Українською | English

BACKMAIN

Contents № 3, 2014

І. О. Драганзавідувач кафедри адміністративного менеджменту Академії муніципального управління, д. держ. упр., проф.

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ З ГРОМАДОЮ

I. O. DraganHead of chair administrative management, The Academy of municipal administration, doctor of sciences of public administration, associate professor

ASSESSMENT OF QUALITY OF SERVICES PROVIDED IN THE CONTEXT OF IMPROVEMENT MECHANISM OF RELATIONSHIP GOVERNMENT AND COMMUNITY

У статті проаналізовано сучасні підходи до оцінювання якості надання адміністративних послуг органами державної виконавчої влади та виконавчими органами місцевого самоврядування в Україні.

This paper examines current approaches to the evaluation of quality of services provided by the executive authorities and executive bodies of local self-government in Ukraine.

В статье проанализированы современные подходы к оценке качества предоставления административных услуг органами исполнительной власти и исполнительными органами местного самоуправления в Украине.

В. М. Чербаздобувач Академії муніципального управління

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

V. N. CherbaResearcher Academy of Municipal Management

FORMING OF STRATEGIC MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION BY CULTURE’S SPHERE IN UKRAINE

Визначено положення, розгляд яких при обґрунтуванні рішень з розробки стратегічних механізмів державного управління сферою культури в Україні забезпечить досягнення сферою культури високих соціальних та економічних перспективних результатів. Досліджено методологію, що покладено в основу розробки комплексу стратегічних механізмів державного управління сферою культури в Україні. Розглянуто систему стратегічного управління сферою культури. Виділено завдання стратегічного управління сферою культури. Обґрунтовано методологічні і методичні підходи до формування стратегічних механізмів державного управління сферою культури в Україні.

Positions consideration of that at the ground of decisions from development of strategic mechanisms of state administration in Ukraine will provide an achievement the sphere of culture by the sphere of culture of high social and economic perspective results are certain. Methodology is investigational, that it is fixed in basis of development of complex of strategic mechanisms of state administration by the sphere of culture in Ukraine. The system of strategic management is considered the sphere of culture. The task of strategic management is distinguished the sphere of culture. Methodological and methodical approaches are reasonable to forming of strategic mechanisms of state administration by the sphere of culture in Ukraine.

В. І. Андріяшкандидат політичних наук, доцент, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ВЕРХОВНА РАДА ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

V. I. AndriyashPhD in Political Science, Associate Professor, Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

PARLIAMENT AS A NATIONAL INSTITUTE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

В статті проаналізовано особливості системи національних інститутів захисту прав національних меншин. Окреслено роль та місце Верховної Ради України щодо забезпечення прав національних меншин.

This paper analyzes the features of national institutions for the protection of minority rights. Outlines the role and place of the Verkhovna Rada of Ukraine on protection of national minorities.

О. В. Деліяк. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СРСР (1917– 1930 РР.)

O. V. DeliyaPhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

CERTAIN ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION STAFFING OF LOCAL GOVERNMENT IN USSR (1917–1930)

Встановлення радянської влади призвело до необхідності реформування всієї структури управління в країні. Перед новоствореною державою постала серйозна проблема дефіциту кадрів. Й досі залишається невирішеним питання: яким чином більшовицькій владі за досить короткій термін вдалося наново сформувати кадровий потенціал владних структур та ліквідувати дефіцит освічених фахівців в органах місцевого самоврядування.
На перших етапах до роботи в органах місцевого самоврядування залучались воєначальники нижчої і середньої ланок Червоної робітничо-селянської армії. Під тиском національних рухів та усвідомленням слабких позицій більшовицької влади серед населення був розпочатий процес коренізації.
Важливим напрямом більшовицької партійно-державної кадрової політики стало висуванство кандидатів з робітничо-селянського середовища для роботи у радянських владних органах.

