Українською | English

BACKMAIN

Contents № 2, 2016

І. М. Грищенкок. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ГРУПИ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. M. GryshchenkoPhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

GROUP APPROACHES TO THE DEFINITION OF LEADERSHIP IN LOCAL GOVERNMENT

В статті, на основі визначень вітчизняних та зарубіжних дослідників проаналізовано дефініцію “лідерство” та виокремлено основні підходи до його трактування. Запропоновано розрізняти визначення лідерства в залежності від ключових слів покладених в їх основу. Перший підхід пояснює лідерство як процес взаємодії в групі між лідером і членами групи / послідовниками. Другий підхід розглядає лідерство в групі через використання різних форм впливу направлених на спонукання членів групи до досягнення спільної мети. Третій запропонований підхід розглядає лідерство через призму оточення лідера у відносинах “лідер - послідовники”, що засновані на міжособистісних відносинах і взаємній відповідальності за досягнення спільних цілей групи.

The article, based on the values of domestic and foreign researchers analyzed the definition of “leadership” and singled out the main approaches to its treatment. A definition of leadership differentiate based on keywords assigned to their base. The first approach explains leadership as a process of interaction between the group leader and group members / followers. The second approach examines leadership group through the use of various forms of influence aimed at encouraging members to achieve a common goal. The third proposed approach examines leadership through the prism of environment a leader in the relationship “leading - followers” that are based on interpersonal relationships and mutual responsibility for the common goals of the group.

В. В. Глухак. держ. упр., науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту УкраїниА. Л. Помаза-Пономаренкок. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

V. V. GlukhaPhD in public administration, researcher of the research department on problems of management in the field of civil protection, National university of civil protection of UkraineA. L. Pomaza-PonomarenkoPhD in public administration, senior scientific employee of the scientific department of problems on state security, National university of civil protection of Ukraine

REGULATORY SUPPORT OF THE STATE ADMINISTRATION OF LIFE SAFETY FIELD

Проаналізована нормативно-правова база державного управління сферою безпеки життєдіяльності. Установлено, що в ній (базі) наявна достатня кількість правових актів, які регламентують як державне управління розвитком території, так і дії щодо попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Визначено два найважливіших правових акта, покликаних регулювати сферу безпеки життєдіяльності – Кодекс цивільного захисту України і Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану». Вони відзначаються поєднанням багатосуб’єктного підходу щодо загального управління територіями в умовах надзвичайного стану. Разом із тим доведено, що недостатньо повно та чітко висвітлено питання щодо забезпечення розвитку регіонів в умовах надзвичайних ситуацій як територіальних соціально-економічних систем. Вирішення такого питання аргументовано здійснити шляхом включення відповідних статей до Кодексу цивільного захисту України.
 
The regulatory base of the state administration of the area of life safety was analyzed. It was determined that it (base) has sufficient amount of legal instruments regulating both the state administration of territory development and the actions directed at the prevention and the elimination of the consequences of emergencies. The most important two legal instruments regulating the area of life safety are the Code of Civil Protection of Ukraine and the Law of Ukraine “On the Legal Regime of a State of Emergency.” They are notable for the combination of the multisubjective approach to the general territory management under the emergency conditions. At the same time, it was proved that the question of ensuring of the development of regions as the territorial social and economic systems under the emergency conditions was not covered in full and clearly enough. It was proved that it is necessary to solve this issue by including the relevant articles into the Code of Civil Protection of Ukraine.

А. С. Коломієцьк. е. н, асистент кафедри технологій управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

A. S. KolomiietsPhD in Economics, Teaching assistant of technology management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FORMATION MECHANISM OF BUSINESS MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL CONCESSION

У статті побудова франчайзингової системи розглядається крізь призму комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності шляхом їх практичного використання з метою отримання прибутку. Досліджується необхідність своєчасного представлення результатів інтелектуальної діяльності у вигляді комерційних продуктів і послуг, процес формування інноваційного продукту, а також проблеми пов’язані з його реалізацією. Комерціалізація розглядається як складний процес, що дозволяє власнику об’єкта отримати набагато більший дохід, ніж від звичайного продукту. Формування механізму управління комерційної концесії при комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності відображається у вигляді послідовності етапів, а саме: створення ідеї на основі існуючої інформації про потреби ринку, створення прототипу винаходу, вибір засобів захисту об’єкта інтелектуальної власності, включення об’єкта інтелектуальної власності до складу майна підприємства, використання інтелектуального капіталу.
 
In the article the construction of franchise systems considered in the light of the commercialization of intellectual property by their practical use for profit . Investigate seen as a complex process that allows the owner of the object to get much more income than from conventional products. Commercialization is seen as a complex process that allows the owner of the object to get much more income than from conventional products. Formation mechanism of management of commercial concession in the commercialization of intellectual activity displayed as a series of steps, including: creation ideas based on existing information on market needs, prototyping invention, the choice of protecting intellectual property, including intellectual property object of the assets, the use of intellectual capital.

