стартову позицію для розвитку творчої діяльності щодо змін суспільних відносин.

It is stated that the pluralistic approach states that power in a society cannot belong to any one group. Different groups are seen as vital to democracy and stability, as they divide power and prevent, through compromises, the dominance of the influence of any one group or class. The state strikes a balance between different interests and ensures that political decisions take into account the different opinions expressed by groups of residents (voters). With regard to community work, it is offered the role of actively supporting and encouraging participation in political and administrative processes, as well as a means of increasing the accessibility and quality control of services to the general public. The role of community work is to help different groups overcome the problems they face in cohabitation, through mutual support, joint activities and an attempt to provide their members with better services.
It has been determined that the high employment of women in community work can, of course, be interpreted as another form of oppression. At the theoretical level, socialist feminism proves the inadequacy of the Marxist structural approach in explaining women's oppression. The traditional argument is that men receive material benefits from women's unpaid domestic work and are interested in maintaining this position. In declaring that "the personal is political", feminists put pressure on the political aspects of personal relationships and point to the need for communication at home, work and community. While highlighting the importance of personal experience, feminist theory states that while women individually experience (suffer) oppression, they share a common interest that inevitably influences the perception of their work and the problems they work on. However, other authors note that common interests should not be used to protect the utopian ideal of nursing. They argue that gender differences cannot and should not be minimized, but, on the contrary, can provide a starting point for the development of creative activity on changes in public relations.

А. А. Дємідовамагістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування», Криворізький національний університет, м. Кривий РігА. Б. Яровак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК «ЧЕТВЕРТА НЕФОРМАЛЬНА ГІЛКА ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»: СПОСОБИ МЕДІА-МАНІПУЛЯЦІЇ

A. A. DiemidovaMaster of specialty «Рublic management and administration», National University of Kriviy RigA. B. Iarovacandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Kriviy Rig

MASS-MEDIA AS «FOURTH INFORMAL BRANCH OF PUBLIC AUTHORITY»:METHODS OF MEDIA-MANIPULATION

У статті, аналізуючи основні функції ЗМІ та їх сутність, було з’ясовано, що в процесі просвітництва широких мас населення можливе формування так званої медіа-свідомості окремих груп населення або ж суспільства в цілому. Виявлено, яким чином створюється штучне відтворення медіа-свідомості. Проведено аналіз можливих напрямів спотворення інформації, а також досліджено відомі способи медіа-маніпуляції. Також у роботі обґрунтовано способи впливу на суспільство формальними гілками влади через ЗМІ, такі як: ідеологія, пропаганда, агітація. Систематизуючи і узагальнюючи способи впливу медіа-маніпуляцій на свідомість людей, було розглянуто можливі наслідки цього явища. Як висновок, сформовано поради щодо того, як не стати «жертвою» ЗМІ.

In the article, analyzing the main functions of the mass-media media and their essence, it was found that in the process of informing the broad masses of the population, the formation of the so-called media consciousness of certain groups of the population or society as a whole is possible. It was found out how artificial reproduction of media consciousness is created. The analysis of possible areas of distortion of information is carried out, and also known methods of media manipulation are investigated. It also substantiates the ways of influencing the society by formal branches of government through mass media, such as: ideology, propaganda, agitation. By systematizing and generalizing ways of influencing media manipulations on people's minds, the possible consequences of this phenomenon were considered. As a conclusion, tips have been formed on how not to become a "victim" of the mass-media.

О. І. Жайворонокаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ

O. Zhaivoronokpost-graduate student of the Department of Globalistics, European Integration and National Security Management of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MODERN THREATS OF INFORMATION TERRORISM IN THE CONDITIONS OF HYBRID WAR AGAINST UKRAINE

В статті проаналізовано сучасні загрози інформаційного тероризму в Україні та джерела їх походження. Досліджено стійкість Українського народу до загроз інформаційного тероризму в умовах гібридної війни через призму безпеки людини, суспільства і держави. Зроблено висновок про те, що стан інформаційної безпеки України залежить від ефективного державного механізму, при якому спеціальні інформаційні операції, акти зовнішньої інформаційної агресії, інформаційний тероризм, незаконне отримання інформації за допомогою спеціальних технічних засобів, комп’ютерні злочини та інший деструктивний інформаційний вплив не завдадуть суттєвої шкоди реалізації національних інтересів.

The article analyzes modern threats of information terrorism in Ukraine and sources of their origin. The resistance of the Ukrainian people to the threats of information terrorism in conditions of hybrid war is investigated through the prism of human, society and state security. It is concluded that the state of Ukraine's information security depends on the effective state mechanism in which special information operations, acts of external information aggression, information terrorism, illegal receipt of information by means of special technical means, computer crimes and other destructive information influence will not cause significant harm to the realization of national interests.

ТОВ "ДКС Центр"