Establishment of Soviet power has led to the need to reform the entire structure of governance in the country. The newly created state faced a serious problem of shortage of personnel. Until now, the question remains: how the Bolshevik power in a short time managed to re-establish the human potential power structures and eliminate the shortage of educated professionals in local government. In the first stages in the government and local authorities are working commanders of the Red Army. National movements and awareness of weakness positions of power on the ground can become a cause policy of indigenization (korenization). An important direction of the Bolshevik party and state personnel policy was the appointment to senior positions natives of workers and peasants.

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ: ВІД ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (1991 – 2012 РОКИ)

N. Klimenkocandidate of sciences from public administration, associate professor of department of national safety National academy of public administration the President of Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION IS IN THE CONDITIONS OF EXTRAORDINARY SITUATIONS IN UKRAINE: FROM A CIVIL DEFENSIVE TO CIVIL DEFENCE (1991 – 2012 YEARS)

Досліджено становлення та розвиток державного управління в умовах надзвичайних ситуацій в Україні починаючи від створення системи цивільної оборони до створення системи цивільного захисту. Визначено основні етапи розвитку державного управління в умовах надзвичайних ситуацій в Україні.

Investigational in the conditions of extraordinary situations in Ukraine beginning becoming and development of state administration from creation of the system of civil defensive to creation of the system of civil defence. Certainly the basic stages of development of state administration are in the conditions of extraordinary situations in Ukraine.

Р. В. Лавровк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

R. V. Lavrovcand. econ. sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

ENSURING OF MACROFINANCIAL BALANCE IN THE CONTEXT OF FINANCIAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES DEVELOPMENT

У статті проаналізовано основні етапи розвитку концепції встановлення загальної макрофінансової рівноваги в економічному просторі, зокрема теорії класичної, неокласичної, кейнсіанської та монетаристської школи. Проведено моніторинг існуючих проблем і дисбалансів сучасної глобальної економіки в умовах активного застосування інноваційних технологій на фінансових ринках. Окреслено шляхи та домінанти досягнення рівноважного стану у відкритих нелінійних фінансових системах.

In this article basic stages of development of the concept of general macrofinancial balance adjustment in economic space are analysed, in particular theory of classical, neoclassical, keynesian and monetarist school. Monitoring of existing problems and imbalances of modern global economy is carried out in the conditions of active application of innovative technologies in the financial markets. Ways and dominants of achievement of equilibrium condition in open nonlinear financial systems are outlined.

О. М. Долінченкоаспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)Н. П. Кризинад. н. держ. упр., професор, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ

O. M. Dolinchenko N. P. Kryzyna

EXPERIENCE OF THE EUROPEAN COUNTRIES IS IN RELATION TO GOVERNMENT DEMOGRAPHIC PROCESS IN CITIES

Визначено основні тенденції урбанізації в ХХІ столітті, проблеми великих міст Європи та відображення їх в демографічній політиці і принципах державного регулювання демографічних процесів в Європейських країнах. Узагальнено комплекс методів і інструментів державного регулювання демографічних процесів та окреслено пріоритетні напрями демографічного розвитку у великих містах. Основою державного регулювання демографічними процесами, що визначаються як цілеспрямований, обґрунтований процес управлінського впливу суб’єктів управління на об’єкти управління за допомогою комплексу економічних, адміністративно-правових, виховних методів впливу. Механізмом державного регулювання демографічними процесами, який визначається, як сукупність практичних засобів, заходів, важелів та стимулів, що дають змогу державі впливати на демографічні процеси з метою їх регулювання. Реалізація державного регулювання демографічними процесами у великих містах спрямована на об’єкти регулювання, зокрема на похідні категорії (народонаселення, відтворення населення, природний рух населення, демографічний перехід, природний приріст населення, народжуваність, смертність, міграцію населення, демографічне навантаження населення та старіння населення).

The main trends of urbanization in the twentieth century, the problems of the big cities of Europe and their reflection in the demographic policy and the principles of state regulation of demographic processes in the countries in the countries of Europe are defined. Generalized complex of methods and instruments of government control of demographic processes and outlined priority directions of demographic development in the European cities. The basis for state regulation of population policy, which is defined by us as purposeful, based process management impact business management facilities management through complex economic, administrative, legal, educational methods influence the mechanism of state regulation of demographic processes, defined by us as set practical means and measures, instruments and incentives that enable the state to influence demographic processes for their regulation. Implementation of state regulation of demographic processes aimed at regulated objects, including derived categories (population, reproduction, natural increase in population, the demographic transition, population growth, fertility, mortality, migration, demographic pressure of population, aging population).