І. В. Сухараздобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

I. Syuharaapplicant, Institute of legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

THE FEATURES OF DIAGNOSTIC OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS IN THE ECOLOGICAL SPHERE OF UKRAINE

Стаття присвячена особливостям діагностики професійної компетентності державних службовців в екологічній сфері, основаної на програмно-цільовому підході. Сформульовані висновки і пропозиції щодо покращення процесу підвищення кваліфікації державних службовців у системі державного управління екологічною сферою України.
 
The article is sanctified to the features of diagnostic of the professional competence of civil servants in an ecological sphere, based on program-having purpose approach. The set forth conclusions and suggestions are in relation to the improvement of process of in-plant training of civil servants in the system of pulic administration of Ukraine an ecological sphere.

М. Г. Цедікстарший викладач Академії муніципального управління МОН України, м. Київ

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ФОРСАЙТУ В УКРАЇНІ ТА SWOT-АНАЛІЗ ЙОГО РЕГІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

Mariia TsedikSenior Lecturer Academy of Municipal Administration Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv

TERRITIORIAL DEVELOPMENT OF FORESIGHT IN UKRAINE AND SWOT-ANALYSIS OF ITS REGIONAL COMPONENT

У даній статті висвітлені найбільш суттєві кроки розвитку українського територіального (національного, регіонального та рівня підприємств) форсайту, його особливостей. Проведено аналіз вітчизняних досягнень, науково-дослідницького доробку в сфері розвитку та застосування форсайт технологій в Україні.
Наголошено, що в нашій державі, на жаль, поки немає чітких процедур використання форсайт технологій в системі регіональної політики, і залучення суспільства до процесу місцевого управління, формування свідомої партисипативності населення можна було б почати саме з його участі в прогнозуванні та розробці стратегій розвитку власних регіонів, тобто в процесі регіонального форсайту.
В цій сфері Україна знаходиться на початковому етапі, тому більш глибоке вивчення і аналіз зарубіжного успіху, раціональне перенесення цього досвіду на вирішення вітчизняних проблем є одним з головних завдань вітчизняних науковців. А тому останніми роками все розширюється база публікацій, присвячених аналізу і вивченню зарубіжного теоретичного та практичного досвіду форсайт досліджень. Найбільш цікаві з них аналізуються автором статті.
В роботі також розглянуто деякі вітчизняні спроби практичного застосування регіонального форсайту на прикладах досвіду розробок Стратегій регіонального розвитку Хмельницької, Одеської областей, а також наголошено на важливості проведення форсайту підприємств, розвиток яких визначає характер і напрями економічного розвитку регіонів та міст.
Разом з цим, в статті наведено основні результати проведеного SWOT-аналізу регіонального форсайту, виділено і перелічено його сильні, слабкі сторони, загрози та можливості, виявлено сучасні тренди його розвитку в Україні.
 
The article highlights the most significant steps performed in developing of Ukrainian territorial (national, regional and enterprise levels) Foresight as well as the main characteristic features inherent in this Foresight type.
It is noted that the initial introduction of Foresight in Ukraine was performed on national Foresight level, which focused on scientific, technological and innovation development.
The article also highlights the legal framework for Foresight studies existing in Ukraine nowadays. The main regulatory document that initiated the domestic Foresight was, in fact, the State Programme on Forecasting of Science, Technology and Innovation Development for 2004-2006. Another notable step in the national Foresight is the research called “Foresight of Ukrainian Economy for Medium (2015-2020) and Long (2020-2030) Time Horizons", conducted by the World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development of the International Council for Science.
The author emphasizes that now in Ukraine we are implementing a very important stage of Foresight consciousness formation. Foresight scientific, educational centers and panels on different levels of territorial government are being created, mostly at famous universities and scientific institutions of Ukraine. Theme conferences with, inter alia, participation of high-level representatives are being held.
More and more professionals are being involved in developing and mastering this technology. Respectively, the number of national scientists and practitioners is increasing, as is the number of Foresight publications and dissertations. The article deals with some of them, it analyses domestic achievements and scientific research base in the development and application of Foresight technology in Ukraine.
It is emphasized that in our country, unfortunately, there are no clear procedures for using Foresight technologies in regional policy, and active public involvement into local government. We are convinced that promoting public awareness of participative governance could be started with their participation in the process of forecasting and developing strategies of their own regions, i.e. in regional Foresight.
It must be admitted that Ukraine is now at an early stage of the process that’s why a deeper study and analysis of international expertise, reasonable transferring the experience to resolve domestic problems are main objectives of Ukrainian scientists. So over the past years, the base of publications devoted to the analysis and study of foreign theoretical and practical experience has been constantly expanding. The most interesting ones are analyzed by the author in her research.
In particular, the article also highlights some domestic attempts in practical application of Foresight for regional development. For example, we can observe using some regional Foresight elements in elaborating Regional Development Strategies of Khmelnytskyi and Odessa regions. At the same time, the author also emphasizes the importance of Foresight carrying out at the enterprises, which determine the nature and direction of economic development of regions and cities.
The article also shows the main results of SWOT-analysis of the regional Foresight, identifies and itemizes its strengths, weaknesses, threats and opportunities, as well as highlights current trends (the most topical ones) of its development in Ukraine.

ТОВ "ДКС Центр"