Українською | English

BACKMAIN

Contents № 3, 2012

А. П. Рачинськийдоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

В межах даної статті здійснено теоретико-методологічний аналіз стратегічного управління персоналом, систематизовано основні підходи щодо вивчення сутності даної проблематики, акцентовано увагу саме на тих аспектах, які й досі лишаються найменш дослідженими в межах державно-управлінської науки, охарактеризовано новий підхід до розуміння специфіки стратегічного управління, відповідно до якого його основним об’єктом стає персонал, його діяльність, процеси та організаційні структури.
 
As part of this article is theoretical and methodological analysis of strategic management, systematized basic approaches to study the essence of this issue, emphasis is on those aspects that still remain the least investigated within the administration of science, described a new approach to the understanding of strategic management under which its main object is staff"s activities, processes and organizational structures.

М. В. Гаманд.держ.упр., професор НАДУ при Президентові України

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Розглянуто сучасні принципи та підходи до управління інноваційним розвитком регіону, які можуть бути застосовані в процесі формування відповідного теоретико-методологічного підґрунтя формування концептуального підходу до державного управління створенням інноваційної системи регіону

Рассмотрены современные принципы и подходы к управлению инновационным развитием региона, которые могут быть применены в процессе формирования соответствующего теоретико-методологической основы формирования концептуального подхода к государственному управлению созданием инновационной системы региона

Modern principles and going are considered near a management innovative development of region, that can be applied in the process of forming of corresponding methodological soil of forming of the conceptual going near state administration creation of the innovative system of region

А. А. Халецькад.держ.упр., доцент, професор кафедри загального та адміністративного менеджменту. Донецький державний університет управління

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АНТИКРИЗОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

Виділено основні напрями удосконалення державної політики розвитку інноваційного потенціалу регіонів України на основі антикризового управління.
 
Выделены основные направления усовершенствования государственной политики развития инновационного потенциала регионов Украины на основе антикризисного управления.
 
The basic directions of improvement of a state policy of development of innovative potential of regions of Ukraine on the basis of anti-recessionary management are allocated.

Т. В. Сидорчукаспірант Інституту законодавства Верховної Ради України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розглянуто процес становлення методології державного управління з точки зору постмодернізму та соціалістичного управління.
Розглядається його суперечлива сутність, позитивний інструментальний вплив на управлінську комунікацію та демократизацію державного управління.
 
In the article a process of becoming methodology of state administration from postmodernism and social management point of view is considered.
His contradictory essence, positive instrumental influence on administrative communication and democratization of state administration is considered.

А. Г. Балдинюкк.е.н., доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ М. ВІННИЦЯ

Досліджено особливості формування концепції стратегічного розвитку міста Вінниця. Автор пропонує використання людиноорієнтованих моделей розвитку міста, що враховують потребу в технологічних системах забезпечення, комфорті, можливості особистої реалізації та зростання. Задекларовані документи розвитку міста не повинні входити в протиріччя між собою, а доповнювати один одного для формування чіткого механізму планування та досягнення стратегічних цілей розвитку території.
 
This article contains results of investigation the formation of the concept of strategic development of the Vinnitsa. The author proposes to use models of urban development with a focus on people. These models take into account the need for technological support systems, comfort, features private sales and growth. Declared the documents of the city shall not enter into conflict with each other and complement each other to form a clear mechanism for planning and implementation of strategic objectives of the territory and the community.

В. О. Струкздобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Стаття присвячена аналізу наукових досліджень становлення та розвитку політики енергоефективності у працях вітчизняних та зарубіжних учених. Виокремлено напрям подальших досліджень щодо державної політики у сфері енергоефективності на рівні регіону.
Ключові слова: державна політика у сфері енергоефективності, енергоефективність, державна політика.
 
The article is devoted to ukrainian and foreign scientific researches’ analysis of energy efficiency policy becoming and development. The future researches directions in relation to the energy efficiency state policy at the regional level are selected.

А. О. Пугачаспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національної академії державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ

Досліджено стан сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення системи державного управління України, проаналізовано зміст найбільш розповсюджених аналітичних методів опрацювання інформації, обґрунтувано необхідність залучення до процесу інформаційно-аналітичної забезпечення органів державної влади та управління неурядових аналітичних центрів.
 
We have searched the state of modern information and analysis system provision of public administration; described the contents of the most common analytical methods of the information processing, justified of the need for involvement of information-analytical support of the government and management of non-governmental Think Tanks.

В. Л. Рибачукк. держ. упр., докторант Академії муніципального управління

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Виділено особливості функціонування сфери житлово-комунальних послуг та визначено об’єктивні передумови формування державою механізму управління цією галуззю економіки.
 
The peculiarities of the functioning of the housing and communal services and defined objective prerequisites for the formation of the state mechanism of this sector of the economy.

Р. В. Сущенкокандидат наук з державного управління, доцент Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Розглядається проблема цілеспрямованого державного регулювання розвитку управлінського професіоналізму керівників в системі спеціальної підготовки й перепідготовки управлінських кадрів для залізничного транспорту, науково обґрунтовується необхідність поетапного оновлення управлінської теорії і практики керівників Залізниці протягом життя, щоб бути готовими до інноваційних перетворень.
 
The problem of deliberate state regulation of professional management executives in special training and retraining of administrative personnel for rail transport, scientific necessity gradual renewal of management theory and practice managers Railways for life to be ready for innovative change.

Г. Г. Новоселовак. гос. упр., докторант, Донецкий государственный университет управления, г. Донецк

ПРИРОДА АУТОПОЙЕЗИСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМНО-ЭВОЛЮЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ

Рассмотрено свойство аутопойезиса общества как биосоциальной системы с точки зрения системно-эволюционной парадигмы. Аутопойезис определен как свойство системы и механизм, обеспечивающий достижение цели «существование системы». Детализированы виды информации, обеспечивающей свойство аутопойезиса на различных этапах эволюционного цикла.

Autopoiesis property of society as biosocial system from the point of view of a system-evolutionary paradigm has been considered. Autopoiesis has been defined as property of system and the mechanism providing achievement of the «system existence» purpose. The types of information, providing autopoiesis property at various stages of an evolutionary cycle have been detailed.

В. В. Олійникк. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Проведений загальний огляд схеми аналізу специфіки державного управління післядипломною освітою в Україні, що дав змогу перейти безпосередньо до її змістовного наповнення, виявити загальні, інваріанті характеристики та ознаки, які описуючи систему післядипломної освіти як об’єкта державного управління.

Conducted an overview analysis of the specific scheme governance of postgraduate education in Ukraine, which made it possible to go directly to its content, to identify general invariant characteristics and attributes that describe a system of post-graduate education as an object of public administration.

ТОВ "ДКС Центр"