А. М. Гаврилюкк. н. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університеткультури і мистецтв

МАРКЕТИНГОВА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

A. M. НavryliukCandidate of science in public administration, docent, Department of International Tourism, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

A MARKETING PARADIGM OF THE PUBLIC REGULATIONS OF TOURIST INDUSTRY IS IN UKRAINE

Стаття присвячена характеристиці сутності маркетингової парадигми та особливостей її застосування в державному регулюванні вітчизняної туристичної індустрії. Наголошено, що в її основі лежать базові принципи маркетингу: пріоритету потреб та запитів споживачів; системного підходу до явищ та суб’єктів, що діють у маркетинговому середовищі; гнучкого пристосування до змін у зовнішньому маркетинговому середовищі; комплексного та активного впливу на зовнішнє маркетингове середовище; науковості та ін. Проведено аналіз їх застосування в сучасних умовах. Виходячи з соціальної спрямованості сутності маркетингової парадигми, виокремлено ряд чинників, що перешкоджають використанню маркетингового інструментарію державного регулювання туристичної індустрії в Україні, серед яких: правові, фінансові, організаційні, ідеологічні, комунікаційні, кадрові. Приведено приклади їх розв’язання на місцевому рівні. Зазначено, що інноваційна практика впровадження маркетингової парадигми в окремих регіонах та в цілому по Україні відбувається по-різному. Автором виокремлено та згруповано області, в яких ці процеси відбуваються активно, посередньо, слабко. Проведено систематизацію існуючих туристичних брендів адміністративно-територіальних одиниць України.

The article is devoted to the characteristics of the essence of marketing paradigm and the peculiarities of its application in the government marketing of the domestic tourism. The author has emphasized that it is based on the basic principles of marketing: the priority of the needs and demands of consumers; the system approach to the phenomena and entities operating in the marketing environment; flexible adjustment to changes in the external marketing environment; comprehensive and active influence on the external marketing environment; science and etc. The analysis of their application in current conditions was hold. Due to social orientation of the essence of marketing paradigm, the author identifies some factors that prevent to use the marketing tools of state regulation of tourism in Ukraine: legal, financial, organizational, ideological, communication and personnel. The samples of problem solution at local level are provided. The author has indicated that the innovative practice of application of marketing paradigm in various regions and in the whole country is unequal. The author has identified and grouped the regions in which these processes occur in different ways: actively indirectly, weakly and has conducted a mapping of existing tourism brands of the administrative-territorial units of Ukraine.

М. В. Кирикуасистент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет», аспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

M. V. KyrykuTeaching Assistant Marketing Department, SHEE “Kryvyi Rih National University”, Post-graduate student, SHEE “Kryvyi Rih National University”

STATE REGULATION OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF OLD INDUSTRIAL REGIONS

В статті були узагальнені основні теорії та теоретичні концепції економічної безпеки та регіональної політики. Визначено основні інструменти державного регулювання, що можуть застосовуватися безпосередньо (адресно) до регіонів. Автором визначено власне тлумачення підвищення рівня економічної безпеки регіонів, економічної безпеки старопромислових регіонів. Узагальнено основні особливості управління забезпеченням економічної безпеки регіону в сучасних умовах. Визначено, що одним з напрямів підвищення відповідальності регіональних еліт за результати управління є подальше проведення політики бюджетно-фінансової децентралізації. Досліджено методологічні підходи щодо організації процесу державного регулювання забезпечення економічної безпеки старопромислових регіонів. Визначено, що пріоритетами управління економічною безпекою на регіональному рівні мають стати, перш за все, збалансування бюджетів, підвищення рівня інвестиційної привабливості територій, а також регулювання обсягів централізованих капіталовкладень.

The article summarizes basic theory and theoretical concepts of economic security and regional policy. The main instruments of state regulation, which can be used directly (address) in regions, are determined. The author defines its own interpretations enhance regional economic security and economic security of old industrial regions. Main features of economic security management of the region in modern conditions are summarized. It was determined that one of the areas of increasing responsibility of regional elites for management results is their further carrying out fiscal decentralization policy. Methodological approaches to the process of government regulation of economic security management of old industrial regions are studied. Budgets balancing, improving of investment attractiveness of the area as well as regulation of the centralized investment should be determined to become the priorities of economic security management at the regional level.

Т. В. Якименкоаспірант кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОНЯТТЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ДЕРЖАВОТВОРЕННІ

T. V. Yakymenkograduate student of management community development department of the National academy of public administration, the President of Ukraine, Kyiv

CONCEPTS OF PARLIAMENTARY ELECTIONS AND THEIR ROLE ARE IN CREATION OF THE STATE

У статті розглянуто зміст понять "парламентські вибори" та "державотворення", показана роль парламентських виборів у державотворчих процесах. Розуміння державотворення з погляду дослідження ролі парламентських виборів у ньому визначено як процес не лише становлення нової держави, але й подальший розвиток її засад. Виявлено, що парламентські вибори справляють потужний, хоча й опосередкований вплив, практично на всі напрями державотворення. Зазначено, що в результаті парламентських виборів формується вищий законодавчий орган держави, який через законотворчу діяльність, в тому числі конституційні зміни, визначає засади розвитку держави. Запропоновано розуміння парламентських виборів з точки зору розвитку державотворення як формування на певний період часу вищого законодавчого і представницького органу державної влади шляхом безпосереднього волевиявлення дієздатних громадян, що покликаний реалізувати певні цінності та цілі виборців у процесі державотворення.

Maintenance of concepts "parliamentary elections" and "creation" of the state is considered in the article, shown role of parliamentary elections in state-creative processes. Understanding of creation of the state from the point of view of research of role of parliamentary elections is defined as a process of not only the formation of the new state, but also the further development of its principles. It is educed that the parliamentary elections have a strong, albeit indirect impact on virtually all areas of the state. It is noted that as a result of parliamentary elections formed the highest legislative body of the state, which through legislative activity, including constitutional amendments, defines the principles of development of the state. Understanding of parliamentary elections offers from the point of view of development of creation of the state. It is formation of supreme legislative and representative body of state power by the direct voting of citizens and formed, to realize certain values and aims of electors in the process of creation of the state.

О. Ф. Сальніковак. т. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ СРСР В 1920 - 1950 РОКИ

O. F. Salnikovacandidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

STATE ADMINISTRATION OF THE USSR MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX IN 1920 - 1950

У статті проведено аналіз державного управління військово-промисловим комплексом СРСР в 1920 – 1950 роки, розглянуто структуру військово-промислового комплексу СРСР з метою визначення шляхів перебудови національного оборонно-промислового комплексу та вдосконалення сучасної системи державного управління національним оборонно-промисловим комплексом. У процесі дослідження автор робить висновок, що предмет дослідження, ВПК є не феноменом з невизначеним набором зв'язків і стосунків, а цілком реальною, такою, що піддається кількісному аналізу, економічною структурою з виробничо-економічними можливостями відповідних «родових» галузей індустрії і науково-технічним потенціалом. Масштаби ВПК в кожній окремій державі визначаються їх урядами для проведення внутрішньої і зовнішньої політики, що відповідає інтересам правлячих класів або інших політичних сил.

In the article the analysis of state administration of the USSR military industrial complex in 1920-1950 is conducted, the structure of the USSR military industrial complex is considered with the aim of determination of ways of alteration of national defensive-industrial complex and perfection of the modern system of state administration of national defensive-industrial complex. In the process of research an author draws conclusion, that the article of research, the military industrial complex is the not phenomenon with the indefinite set of connections and relations, but fully real, such that yields to the quantitative analysis, economic pattern with industrially-economic possibilities of corresponding industries and scientific and technical potential. The military industrial complex is scaled by their governments in every separate state for realization, that answers interests of ruling classes or parties, the policy of the state.

О. Б. Дзюньначальник відділу стратегії розвитку ринків фінансових послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ МЕГАРЕГУЛЯТОРА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

O. DzyunHead of Strategy of Financial Services Development Unit, National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

WORLD EXPERIENCE OF CREATING A MEGA-REGULATOR FOR THE FINANCIAL SERVICES MARKET

У статті проаналізовано досвід країн світу щодо організації системи регулювання та нагляду за ринком фінансових послуг на рівні мегарегулятора та оцінено можливості створення такого регулятора в Україні.

In the article the experience of countries in the world in organizing the financial services regulation and supervision system as a mega-regulator was analyzed. The possibilities of creation of such kind of regulator in Ukraine was also evaluated.

В статье проанализирован опыт стран мира по организации системы регулирования и надзора за рынком финансовых услуг на уровне мегарегулятора и оценены возможности создания такого регулятора в Украине.

Д. В. Кісловкандидат політичних наук, доцент, докторант Національної академії державного управлінняпри Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету м. Київ

ПРЯМА КОМУНІКАЦІЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ

Denis KislovPhD in Political Science, associated professor, student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, assistant professor of marketing and advertising Kyiv National Trade and Economic University

DIRECT COMMUNICATION EXECUTIVE WITH SOCIETY

У параграфі розглядаються форми та засоби прямої комунікації виконавчої влади із суспільством в умовах сучасних процесів реформування управлінських структур держави в Україні.

In the article discusses forms and means of direct communication with the executive community in contemporary processes of reforming administrative structures of the state in Ukraine.

Л. О. Комісаровакандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕФЕКТИВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

L. О. KomissarovaPh.D., assistant professor of theory and practice of psycho-pedagogical disciplines Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv

DEVELOPMENT MANAGEMENT TECHNOLOGICAL CULTURE IN THE EFFECTIVE TRAINING OF FUTURE ENGINEERS-TEACHERS

У статті розглянуті питання теоретичного обґрунтування особливостей державного управління організації освіти в умовах вищої інженерно-педагогічної школи. Досліджено питання управління розвитком технологічної культури майбутніх інженерів-педагоів з урахуванням особливостей Національної доктрини розвитку освіти.
 
The questions of theoretical substantiation features state of the organization of higher education in engineering and teaching school. The issue of management of technological culture of future engineers pedahoiv allowing for the National Doctrine of Education Development.

А. В. Соколовк. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ЯК ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

A. V. Sokolovcandidate of sciences in public administration, head of the Department of personnel management and labor Economics, Zaporizhzhya National Technical University

FUNCTIONS OF EXECUTIVE POWER AND FEATURES AS AVAILABLE PUBLIC SERVICES

У статі розглянуто функції органів виконавчої влади з урахуванням їх особливостей як постачальників державних послуг. Проаналізовано співвідношення та розглянуто сутність понять державного управління та виконавчої влади. Виокремлено ключові особливості державного управління як управлінського процесу. Розглянуто особливості органів виконавчої влади як об'єктів і суб'єктів управління в системі управлінських стосунків. Запропоновано визначення категорії «державна послуга». Узагальнено різноманітні групування функцій органів виконавчої влади. Визначено функції органів виконавчої влади з урахуванням громадських потреб, орієнтації на задоволення потреб в громадських благах і послугах. Виокремлено критерії для класифікацій державних послуг з метою аналізу практики надання державних послуг та розробки нових стандартів надання державних послуг. Розглянуто процес надання композитної послуги побудований з урахуванням специфіки організаційної структури органів державного управління.
 
The article deals with the functions of the executive power based on their osoblyvostuy as providers of public services. Correlation of concepts and the essence of public administration and the executive. Thesis there is determined the key features of the government as the management process. Features executive bodies as objects and subjects of control system management relations. A definition of the "public service". Overview grouping various functions of the executive. The functions of executive authorities on the basis of social needs, targeting the needs in public goods and services. Thesis there is determined the criteria for classification of public services in order to analyze the practice of providing public services and the development of new standards for the provision of public services. The process of providing composite services built with the specific organizational structure of government.

ТОВ "ДКС Центр"